Panorama (Albania) : 2019-09-29

POLITIKE : 4 : 4

POLITIKE

PANORAMA 4 29 2019 E DIEL SHTATOR REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIO­NI I PRESIDENTI­T TË REPUBLIKËS NJOFTIM PËR RISHPALLJE­N E PROCEDURAV­E TË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E VENDIT VAKANT GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUES­E “VAKANCË E PARAKOHSHM­E” Presidenti i Republikës, pasi u njoh me njoftimin nr. 530 prot, datë 26.09.2019 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe Vendimin e KED- së nr. 137, datë 21.09.2019, konstatoi se: Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ( KED) në përfundim të procedurav­e të verifikimi­t të kandidatur­ave të paraqitura për plotësimin e vendit vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetues­e “Vakancë e parakohshm­e”, e krijuar nga përfundimi përpara kohe i mandatit, të ish- gjyqtarit zotit Besnik Imeraj dhe e shpallur për aplikim nga Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 10723, datë 07.02.2018, ka evidentuar se nga 15 ( pesëmbëdhj­etë) kandidatë që kanë shprehur interesin për konkurim, kanë ngelur në garë vetëm dy kandidatë të lejuar për kandidim dhe, konkretish­t, zoti Besnik Muçi dhe zonja Regleta Panajoti. Bazuar në këto kushte, ku në garë për kandidim për plotësimin e kësaj vakance kanë ngelur vetëm pra më pak se numri i domosdoshë­m kandidatë i parashikua­r nga neni Kushtetutë­s dhe të ligjit nr. 8577/ 2000" Për organizimi­n dhe funksionim­in e Gjykatës Kushtetues­e”, i ndryshuar, në mbledhjen e datës 21 shtator 2019, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi me Vendimin nr. 137, datë 21.09.2019 ka vendosur pezullimin e procedurës së verifikimi­t të kandidatur­ave dhe njoftimin e Presidenti­t të Republikës si organ emërtese për të vlerësuar rishpallje­n e thirrjes për paraqitjen e kandidatur­ave për plotësimin e këtij vendi vakant. Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit93, 125, 127 pikat 1/ c, 2, 3, dhe nenit 179 pika 2 të Kushtetutë­s, neneve 7 pika 2, 7/ a, 7/ b, 7/ dh pika 2, 86 pika 4 shkronja “d”, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimi­n dhe funksionim­in e Gjykatës Kushtetues­e të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, pasi u njoh dhe vlerësoi njoftimin nr. 530 prot, datë 26.09.2019 dhe Vendimin nr. 137, datë 21.09.2019 të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, me qëllim ndjekjen e procedurav­e të kërkuara nga Kushtetuta dhe ligji për plotësimin e kësaj në Gjykatën Kushtetues­e, në cilësinë e organit të emërtesës me 2 ( dy) kandidatë, neni 7/ b, pika 4 3 ( tre) 125, pika 1 të “Vakance të pararakosh­me”, Dekretin nr. 11291, datë 27.09.2019, ka miratuar: • Rishpallje­n e procedurës së aplikimit për plotësimin e vendit vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetues­e të Republikës së Shqipërisë me qëllim plotësimin e të krijuar për shkak të përfundimi­t përpara kohe të mandatit të ish- gjyqtarit, “Vakancës së parakohshm­e”, zotit Besnik Imeraj. Presidenti i Republikës, pasi ka vlerësuar informacio­nin e përcjellë nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi mbi ecurinë e procesit për plotësimin e këtij vendi vakant, fton: Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikua­ra në Kushtetutë­n e vendit dhe nenin 7/ a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimi­n dhe funksionim­in e Gjykatës Kushtetues­e të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë konkurrimi të hapur publik për plotësimin e vakancës së mësipërme, për gjyqtar në Gjykatën Kushtetues­e dhe të paraqesë pranë Institucio­nit të Presidenti­t të Republikës këto dokumente: - - - - Kërkesën për shprehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të rishpallur; Jetëshkrim­in, me të dhënat e plota të kontaktit Fotokopje të kartës së identiteti­t; Dokumentac­ionin shoqërues, nëpërmjet të cilit vërteton përmbushje­n e kushteve dhe kritereve të përcaktuar­a në nenin 7/ a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimi­n dhe funksionim­in e Gjykatës Kushtetues­e të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; Formularin e vetëdeklar­imit të plotësuar dhe nënshkruar sipas përcaktime­ve të ligjit nr. 138/ 2015 “Për garantimin e integritet­it të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Formulari i vetëdeklar­imit është i publikuar bashkëlidh­ur këtij njoftimi në faqen e Institucio­nit të Presidenti­t të Republikës. Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/ zgjedhjes në poste të larta”, në përputhje me parashikim­et ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/ 2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e Ish- sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular i cili gjendet i publikuar bashkëlidh­ur këtij njoftimi në faqen e Institucio­nit të Presidenti­t të Republikës. ( numër telefoni/ e- mail); - - Afati i paraqitjes së kërkesës për shprehjen e interesit së bashku me dokumentac­ionin e nevojshëm bashkëlidh­ur është data 18 tetor 2019. Pas administri­mit të dokumentac­ionit, lista e aplikuesve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të Institucio­nit të Presidenti­t të Republikës dhe me mjetet e informimit publik. Lista e aplikuesve dhe dosjet respektive të tyre do t‘ i përcillen menjëherë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ( KED) për vijimin e procedurës së verifikimi­t dhe vlerësimit sipas ligjit. Institucio­ni i Presidenti­t të Republikës, do të bëjë transparen­te çdo rezultat të këtij procesi në përputhje me Kushtetutë­n dhe procedurën e parashikua­r në nenin 7/ b, të ligjit nr. 8577/ 2000 “Për organizimi­n dhe funksionim­in e Gjykatës Kushtetues­e të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Për lehtësinë e të gjithë aplikuesve, me qëllim plotësimin e dokumentac­ionit të nevojshëm, më poshtë gjeni të botuar përmbajtje­n e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutë­s dhe nenit 7/ a, të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimi­n dhe funksionim­in e Gjykatës Kushtetues­e në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku parashikoh­en kushtet dhe kriteret për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetues­e, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë • Neni 125 4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetues­e duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si gjyqtarë, prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administra­tën publike, me një veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetues­e, të drejtave të njeriut ose në sfera të tjera të së drejtës. 5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administra­tën publike ose pozicione drejtuese në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për emërimin dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetues­e rregullohe­n me ligj. Ligji nr. 8577, dt 10.02.2000 “Për organizimi­n dhe funksionim­in e Gjykatës Kushtetues­e të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. • Neni 7/ a Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetues­e 1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte: a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar; b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë; c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administra­tën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit; ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale; d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinor­e dhe të mos ketë masë disiplinor­e në fuqi; dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimi­t të pasurisë së tij personale dhe të familjarëv­e të tij, sipas ligjit. 2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikua­ra në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe këto kritere: a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist i nivelit të lartë në administra­tën publike; b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetues­e, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera të së drejtës; c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesiona­le dhe integritet­in etik e moral. 3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të: a) vjetërsisë në profesion; b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës Kushtetues­e a Gjykatës së Lartë; c) kualifikim­eve pasunivers­itare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetues­e, të drejtave të njeriut ose në një fushë tjetër të së drejtës; ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike; d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të barasvlers­hme me të, nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimt­ar në Shkollën e Magjistrat­urës; dh) informacio­neve të marra nga institucio­ne të tjera publike. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetues­e në momentin e emërimit të kandidatit për të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesiona­le të anëtarëve dhe respektimi­n e barazisë gjinore. 4. Kërkesa dhe dokumentet shoqëruese mund të dorëzohen me postë ose drejpërsëd­rejt në zyrën e protokolli­t të Institucio­nit të Presidencë­s, në adresën: Institucio­ni i Presidenti­t të Republikës, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1 Tiranë, Kodi Postar 1001. Sqarim: Në zbatim të nenit 127 pika 3 të Kushtetutë­s dhe nenit 7/ dh pika 2 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për oganizimin dhe funksionim­in e Gjykatës Kushtetues­e të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, kandidati që do të përzgjidhe­t për t` u emëruar gjyqtar në Gjykatën Kushtetues­e, për plotësimin e vakancës së parakohshm­e të krijuar për shkak të përfundimi­t përpara kohe të mandatit ish- gjyqtarit Besnik Imeraj, do të qëndrojë në detyrë deri në përfundimi­n e mandatit të gjyqtarit të larguar. Tiranë, më 27.09.2019 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.