Lister : 2020-09-26

NYHETER : 10 : 10

NYHETER

nyheter 10 Lister Lørdag 26. september 2020 Føler seg motarbeide­t av kommunen påstander og sier at det hele beror på misforståe­lser. komplikasj­oner for noen parter. Vi har hatt en person ansatt, med tilhørende utbetaling av lønn, for å yte denne tjenesten. Vi har brukt av fritiden for å levere varer på kvelder og helger, når kommunens tjeneste ikke har fått til å sørge for at eldre har mat. Så at vi er vanskelige kan ikke godtas. Når så Lyngdal kommune velger å lage andre avtaler hvorpå Lyngdal kommune driver vareleveri­ng på dugnad for andre butikker, da må vi avslutte vårt tilbud», heter det i e-posten. Henvendels­en til kommunen er ikke undertegne­t med navn, men er ført i pennen av leder på butikken, May Liss Hellestøl. Hun ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i e-posten. har fått høre fra kundene våre at kommunen har signaliser­t at den har en annen løsning når det gjelder utlevering av varer. Det er da vi føler at vi blir forbigått, sier Hellestøl. Han opplyser at det hele startet da kommunen utlyste butikkdrif­t på det nye helsehuset. Naerbutikk­en i Kvås var blant kandidaten­e som ønsket å drive, og har vaert i møter med kommunen om saken. – Vi forsto at vi var den eneste reelle kandidaten. Men å drive butikk på helsehuset ville vaere kostbart, og vi var klare på at kommunen måtte bidra med det økonomiske for å få dette på plass. I det siste møtet vi hadde med kommunen om dette temaet, i vinter, ble det klart at de ikke kunne ta denne kostnaden, og da ble butikkdrif­ten på helsehuset lagt på is. I det samme møtet fikk vi forståelse­n av at de ville bygge videre på vårt tilbud om utkjøring av varer til eldre og trengende. Det er et tilbud vi har fått mange gode tilbakemel­dinger på, og som vi oppfattet at også kommunen var fornøyd med, forklarer Jan Hellestøl. Naerbutikk­en i Kvås føler seg motarbeide­t av Lyngdal kommune. Kommunen avviser kritikken. «Kan ikke godtas» Kundegrunn­laget forsvant «Det hele startet da vi i uke 36 informerte Lyngdal kommune at vi avsluttet alternativ­et med vareleveri­ng til eldre og trengende i Lyngdal kommune. Avgjørelse­n ble tatt på bakgrunn av informasjo­nen om at Lyngdal kommune hadde valgt en annen løsning», skriver butikken i Kvås i en e-post til Lyngdal kommune, med kopi til lokale medier. Butikken, som i hovedsak eies av bygdefolke­t i Kvås, skriver i e-posten at den har signaliser­t at det har hastet med tilbakemel­ding, uten at den har mottatt noe klart svar. «Årsaken til at vi på ny sender denne informasjo­nen, er at vi ved flere anledninge­r blir kontaktet av brukere som har vaert i kontakt med Lyngdal kommune, hvorpå de har fått forståelse­n av at dette handler om at vi på butikken i Kvås er vanskelige. Dette kan ikke aksepteres overhode. Vi har over flere år levert en tjeneste, som har vaert uten Han legger til: – Vi forsto det slik at det var kommunen som skulle komme med et utspill, men vi hørte aldri noe før vi fikk vite fra noen av våre kunder at de hadde fått henvendels­e fra kommunen om en annen løsning. Samtidig forsvant kundegrunn­laget for vareutkjør­ingen, mange av dem fra omsorgsbol­igene ved Lyngdal boog servicesen­ter på Rom. Ettersom lønnsomhet­en i utkjøringe­n forsvant, måtte vi dessverre bare avvikle. Styreleder­en har fått med seg kommunens ønske om å etablere et tettere samarbeid med lokale butikker for å styrke kommunen sitt servicetil­bud. – Vi er absolutt åpne for å stable på beina et apparat for å få til noe igjen med tanke på utkjøring av varer, og håper å komme i konstrukti­v dialog med kommunen igjen, sier Jan Hellestøl. Striden gjelder utkjøring av varer til eldre og personer som ikke er i stand til å gjøre innkjøp av dagligvare­r på egen hånd. Naerbutikk­en i Kvås har på eget initiativ hatt dette tilbudet til innbyggern­e i sentrumsna­ere strøk i Lyngdal og Kvås i en årrekke. Nå er midlertid ordningen avviklet, fordi butikken mener kommunen har stukket kjepper i hjulene og er skyld i at kundegrunn­laget for å tilby tjenesten nå er borte. Kommunen på sin side, ved virksomhet­sleder for hjemmetjen­ester, Anne Sanden Kvinen forstår ikke kritikken. Hun mener butikken kommer med usanne – Forbigått Butikkens styreleder Jan Hellestøl bekrefter at butikken føler seg dårlig behandlet av kommunen. – Uten at jeg kjenner detaljene, og derfor vil vaere litt forsiktig med mine uttalelser. Men vi TOM ARILD STØLE tom.arild@lister24.no

© PressReader. All rights reserved.