Panorama (Albania) : 2019-09-30

AKTUALITET : 11 : 11

AKTUALITET

PANORAMA 11 30 2019 E HENE SHTATOR NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Përmbarues­i Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, shpall për shitje pasurinë e palujtëshm­e të debitorëve Besnik Iqmet Xhelaj dtl. 07.05.1960 dhe Valbona Nexhmedin Xhelaj dtl. 23.01.1971 të përbërë nga pasuria me Nr 1/ 7, ZK 8601, Vol 5, Fq 143, e llojit me sip. 1,076 m2 dhe me sip totale ndërtimore 437 m2, në lagjen “15 Tetori”, Vlorë, në shumën ose e konvertuar në Zyra e përmbarimi­t “BEST 2010”, më datë 24 tetor 2019 nga ora 08: 00- 16: 00 “STRATI BAILIFF’S SERVICE” Sh. p. k., “Arë”, Shoqëria përmbarimo­re njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sip. 4900 m2, ndodhur në Mbrostar- Ura, Fier, me Nr. 36/ 14 Pasurie, ZK 2636, vol. 12, faqe 126, rregjistru­ar në pronësi të Shoqërisë “ABDURAMANI” sh. p. k. Çmimi fillestar i ankandit është Ankandi për pasurinë e mësipërme zhvillohet në në ambientet e Zyrës Përmbarimo­re Private “Strati” Sh. p. k., Rruga “Jordan Misja”, Pall. 141/ 1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë. Tel: 04 45 00 450, www. stratibail­iff. com, [email protected] stratibail­iff. com tek kjo zyrë përmbarimo­re do zhvillojë seancën e fundit të mbledhjes së ofertave për ankandi i II- të, për shitjen e pasurisë së “Gora” shpk që ndodhet në katin përdhes të pallatit ( pranë derës së ashensorit, pa dritare). Kjo ( në gjendje karabinaje) e nuk është e kufizuar nga detyrime të tjera. Çmimi fillestar për seancën e ankandit do të jetë Prona ndodhet në të njëjtin pallat që ka ndërtuar debitori në Rr “Aleksandër Goga” , 100 m larg Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. ( leja e ndërtimit nr. 4, dt. 22.11.2004, Bashkia Durrës). Për sqarime të mëtejshme kontaktoni në tel: 052226000 ose cel: 0692075 644. Adresa: prapa Prokuroris­ë Rrethit Durrës, E- mail: BEST. [email protected] PERMBARUES. AL Truall ndërtesë 11,160,000 ( njëmbëdhje­të milion 90,991.2 ( nëntëdhjet­ë pronë ka sipërfaqe prej 91 m ² 55,440 e njëqind e gjashtëdhj­etë mijë) lekë, mijë e nëntëqind e nëntëdhjet­ë e një pikë dy) Euro. datën 02.10.2019 2.780.871 lekë. ( pesëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dyzet) Euro. datë 02.10.2019 në ora 16: 00, Ankandi zhvillohet në ditën e Mërkurë në zyrën e përmbarues­it gjyqësor privat Dionis Mekshaj në adresën Bul. “Bajram Curri”, Rr “Komuna e Parisit”, Pallati 1/ 1, Tiranë. Tel 0693956020, e- mail: dionis_ [email protected] yahoo. com. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.