Panorama (Albania) : 2019-09-29

SOCIALE : 11 : 11

SOCIALE

PANORAMA 11 29 2019 E DIEL SHTATOR S A H A T E T E R I N J P E R J A S H T I M E T KATEGORITE QE PERFITOJNE LIDHJEN DHE SAHATIN E RI FALAS a) Familjet të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike, sipas përcaktime­ve të ligjit nr. 9355, datë 10.3.2005, "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore", të ndryshuar; b) Familjet që kanë në përbërje anëtarë që përfitojnë pagesë të aftësisë së kufizuar, sipas përcaktime­ve të legjislaci­onit në fuqi, dhe që nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësu­ar; c) Familjet që kanë në përbërje anëtarë që përfitojnë pension invalidite­ti shtetëror dhe pension invalidite­ti të plotë në fshat dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësu­ar; ç) Kryefamilj­arët që përfitojnë pension pleqërie shtetëror ose që përfitojnë pension pleqërie fshati, por që janë me banim në qytet dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar ose të vetëpunësu­ar. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.