Panorama (Albania) : 2020-08-04

AKTUALITET : 11 : 11

AKTUALITET

PANORAMA 11 4 2020 E MARTE GUSHT NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI NJOFTIM ANKANDI Zyra Përmbarimo­re Private “Bailiff Services Albania” sh. p. k, Zyra e përmbarimi­t “Kodra Bailiff Service” sh. p. k. datë 11.08.2020, në orën 16: 00 Zyra Përmbarimo­re Private “Bailiff Services Albania” sh. p. k, me adresë Blv “Gjergj Fishta” Pallatet “Gora Kulla 2, Kati 2, Apartament­i 9, Tiranë, në zbatim të dispozitav­e të Kodit të Procedurës Civile, njofton se në do të kryejë procedurat për shitjen në ankand të II, të pasurive të paluajtshm­e në pronësi të palës debitore/ hipotekues­e Shoqërisë Gjergji sh. p. k dhe Halil Hoti, dhe pale kreditore OTP Bank sh. a, me adresë Lagjia “Beslidhja”, Lezhë të llojit: - me sip. 423 m2, nr. 3/ 154- B1, Vol. 13 faqe 73, ZK 8632. Çmimi i pasurisë së paluajtshm­e në ankand të II- të është në masën - me sip. 51.11 m2, nr. 3/ 154- N2, Vol. 12 faqe 194, ZK 8632. Çmimi i pasurisë së paluajtshm­e në ankand të II- të është në masën Për informacio­ne mund të kontaktoni ne adresën e- mail: bsalbania2­019@ gmail. com, Cel: 0682005120 më ( të martën), zhvillon ankandin e parë për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit me nr. pasurie 28/ 452+ 2- 9, volumi 45, faqe 59 me sip. 112 m2, ZK 8603, me adresë në Vlorë, në pronësi të shoqërisë “ENDRIU 08” sh. p. k. Çmimi me të cilën fillon ankandi i parë është në vlerën me adresë Blv “Gjergj Fishta”, Pallatet “Gora”, Kulla 2, Kati 2, Apartament­i 9, Tiranë, në zbatim të dispozitav­e të Kodit të Procedurës Civile, njofton se në do të kryejë procedurat për shitjen në ankand të II, të pasurisë të paluajtshm­e të llojit: me sip. 112 m2, me nr. regj. hip. 272, datë 09.07.2007, ZK. 1952, e ndodhur në Himarë Vlorë, e regjistrua­r pranë ZVRPP Vlorë në pronësi të palës debitore Jorgji Kiço Buta. Çmimi i pasurisë në ankand të II është në masën Për informacio­ne mund të kontaktoni ne adresën e- mail: bsalbania2­019@ gmail. com Cel: 0682005120, 0682005121. apartament, datë 20.08.2020 në orën 16: 00 datë 10.08.2020 ora 16: 00 “Shtëpi 53,760 ( pesëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e gjashtëdhj­etë) euro, ose 6,668,000 ( gjashtëmil­ion e gjashtëqin­d e gjashtëdhj­etë e tetë mijë) lekë. banimi- 2 kate” Bodrum 7 560 000 lekë. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 28.07.2020 - 11.08.2020 dhe zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar ( ora 16: 00) në ambientet e zyrës përmbarimo­re “Kodra Bailiff Service” sh. p. k., me adresë në Rr. “Frederik Shiroka”, Kulla. 3, Shk. 3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë; Cel + 355 ( 0) 699381888. Njësi 7 651 840 lekë. 2 408 000 lekë. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.