Hufvudstadsbladet : 2020-11-04

Dagbok : 34 : 34

Dagbok

34 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 4 november 2020 Dagbok Observera: jag om hönor. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. på onsdagar. Fritt inträde. Unionsg. 29, kl. 12. är vackert sitter vi ute. Kristuskyr­kan, Apollog. 5, kl. 12-13. Porträtt av hönor och buskage. Fritt inträde. Till 8.11. Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö kl. 12-17. kyrkoparke­n, Bulevarden. Kalevag. 15. Öppet ti-fr kl. 1117, lö-sö kl. 12-16. Konsthisto­riska guidningar 2020. FORK, Chapter 1: The End. Det händer på svenska. Sara Bjarland - Crumple, fail, faint, fall. Magasin om föreningsl­iv i Helsingfor­s och Vanda utkommer vecka 45. Om du inte fått i postlådan, hämta ditt gratisexem­plar i Luckan, Georgsg. 27, vard. kl. 10-17. Kan läsas på: issuu.com/norromstan Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur och konstsamli­ngar: Kavelykier­rokset. wordpress.com/sv Drömresan, som fyra vänner startade i ett kök i Berghäll år 1996, går nu mot sitt slut. Detta är FORKs sista show. Svenska Teatern, Norra esplanaden 2, kl. 19. Skulpturer och installati­on av bekanta objekt som genererar en bild av vår tid, i ett tyst och nästan livlöst landskap. Fritt inträde. Till 15.11. Sinne, Stora Robertsg. 16. Ti-sö kl. 11-17. Kaarina Kaikkonen. Installati­oner skapade av gamla kläder och föremål. Fritt inträde. Till 28.2.2021. Hanaholmen, Esbo. Dagligen kl. 10-20. Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Digitala kulturtips. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­iadigitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips FÖREDRAG Kyrkans samtalstjä­nst. Fokus-salen: Karin och Åke Hellman. Från form till yta. Ett lyssnande öra, nära dig, anonymt. Varje kväll kl. 20-23 via tel. 0400 22 11 90, eller via: Samtalstja­nst.fi Finsk-rysk keramikuts­tällning med 16 konstnärer. Till 17.1. Myrbackahu­set, Påltorget 3, Vanda. Ti, on,fr kl. 1118, to kl. 13-20, lö-sö kl. 11.16. Verk ur den samling deras barn donerat till museet. Till 24.1. Ateneum, Brunnsg. 2. Ti, fr kl. 10-18, on-to kl. 10-20, lö-sö kl. 10-17. Fira Svenska veckan med Luckan. Varje vardag mellan kl. 1212.20 över Facebook Live. 4.11 UngInfo - ungdomsarb­ete. Via webben: helsingfor­s.luckan.fi/ svenskavec­kan Föreningar: Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Barnavårds­föreningen­s chatt. Sju bröder virtuellt. Aleksis Kivis klassiker som för åskådarna till landskapen i Nurmijärvi, till de vilda Jukolabröd­erna. Fritt att se på: Oopperabal­etti.fi/sv Målad på Papper och på Duk. För dig med frågor kring familjeliv eller skilsmässa och för barn och unga som behöver någon som lyssnar. Chatta ti kl. 12– 14 och to kl. 16–18, på adressen: Bvif.fi Pauliina Turakka Purhonen – Herbarium 2020, Skogstorp, Veckjärvi. Laura Karikoski och Anni Sovala. Fritt inträde. Till 1.11. Konstsalon­g Piirto. Nylandsg. 7. Öppet ti-fr kl. 11-18, lö kl. 11-16, sö kl. 12-16. Lotsplikte­r och semesterfi­rare - glimtar ur Esbo skärgårds historia. Konst visas nu även på galleriets utsida. Till 3.1.2021. Forum Box, Gräsvikska­jen 3a. Öppet to kl. 12-19, fr-sö kl. 12-17. TEATER Carmina Burana virtuellt. Virtuell föreläsnin­g på KAMU. Intendent Tryggve Gestrin föreläser. Fritt inträde. 4.11 kl. 14 via webben: www. kulttuurie­spoo.fi/sv/kamu Nationalop­erans kör och orkester framför Carl Orffs ståtliga verk från år 1937 som består av 24 profana sånger. Fritt att se till 14.11 på: Oopperabal­etti.fi/sv/stage24 Det susar i säven. Tidsmaskin­en. En modern tolkning av K. Grahames klassiker där åskådaren får njuta av bl.a. mask- och dockteater. Åldersrek. 6+. Unga Teatern, Klobbskogs­v. 9, Esbo, kl. 10. Ny teknologi väcker Signe Branders hundra år gamla fotografie­r av Helsingfor­s till liv. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Egyptens prakt. Utställnin­gen bjuder på en tidsresa tusentals år bakåt till faraonerna­s Egypten. Till 21.3.2021. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må kl. 11-18, on-to kl. 11-20, fr kl. 11-20, lö-sö kl. 11-17. Kampen om den svenska jorden. Aapo Roselius och Tuomas Teporas bok om karelare i Finlands svensksprå­kiga områden 1940–1950. Fritt inträde. Helsingfor­s arbis Dagmarsg. 3, kl. 18.05. Föreläsnin­gen strömmas också via: www.hel.fi/arbis/sv UTSTÄLLNIN­GAR Viirus Guest: SVÄLT. Ungdomscha­tt. Galen kärlek. En ung författare­s kamp för sin överlevnad på Oslos gator. Han är utsvulten och besatt av tanken om sitt litterära genombrott. Teater Viirus, Medelhavsg. 14, kl. 19. Vi diskuterar allting. Alla behandlas lika. Du får vara anonym. Chatten är en del av kyrkans samtalstjä­nst. Öppen må-to kl. 19-21 på: www.evl.fi/ ungdomscha­tt Seppo Fräntisaml­ingen. Till 10.1.2021. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-fr, kl. 10-20.30, lö kl. 10-18, sö kl. 10-17. Vincent van Gogh – Vägen till konstnär. Emilia Niskasaari - Alla har sin egen röst. Utställnin­g av van Goghs verk i Finland. Till 31.1. Didrichsen­s konstmuseu­m, Granviksgr­änd 1. Ti kl. 10-18, on-to kl. 10-20, fr-sö kl. 10-18. Allt, också former, har sitt eget ljud, även om det inte hörs. Flasklikna­nde keramiksku­lpturer. Fritt inträde. Till 8.11. Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö kl. 12-17. Undantagsk­onst.fi. Konst- och kultursekt­orn drabbas hårt i kris tider, därför finns en plattform för konstutöva­re och konstälska­re. En plats där vi kan synliggöra skapandet. Undantagsk­onst.fi Män Kan Inte Våldtas. fritid.fi. Märta Tikkanens kultroman på scen i Finland. År 1975 väckte den en hetsig debatt.Idag är chockroman­en en internatio­nell klassiker. Lilla Teatern, Georgsg. 30, kl. 19. En webbplats om fritidsver­ksamhet i huvudstads­regionen. Föreningar kan kostnadsfr­itt sprida sina verksamhet­er genom att lägga upp sin informatio­n på webben: fritid.fi DIVERSE Teleporter­ing av Jenny Holmlund. Svenska veckan fyller 20 år. Elmgreen & Dragset: 2020. Produktion som präglas av nytänkande och ett medvetet arbete för ekologisk och social hållbarhet. Fritt inträde. Till 30.1.2021. Nordisk kulturkont­akts skyltfönst­er. Vernissage 4.11 kl. 18. Kajsaniemi­g. 9. Till 17.1.2021. WeeGee, Flitarv. 5, Esbo. Öppet ti kl. 11-17, on-to 11-19, fr kl. 11-21, lö-sö kl. 11-17. Under veckan lyfts ett stort kulturutbu­d på svenska fram på många ofrter. Arr. Folktinget. Från 2.11 till 8.11. Se mer på: Svenskavec­kan.fi Finländska idrottens Hall of Fame. Urheilumus­eo.fi/sv Röster från pestens år - en ljudvandri­ng. Matti Hintikka - Landskapet inom. Makt och magi. Ladda gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten 1710 då pesten härjade i staden. Gamla Finlands teaterhist­oria från mitten av 1700-talet till 2000-talet: Teatterimu­seo.fi/ sv/Makt-och-magi MUSIK Natur, landskap, som kan tolkas som mentalt eller konkret. Fritt inträde. Till 22.11. Galleri Duetto, Andakt. Brödutdeln­ing, bibelläsni­ng, kaffeserve­ring. Om vädret Orgelmusik 2020. Pirjetta Brander - I natt drömde Spelas i Domkyrkan Annonsmark­naden På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Gör din egen annons i Annonskios­ken på hbl.fi/annonskios­ken Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58, e-post annons@hbl.fi Frågor? KUNGÖRELSE­R FRAMLAGDA DETALJPLAN­ER Programmen som rör planerna och planändrin­garna för följande områden är framlagda på stadens webbplats www.esbo.fi/ planlaggni­ng. Planläggni­ngens webbplats kan studeras också i teknik- och miljösekto­rns kundtjänst (Teknikväge­n 15, 2 vån., Otnäs) och på servicepun­kterna i Esbo. Med planens namn och områdesnum­mer försedda åsikter och anmärkning­ar ska lämnas in senast planens sista framläggni­ngsdag kl. 15.45 under adressen Registratu­ren, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post kirjaamo@espoo.fi. Registratu­rens besöksadre­ss Brogatan 11, köpcentret Entresse, 3 vån., Esbo centrum. Genom att annonsera i HBL når du en köpkraftig och unik målgrupp som förtjänar och konsumerar mera än genomsnitt­sfinländar­en. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Fäbron, 431502, detaljplan­eändring, Nöykis. Området ligger i Nöykisdale­n vid gatan Fäbron. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 9.11–8.12.2020. Esbo 4.11.2020 Stadsplane­ringscentr­alen hbl.fi/media AUKTIONER