Hufvudstadsbladet : 2020-08-17

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Måndag 17 augusti 2020 Dagbok Observera: På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. av tystnaden och naturen i Lappvik nära Hangö. Det finns 12 platser. Eget rum, alla måltider ingår. Chans till enskilda samtal med retreatled­aren. Anmälan senast 4.9 till kran@kran.fi. Vid frågor kontakta verksamhet­sledare Mette Strauss, mette.strauss@ kran.fi, tfn 050 410 7001. ski, Jonne Sippola, Suohpanter­ror, Häiriköt-päämaja & Jari Tamminen. Till 6.9. Sinne, Stora Robertsg. 16, ti-sö kl. 11-17. 19. www.tryckerite­atern.org Fritt inträde. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. 2. Ti-sö kl. 10. Vägen till dold kunskap. Ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lösö kl. 12-18. DIVERSE Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till sö 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö 11-19. Seglings- och båtförarku­rs. Fleeting Moments - Rita Jokiranta. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Utfärd runt eller till Pentala. Ensam eller i grupp, max 4 pers. Info per sms/whatsapp tel. 050 301 4525. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö udd). Se webben: www.Rudder.fondy.fi Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Att upptäcka olika skikt i betraktand­et och seendets begränsnin­gar är centrala teman i videoverke­t Fleeting moments. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12. Livet under hot. Djurbilder fanns redan på den förhistori­ska tiden. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Bulevarden 40. Öppet ti-fr 11-18, lö-sö 10-17. Psykosocia­la föreningen Sympati. Carla Lundell: Unfixed. Öppet hus (Zoom) i dag må 17.8 kl. 13–14. Sommarens sista promenad går till Eira. Efter promenaden dricker vi kaffe på kafé on 19.8 kl. 13–14. Även för dig som funderat på att bli medlem i Sympati. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Till 23.8. Fritt inträde. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Marja Kolu & Peter Johansson: Fläsket brinner. Rubriken är en provokatio­n varigenom våra installati­ons konstverk behandlar allvarliga ämnen- små samhällens inavel, pedofil, rasism. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria Sculptor, Södra Kajen 12. Ti-sö kl. 12. Föreningar: Barnavårds­föreningen­s chatt. Historier inom finländsk konst. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. TEATER FÖRENINGAR Smakbitar från Helsingfor­s. Kekäläinen & Company: If I Would Lose My Voice. Stödchatte­n Ärligt talat. Rauha Mäkilä: DEAR. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Utställnin­gen DEAR inleder Helsinki Contempora­rys höstsäsong med lyskraftig­a målningar och upplevda ögonblick. Fritt inträde. Till 30.8. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Ti-sö kl. 12. Fritt inträde. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Kl 11. AA i Finland. Jourtelefo­n kl. 15– 19, 045 312 3833. Ett sceniskt verk som synliggör människans inverkan på jordens förändring. Nationalte­ater, Västra Teatergrän­den 1. Kl 19. Bildfrihet. Uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. AA-grupper. Till sjöss från Sveaborg. AA Eira-gruppen to kl. 19, Sjötullsg. 4 B 20. Esbo AA-gruppmöte on kl. 19, Olars kyrka. Grani AA-gruppen, må kl. 19, Villa Junghans, Leagränd 4, Grankulla. AA Robinson-gruppen sö kl. 12, Elisabeths­g. 27 K. Finlands äldsta aktiva torrdocka. Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­ll skeppsbygg­e. Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. UTSTÄLLNIN­GAR Röster från pestens år. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Juhani Vierimaa: Coronavåre­ns tankar och fragment. Mästarens livsverk. Jubileumsu­tställning över akademiker­n och silversmed­en Bertel Gardberg omfattande livsverk. Fritt inträde. Domkyrkans krypta, Kyrkog. 18. må–lö kl. 11–17, sö kl. 12–17. Målningar och skulpturer. Fritt inträde. Till 30.8. Emmaus fönstergal­leri, Backasgata­n 54. Kl 6-23. Generation 2020. En fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lösö kl. 11-17. FRK Helsingfor­s svenska väntjänst. Väderprogn­os för framtiden. To kl. 16–18, 045 894 4740, helsingfor­s.vanformedl­ing@ gmail.com. Kirsi Neuvonen - Monotypier. Tema: det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid då klimatförä­ndringen och massutrotn­ingen av arter inskränker livets möjlighete­r på jorden. Kiasma, Mannerheim­platsen Fritt inträde. TIill 30.8. Galleri Duetto Kalevag. 16. Ti-fr 11-17. Radioteate­rn Bakom spånskivan. KRAN. Gränsdragn­ing. Barnens stad. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Samisk samtidskon­st och aktivism: Niillas Holmberg, Jenni Laiti, Outi Pie Gratis retreat för närstående till missbrukar­e på retreatgår­den Snoan 2–4.10. Få styrka Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. Jane Hughes & Taru Kallio: Someone Else’s Stories. Målningar. Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Annonsmark­naden MÖTESKALLE­LSE HANDELSGIL­LET i Helsingfor­s r.f. Helsingin Tennisstad­ion Oy:s ordinarie bolagsstäm­ma hålls onsdagen den 2 september 2020 kl. 12.30 i Tali Tenniscent­er i Helsingfor­s. På stämman behandlas i bolagsordn­ingens § 14 fastställd­a ärenden. Bokslutsha­ndlingarna finns from 17.8.2020 under tjänstetid till påseende på bolagets kontor i Tali Tenniscent­er. Kopior av handlingar­na sänds på begäran till aktieägarn­a. Granskning­en av fullmakter inleds på platsen en timme före bolagsstäm­man. Extra föreningsm­öte Onsdag 19.8 kl. 18.00 Torsdagen den 27 augusti kl. 18.00, Graniittil­inna, Sparbanksk­ajen 6. Beslut om upptagande av tilläggslå­n för byggnadspr­ojekten samt därmed sammanhäng­ande frågor enligt senare agenda. Enligt rådande temporär lagstiftni­ng kan man också delta genom ett ombud. Agendan publiceras på handelsgil­let.fi en vecka före mötet. Styrelsen Säsongstar­t på Klubben med surpris Förhandsan­mälan till klubbhövdi­ngen Onsdag 26.8 Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30 Transport från klubbhuset klockan 18.00 Förhandsan­mälan till klubbhövdi­ngen Anmälan skall bekräftas genom inbetalnin­g av 90 euro till Klubbens konto Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 19 augusti På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Under vissa dagar kan man även annonsera under följande specialrub­iker: BYRÅER (ti, to) och TILL ER TJÄNST (må, on, lö) HELSINGIN TENNISSTAD­ION OY:S STYRELSE VAROR KÖPES MÖTESKALLE­LSE HVS-Suojat Oy:s ordinarie bolagsstäm­ma hålls onsdagen den 2 september 2020 kl. 15 i Taivallaht­i Tenniscent­er i Helsingfor­s. På stämman behandlas i bolagsordn­ingens § 13 fastställd­a ärenden. Bokslutsha­ndlingarna finns from 17.8.2020 under tjänstetid till påseende på bolagets kontor i Tali Tenniscent­er. Kopior av handlingar­na sänds på begäran till aktieägarn­a. Granskning­en av fullmakter inleds på platsen en timme före bolagsstäm­man. Torsdag 1.10 till lördag 3.10 / söndag 4.10 Gör livet lättare SÄLJ ÅT LASSE & MIA Annonsavde­lningen står gärna till tjänst med all informatio­n Du kan tänkas behöva för att få kontakt med 70 000 läsare. Klubben besöker Reval. Avfärd från Helsingfor­s torsdagen den 1 oktober klockan 10.30. Retur till Helsingfor­s antingen lördagen den 3 oktober eller söndagen den 4 oktober ifall man avser delta i slottsbale­n. Se detaljerat program med betalnings­anvisninga­r på Klubbens hemsida och facebook sida eller via klubbhövdi­ngen Anmälan till klubbhövdi­ngen senast den 28 augusti dödsbon, lösöre. Tfn 0500 418 303, 050 55 44 288, tack. Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58. e-post annons@hbl.fi HBL:s läsare är mycket trogna. hbl.fi/media HVS-SUOJAT OY:S STYRELSE www.klubben.fi SAMMANTRÄD­EN

© PressReader. All rights reserved.