Panorama (Albania) : 2019-09-29

POLITIKE : 6 : 6

POLITIKE

PANORAMA 6 29 2019 E DIEL SHTATOR T R A F I K U I D R O G E S H E T I M I NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Përmbarues­i Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, shpall për shitje pasurinë e palujtëshm­e të debitorëve Besnik Iqmet Xhelaj dtl. 07.05.1960 dhe Valbona Nexhmedin Xhelaj dtl. 23.01.1971 të përbërë nga pasuria me Nr 1/ 7, ZK 8601, Vol 5, Fq 143, e llojit me sip. 1,076 m2 dhe me sip totale ndërtimore 437 m2, në lagjen “15 Tetori”, Vlorë, në shumën ose e konvertuar në “STRATI BAILIFF’S SERVICE” Sh. p. k., “Arë”, Shoqëria përmbarimo­re njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sip. 4900 m2, ndodhur në Mbrostar- Ura, Fier, me Nr. 36/ 14 Pasurie, ZK 2636, vol. 12, faqe 126, rregjistru­ar në pronësi të Shoqërisë “ABDURAMANI” sh. p. k. Çmimi fillestar i ankandit është Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në në ambientet e Zyrës Përmbarimo­re Private “Strati” Sh. p. k., Rruga “Jordan Misja”, Pall. 141/ 1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë. Tel: 04 45 00 450, www. stratibail­iff. com, info@ stratibail­iff. com Truall ndërtesë 11,160,000 ( njëmbëdhje­të milion 90,991.2 ( nëntëdhjet­ë 55,440 e njëqind e gjashtëdhj­etë mijë) lekë, mijë e nëntëqind e nëntëdhjet­ë e një pikë dy) Euro. datën 02.10.2019 ( pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dyzet) Euro. datë 02.10.2019 në ora 16: 00, Ankandi zhvillohet në ditën e Mërkurë në zyrën e përmbarues­it gjyqësor privat Dionis Mekshaj në adresën Bul. “Bajram Curri”, Rr “Komuna e Parisit”, Pallati 1/ 1, Tiranë. Tel 0693956020, e- mail: dionis_ mekshaj@ yahoo. com. NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM Zyra e përmbarimi­t “BEST 2010”, më datë 24 tetor 2019 nga ora 08: 00- 16: 00 Shoqëria përmbarimo­re “AA Bailiff” shpk, zhvillon ankandin e I- rë, për shitjen e pasurive të Zyra, Kapanone, Truall Shiten me sipërfaqe totale 50.000 m2 ( 5 hektarë), nga ku kapanonet dhe zyrat zëne sipërfaqe totale 11.000 m2 dhe pjesa tjetër prej 39.000m2 është truall, me certifikat­ë të rregullt pronësie. Ambjenti është shumë i përshtatsh­ëm për zhvillimin e çdo lloj aktiviteti tregtar. Trualli mund të përdoret për ndërtimin e vilave turistike dhe fshatrave turistike si dhe për ndërtimin e rezidencav­e të ndryshime të banimit. tek kjo zyrë përmbarimo­re do zhvillojë seancën e fundit të mbledhjes së ofertave për ankandi i II- të, për shitjen e pasurisë së “Gora” shpk që ndodhet në katin përdhes të pallatit ( pranë derës së ashensorit, pa dritare). Kjo ( në gjendje karabinaje) e nuk është e kufizuar nga detyrime të tjera. Çmimi fillestar për seancën e ankandit do të jetë Prona ndodhet në të njëjtin pallat që ka ndërtuar debitori në Rr “Aleksandër Goga” , 100 m larg Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. ( leja e ndërtimit nr. 4, dt. 22.11.2004, Bashkia Durrës). Për sqarime të mëtejshme kontaktoni në tel: 052226000 ose cel: 0692075 644. Adresa: prapa Prokuroris­ë Rrethit Durrës, E- mail: BEST. 2010@ PERMBARUES. AL paluajtshm­e të llojit: - me Nr. pas. 25/ 34- N1, Vol. 20, Fq. 204, ZK. 8571, sip. 50.96 m2, në lagjen “Xhevdet Nepravisht­a”, Lushnje, në pronësi të Hekuran e Razije Alizoti, regjistrua­r në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Lushnje, në vlerën - me Nr. pas. 1/ 437+ 1- 18, Vol. 21, Fq. 121, ZK. 8572, sip. 101 m2, në lagjen “Loni Dhamo”, Lushnje, në pronësi të Julian Koçiu, regjistrua­r në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Lushnje, në vlerën Ankandi zhvillohet në në adresën: “Rruga e Kavajës”, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Kati i III- të, Tiranë. Kontakt: cel. 0688012846, ose në adresën e email: aabailiff@ gmail. com. Njësi pronë ka sipërfaqe prej 91 m ² 20,400 ( njëzet mijë e katërqind) Euro. 2.780.871 lekë. Apartament 29,600 ( njëzet e nëntë mijë e gjashtëqin­d) Euro. datën 4/ 10/ 2019, ora 16: 00 Cel: 0693947575 Adresa: Elbasan PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.