Panorama (Albania) : 2020-08-04

AKTUALITET : 9 : 9

AKTUALITET

PANORAMA 9 4 2020 E MARTE GUSHT 26 eve të shoqërisë “INTERKINEX” shpk, me NIPT J71506006T, me aksioner shoqërinë “YLDON”, përfaqësua­r nga shtetasi Ylli Ndroqi. 24. Sekuestrim­in e masës prej 60% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ORA” sha, me NIPT K71505003O, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi dhe të masës 40% të kuotave në emër të shtetases Mimoza Ndroqi. 25. Sekuestrim­in e kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “REN- DON” shpk, me NIPT L41622002A, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi. 26. Sekuestrim­in e masës prej 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINE” shpk, me NIPT L61307081M, me aksioner shoqërinë “YLDON”, përfaqësua­r nga shtetasi Ylli Ndroqi. Për administri­min dhe përdorimin e pasurive të mësipërme, Gjykata ka ngarkuar Agjencinë për Administri­min e Pasurive të Sekuestrua­ra dhe të Konfiskuar­a. Shoqëritë që kanë aktivitet, përfshirë dhe mediat televizive, do vazhdojnë aktiviteti­n e tyre, por të administru­ara nga Agjencia për Administri­min e Pasurive të Sekuestrua­ra dhe të Konfiskuar­a. NJOFTIM ANKANDI  datë 27.08.2020 në orën 16: 00 Istrefi Shoqërisë Përmbarimo­re BASHA& I SH. P. K Farije Në në zyrën e përmbarues­it gjyqësor pranë me adresë në Rruga “Donika Kastrioti”, Kotoni Center, Tiranë, zhvillohet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit me sip. 116 m2, me nr. pasurie 3/ 44+ 1- 4, vol. 13, faqe 133, z. k. 8270, e ndodhur në Rrugën “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pallati nr. 7, Shkalla 1, Kati 1, Ap. 4, Tiranë, në pronësi të Foqion Postoli dhe Valentina Postoli. Çmimi në ankand të dytë është në vlerën Ylli Ndroqi. 18. Sekuestrim­in e kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “RENDON OIL” shpk, me NIPT L57716501I. 19. Sekuestrim­in e kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “DON– UCD” shpk, me NIPT L51326022D, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi. 20. Sekuestrim­in e masës prej 80% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “Ecogades Landon Balcan” sha, me NIPT L22006005S, me aksioner shoqërinë “Landon”, përfaqësua­r nga shtetasi Ylli Ndroqi. 21. Sekuestrim­in e masës prej 30% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “CHANNEL ONE” shpk, me NIPT K12412002L, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi. 22. Sekuestrim­in e masës prej 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “P S 31” shpk, me NIPT L42215016R, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi. 23. Sekuestrim­in e masës prej 80% të kuotave dhe aksion- “Apartament” 100 688 ( njëqind mijë e gjashtëqin­d e tetëdhjetë e tetë) euro. NJOFTIM ANKANDI datë 20.08.2020 në orën 16: 00 Farije Istrefi Shoqërisë Përmbarimo­re BASHA& I SH. P. K Në në zyrën e përmbarues­it gjyqësor pranë me adresë: Rruga “Donika Kastrioti”, Kotoni Center, Tiranë, zhvillohet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit me volum 8, faqe 15, zonë kadestrale 2884, Paskuqan, në emër të Infinit Sh. p. k. Çmimi në ankand të dytë është në vlerën “Njësi” 2 175 977 ( dy milion e njëqind e shtatëdhje­të e pesë mijë e nëntëqind e shtatëdhje­të e shtatë) lekë. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.