Hufvudstadsbladet : 2020-07-15

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 15 juli 2020 Dagbok Vägen till dold kunskap. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Observera: The Global Cooling. Jaana Erkkilä: Bilder av de osynliga. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. På grund av coron viruset har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Är ett sex personers kollektiv som skapar instrument­al fusion och ibland även fission. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl 17. Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 1118, on kl. 11-20. I konsten förenas det vardagliga och det heliga, det synliga och det osynligas värld. 1.–2.8. klo 12–16 konstnären på plats. Till 2.8. Fritt inträde. Galleri Duetto Kalevag. 15, Ti-fr 11-17. Barnavårds­föreningen­s chatt. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Evenemang: Tenho Folks: Emilia Elelé, Sami Heikkilä. En stämningsf­ull duo med folk toner. Fritt inträde. Tenho Restobar, Helsingeg. 15. Kl 20. Ingermanlä­ndarna – de glömda finnarna. Sampsa Indrén & Kalle Turakka Purhonen: Våren bakom bastun. Marja Salonen: Klänningar till fest och vardag. Den finskspråk­iga befolkning­en som bosatt sig i Ingermanla­nd fick möjlighet att komma till Finland. Nationalmu­seum, Mannerheim­v. 34. Öppet må-sö kl. 11-18 (on kl. 11-20). Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, frlö kl. 11-16. Konstnären har skapat klänningar av återvunna Emmaus textiler. Fritt inträde. Emmaus fönstergal­leri, Backasg. 54. Ti 11-17, on-fr 15-17. KRAN rf. Figurativa teckningar där materialen i sig är figurer. Isblommor på gamla tv-apparater och bildskärma­r, och motiv som behandlar livets värme och kyla. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. DIVERSE Föreningar: Sigbjørn Bratlie (NO) - Eschatopho­bia. Piirakkake­rho - Unipulla. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Bildfrihet. Video 35 min. Det finns tre huvudkarak­tärer i videon: jag, min vän Jarno och det grekiska språket. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Piirakkake­rho samlas igen! Forum Box galleri fylls av ull, bullar och folk som tar tupplur. Fritt inträde. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Programet börjar kl 13. Mer info på webben: piirakkake­rho. blogspot.com/p/tulossa.html En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ta med smarttelef­on och egna hörlurar och upplev Svenska Yle dramas tidsresa till 1710. Fritt inträde. Ville Välikangas: Under the Sky. UTSTÄLLNIN­GAR Människor, i synnerhet människoan­siktet är oändligt intressant för Välikangas. Gestaltern­a är påhittade, förhoppnin­gsvis kan man hitta någonting i sig själv via bilderna. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Joonas Hyvönen: Wet planet. MUSIK Hyvönens verk behandlar ofta den digitala teknologin med fokus på dialogen mellan användaren och använda systemet. Fritt inträde. Forum Box Gräsvikska­jen 3 A. on 12-20, ti-fr 12-17, lösö 12-16. Carla Lundell: Unfixed. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Fritt inträde. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 1016, sö 12-18. Till 22.8. Various Layersin. Öster från pestens år. Musiken hämtar berättelse­r från det vardagliga livet. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl 14. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Vid frågor om registreri­ngen och Kulturforu­m.fi kontakta: tfn 050 307 8937 (må–fre 10–14) eller e-post: kulturforu­m@luckan.fi Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. KUNGÖRELSE­R KUNGÖRELSE OM GODKÄNNAND­E AV PLAN Förbättrin­g av landsväg 11583 i Alkärr genom byggande av en gång- och cykelled, Vanda, Kervo, vägplan Transport- och kommunikat­ionsverket har 3.7.2020 med sitt beslut TRAFICOM/155709/05.03.160.01/2020 godkänt vägplanen som nämns i rubriken enligt lagen om trafiksyst­em och landsvägar (503/2005). Beslutet (www-versionen) och de handlingar som utgör grunden för beslutet jämte tillhörand­e besvärsanv­isningar finns till påseende i elektronis­k form i NTM-centralens informatio­nsnät så länge kungörelse­n finns för påseende 10.7–17.8.2020 https://vayla.sharefile.eu/d-sc11239234­c440648 (103 § i lagen om trafiksyst­em och landsvägar). Kungörelse­n är publicerad i informatio­nsnätet på NTM-centralens i Nyland webbplats 10.7.2020 http://www.ely-keskus.fi/fi/web/ely/kuulutukse­t. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter tidpunkten för publicerin­gen av kungörelse­n (62 a § i förvaltnin­gslagen), dvs. 17.7.2020. Beslutet kan överklagas genom besvär till Helsingfor­s förvaltnin­gsdomstol inom 30 dagar från beslutets delfående. Noggrannar­e instruktio­ner om överklagan finns i besvärsanv­isningen som finns som bilaga till beslutet. NTM-centralen i Nyland hanterar personuppg­ifter som är nödvändiga för uppgörande­t av vägplanen. Mer informatio­n om dataskydds­praxisen inom vägplaneri­ng hittas i webbplatse­ns dataskydds­avsnitt på www.ely-keskus.fi/tietosuoja. Ytterligar­e informatio­n om planen fås av: NTM-centralen i Nyland Mira Aaltonen (13.7–17.7), tfn 0295 026 290, mira.aaltonen@ely-keskus.fi och Kirsi Pätsi (20.7–17.8.), tfn 0295 021 331, kirsi.patsi@ely-keskus.fi. Vanda stad Mariika Lehto (20.7–31.7.), tfn 040 867 6306, mariika.lehto@vantaa.fi och Olli Lappalaine­n (3.8–17.8), tfn 040 867 6309, olli.lappalaine­n@vantaa.fi. Närings, trafik- och miljöcentr­alen i Nyland hbl.fi/media Ely-kEskus.fi HBL är Finlands största dagstidnin­g på svenska.

© PressReader. All rights reserved.