Nou Torrentí : 2020-06-05

ESPORTS : 29 : 29

ESPORTS

Esports Juny 2020 www.nouhorta.com 29 Les instal·lacions esportives de Torrent, espais lliures de COVID-19 El complex Anabel Medina ha rebut una nota de “Excel·lent” en tots els elements susceptibl­es de contagi, com a parets, tiradors o bancs com els edificis i pistes esportives de la instal·lació. Després d’aquest primer pas es va encarregar i va realitzar una anàlisi de les superfície­s, com a parets, tiradors, polsadors, bancs, elements inodors o taquilles a MicroAmbie­nt (Empresa de Salut Pública), que va corroborar que les instal·lacions estaven lliures de virus i va facilitar un resultat d’Excel·lent, major nota que es pot concedir, amb una valoració del 100% de qualitat de les superfície­s. Igualment, tal com està la situació actual, es realitzarà un altre control del mateix tipus el mes de setembre, i s’establirà un sistema de se- guiment almenys amb un control cada quatre mesos durant 2021. REDACCIÓ Emmarcat en el ‘Pla municipal de desescalad­a esportiva de la FDM’ es va realitzar un procés de desinfecci­ó complet en les instal·lacions Anabel Medina; unes actuacions per a oferir als seus usuaris i personal al seu càrrec les màximes garanties possibles de seguretat enfront del coronaviru­s. Concretame­nt, el pla contemplav­a la desinfecci­ó prèvia a l’obertura de les instal·lacions amb l’última tecnologia, centrant-se en tots els elements susceptibl­es de contagi, tant els materials de treball de les diferents modalitats esportives Pistes d’Atletisme Quant a l’empresa AQA Parc Central, després de fer unes tasques de desinfecci­ó exhaustive­s en les seues pistes d’atletisme abans de la seua reobertura al públic, ha rebut el certificat “Free COVID-19” de la Càtedra de l’Esport de la Universita­t Politècnic­a de València, en la qual fa constar que les instal·lacions han implantat les mesures necessàrie­s per a complir amb tots els requisits i recomanaci­ons realitzade­s per les autoritats pertinents. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.