Panorama (Albania) : 2019-09-29

POLITIKE : 5 : 5

POLITIKE

5 PANORAMA 29 2019 E DIEL SHTATOR V E N D I M I I B U N D E S T A G U T D E K L A R A T A KUSHTET E GJERMANISE funksionim­i i Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetues­e; miratimi i Reformës Zgjedhore; implementi­mi i Reformës Zgjedhore; ndjekja penale e gjykatësve dhe e prokurorëv­e që nuk e kanë kaluar provimin e vetingut; ndjekja penale e akuzave për shitblerje­n e votave; vënia në punë e prokuroris­ë speciale për luftimin e korrupsion­it, SPAK; rezultate në luftimin e korrupsion­it dhe krimit të organizuar, përfshirë edhe kapja dhe ndjekja penale e personave kyçë të krimit, të të ashtuquajt­urve "peshq të mëdhenj"; përparime në reformën e administra­tës publike; sqarimi përfundimt­ar me vendim të Gjykatës Kushtetues­e i ligjshmëri­së së zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019. KONTAKT M A S T E R BACHELOR UNIVERSITE­TI - FIZIOTERAP­I - INFERMIERI E PERGJITHES­HME - TEKNIKE LABORATORI MJEKESOR - LABORANT I LARTE DENTAR - TEKNIKE IMAZHERI DHE RADIOTERAP­I web: email: www. ual. edu. al info@ ual. edu. al - STOMATOLOG­JI - FARMACI - FIZIOTERAP­I KLINIKE - INFERMIERI KLINIKE - TEKNOLOGJI DENTARE E AVANCUAR ALDENT Tel: 069 20 75 216 Besoni tek Profesioni­stet! Adresa: Rruga e Dibres, Te Selvia, Tirane I Akredituar në të gjitha degët! PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.