Hufvudstadsbladet : 2018-12-05

Dagbok : 29 : 29

Dagbok

29 HUFVUDSTADSBLADET ANNONS Onsdag 5 december 2018 Helsingfors stad beviljar understöd ORGANISATIONER MED VERKSAMHET I HELSINGFORS KAN ANSÖKA OM UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHETEN Upplysningar Ansökningstider: Helsingfors stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningarna ska lämnas in på stadens webbplats för e-tjänster och de överförs elektroniskt till behandlingssystemet. Den elektroniska ansökningen är det primära sättet att ansöka om understöd hos staden. I andra hand kan ansökningar skickas till Helsingfors stads registratorskontor på adressen: Helsingfors stads registratorskontor Namnet på den sektor eller nämnd som behandlar ärendet PB 10, 00099 Helsingfors stad Besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors På webbplatsen finns elektroniska ansökningsblanketter för stadens alla understöd och beskrivningar av vilka understöd som kan sökas med blanketterna. I beskrivningarna finns länkar till sektorernas webbplatser där blanketterna finns i PDF-format och kan skrivas ut för en handskriven ansökan. Framöver använder inte alla sektorer längre pappersblanketter. Om ansökningsblanketten inte har lämnats in inom utsatt tid, anses ansökan ha kommit in för sent. Också ansökningar per post ska vara på adressen ovan inom utsatt tid, det räcker inte med poststämpeln. Ansökningar kan inte lämnas in per e-post. Försenade och bristfälliga ansökningar, som trots uppmaning inte kompletterats i tid, föreslås bli avslagna. En och samma verksamhet kan beviljas understöd endast från en aktör. De personer som anges nedan ger närmare upplysningar om understöden per telefon eller e-post. Understöden beviljas i enlighet med de anvisningar för understöd som stadsstyrelsen har godkänt. om verksamheten lämnas av chefen för fritt bildningsarbete Ville Ylikahri, [email protected] hel.fi, tfn 09 310 88501. Upplysningar om elektronisk ansökning lämnas av redovisningsplanerare Hanna Keränen, [email protected], tfn 09 310 86338. Mer information om understöden på finska arbetarinstitutets webbsidor fr.o.m. 1.4.2019, Det är inte heller tillåtet att använda det till logi- eller resekostnader eller anskaffning av utrustning. Understödet ska i sin helhet användas under år 2020. Ansökningarna ska inlämnas i elektronisk form med utnyttjande av stadens ansökningssystem. Till ansökan ska man bifoga blanketten “Serviceplan” som kan laddas ned från ansökningssidan och som ska fyllas i omsorgsfullt. På blanketten beskriver den sökande syftet och budgeten för det understöd som ansökan gäller. Serviceplanen bifogas som en del av den elektroniska ansökan. Ansökningar där det inte finns någon bilaga med serviceplan behandlas inte. Ansökningsblanketten finns på asiointi.hel.fi > Svenska> e-tjänster > Stadskansliet, Organisationsunderstöd för integrationsarbete. anvisningar uppfylls och att organisationen är registrerad och bedriver verksamhet som främjar förebyggandet av olyckor, räddningsarbetet eller befolkningsskyddet i Helsingfors. 4. UNDERSTÖD FÖR ORIENTERINGSKARTOR Riktar sig till orienteringsklubbar för kostnaderna för kartor som framställts 2018. Ansökan med bilagor ska lämnas in i det elektroniska systemet på asiointi.hel.fi eller på stadens registratorskontor. 5. STARTBIDRAG För föreningar som varit aktiva under mindre än ett år eller har inlett registreringsprocessen. Startunderstöd kan beviljas bara en gång och dess storlek är 500 euro. Startunderstöd kan sökas året om i det elektroniska systemet på asiointi.hel.fi eller genom att lämna in en ansökan på stadens registratorskontor. Verksamhets- och löneunderstöd i förskott senast 15.12.2018. Verksamhets- och löneunderstöd senast 28.2.2019. Projektunderstöd kan sökas året om, ansökan ska dock lämnas in innan projektet inleds. Lägerunderstöd under lovtider senast 31.10.2019. lämnas av ungdomssekreterare Virpi Talasmäki, tfn 09 310 89132, och ungdomssekreterare Tuulia Saves, tfn 09 310 23056. Upplysningar om understöden finns på – – – (asiointi.hel.fi Ansökningstiden går ut > Svenska) 15.2.2019. Ansökningstiden är 1.1.–30.4.2019. Ansökningstiden går ut 30.4.2019 kl. 16.00. – www.hel.fi/sto/fi/ paatoksenteko/avustukset. Upplysningar Upplysningar lämnas av förvaltningschef Henri Nordenswan, [email protected], tfn 09 310 30010. SMÅBARNSPEDAGOGIK Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar understöd till organisationer i Helsingfors för sådan verksamhet som stöder och kompletterar småbarnspedagogiken. Verksamheter som kan få understöd år 2019 är: barnvårdstjänster för barn under skolåldern som kompletterar tjänsterna för småbarnspedagogik och klubbverksamhet och som ordnas vardagar dagtid (kl. 8–17) vid sidan om tjänsterna för småbarnspedagogik. Understödet till organisationer är inte avsett för religiös eller politisk verksamhet konkurrensutsatt eller upphandlad serviceproduktion eller tjänster som staden ordnar genom att använda servicesedlar. Förutsättningar för att understöd kan beviljas är bl.a. att organisationen är registrerad organisationen har bevisligen varit aktiv under minst ett år verksamheten är till för helsingforsare. I ansökan ska man kort beskriva innehållet i den verksamhet för vilken man ansöker om understöd. Dessutom ska det klart framgå av ansökan: på vilket klockslag verksamheten ordnas antalet timmar i veckan antalet verksamhetstillfällen i månaden under år 2019 antalet verksamhetsledare, om anslag söks för deras lönekostnader förteckning över materialen, om anslag söks för materialkostnader hur många barn som deltar i ett verksamhetstillfälle i genomsnitt. Om understöd söks för flera objekt, ska separata ansökningar fyllas i för varje objekt. Som understödsform på ansökan väljer man småbarnspedagogik. Kultur- och fritidsnämndens kultursektion www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaaajan-toimiala/sv > Understöd > Understöd till ungdomsverksamhet. EVENEMANGSUNDERSTÖD asiointi.hel.fi Kultur- och fritidsnämndens kultursektion delar årligen ut ca 17 miljoner euro i understöd till konst och kultur. Grunderna för beviljande av understöd är den konstnärliga kvaliteten, mångformigheten och jämställdheten, åtkomligheten och tillgängligheten, delaktigheten och engagemanget samt den funktionella kvaliteten och utförandet. Social- och hälsovårdsnämnden Med anslaget understöds idrottsevenemang som ordnas av registrerade helsingforsiska föreningar, företag och sammanslutningar under 2019. – Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till organisationer, föreningar och stiftelser i Helsingfors för verksamhet som stöder och kompletterar social- och hälsovårdsväsendets verksamhetsområde. Understöd beviljas i första hand för sådan verksamhet vars syfte är att minska skillnaderna i helsingforsarnas hälsa och välbefinnande. Understöd ska sökas i september före det år för vilket understöd söks. Ansökningstiden för 2019 har gått ut. för 2020 års understöd är enligt nuvarande uppgifter och går ut 30.9.2019 kl. 16.00. [email protected] fi, specialplanerare Hanna-Leena Nuutinen, tfn 09 310 42662. Understöd ska sökas före evenemanget. Det är möjligt att söka understöd året om. Ansökningen börjar hösten 2019. Upplysningar – Ansökan ska lämnas in via det elektroniska ansökningssystemet på asiointi.hel.fi. Upplysningar om understöden finns på kultur- och fritidssektorns webbsidor på lämnas av specialplanerare Laura Kyntölä, [email protected], tfn 09 310 36666. KONST- OCH KULTURUNDERSTÖD SYSSELSÄTTNINGSUNDERSTÖD Konst- och kulturunderstöd kan beviljas till helsingforsiska konst- och kulturinrättningar och konstsamfund, organisationer, föreningar, arbetsgrupper, konstnärer, stadsdelsevenemang och invånare för öppen konst- och kulturverksamhet och grundläggande konstundervisning. Sysselsättningsunderstöd för 2019 beviljas föreningar och stiftelser i Helsingfors för verksamhet som främjar helsingforsarnas sysselsättningsmöjligheter. Understöd beviljas för följande ändamål: 1. VERKSAMHETSUNDERSTÖD Understödet beviljas som ett allmänt understöd för organisationsverksamhet. Vid beviljandet av understödet beaktas i första hand: arbetsprövningsdagar som ordnas i organisationen på årsnivå (antalet dagar). Dessutom beaktas: utbildningar som organisationen tillhandahåller för arbetslösa (antalet personer) övrig gruppverksamhet för arbetslösa (antalet personer och tillfällen) att verksamheten riktar sig till de prioriterade grupperna för stadens sysselsättningsåtgärder (långtidsarbetslösa, ungdomar och invandrare) att verksamheten målmedvetet inriktas på den öppna arbetsmarknaden eller på utbildning det som nämns i stadens allmänna anvisningar för understöd, särskilt resultat av och omfattning på verksamheten, tjänstekvalitet och sammanslutningens sakkunskap. Vid beviljande av understöd beaktas kostnaderna för verksamheten, till exempel anställnings- och lokalkostnaderna i förhållande till verksamhetens omfattning. När understödsbeloppet för följande år bestäms tar man i beaktande hur väl målsättningarna för föregående år har nåtts. 2. UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING Understöd för verksamhetsutveckling beviljas för utveckling av organisationsverksamhet för arbetslösa, ökning av det interna kunnandet i organisationerna, effektivisering av kommunikationen, serviceutveckling och ökning av tjänster och skapande av nya samarbetsstigar. Utvecklingsunderstöd kan beviljas också till flera organisationer på dessas gemensamma ansökan. Utvecklingsunderstöd kan beviljas också för kostnader för andra sysselsättningsfrämjande projekt på samma förutsättningar som verksamhetsunderstöd. Vid beviljande av understöd följs dessutom stadens allmänna anvisningar om beviljande av understöd. Ansökan med bilagor ska lämnas in på stadens webbplats för e-tjänster. www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv > Understöd > Understöd för idrott. Förfrågningar och rådgivning: – – [email protected], Ritva Oljakka, [email protected], tfn 09 310 87439, Sari Kiuru, [email protected], tfn 09 310 87736, Lassi Laitinen, [email protected], tfn 09 310 87947 och Taina Korell, [email protected], tfn 09 310 38038. Ansökningstiden 2.9–30.9.2019 UTVECKLINGSUNDERSTÖD – – – Utvecklingsunderstöden kan beviljas till helsingforsiska registrerade konst- och kulturinrättningar och -samfund för utvecklingsprojekt som svarar mot det upplevda utvecklingsbehovet inom kulturbranschen, till exempel när staden saknar motsvarande verksamhet. Understödet beviljas för 1–3 år. Upplysningar om ansökningstiderna finns på Upplysningar: Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion – Andra understöd som beviljas av staden Ungdomssektionen beviljar understöd för verksamhet som riktas till helsingforsiska barn och ungdomar. Utgångspunkten för understödet är att minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år (med undantag av lägerunderstödet under lovtider i fråga om vilket detta kriterium inte tillämpas) och att sökandens hemort är Helsingfors. Beredningen och beslutsfattandet kring understöden styrs av Understödsreglementet för ungdomsföreningar som ungdomssektionen godkänt. I understödsreglementet anges understödskriterierna mer i detalj. Understödsreglementet finns på www. hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv > Understöd > Understöd till ungdomsverksamhet. Lägerunderstödet under lovtider beviljas för perioden 1.11.2019– 31.10.2020. Alla andra understöd beviljas för 2019. Fostrans- och utbildningsnämnden INVÅNARDELAKTIGHET – – – – www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv > Understöd > Understöd för kultur. Upplysningar Stadsstyrelsen beviljar understöd för verksamhet år 2020. Bidrag för invånardelaktighet beviljas för verksamhet som följer Helsingfors stads strategi och kompletterar stadens verksamhet, är till karaktären allmännyttig, öppen och huvudsakligen avgiftsfri, innovativ och mångsidigt riktad till olika befolkningsgrupper. Den understödda verksamheten ska ha som mål att förbättra invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan. Understöd för invånardelaktighet kan sökas av registrerade sammanslutningar, såsom invånar- eller stadsdelsföreningar, andra föreningar, stiftelser, andelslag, sociala företag, parkeringsbolag som förvaltar invånarhus och andra företag, såvida den verksamhet som understödet beviljas för är allmännyttig och riktar sig till Helsingfors stads invånare. På företag som söker bidrag tillämpas stadens allmänna anvisningar. Understöd för invånardelaktighet beviljas i form av allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och samordning av verksamheten verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten – VERKSAMHETSUNDERSTÖD FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER ENLIGT LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING – lämnas av Anna von Bagh, [email protected], tfn 09 310 37934, Ari Tolvanen, [email protected], tfn 09 310 37008, Jenni Peisa, [email protected], tfn 09 310 20455, Michaela Stenbäck, [email protected], tfn 09 310 37003, Nina Gran, [email protected], tfn 09 310 37006, Petri Rostedt, [email protected], tfn 09 310 32988, Sampo Laurikainen, [email protected], tfn 09 310 80007, och Veikko Kunnas, [email protected] fi, tfn 09 310 37002. Närmare uppgifter om understöd som beviljas, grunder för beviljande av understöd, ansökningstider och -anvisningar och eventuella ändringar finns på adressen – – – Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar verksamhetsunderstöd för sådan eftermiddagsverksamhet för skolelever som avses i kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning, för verksamhetsåret 2019–2020. Understödet beviljas utgående från de allmänna anvisningarna för understöd godkända av stadsstyrelsen och fostrans- och utbildningsnämndens principer för beviljande av understöd (Fostrans- och utbildningsnämnden 17.4.2018, § 68). Eventuella nya serviceproducenter ska kontakta Leena Palve-Kaunisto, serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolbarn vid fostransoch utbildningssektorn, innan de lämnar in sin ansökan om understöd. Registrerade sammanslutningar och stiftelser, församlingar samt övriga serviceproducenter av eftermiddagsverksamhet kan beviljas verksamhetsunderstöd för eftermiddagsverksamhet för skolelever som avses i 8a kap i lagen om grundläggande utbildning, för verksamhetsåret 2019–2020. Eftermiddagsverksamhet ordnas i Helsingfors för elever i årskurs 1 och 2 och de elever i årskurs 3–9 som har fått beslut om specialstöd. – – Ansökningstiden är 7.1–1.2.2019. Ansökningstiden går ut 1.2.2019 kl. 16.00. Upplysningar om verksamheten lämnas av Pirjo Pekkala, [email protected], tfn 09 310 41138. Upplysningar om elektronisk ansökning lämnas av redovisningsplanerare Hanna Keränen, [email protected] hel.fi, tfn 09 310 86338. Närmare uppgifter och anvisningar finns också på fostrans- och utbildningssektorns webbsidor på finska på www.hel.fi/ kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv > Understöd > Understöd för kultur. VERKSAMHETSUNDERSTÖD Verksamhetsunderstöd beviljas för den allmänna verksamheten för organisationer för yngre ungdomar och ungdomsorganisationer i Helsingfors som har inlett sin verksamhet senast under föregående kalenderår och där minst hälften av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare i åldern 7–28 år. Verksamhetsunderstöd kan beviljas också i förskott. Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/avustukset/. Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion delar årligen ut understöd till föreningar inom idrott och motion och pensionärs- och specialgrupper i Helsingfors för idrottsverksamhet. Villkoren för beviljande av understöd och förutsättningarna för understödsbehörighet fastställs årligen. – – Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion LÖNEUNDERSTÖD Löneunderstöd beviljas till registrerade ungdomsorganisationer eller motsvarande organisationer i Helsingfors som har lokala helsingforsiska ungdomsföreningar, sektioner/avdelningar/verksamhetsgrupper under sin ledning, eller organisationens karaktär i övrigt förutsätter organisering, och där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år. Löneunderstöd kan beviljas också i förskott. Föreningar som uppfyller kriterierna för löneunderstödet ska genomgå en verksamhetsbedömning. Ansökningstiden är 1.4–30.4.2019. Ansökningstiden går ut 30.4.2019 kl. 16.00. UNDERSTÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion beviljar organisationer som verkar i Helsingfors understöd för verksamhet år 2020. Understöd kan beviljas en registrerad organisation vars verksamhet stöder och kompletterar de ärenden som hör till stadsmiljönämndens miljöoch tillståndssektions samt stadsmiljösektorns miljötjänsters verksamhetsområde i Helsingfors stad eller ersätter de tjänster som miljötjänsterna erbjuder helsingforsare. Läs mer om stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektions verksamhet på adressen Ansökningstiden är 7.1–1.2.2019. Upplysningar lämnas av delaktighetsansvarig Anu Markkola, anu. [email protected], tfn 09 310 36547. Ansökningstiden går ut 1.2.2019 kl. 16.00. 1. VERKSAMHETSUNDERSTÖD Ett prövningsbaserat understöd för idrotts- och motionsverksamhet till föreningar som uppfyller förutsättningarna för understödsbehörighet och för pensionärs- och specialgrupper (understödet bestäms på kalkylmässiga grunder och baserar sig på antalet aktiva deltagare och den regelbundna träningsverksamheten). 2. UNDERSTÖD FÖR LOKALANVÄNDNING Ett prövningsbaserat understöd för användning av lokaler för idrottsverksamhet riktat till idrotts- och motionsföreningar och pensionärsoch specialgrupper som uppfyller förutsättningarna för understödsbehörighet. Understöd beviljas för lokalhyror för regelbunden idrottsoch motionsverksamhet i andra än idrottstjänsternas lokaler (understödet baserar sig på maximipriserna per timme för understödet för lokalanvändning, lokalhyror för regelbunden träningsverksamhet som föreningen betalat föregående år). 3. UNDERSTÖD TILL ANDRA FÖRENINGAR SOM FRÄMJAR IDROTT OCH MOTION Ett prövningsbaserat understöd för idrotts- och motionsverksamhet för klubbar som uppfyller kriterierna för andra idrotts- och motionsfrämjande föreningar. ORGANISATIONSUNDERSTÖD FÖR INTEGRATIONSARBETE Upplysningar lämnas av serviceansvarig för eftermiddagsverksamhet för skolelever Leena Palve-Kaunisto, [email protected], tfn 09 310 86809. Upplysningar om elektronisk ansökning och svar på ekonomiska frågor lämnas av redovisningsplanerare Hanna Keränen, [email protected], tfn 09 310 86338. Närmare uppgifter och anvisningar finns också på fostrans- och utbildningssektorns webbsidor på finska på Enheten arbetskraft och invandring vid stadskansliets näringslivsavdelning beviljar bidrag för genomförande av målsättningarna i stadens integrationsprogram. Understödsobjekten för år 2020 bör vara ägnade att omsätta mål och teman i stadens integrationsprogram 2017–2021 i praktiken. Understöd kan sökas av alla helsingforsiska organisationer vilka har verksamhet som främjar integrationen av personer av utländsk härkomst i Helsingfors. Integrationsfrämjande verksamhet är till exempel sådan som stöder sysselsättning, utbildning eller välfärd, som ökar möjligheten till deltagande och som bygger likvärdiga möjligheter bland Helsingforsbor med utländsk bakgrund. Understöd kan sökas för projekt, pilotprojekt eller integrationsutvecklande verksamhet som är i linje med målen och temana i stadens integrationsprogram. Understödet är inte avsett att bekosta organisationens hyreskostnader för egna lokaler, telefon- eller internetkostnader. PROJEKTUNDERSTÖD Ansökningstiden går ut 31.12.2018. Upplysningar Projektunderstöd beviljas organisationer för yngre och äldre ungdomar eller grupper med ungdomsverksamhet i Helsingfors där minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsare i åldern 7–28 år. Projektunderstödet är ett engångsunderstöd för ett projekt inom ungdomsverksamheten med syfte att engagera unga och stärka deras sociala färdigheter. Understöd kan beviljas för att genomföra eller delta i projekt eller evenemang. Dessutom beviljas startunderstöd, transportunderstöd och understöd till husklubbar. www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/beslutsfattande/miljo-och-tillstandssektionen/. lämnas av Sari Rasanen, [email protected], tfn 09 310 43978. Anvisningar om hur man fyller i ansökningsblanketten finns på asiointi. hel.fi > e-tjänster: Stadskansliet, Ansökan om sysselsättningsunderstöd > Mer om tjänsterna. www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/avustukset/. Miljötjänsternas verksamhetsinnehåll beskrivs i verksamhetsstadgan för stadsmiljösektorn på www.hel. fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/ forvaltning/organisation/stadgor/. FRITT BILDNINGSARBETE Fostrans- och utbildningsnämnden beviljar understöd för vuxenutbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete och som främst riktar sig till vuxna helsingforsbor under 2020. Understöd kan sökas av privata läroinrättningar och registrerade sammanslutningar enligt lagen om fritt bildningsarbete som samarbetar med finska arbetarinstitutet i fråga om främjande och genomförande av vuxenutbildning. Ansökningstiden går ut 30.4.2019 kl. 16.00. Beslut om understöden fattas vintern 2020. lämnas av miljöinspektör Tuomas Lahti, [email protected] fi, tfn 09 310 20520. STADSSTYRELSEN Upplysningar Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisationer med sådan verksamhet som inte hör till nämndernas verksamhetsområden. för understöd av anslag ur budgeten för 2020 LÄGERUNDERSTÖD UNDER LOVTIDER Räddningsnämnden Ansökningstiden 30.4.2019 kl. 16.00. Upplysningar går ut Räddningsnämnden beviljar allmännyttiga organisationer med verksamhet i Helsingfors understöd för verksamheten 2020. Understödet förutsätter att villkoren i stadens allmänna Lägerunderstöd under lovtider beviljas till föreningar i Helsingfors för arrangerande av dag- och nattläger under lovtider för helsingforsare i åldern 7–16 år. Ansökningstiden är 1.4–8.11.2019. Ansökningstiden går ut 8.11.2019 kl. 16.00 lämnas av Pia Halinen, [email protected], tfn 09 310 25718.

© PressReader. All rights reserved.