Hufvudstadsbladet : 2018-11-08

Nyheter : 12 : 12

Nyheter

12 HUFVUDSTADSBLADET Torsdag 8 november 2018 Nyheter FÖRETAGEN INFORMERAR Meddelande till andelsägarna i fonderna Nordea Småbolagsfond Finland och Nordea Småbolagsfond Norden Fonden Nordea Småbolagsfond Finland fusioneras 15.12.2018 med fonden Nordea Småbolagsfond Norden. Finansinspektionen har godkänt fusionen 10.10.2018. Fonderna fusioneras eftersom kapitalet i den överlåtande fonden Nordea Småbolagsfond Finland i flera år minskat markant i förhållande till fondens storlek. Dessutom är den överlåtande fondens ägarstruktur koncentrerad eftersom en liten grupp andelsägare står för en betydande andel av fondens kapital. Enligt fondbolaget är en sådan utveckling inte hållbar. Fusionen föranleder inga åtgärder av andelsägarna. Vi rekommenderar dock att andelsägarna i den överlåtande fonden Nordea Småbolagsfond Finland tar del av faktabladet om den övertagande fonden Nordea Småbolagsfond Norden. Fusionen sker automatiskt och påverkar inte värdet på andelsägarnas nuvarande fondandelar. Fusionen medför inte heller kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland. Båda fondernas resultatregleringar ingår i den sista värdeberäkningen och påverkar således koefficienten för fusionen. Den överlåtande fondens resultatregleringar överförs till den övertagande fonden.Efter fusionen har alla andelsägare samma rättigheter från och med den följande bankdagen 17.12.2018. Vi redogör för skillnaderna mellan fonderna Nordea Småbolagsfond Finland och Nordea Småbolagsfond Norden i ett personligt brev till andelsägarna i de båda fonderna. ■ ❞ Inverkan på andelsägarna i den överlåtande fonden Nordea Småbolagsfond Finland: • I och med fusionen blir du innehavare i den övertagande fonden i den proportion som motsvarar ditt nuvarande fondinnehav. • Fusionen påverkar inte dina fondandelars ursprungliga anskaffningspris, ditt sparkapital i fonden eller innehavstiden. • Enligt fondbolagets bedömning minskar den totala risken för andelsägarna i den överlåtande fonden dock en aning i samband med fusionen, eftersom den övertagande fonden har placerat sina tillgångar med en klart bredare diversifiering än den överlåtande fonden och den har betydligt mer innehav. Eftersom den övertagande fonden placerar i småbolag i hela Norden ökar valutarisken för andelsägarna i den överlåtande fonden. • Om du har haft ett avtal om regelbundet fondsparande i fonden Nordea Småbolagsfond Finland kommer teckningarna i fortsättningen att göras i fonden Nordea Småbolagsfond Norden. Inverkan på andelsägarna i den övertagande fonden Nordea Småbolagsfond Norden: • Fusionen innebär att såväl antalet andelsägare som fondkapitalet något ökar i den fond där du är innehavare. • Fusionen kommer inte att medföra ändringar i placeringarnas viktningar eller påverka fonden Nordea Småbolagsfond Nordens placeringsportfölj. • Fondens stadgar, placeringsinriktning, förvaltningsprovision och risknivå ändras inte. I samband med fusionen har andelsägarna en möjlighet att kostnadsfritt lösa in eller byta sina fondandelar. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar i Nordea Småbolagsfond Finland, ge uppdraget senast 11.12.2018 före kl. 16.30 finsk tid då handeln med fondandelarna avbryts. Det går även att göra nya teckningar i fonden fram till 11.12.2018 kl. 16.30. Om du före fusionen vill lösa in eller byta dina fondandelar i fonden Nordea Småbolagsfond Norden, ge uppdraget senast 13.12.2018 före kl. 16.30 finsk tid. Penningvederlaget för de inlösta fondandelarna betalas enligt normal praxis, dvs. två vardagar efter uppdraget. Vänligen notera att inlösen eller byte av fondandelar realiserar en vinst eller förlust i din beskattning i enlighet med lagstiftningen om överlåtelsevinst. Mer information Efter fusionen kan du beställa revisorernas utlåtande om fusionen från Nordea Funds Ab per e-post på adressen [email protected] Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 eller besök www.nordea. fi/fonder eller ett Nordeakontor som tillhandahåller placeringstjänster för att få Nordeafondernas stadgar och faktablad samt information om provisioner och övriga tilläggsuppgifter. Nordea Funds Ab Styrelsen

© PressReader. All rights reserved.