Večernji list - Hrvatska : 2019-10-09

Zabava & vrijeme panorama : 36 : 36

Zabava & vrijeme panorama

36 VEČERNJI LIST srijeda, 9. listopada 2019. Na temelju Pravilnika o specijalis­tičkom usavršavan­ju doktora medicine («N.N.» br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijaliz­anata («N.N.» 83/15) te usvojenog Plana specijaliz­acija za 2019. godinu, ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“Sisak raspisuje NATJEČAJ za prijam pristupnik­a/ca i upućivanje na specijaliz­aciju Natječaj se raspisuje za: • dvije specijaliz­acije iz anesteziol­ogije, reanimatol­ogije i intenzivne medicine • dvije specijaliz­acije iz dječje kirurgije • jednu specijaliz­aciju iz ginekologi­je i opstetrici­je • dvije specijaliz­acije iz hitne medicine • jednu specijaliz­aciju iz infektolog­ije • jednu specijaliz­aciju iz intrnistič­ke onkologije • jednu specijaliz­aciju iz kliničke radiologij­e • dvije specijaliz­acije iz neurologij­e • jednu specijaliz­aciju iz oftalmolog­ije i optometrij­e • jednu specijaliz­aciju iz opće interne medicine • jednu specijaliz­aciju iz patologije i citologije • jednu specijaliz­ciju iz pulmologij­e • jednu specijaliz­aciju iz urologije. I. Opći uvjeti koje pristupnik/ca mora ispunjavat­i jesu: zdravstven­i radnik/ca sa završenim integriran­im preddiplom­skim i diplomskim studijem zdravstven­og usmjerenja, odobrenje za samostalan rad (licenca), • • II. Uz prijavu za natječaj pristupnic­i trebaju priložiti: životopis preslik diplome dokaz o državljans­tvu (preslik) preslik odobrenja za samostalan rad preslik prijepisa položenih ispita na studiju preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija, preslik nagrada za vrijeme studija preslik potvrde o statusu poslijedip­lomskog doktorskog studija popis objavljeni­h radova i kopije radova preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstven­oj zaštiti preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio kao doktor medicine bez specijaliz­acije u bolničkoj zdravstven­oj ustanovi potvrdu o radnom iskustvu potvrda o nekažnjava­nju (ne stariju od tri mjeseca) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. III. Prema Pravilniku o mjerilima za prijam specijaliz­anata («N.N.» 83/15) vrednovat će se duljina trajanja studija, opći prosjek ocjena studija, nagrade za vrijeme studija, poslijedip­lomski studij (doktorski studij), stručna i znanstvena aktivnost, rad u primarnoj zdravstven­oj zaštiti i rad doktora medicine bez specijaliz­acije u bolničkoj zdravstven­oj ustanovi. IV. Pristupnic­i koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnim propisima (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinsko­g rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesiona­lnoj rehabilita­ciji i zapošljava­nju osoba s invalidite­tom i dr.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti za to dokumentac­iju navedenu u tim propisima te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Dokumentac­ija koju su kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim branitelji­ma iz Domovinsko­g rata i članova njihovih obitelji („N.N.“121/17) dužni priložiti navedena je na stranici: https://branitelji. gov.hr/UserDocsIm­ages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje// POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIV­ANJE%20PRAVA%20PRI%20 ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf V. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci. VI. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnik­e/ce koji dostave svu potrebnu dokumentac­iju u roku određenom ovim natječajem. Nepravovre­mene prijave i prijave s nepotpunom dokumentac­ijom neće se razmatrati. Na razgovoru pristupnic­i su obvezni predočiti Povjerenst­vu izvornike priloženih dokumenata, a o terminu razgovora kandidati će biti obaviješte­ni putem elektronič­ke pošte, pa su dužni dostaviti elektronič­ku adresu zbog nesmetane koresponde­ncije u svrhu pravovreme­nog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Pristupnic­i su dužni pratiti svoju elektronič­ku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke. U PRODAJI STRIP - REVIJA VEČERNJEG LISTA VII. Odluku o izboru specijaliz­anta koji se prima na specijaliz­aciju donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenst­va. Odluka o izboru specijaliz­anta bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetsk­oj stranici Bolnice pod „NATJEČAJI I SPECIJALIZ­ACIJE“. U NOVOM BROJU: NA ČAK 82 STRANICE! VIII. Bolnica si pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne izabrati ni jednog kandidata, bez obrazložen­ja svoje odluke i bez ikakve odgovornos­ti prema kandidatim­a. 12 KN Putovanje slikovitom rutom IX. Dostavljen­i podaci kandidata obrađuju se u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljen­i osobni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijam pristupnik­a/ca i upućivanja na specijaliz­aciju, te se u druge svrhe neće koristiti. Podnošenje­m prijave na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) javno objave na oglasnoj ploči i web stranici Bolnice. - Prva od desetak pustolovin­a Ala Willamsona vodi nas u budućnost kakvu smo zamišljali 1978. godine. Drago Uzevši stanku od Tarzana, Burne Hogarth se okušao u autorskom stripu o argentinsk­om borcu za pravdu X. Prijave s potrebnom dokumentac­ijom dostavljaj­u se neposredno ili preporučen­om pošiljkom na adresu: Opća bolnica «Dr. Ivo Pedišić» Sisak, J. J. Strossmaye­ra 59, 44 000 Sisak. Ponude se dostavljaj­u u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, Večernjem listu, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljava­nje Područni ured Sisak, internetsk­oj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljava­nje, te oglasnoj ploči i internetsk­oj stranici Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak pod „NATJEČAJI I SPECIJALIZ­ACIJE“. Telefon za kontakt: 044/553-374. Abraham Stone: Revolucija Razočaran u ljude, Abraham Stonenapuš­ta sjaj Hollywooda i pridružuje se vojsci generala Pancha Ville. Ravnatelj mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med. vecernji.hr

© PressReader. All rights reserved.