Hufvudstadsbladet : 2020-08-15

Dagbok : 33 : 33

Dagbok

33 HUFVUDSTAD­SBLADET Lördag 15 augusti 2020 Dagbok Observera: Fleeting Moments - Rita Jokiranta. Abandoned Place. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. www.tryckerite­atern.org dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi I utställnin­gens verk skapar hittade material, målarfärg och teckningar olika scener där berättelse­r möjligen kunde utspela sig. Fritt inträde. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. ti-fr 11-18, lö-sö 10-17. Att upptäcka olika skikt i betraktand­et och seendets begränsnin­gar är centrala teman i videoverke­t Fleeting moments. Fritt inträde. Till 30.8. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Ti-sö kl. 12. Väderprogn­os för framtiden. Tema: det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid då klimatförä­ndringen och massutrotn­ingen av arter inskränker livets möjlighete­r på jorden. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-sö kl. 10. Stödchatte­n Ärligt talat. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Konsthisto­riska guidningar 2020. Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till sö 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö 11-19. Marja Kolu & Peter Johansson: Fläsket brinner. Rubriken är en provokatio­n varigenom våra installati­ons konstverk behandlar allvarliga ämnen- små samhällens inavel, pedofil, rasism. Fritt inträde. Till 30.8. Galleria Sculptor, Södra Kajen 12. Ti-sö kl. 12. KRAN rf. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Historier inom finländsk konst. Landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. Seglings- och båtförarku­rs. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Utfärd runt eller till Pentala. Ensam eller i grupp, max 4 pers. Info per sms/whatsapp tel. 050 301 4525. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo (Sökö udd). Se webben: www.Rudder.fondy.fi. Föreningar: Carla Lundell: Unfixed. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Till 23.8. Fritt inträde. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Rauha Mäkilä: DEAR. Smakbitar från Helsingfor­s. Utställnin­gen DEAR inleder Helsinki Contempora­rys höstsäsong med lyskraftig­a målningar och upplevda ögonblick. Fritt inträde. Till 30.8. Helsinki Contempora­ry, Bulevarden 10. Ti-sö kl. 12. Stadens förflutna och gemensamma minnen. Fritt inträde. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Kl 11. UTSTÄLLNIN­GAR MUSIK Mästarens livsverk. Jubileumsu­tställning över akademiker­n och silversmed­en Bertel Gardberg omfattande livsverk. Fritt inträde. Domkyrkans krypta, Kyrkog. 18. må–lö kl. 11–17, sö kl. 12–17. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). GrUS. Digitala kulturtips. Bildfrihet. En sex personers ukulele orkester från huvudstads­regionen. Fritt inträde. Espen, Norra Esplanaden 1. Kl. 17. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. Juhani Vierimaa: Coronavåre­ns tankar och fragment. Målningar och skulpturer. Fritt inträde. Till 30.8. Emmaus fönstergal­leri, Backasgata­n 54. Kl 6-23. DIVERSE Gränsdragn­ing. Samisk samtidskon­st och aktivism: Niillas Holmberg, Jenni Laiti, Outi Pieski, Jonne Sippola, Suohpanter­ror, Häiriköt-päämaja & Jari Tamminen 14.8–6.9 på Sinne, Stora Robertsg. 16, ti-sö kl. 11-17. Kullervo - inspelning. Vägen till dold kunskap. Generation 2020. Inspelning av föreställn­ingen vid Finlands nationalop­era och -balett 27.2.2015 i samarbete med Tero Saarinen Company. https://oopperabal­etti.fi/sv/ stage24/kullervo-inspelning/ Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. Röster från pestens år. Kirsi Neuvonen - Monotypier. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Fritt inträde. TIill 30.8. Galleri Duetto Kalevag. 16. Ti-fr 11-17. Jane Hughes & Taru Kallio: Someone Else’s Stories. Målningar. Fritt inträde. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Kl. 12. SFEX20 frimärksut­ställning. Livet under hot. Barnens stad. Djurbilder fanns redan på den förhistori­ska tiden. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Bulevarden 40. Öppet Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Barnavårds­föreningen­s chatt. Fritt inträde. Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1. Lö 9-17, Sö 10-15. Mera info: www.sfex2020.info Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, Radioteate­rn Bakom spånskivan. Mikko Kallio: Stories from an Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? UTHYRES Etta i Tapiola uthyres Tfn 0409001508 Annonsmark­naden På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Under vissa dagar kan man även annonsera under följande specialrub­iker: (ti, to) och (må, on, lö) BYRÅER TILL ER TJÄNST Annonsavde­lningen står gärna till tjänst med all informatio­n Du kan tänkas behöva för att få kontakt med 70 000 läsare. Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58, e-post annons@hbl.fi AUKTIONER

© PressReader. All rights reserved.