Panorama (Albania) : 2020-01-14

POLITIKE : 4 : 4

POLITIKE

202PANORAM­A 14 0 4 E MARTE JANAR REPUBLIKA E SHQIPERISE BANKA E SHQIPERISE BANKA SHQIPËRISË KËRKON TË REALIZOJË OBJEKTIN E PROKURIMIT: E “Blerje e një makine numëruese dhe paketuese për monedhat metalike për nevojat e Bankës së Shqipërisë” Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimev­e të Departamen­tit të Administri­mit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411( ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumentev­e mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakis­ht pagesën e pakthyeshm­e prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme: Përfituesi: Banka e Shqipërisë BIC: STANALTR IBAN: AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “ NJOFTIM PËR LICENCIM fond limit 2,800,000 Lekë. Në zbatim të nenit 25, të Ligjit Nr. 102/ 2015, “të “të “ Për Sektorin Gazit Natyror”; Rregullore­s për Organizimi­n, Funksionim­in dhe Procedurat e ERE- s”; Rregullore­s për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimi­n, transerimi­n, rinovimin ose heqjen e licensave në sektorin e energjisë elektrike”, Rregullore­s për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimi­n, transferim­in, ose heqjen e licensave në sektorin e gazit natyror”, nenit 22, pika 6, nenit 10 pika 11 dhe nenit 10, pika 8 të “ Blerje e një makine numëruese dhe paketuese për monedhat metalike për nevojat e Bankës së Shqipërisë” bëjmë me dije se, shoqëria “GSA” sh. a., ka aplikuar pranë Entin Rregullato­r të Energjisë, për pajisjen me licencën e furnizimit të gazit natyror. Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimev­e, pranë Departamen­tit të Administri­mit, në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 10 Shkurt 2020, ora 14: 00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësue­sit e autorizuar të tyre. Me vendimin nr. 6, datë 10.01.2020, Bordi i ERE- s, filloi procedurën për licencimin e shoqërisë “GSA” sh. p. k, në aktiviteti­n e furnizimit të gazit natyror, për një afat 10- vjeçar. Ftohen palët e interesuar­a të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 10 ditëve pune nga data e parë e publikimit të këtij njoftimi, pranë zyrave të ERE- s në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Rruga “Viktor Eftimiu”, 1023, Tiranë. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.