El Informador : 2020-07-12

#QuédateEnC­asa : 16 : 16-A

#QuédateEnC­asa

PÁGINA 16-A EL INFORMADOR Domingo 12 de julio de 2020 # Quédate OPORTUNIDA­DES DE NEGOCIOS 30 Encasa SOLICITO INVERSIONI­STAS GANEN MAGNÍFICOS INTERESES, $50,000 EN ADELANTE SOBRE GARANTÍAS 33 1141-9558. 31 PROFESIONA­LES INTESTADOS EN 4 MESES, GARANTIZAD­O POR ESCRITO O LA DEVOLUCION DE SU DINERO, EVITESE JUICIOS LARGOS Y COMPLICADO­S. AV. LA PAZ 1594 COL AMERICANA. 33 1053-9437. www.pbcbienesr­aices.com IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA: BECARIO INGENIERO INDUSTRIAL, PINTORES Y ARMADORES DE CARROCERÍA METÁLICA EXPERIENCI­A EN PUESTO MÍNIMA 2 AÑOS. COMUNICARS­E 33 3690­0080 EXT. 120 Y 112. PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJ­O KM. 5 #5000 COLONIA SAN PEDRITO TLAQUEPAQU­E, recursoshu­manos@immmex.com.mx JUBÍLATE exitosamen­te hasta $73,000 mensuales. Asesoría, seriedad absoluta (proyeccion­es, mejoro Modalidad 40, altas). 624 157­7523, 33 1983­6446. SERVICIOS DIVERSOS OPORTUNIDA­D PARA CORTADOR MUESTRISTA EN TALLER DE CAMISAS A MEDIDA, EXPERIENCI­A EN CORTE, DESTREZA CON TIJERA Y DISCO. EXCELENTE AMBIENTE DE TRABAJO, TALLER EN COL. MEXICALTZI­NGO. $9,000 MÁS PRESTACION­ES. 33 1011-2231 RESTAURANT CAMPESTRE CERCA AEROPUERTO SOLICITA: MESEROS (18 A 30 AÑOS). AFANADORA Y TAQUERO. 3164-7394. RESTAURANT La Chata solicitaso­licita Auxiliarau­xiliar de cocina, sexo indistinto,indistinto, sin proble­problemasm­as de horario. Concretar entrevista al 33 3115­7848 ó al correo: corporativ­o@lachata.com.mx RESTAURANT La Chata solicita Lavaloza, sexo masculino, sin problemas dede horario. Concretarc­oncretar entrevista­entrevista alal 3333 3115­7848 ó al correo: corporativ­o@lachata.com.mx RESTAURANT La Chata solicita Repartidor, sexo masculino, licencia dede mo­motociclis­ta,tociclista, sin problemas dede horariohor­ario.. Concretar entrevista al 33333115­3115784878­48 ó al correo: corporativ­o@lachata.com.mx SE SOLICITA PERSONAL PARA ASEO, PRISMA ENVASE. INTERESADO­S MARCAR 55 4525-0688, 33 38420185. SE solicita técnico/repartidor con licencia de conducir turno completo, flexibilid­ad de viajar mandarmand­ar curriculum­curriculum ventas.gdl@ledmark.com.mx 32 ELECTRICIS­TAS Y FONTANEROS, SERVICIOS GARANTIZAD­OS, electrico_vic@yahoo.com.mx. TEL. 33 2219-3351. TÉCNICO VÍCTOR. FJMLOQ>KQB BJMOBP> Plif`fq^7 MOLSBBALOB­P M>O> ABP>OOLIIL AB FKSBPQFD>@FLKBP AB JBO@>AL xxxy Fkqbobp^alp bksf^o pr molmrbpq^ sî^ `loobl bib`qoòkf`l ^ i^ afob``fòk7 fkcl= moljlqb`kf^+`lj+ju TERRENOS URBANOS 33 CIUDAD GRANJA, OPORTUNIDA­D, VENDO TERRENO 192 M², EN COTO, ADOQUINADO. CIRCUNVALA­CIÓN ORIENTE 980. INFORMES: CEL. 33 3899- 7098/ 33 38997092. xxxy Pbof^ b Fjmloq^kqb bjmobp^ _rp`^ mboplk^i >QBK@F—K > @IFBKQB V JLPQO>ALO FRACCIONAM­IENTO Monraz, vendo , 2,213 mts2 esquinas, frente 43 mts.mts. Uso Habitacion­al 33 1747­81021747­8102 xxxy RANCHO Contento, excelente, 900 mts, área comúncomún,, campo de golf . 36153615 ­ 6905,6905, 3615­5612. xxxy @LJRKÀ@>QB >I7 00 /013*1633 OBNRFBOLN SLIŸJBK AB >DR> AB >@ RÀCBOL AB >QBJ> G>@ SOLICITAMO­S COSTURERA CON EXPRERIENC­IA EN MUEBLES Y COJINERIA, LLAMAR: 33 1406-5680 SOLICITO CHOFER PARTICULAR. INFORMES 33 3581-6534 VENTAS MOSTRADOR, MUJER, BUENA PRESENTACI­ÓN, 18 A 30 AÑOS, CAPACITACI­ÓN PAGADA, HORARIO 11: 30- 20: 30 LUNES- SÁBADO, SUELDO INICIAL $1,500, PRESTACION­ES DE LEY. 3630-6334, 33 3201-7477. xxxy *Ab 0--)--- j0 00 05.1* 6.6/ Bksf^o qîqril ^7 `lkq^`ql=f`lkp^+_fw REQUIERO volúmen de aguaagua dede Acuífe­acuíferoro de Atemajac de 300,000 m3. 33 3814­9192. Enviar título a: contacto@iconsa.biz EMPLEOS DOMÉSTICOS 23 TERRENO TLAQUEPAQU­E 9415 M2 USO INDUSTRIAL MANUFACTUR­A LIGERA PRECIO A TRATAR 331108-5072 MUCHACHA DOMESTICA 2 O 3 VECES POR SEMANA, NO LAVAR, NO PLANCHAR, NO COCINAR, $250.°° O MAS, 5 HORAS, REFERENCIA­S INDISPENSA­BLES, QUE VENGAN DE PROVINCIA. 33 2211-2877. SOLICITO SEÑORA RESPONSABL­E, HONESTA, MUY ACTIVA Y BUENA ACTITUD PARA TRABAJO EN CASA. SEPA PLANCHAR Y COCINAR. CON EXPERIENCI­A. INDISPENSA­BLE REFERENCIA­S. LE GUSTEN LOS PERRITOS. VIVA CERCA DE PUERTA DE HIERRO. TENGA INE. SALIDA DIARIA. LUNES A VIERNES 9-5 Y SABADOS 9-2. SUELDO SEMANAL $2,000. CEL (33)1605-2575 36 TURISMO ACAPULCO 28 Julio, 2 Agosto, cuatro noches, cinco días, $$4,200,4,200,transtrans­porte,porte, paseos,paseos, 3853­9353/3853­9353/ 3333 1457­1457535253­52 BOLSA DE TRABAJO 38 MAQUINARIA EN GENERAL 26 ALBAÑILERI­A general, remoremode­laciodelac­io­nes,nes, Mimiguelgu­el Hernandez, cel. 04433 1169­9251, Francisco Villa #30­3 COMPRA DE CHATARRA, DESMANTELA­MIENTOS INDUSTRIAL­ES Y MAQUINARIA OBSOLETA A EMPRESAS Y PARTICULAR­ES 33 1511-1819 PINTURA impermeabi­lizaciones, aalji­ljiber,ber, cisternas,cisternas, tinacos.tinacos. 3333 2673­26738307.8307. hacienda la herradura #30093009 Alma. Al margen de un sello que dice: Hacienda municipal de Cuquío Jalisco.­ Estados Unidos Mexicanos.­ 2018 Hacienda Pública 2021.­ Cuquío, Jal. Remátese local de esta Hacienda Municipal, a las 10:00 Diez horas del día 30 de Julio de 2020, Expediente­s PAECUQUIO­HACIENDA MUNICIPAL­00012019, y sus acumulados, procedimie­ntos administra­tivos de ejecución,j, en contra de SALVADOR MORA GARCÍA, con adeudo a esta hacienda municipal por el importe y accesorios al presente ejercicio por la cantidad de $370,289.18, (tresciento­s setenta mil doscientos ochenta y nueve pesos 18/100 M.N.) el siguiente inmueble: una fracción de superficie por 3­00­98.27 hectáreas del total del Predio rústico de con domicilio conocido en varas dulces, ubicado en el municipio de Cuquío, Jalisco; con superficie total de 4­94­ 36.05 Hectáreas, con un valor de avaluó de $252,047.21 (Doscientos cincuenta y dos mil, cuarenta y siete pesos 21/100 M.N.), con medidas y linderos, Al Norte: del vértice número 6 al vértice número 17 en línea recta en 119.14 metros con Salvador Mora García. Al Oriente: del vértice 7 al vértice número 8, en línea recta en 245.93 metros con Jesús Espinoza Sánchez. Al Sur: del vértice 8 al vértice número 23 en líneas quebradas que suman en 396.25 metros con Salvador Mora García. Al Poniente del vértice 23 al vértice número 6 en líneas quebradas que suman en 246.23 metros con Salvador Mora García. Postura legal el 80% de los avalúos. Cítense postores, para presentar postura conforme al artículo 292 de la Ley de hacienda pública Municipal del estado de Jalisco. Por este conducto se notifica a acreedores respecto a la Fecha de subasta haciéndole­s saber estado de ejecución e intervenga­n en subasta si les conviene. ATENTAMENT­E Cuquío Jalisco a 30 de Junio 2020 Encargado de la Hacienda Municipal de Cuquío, Jalisco MA. GUADALUPE PADILLA VELIZ Julio 2, 12. SUBASTA Pública, LSA56L6­6P 3,550 18V220SG, 245MW trifásico 29,556.6 hrs. agosto Toluca. 722 www.myronbowli­ng.com.mx Generador Leroy KVA, Wärtisilä gas natural 2016. 27 327­8215, MATERIALES PARA CONSTRUCCI­ÓN 27 Pablo Neruda, desde la mirada fílmica NATALICIO. HOY CUMPLIRÍA 116 AÑOS Un recuento de las películas que han retomado la vida de este poeta U L? BC J?Q DGESP?Q K∞Q CK@JCK∞RGA?Q BC J? JGRCP?RSP? J?RGLM?KCPGA?L? CQ CJ AFGJCLM .?@JM ,CPSB?, ASW? M@P? F? RP?QACLBGBM ?J N?QM BCJ RGCKNM, W SL Bª? AMKM FMW á12 BC HSJGMÁ QC ACJC@P? QS L?R?JGAGM, ASKNJGPª? 116 ?ØMQ. QNCARMQ BC J? TGB? BCJ .PCKGM ,M@CJ BC *GRCP?RSP? (1971) F?L QGBM JJCT?BMQ ? J? N?LR?JJ? EP?LBC. J QCP SLM BC JMQ NMCR?Q K∞Q GKNMPR?LRCQ BCJ QGEJM 66, QM@P? BCAGP AS∞L ?RP?ARGTM DSC QS N?QM NMP CQRC KSLBM. .?P? PCAMPB?PJM, ? AMLRGLS?AG¿L SL PCASCLRM BC J?Q NCJªASJ?Q OSC F?L PCRMK?BM J? TGB? BC CQRC NMCR?: “Neruda” (2016) "GPCAAG¿L: .?@JM *?PP?ªL. #JCLAM: *SGQ %LCAAM, %?CJ %?PAª? CPL?J, +CPACBCQ +MP∞L W JDPCBM !?QRPM. #L 1948, CJ QCL?BMP W CQAPGRMP .?@JM ,CPSB? ?ASQ? ?J EM@GCPLM AFGJCLM BC RP?GAGML?P ? JMQ AMKSLGQR?Q CL CJ AMLEPCQM. #J NPCQGBCLRC %MLX∞JCX 4GBCJ? JM BCQ?DSCP? W MPBCL? QS A?NRSP?. #J NMCR? CKNPCLBC J? FSGB? BCJ N?ªQ HSLRM ? QS KSHCP. +GCLRP?Q CQ NCPQCESGBM NMP CJ NPCDCARM BC J? NMJGAª?, ,CPSB? AMKGCLX? ? CQAPG@GP F!?LRM ECLCP?JT W QC AMLTGCPRC CL QªK@MJM BC J? JG@CPR?B W JCWCLB? JGRCP?PG?. *? NCJªASJ? M@RSTM SL? LMKGL?AG¿L ?J %JM@M BC -PM CL 2017 AMKM KCHMP AGLR? BC F?@J? LM GLEJCQ?. “Neruda” (2014) "GPCAAG¿L: +?LSCJ ?QM?JRM. #JCLAM: (MQΣ 1CA?JJ, !?R?JGL? 1??TCBP?, JCH?LBPM 2PCHM W *SGQ "S@¿. #L 1971 CJ NMCR? AFGJCLM .?@JM ,CPSB? PCAG@C CJ .PCKGM ,M@CJ BC *GRCP?RSP?. 1S BGQASPQM BC ?ACNR?AG¿L BCJ NPCKGM QC AMLTGCPRC CL SL TG?HC CL OSC PCASCPB? SL? QGRS?AG¿L TGTGB? CL 1948, AS?LBM CQ QCL?BMP CL !FGJC. #L CQR? ΣNMA? CJ NMCR? BC@C ?RP?TCQ?P J? AMPBGJJCP? BC *MQ LBCQ ? A?@?JJM W BCH?P QS N?ªQ BCQNSΣQ BC QCP BCQ?DMP?BM RP?Q NPMLSLAG?P CL CJ AMLEPCQM QS BGQASPQM f7m ?ASQMT, CL AMLRP? BCJ NPCQGBCLRC BC CQC RGCKNM, %?@PGCJ %MLX∞JCX 4GBCJ?. “Neruda, el hombre y su obra” (2004) "GPCAAG¿L: *SGQ 0. 4CP?. #QR? QCPGC BMASKCLR?J ?@?PA? JMQ ?QNCARMQ K∞Q PCJCT?LRCQ BC J? TGB? W M@P? BCJ NMCR? W .PCKGM ,M@CJ BC *GRCP?RSP?, .?@JM ,CPSB?. *? QCPGC CQR∞ BGTGBGB? CL 10 RCK?Q OSC PCJ?R?L J?Q CVNCPGCLAG?Q DSLB?KCLR?JCQ BCJ CQAPGRMP AMKM FMK@PC, ?PRGQR?, AGSB?B?LM, ?K?LRC W JSAF?BMP QMAG?J. “El cartero (y Pablo Neruda)” (1994) "GPCAAG¿L: +GAF?CJ 0?BDMPB. #JCLAM: .FGJGNNC ,MGPCR, +?QQGKM 2PMGQG, +?Pª? %P?XG? !SAGLMRR? W *GLB? +MPCRRG. F+?PGMT (+?QQGKM 2PMGQG) CQ SL FMK@PC QCLAGJJM OSC ?ACNR? SL CKNJCM BC A?PRCPM. 1S RP?@?HM AMLQGQRC CL JJCT?P CJ AMPPCM ? SL ΔLGAM BCQRGL?R?PGM, CJ NMCR? AFGJCLM .?@JM ,CPSB? (.FGJGNNC ,MGPCR), OSC TGTC CVGJG?BM CL SL NCOSCØM NSC@JM GR?JG?LM. +?PGM QC QGCLRC D?QAGL?BM NMP J? DGESP? BCJ CQAPGRMP; CLRPC JMQ BMQ FMK@PCQ GP∞ APCAGCLBM SL? EP?L ?KGQR?B. “Ardiente paciencia” (1983) "GPCAAG¿L: LRMLGM 1I∞PKCR?. #JCLAM: 0M@CPRM .?P?B?, §QA?P !?QRPM, +?PACJ? -QMPGM W ,?JBW &CPL?LBCX. LRMLGM 1I∞PKCR? JJCT? ? J? N?LR?JJ? EP?LBC QS NPMNG? LMTCJ? (J? AS?J R?K@GΣL DSC ?B?NR?B? CL 1994 NMP +GAF?CJ 0?BDMPB CL f#j A?PRCPM W .?@JM ,CPSB?T, J? ?AAG¿L RP?QASPPC CL SL JSE?P ACPA?LM ? 'QJ? ,CEP?, CL 'R?JG?, BMLBC SL HMTCL A?PRCPM CLRPCE? A?PR?Q ?J NMCR? AFGJCLM CVGJG?BM .?@JM ,CPSB?, ?J RGCKNM OSC JC NGBC AMLQCHMQ N?P? NMBCP CL?KMP?P ? J? AFGA? OSC JC ESQR?. “Zoomatizad­as”, un montaje para empoderar a las mujeres TEATRO. UN PROYECTO INTERDISCI­PLINARIO BAF@QL #J NPMWCARM GLRCPBGQAG­NJGL?PGM F8MMK?RGX?B?QT QC NPCQCLR?P∞ CL SL? ΔLGA? DSLAG¿L OSC QC RP?LQKGRGP∞ CL BGPCARM CJ 17 BC HSJGM ? J?Q 20:00 FMP?Q ? RP?TΣQ BC J? NJ?R?DMPK? BCJ 2C?RPM .MJGT?JCLRC BCJ !CLRPM ,?AGML?J BC J?Q PRCQ BC 1?L *SGQ .MRMQª. #QR? M@P? CVNJMP? J? AMLRCLAG¿L BCJ ASCPNM W BCJ BCQCM CL SL KMKCLRM BC ?GQJ?KGCLRM ? RP?TΣQ BC J? FGQRMPG? BC AS?RPM KSHCPCQ OSC QC PCΔLCL TGPRS?JKCLRC N?P? K?R?P CJ RGCKNM AMLTCPQ?LBM W ?Qª QCLRGP QSQ N?J?@P?Q PCQML?P CL SL JSE?P BGQRGLRM ? QS ASCPNM. #L CLRPCTGQR?, .?RPGAG? &CPL∞LBCX, OSGCL CQ N?PRC BCJ NPMWCARM, BG?JME? QM@PC CQR? ?TCLRSP? CQAΣLGA?: f#q SL? M@P? OSC QC APC¿ ? N?PRGP BCJ AMLDGL?KGCLRM W BC CQR?Q LSCT?Q K?LCP?Q OSC LMQ M@JGE?L ? PCGLTCLR?P CQRC JCLES?HC BC J?Q ?PRCQ CQAΣLGA?Q. J OSCPCP QCESGP APC?LBM W QCESGP AMKSLGA?LBM RMBM CQRM OSC RP?CKMQ LMQMRPMQ AMKM ?PRGQR?Q W APC?BMPCQ BC AMLRCLGBM, BCAGBGKMQ CQRPCL?P CQR?Q LSCT?Q NJ?R?DMPK?Q W DMPK?Q BC RP?@?H?P ? J? BGQR?LAG?T. 0CASCPB? OSC ? N?PRGP BC T?PG?Q PCDJCVGMLC­Q OSC RSTGCPML AMKM COSGNM BC RP?@?HM, Q?JGCPML T?PG?Q ?PGQR?Q N?P? BCQ?PPMJJ?P CL CQACL?, AMKM J? DCKGLGB?B W CJ BCQCM QCVS?J PCNPGKGBM, fw A¿KM CQM F? ?DCAR?BM LSCQRP? AMRGBG?LCG- ESCENA. “Zoomatizad­as” se estrena este 17 de julio a las 20:00 horas. B?B W JMQ @JMOSCMQ NQGAMJ¿EGAMQ OSC FCKMQ RCLGBM N?P? JJCE?P ? SL BCQCM QCVS?J NJCLMT. #J KMLR?HC ASCLR? AML J? ESª? BP?K?RΔPEGA? BC 2?JG? 7?CJ 0MBPªESCX, E?L?BMP? BCJ .PCKGM ,?AGML?J BC "P?K?RSPEG? (MTCL %CP?PBM +?LAC@M BCJ !?QRGJJM 2019 W CQR∞ @?HM J? BGPCAAG¿L ?PRªQRGA? BC .?RPGAI 2PGEMQM, AMPC¿EP?DM W BGPCARMP BC CQACL? KCVGA?LM. "?LGCJ? 4∞XOSCX, .?RPGAG? &CPL∞LBCX, !?R?JGL? ,?T?PPCRC W 2?Jª? 7?CJ 0MBPªESCX QML, ?BCK∞Q, J?Q ?ARPGACQ BCJ KMLR?HC. f#j BGPCARMP ?PRªQRGAM, .?RPGAI, QC OSCB¿ SL Bª? CQASAF?LBM J? NJ∞RGA? BC T?PG?Q ?KGE?Q W HSQRM SLM BC JMQ RCK?Q OSC JC Q?JR¿ DSC CQRC BCQCM W LCACQGB?B BC RCLCP AMLR?ARM AML J? QCLQS?JGB?B W QCVS?JGB?B OSC RMBMQ JMQ QCPCQ FSK?LMQ RCLCKMQ, NCPM OSC CQ KSW Q?@GBM OSC JMQ FMK@PCQ (JM CVRCPL?L), NCPM OSC J?Q KSHCPCQ LM QMKMQ R?L CVNPCQ?Q ? F?ACPJMT. *? PCDJCVG¿L OSC Q?A? .?RPGAG? BC CQRC NPMWCARM CL JM NCPQML?J W AMKM ?PRGQR? CQ fa¿KM PCNJ?LRC?PLMQ LSCQRPMQ ASCPNMQ W LSCQRPMQ BCQCMQ CL CQRC LSCTM NPCQCLRC OSC LM QMJM CQ CJ BC J? N?LBCKG?, QGLM OSC CQ R?K@GΣL CQRC NPCQCLRC BMLBC CJ NMBCP DCKCLGLM T? RMK?LBM K∞Q DSCPX? W NMBCP CL KSAFMQ QCLRGBMQ, R?LRM NMJªRGAMQ AMKM QMAG?JCQ, BCQBC JM GLRCPLM F?QR? JM CVRCPLM. -RP?Q BC J?Q PCDJCVGMLC­Q ? J?Q OSC JJCE?KMQ CQ OSC KSW NMA?Q KSHCPCQ JJCE?L ?J MPE?QKM, NMPOSC HSQRM J? PCNPCQG¿L KCLR?J OSC RCLCKMQ BC CQR? QMAGCB?B N?RPG?PA?J F? FCAFM OSC LM JJCESCKMQ ? CQR? NJCLGRSB QCVS?J W BC ?Fª QC BCPGT?L MRPMQ RCK?Q OSC CQR?KMQ TGTGCLBM CL CJ AMLDGL?KGCLRMT. .?RPGAG? QCØ?J? OSC CJJ? W CJ COSGNM CQNCP?L QCESGP BCQ?PPMJJ?LBM MRPMQ NPMWCARMQ CQAΣLGAMQ BSP?LRC CQRMQ KCQCQ BC AMLDGL?KGCLRM. *MQ @MJCRMQ N?P? F8MMK?RGX?B?QT ASCQR?L 80 NCQMQ W NSCBCL ?BOSGPGPQC CL FRRN://UUU.RC?RPMNMJGT?JCLRCAC?PR.KV/A?PRCJCP? “NERUDA”. Cinta dirigida por Pablo Larraín. CORTESÍA ESPECIAL

© PressReader. All rights reserved.