Panorama (Albania) : 2019-08-28

AKTUALITET : 7 : 7

AKTUALITET

PANORAMA 7 28 2019 E MERKURE GUSHT E V A Z I O N I F I S K A L K O N T R O L L I Prezantimi i nismës NJOFTIM ANKANDI Permbarues­i Gjyqesor Privat Shpetim Allamani me Nr. 97 licence, me NIPT L27918901 A, me seli ne qytetin Burrel zhvilloj ankandin e trete dhe te fundit per shitjen e pasurise ne pronesi te debitorit Mustafa Hamzaj e sekuestrua per llogari nje detyrimi qe ka per te likujduar. Pasuria me nr , 6/ 592 vol 21 faqe 101, e llojit truall 265 m2 Ndertese 3- kateshe 308 m2, zona Kadastrale 8170, adresa e prones “Varri Bamit” , Rruga “Poro Kita”, Njesia Administra­tive Tirane, Zyra Vendore e Regjistrim­it te Pasurive te Palujtshme Tirane. Hipoteka apo te drejtat reale mbi pasurine tregohen ne kartelen e pasurise se leshuar nga ZVRPP- Tirane me date 05.03. 2019. Ankandi zhvillohet ma date te Zyra e permbarues­it Gjyqesor Privat Shpetim Allamani ne qytetin Burrel.. Te interesuar­it munde te komunikojn­e ne nr. 068 27 37 697 a. truall+ Ndertese, 31.08. 2019 NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM Përmbarues­i Gjyqësor Privat Gazmor Guri, Truall shpall shitjen në ankand të I- rë të pasurisë së llojit me sip. 530 m ² , me vendndodhj­e Shëngjin, Lezhë, rregjistru­ar me ZVRPP Lezhë, ZK 3126, nr. i Pasurisë 5/ 102 , e regjistrua­r në regjistrin Hipotekor Nr. 130, datë 21.07.2006, në pronësi të debitorit Ardian Oso Beqja, me adresë 4302, Ktosh 015, Malësi e Madhe, Shkodër, del në ankand në shumën apo konvertuar me kursin e këmbimit ditor në ditën e kryerjes së shitjes ( në lekë). Data e çeljes së ankandit është me mbarimin e orarit zyrtar. Ankandi do të zhvillohet në ambientet e Zyrës së Përmbarues­it Gjyqësor Privat Gazmor Guri, me adresë: Njësia Bashkiake Nr. 9, Kryqëzim i Rrugës “Hysen Haxhi Dalliu” me Rrugën “Mehmet Brocaj”, Kati – I, Tiranë. Ofruesit të drejtohen pranë Zyrës Përmbarues­it Gjyqësor ose të kontaktojn­ë në nr. cel: 0675949910 si dhe në adresën e- mail : gazi. [email protected] yahoo. com Zyra, Kapanone, Truall Shiten me sipërfaqe totale 50.000 m2 ( 5 hektarë), nga ku kapanonet dhe zyrat zëne sipërfaqe totale 11.000 m2 dhe pjesa tjetër prej 39.000m2 është truall, me certifikat­ë të rregullt pronësie. Ambjenti është shumë i përshtatsh­ëm për zhvillimin e çdo lloj aktiviteti tregtar. Trualli mund të përdoret për ndërtimin e vilave turistike dhe fshatrave turistike si dhe për ndërtimin e rezidencav­e të ndryshime të banimit. RisiAlbani­a is inviting interested candidates to apply for the “Developmen­t of System of Measuremen­t and Monitoring of Customer Satisfacti­on for National Employment Service”. Read the ToRs for more details @ https:// www. risialbani­a. al/ call- forproposa­l/? lang= en 38,160 ( tridhjete e tetë mijë e njëqind e gjashtëdhj­etë) Euro 19.08.2019 dhe data e mbarimit është 02.09. 2019 Cel: 0693947575 Adresa: Elbasan Deadline for applicatio­n is September 6th, 2019, at 14.00 o’clock. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.