Panorama (Albania) : 2020-08-04

SOCIALE : 10 : 10

SOCIALE

PANORAMA 10 4 2020 E MARTE GUSHT fundit i kishte marrë paratë dhe nuk i kishte dhënë premtimin dy vëllezërve. Këta të fundit në muajin shkurt të vitit 2012 e thërrasin poshtë banesës së tij dhe e vrasin pronarin e disko "Tekila". NJOFTIM ANKANDI Zyra Përmbarimo­re “E. G Bailiff Service” me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko 12.08.2020, njofton së më datën Ora 8 º º - 16 º º në ambientet e saj do të zhvillohet ankandi i parë për shitjen e pasurive të paluajtshm­e, në pronësi të debitorit në vlerën fillestare prej e llojit me sip. 18,192 m2, nr. pasurie 85/ 42, zk. 1538, vol. 20, fq. 115, me adresë Drenovë, Korçë, dhe Pasurinë e paluajtshm­e e llojit plus me sip. 14,874 m2 , nga të cilat ndërtesë me sip 8152.6 m2 nr. pasurie 85/ 41, zk. 1538, vol. 20, fq. 114, me adresë Drenovë, Korçë. Për çdo informacio­n mund të paraqiteni pranë Zyrës Përmbarimo­re “E. G BAILIFF SERVICE” me Përmbarues Gjyqësor Enuar V Merko në adresën Rr.” Themisokli Gërmenji”, Pallati “Ambasador 1”, Kati 2, Tiranë, ose të kontaktoni në Celular; 067 20 27 580; posta elektronik­e Shoqëria “QERAMIKA 1,600,000 ( një milion e gjashtëqin­d mijë) EURO ALBANIA” sha ” Arë”, ” Truall”, ” Ndërtesë” enuar. merko@ gmail. com NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Zyra Përmbarimo­re “E. G Bailiff Service” me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko 20.08.2020 njofton së më datën Ora 8 º º - 16 º º në ambientet e saj do të zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurive të paluajtshm­e, në pronësi të debitorit/ hipotekues Shoqëria “Helio Konstruksi­on” sh. p. k, Kastriot S.; Luljeta S. në vlerën fillestare prej për pasurinë e paluajtshm­e, e llojit me sipërfaqe totale 77 m ² , me nr. pasurie 505/ 285+ 3- 27, vol. 28, fq. 201, zk. 2460 si dhe në vlerën fillestare prej për pasurinë e paluajtshm­e, e llojit me sipërfaqe totale 90.8 m ² , me nr. pasurie 505/ 285+ 3- 26, vol. 28, fq. 200, zk. 2460. Për çdo informacio­n mund të paraqiteni pranë Zyrës Përmbarimo­re “E. G BAILIFF SERVICE” me Përmbarues Gjyqësor Enuar V Merko në adresën Rr.” Themisokli Gërmenji”, Pallati “Ambasador 1”, Kati 2, Tiranë, ose të kontaktoni në Celular; 067 20 27 580; posta elektronik­e Zyra Permbarimo­re “E. G Bailiff Service” me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko 25.08.2020, ora 8 º º - 16 º º Zyra Permbarimo­re “E. G Bailiff Service” me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko 24.08.2020, Ora 8 º º - 16 º º njofton se me daten ne ambientet e saj do te zhvillohet ankandi i dyte per shitjen e pasurise te paluajtshm­e, ne pronesi te hipotekues­it Shoqeria “Helio Konstruksi­on” shpk me vlere fillestare ne masen prej 18’ 523.12 Euro llojit me sipërfaqe 60.14 m2, me nr. pasurie 505/ 285+ 2- 3, volumi 28, faqe 134, zona kadastrale 2460, ne adresen Linze, Tirane. Per çdo informacio­n mund te paraqiteni prane Zyres Permbarimo­re “E. G BAILIFF SERVICE” me Permbarues Gjyqesor Enuar V Merko ne adresen Rr.” Themisokli Gërmenji”, Pallati “Ambasador 1”, Kati 2, Tirane, ose te kontaktoni ne Cel. 0672027580; adresën elektronik­e email njofton se me date ne ambientet e saj do te zhvillohet ankandi i dytë per shitjen e pasurise te paluajtshm­e, ne pronesi te debitorit Bear F. Meka me vleren fillestare ne masen prej e llojit me sipërfaqe 73.5 m2, nr. pasurie 7/ 97+ 1- 14, vol. 4, fq. 4, zk 8340, me adresë Rruga “Ferit Xhajko”, Tiranë. Per çdo informacio­n mund te paraqiteni prane Zyres Permbarimo­re “E. G BAILIFF SERVICE” me Permbarues Gjyqesor Enuar V Merko ne adresen Rr.” Themisokli Gërmenji”, Pallati “Ambasador 1”, Kati 2, Tirane, ose te kontaktoni ne Cel. 0672027580; + 3554223188­8; 3’ 449’ 600 ( tre milion e katërqind e dyzet e nëntë mijë ” apartament” ” apartament” 20’ 580 ( njëzet mijë e pesëqind e gjashtëqin­d) lekë e tetëdhjetë) EUR, ” apartament”, 4’ 067’ 740 ( katër milion e gjashtëdhj­etë e shtatë mijë e shtatëqind e dyzet) lekë ” apartament” enuar. merko@ gmail. com enuar. merko@ gmail. com enuar. merko@ gmail. com PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.