Iran Newspaper : 2019-09-21

صفحه اول : 1 : 1

صفحه اول

سال بیست و پنجم شماره 7161 شنبه 30 شهریور ‪21 1398‬ محرم ‪20 1441‬ صفحه قیمت سراسری 1000 تومان ‪21 Sep 2019 Saturday‬ (Tehran) ‪ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN‬ صفحات01و11 شعر شهریار آشناییاش با جمعه» درباره برای «ایران محسن چاوشی یادداشت اختصاصی و31 نوشتههاییا­زمحمداطبای­یوامیدمعلم­درصفحات21 صفحه61و71 2019 : چرنوبیل صفحه91 جالل طالبی در نوشته ای از سریال سال رخداد مهمترین از امرو ِِز محل یک روایت واقعی هستیم؟ مردم مهمان نوازی آیا ما ایرانیان ونیز از فستیوال فیلم دو گزارش اختصاصی نمایه هفته هفته 4 صفحه نمایه نمایه هفته هفته 4 صفحه نمایه فیوضی پیشنهاد از گلبو 10 شنیدن،خواندن برای دیدن رفتن و تماشا کردن 10 پیشنهاد برایدیدن شنیدن،خواندن،رفتن وتماشاکردن دیدن 10+ پیشنهاد برای شنیدن،خواندن،رفتن و تماشا کردن 10 پیشنهاد برایدیدن شنیدن،خواندن،رفتن وتماشاکردن ‪98 06 15‬ ‪98 06 29‬ ‪98 06‬ ‪98 06 08‬ 01 فرهنگ حمیدرضا صدر نوشتهای از سیاست درباره کتاب مصور «شاه دربار شاه» پرونده یک موضوع جامعه آرامکو افسانه دودگرفته بنسلمان داستان انتظار چراغ هایی در سبز شدن که تاریخ آنگونه تارانتینو میپسندد جمعهها «ایران جمعه» بخوانید آخر هفتهها با شما هستیم صدر نوشتهحمیدر­ضا از چه حرف میزنیم؟ حرف میزنیم از داستان که تاریخ انقضا ندارد؟ چرا داستان گویی هر داستانی ارزش میخوانیم؟ آیا چراداستان وارد از چه زمانی دارد؟ داستان تعریفکردن داستانگوهن­وز چرا فیلمهای مطبوعات شد؟ سینما میکشانند؟ مردم را به سالنهای را دنبالهدار مردم چرا داستانهای چرا داستانها جذب خود میکردند؟ ما اهمیت دارند؟ در زندگی و فرهنگ قاضی زاده خسروی، علیاکبر ر.اعتمادی،ابوتراب وخسرو نقیبی مقالههاییا­ز مسعودینیا علی سیامک گلشیری، مهدی کرمپور، نوشتهفریدو­نمجلسی دندرو با عنوان مصورتراویس را رخدادهای نوول زندگینامها­ی، روزگار تراویس ‪King of‬ با ترکیب ‪King Court‬رویابین بهعنوان یک پسربچه از دریچه نگاهش دنبال میکند. از ورود بابا دیو طی یک دهه پس نوشتهسعیده­اسالمیه ایننهمینفی­لمکوئنتینت­ارانتینوظا­هر ولی تماشاگر مثل دارد، بیوگرافیگو­نهای اثر بازیچه شیوه روایی او همیشه به سنت میشود. فیلم «روزی وچرخشقصه به فالشبکی است روزگاری در هالیوود» به زمانی ماههای دهه شصت، آخرین وداع دهه شگفتانگیز که امریکا با آن از رخدادهای بزرگ از میکرد و با کولهای و از ترور سرد تا تسخیر ماه اوجگیری جنگ هیپیها پا به دهه ظهور جان اف کندی تا هفتادگذاشت. شهر در یکی از تقاطعهای ذهنداشتهبا­شید: قرمز چراغ این تصویر را در در مالزی، اندونزی یا کواالالمپو­ر جاکارتاپای­تخت راهنمایی سبز شدن چراغ موتورسوار در انتظار محجبهای میشود.دهها موتورسوارز­نان از این جماعت کواالالمپو­ر و رانندگیاند. نیمی دارند. جاکارتا و موتور را در دست میروند هستند که فرمان اسالم به شمار شهرهای جهان هر دو از بزرگترین اقتصاد سرمایهگذار­ی آیا عاقالنه است؟ در فارکس نوشتهسامان­احمدوند موسیقی عزیمت تـو ساعت شه انتها نباشه می سیاست شطرنج وزیران برجام در گام سوم نوشتهحسینع­صاران سینما سوی آستیگمات آن نوشتهمجیدر­ضامصطفوی نوشتهیوسفم­والیی خروج کرد که به جای ایران، باالخره اعالم گامبهگام جمهوریاسال­می بود، و قلبی امریکا کهخواستهپن­هانی و کاملازبرجا­م، نشدنتعهدات نرسیدن و عملیاتی خواهد در صورت بهنتیجه در برجام فاصله اروپاازتعه­داتش افتاد. قولهای اتحادیه آهسته اتفاق خواهد سوم این خروج گرفت و امروز گام جهانگیر کوثری نوشتهای از استقبالی از فوتبال مدرن .2 چرا یک و استراماچون­ی شاید بودن کالدرون واستقالل باشد. نیاز برای پرسپولیس را در دیگر باشگاهها بودناینمرب­یان با و به یک نوعی باید غنیمت بشماریم آنها را راهبری کنیم. مدیریتصحیح از اینان حرکت مثبتی بدیهی است وجود به ما بوده است و باید سوی باشگاههای استقبالشان­برویم.بهاستقبال فوتبالمدرن. تلویزیون یاد سریال های تلویزیونی زیر تیغ نقد پرونده یک موضوع: به افق تهران فقط چند روز تا ترخیص باقیست استعداد رخداد پرونده یک موضوع سیمرغ سایه سنگین سینما بر سر جشن خانه سوگواری جمعی پرونده یک موضوع حریم شخصی یادداشتهای­یاز و بیژنمیرباق­ری قاسمجعفری استعدادیاب­کیست؟ استعدادچیس­ت؟ هنری و ورزشی استعدادیاب­ی در یک شوی افتد؟برنامههایا­ستعدادیابی چهاتفاقیمی چطورمیتوان­ندزندگیشرک­تکنندگانشا­ن رانابودکنن­د؟استعدادهاپ­سازشوهای تجربه می کنند؟ چه فرجامی را استعدادیاب­ی نوشتهعلیمس­عودینیا نوشتهسعیده­اسالمیه کنیم؟ چراسوگواری­جمعیمی آدابسوگوار­یجمعینزدای­رانیانچیست­وچگونهبهفر­دیتما راهپیداکرد­هاست؟بزرگترینسو­گواریجمعیت­اریخمعاصرا­یران چگونهشکلگر­فت؟چراعزاداری­محرمبدلبهم­همترین آیینسوگوار­یجمعیایران­یانشدهاست؟ رضا ساکی نصراهلل حدادی، ابراهیمافش­ار، وسعیدمعیدف­ر مقالههاییا­ز محسنغرویان ظهیرالدینی، محمود سجاد صداقت، الهه شیریلو، هندسه شده بود: «هر کس افالطوننوش­ته ایرانکه برسردرآکاد­می سینمای حاال بر سر در آکادمی باشد و نمیداند وارد نشود». از سیاست داشته فرهنگی و مستقل نوشت؟ قرار بوده رسالتی کند چه باید سینمای ایران تزریق بنیهای به پیکره جامعه از وطن آیا می توان بیرون ریشه دواند؟ حریمشخصیچی­ست؟آیاچهرههای­معروف حریمشخصیدا­رند؟ستارههاچطو­ر توانندحریم­شخصیخودراح­فظکنند؟ ایرانیاناز­چهزمانیبهز­ندگیخصوصی می ستارگانورو­دکردند؟میلگریزناپ­ذیر اشتراکگذار­یازکجامیآی­د؟ نوشتهابراه­یمافشار ، مجید تور ج شعبانخانی محمدزاد اکبری ، مقالههایی از سعید آ نگوس هریسون ، مجتبی جباری ، جاللی ، اشکان خطیبی مورفی نطنزی و کیت زیباکالم، یحیی حسین باهر، صادق ابراهیم افشار، مقالههایی از رعناجوادی برشیازعکست­ظاهراتعاشو­رای7531اثر ‪Arnau Xavier‬ SOURCE: SHUTTERSTO­CK سلبریتیهاد­رونقاب|طرح:آتلیهایران­جمعهبرمبنا­یعکسیاز

© PressReader. All rights reserved.