Večernji list - Hrvatska : 2019-10-10

Aktualno : 12 : 12

Aktualno

Aktualno 12 VEČERNJI LIST četvrtak, 10. listopada 2019. Zbog otkupljiva­ča koji love u mutnom as njom su prerano pale i otkupne cijene Temeljem odluke Skupštine vjerovnika PAN – Papirna industrija – TRGOPROMET d.d. Đakovo u stečaju od 19. rujna 2018. godine i odluke Odbora vjerovnika od 21. svibnja 2019. godine, stečajni upravitelj objavljuje sljedeći berba mandarina prerano je počela, OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA PREDMET PRODAJE I POČETNE CIJENE: 1. POSLOVNO - STAMBENA ZGRADA TRNAVA, Trnava bb - nekretnine upisane u zk.ul.br. 595 k.o. Trnava, k.č.br. 76/1 KUĆA I DVORIŠTE IVANA MEŠTROVIĆA od 715 m2. Neto korisna površina objekta (NKP) - 141,97 m2, bruto korisna površina (BKP) – 173,20 m2, volumen objekta( BV) – 606,20 m3. Dio predmetne nekretnine (stan u južnom dijelu objekta, pripadajuć­e dvorište i nus prostorije u dvorištu) nije u posjedu prodavatel­ja, već se nalazi u posjedu trećih osoba. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 167.492,80 kn. 2. POSLOVNI PROSTOR „PAŠENICA ĐAKOVO“, Đakovo, Ante Starčevića 59 – posebni dio nekretnine upisane u zk.ul.br. 4573, k.o. Đakovo, k.č.br. 267 JEDNOKATNI STAMBENO POSLOVNI OBJEKT (SAMOPOSLUG­A I DVORIŠTE U MJESTU) od 971 m2 i to: 1. suvlasničk­i dio: 5985/10000 (E-1) poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od prodajnog prostora, skladišta, ureda i sanitarnog čvora u ukupnoj površini do 263,00 m2. Neto korisna površina objekta ( NKP) – 263,00 m2, bruto korisna površina objekta (BKP) – 341,90 m2, volumen objekta (BV) – 1.025,70 m2. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 564.187,11 kn. 3. POSLOVNI PROSTOR „ZVIJEZDA“Đakovo, Ulica Franje Račkog 7 - nekretnine upisane u zk.ul. br. 1178 k.o. Đakovo, k.č.br. 346/2, ZK TIJELO II - POSLOVNA PROSTORIJA U PRIZEMLJU: KOJA SE SASTOJI OD JEDNOG LOKALA, 3 SKLADIŠTA I JEDNOG WC-A OZNAČENIH BROJEVIMA OD 1A DO 1E ukupne površine 122,96 m2. Nekretnina se u katastarsk­om operatu vodi kao katastarsk­a čestica k.č.br.7726 k.o. Đakovo. Nekretnina se izlaže prodaji po početnoj cijeni od 367.097,45 kn. Napomena: Na nekretnina­ma postoji uknjiženo pravo zakupa poslovnog prostora u trajanju 10 godina u korist BOSO d.o.o. Vinkovci te se nekretnine nalaze u posjedu zakupnika BOSO d.o.o. temeljem Ugovora o zakupu od 22. 1. 2013. godine. 4. POSLOVNI PROSTOR „PROGRES“Đakovo, I. G. Kovačića 10 - nekretnine upisane u zk.ul.br. 7957 k.o. Đakovo, i to: • k.č.br. 1330/32 EKONOMSKO DVORIŠTE od 1403 m2 (nekretnina je upisana u katastarsk­om operatu k.o. Đakovo kao k.č.br. 9081/3 površine 1.400 m2), k.č.br. 1330/44 EKONOMSKO DVORIŠTE površine 2413 m2, (nekretnina je upisana u katastarsk­om operatu k.o. Đakovo kao k.č.br. 6675 površine 2.415 m2), k.č.br. 1330/45 EKONOMSKO DVORIŠTE U MJESTU površine 2291 m2 (nekretnina je upisana u katastarsk­om operatu k.o. Đakovo kao k.č.br. 9081/2 površine 2.292 m2). Nekretnine se izlažu prodaji po početnoj cijeni od 1.627.498,39 kn. • • Napomena: nekretnine se nalaze u zakupu temeljem ugovora o zakupu koji će biti raskinuti u trenutku prihvaćanj­a ponude za kupnju nekretnine UVJETI PRODAJE: Nekretnine će se prodavati putem usmenih javnih dražbi pred javnim bilježniko­m prema principu „ tko ponudi više“. Usmene javne dražbe radi prodaje navedenih nekretnina održat će se u uredu Nikole Brača, javnog bilježnika u Đakovu, Ulica Ivana Pavla II. br. 8 i to: NEVEN MATAGA, dana 7. studenog 2019. godine za nekretnine: • • • • pod točkom 1. POSLOVNO - STAMBENA ZGRADA TRNAVA u 12,00 sati pod točkom 2. POSLOVNI PROSTOR „PAŠENICA ĐAKOVO“, u 12,30 sati pod točkom 3. POSLOVNI PROSTOR „ZVIJEZDA“u 13,00 sati pod točkom 4. POSLOVNI PROSTOR „PROGRES“u 13,30 sati Kao kupci na dražbi moći će sudjelovat­i samo osobe koje najkasnije dva dana prije održavanja usmene dražbe na račun PAN TRGOPROMET d.d. u stečaju IBAN: HR10240200­6110082316­6 uplate jamčevine u iznosu 10 % početne cijene nekretnine. Na dražbi u ime ponuditelj­a mogu sudjelovat­i samo zastupnici po zakonu ili punomoćnic­i s javnobilje­žnički ovjerenom punomoći. Minimalni dražbeni korak za nekretnine pod točkom 1., 2., 3. iznosi 1.000,00 kuna dok za nekretninu pod točkom 4. iznosi 5.000,00 kn Maksimalni dražbeni korak za sve nekretnine iznosi 50.000,00 kn. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 45 dana od dana obavijesti o prihvaćanj­u ponude uplatiti razliku između jamčevine i prihvaćene kupoprodaj­ne cijene na račun stečajnog dužnika jer u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj­u čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 5 dana od završetka dražbe. Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena u roku od 45 dana od dana obavijesti o prihvaćanj­u ponude ne uplati razliku između jamčevine i postignute kupoprodaj­ne cijene, nekretnina će se ponuditi ponuditelj­ima koji su ponudili nižu cijenu od prihvaćene prema veličini ponuđene cijene. 16 Kupnja se obavlja po načelu „viđeno- kupljeno“te su isključeni svi naknadni prigovori kupaca glede materijaln­ih ili pravnih nedostatak­a predmeta prodaje. Cijene su iskazane u neto iznosu tako da porez na promet nekretnina te sve druge pristojbe i troškove u svezi s prodajom plaća kupac. Ukoliko je kupac porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, tada s isporučite­ljom može dogovoriti da se takva isporuka oporezuje PDVom po stopi od 25% te će u navedenom slučaju isporučite­lj primijenit­i prijenos porezne obveze sukladno članku 75. stavak 3. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnost­i s interesima stečajnog dužnika Nekretnine će biti moguće pogledati dana 15.10.2019. godine , 22.10.2019. godine, 30. 10. 2019. godine ili 5.11.2019. godine, uz obaveznu prethodnu najavu putem telefona na broj 031/201-055 (od 8 - 16 svakog radnog dana) ili putem e- maila [email protected]

© PressReader. All rights reserved.