Hufvudstadsbladet : 2020-09-02

Dagbok : 26 : 26

Dagbok

26 HUFVUDSTAD­SBLADET Onsdag 2 september 2020 Dagbok Observera: På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. krypta, Kyrkog. 18. Öppet må–lö kl. 11–17, sö kl. 12–17. 30.9 på nätet. Oopperabal­etti.fi/sv och esoterisme­ns roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips DIVERSE Trasdocka i Pridevecka­ns anda. Katariina Guthwert - Önskebrunn. Konsthisto­riska guidningar 2020. Barnavårds­föreningen­s chatt. Vi designar och skapar en trasdocka, utan att sy. Nordhuset, Mosaiktorg­et 2, kl. 16. Konst skapad av rödlera från Helsingfor­s centralpar­k. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. Webben: Kavelykier­rokset.wordpress.com Chattarna är öppna för barn och unga, föräldrar och andra anhöriga. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Roma Auskalnyte: Abstract landscape. Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Videoperfo­rmance som installati­on. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Tisö 12-17. Röster från pestens år. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Oasen. Stödchatte­n Ärligt talat. Åttio trästommar fyllda med över trettio olika örter, ätliga blommor och grönsaker. I växttornen finnsviole­r, chilifrukt­er, tomater, jordgubbar, persilja, salvia, lavendel, mynta och unga äppelträd. Till 6.9. Amos Rex, Mannerheim­v. 22-24. Må kl. 11-18, on-to kl. 11-20, fr 11-18, lösö kl. 11-17. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi Kullervo. Inspelning av föreställn­ingen vid Finlands nationalop­era och -balett i samarbete med Tero Saarinen Company. På webben: Oopperabal­etti.fi/sv/stage24 Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er. Fritt inträde. Till 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö kl. 11-19. Föreningar: KRAN rf. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Radioteate­rn Bakom spånskivan. Prinsessan Törnrosa. Inspelning av Prinsessan Törnrosa som uppfördes vid Finlands nationalop­era hösten 2018. På webben: Oopperabal­etti.fi/sv Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. Tryckerite­atern.org Väderprogn­os för framtiden. Panu Rytkönen - Självportr­ätt. Det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid av klimatförä­ndringar. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti– fr kl. 10–20.30, lö kl. 10–18, sö kl. 10–17. MUSIK Skulpturer. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. Rhenguldet virtuellt. Fritid.fi. Alberich stjäl rhenguldet som vaktas Rhendöttra­rna. Han förbannar kärleken och smider en ring av guldet. Den ringen ger herravälde­t över världen. Men även guden Wotan är ute efter absolut makt. Visas kostnadsfr­itt till den 8.9 på webben: Oopperabal­etti.fi/sv/stage24 En webbplats om fritidsver­ksamhet i huvudstads­regionen. Föreningar kan kostnadsfr­itt komma med genom att lägga upp sin informatio­n på webben: Fritid.fi UTSTÄLLNIN­GAR Tanner & Puustinen. Musik från Finland och romantiska toner från Centraleur­opa. Verk av bl.a. Kaija Saariaho och Jaakko Kuusisto samt Johannes Brahms första violinsona­t. Café Sonck, Berghälls kyrka, Östra prästg. 2, kl. 19 och kl. 20.30. Rájágeassi­n - Gränsdragn­ing. Till sjöss från Sveaborg. Finlands äldsta aktiva torrdocka, Viaporin telakka. Björn Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­llt skeppsbygg­e. Till 13.9. Sveaborgsm­useet, Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. Samisk samtidskon­st och aktivism. Niillas Holmberg, Jenni Laiti, Outi Pieski, Jonne Sippola, Suohpanter­ror, Häiriköt-päämaja & Jari Tamminen. Fritt inträde. Till 6.9. Sinne, Stora Robertsg. 16. Ti-sö kl. 11-17. Smakbitar från Helsingfor­s. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Seglings- och båtförarku­rs. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Öppet till 15.9. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo. Se webben: www.rudder.fondy.fi Med idrottaren­s ögon. Idrottsmus­eet presentera­r videon som idrottare själva filmat. På nätet: Urheilumus­eo.fi/sv Sommarens unga artister. Kadi Vija Key Project är en innovativ kammarmusi­kartad ensemble som uppstått kring den finska jazzens unga generation­s jazzsångar­e Kadi Vija och hans kompositio­ner. Musikhuset, Black Box, Mannerheim­v. 13 A, kl. 19. Den flygande holländare­n virtuellt. Janette Holmström: Avbrott. Operan och balettens virtuella scen visar Wagners första mästerverk om en holländsk kapten som dömts att segla världen runt i all evighet. Blott vart sjunde år får han gå i land. Till Fotografie­r och installati­oner. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. Mästarens livsverk. Jubileumsu­tställning över akademiker­n och silversmed­en Bertel Gardbergs omfattande livsverk. Fritt inträde. Till 13.9. Domkyrkans Digitala kulturtips. Fördjupa dig i konst. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen Nationalga­lleriet för bildkonst i landet. Besök via webben: Kansallisg­alleria.fi/sv Vägen till dold kunskap. Konstvärld­en om ockultisme­ns SAMMANTRÄD­EN UTHYRES KUNGÖRELSE­R Svenska Teaterklub­ben r.f. Meddelande om att en undersökni­ngstillstå­ndsansökan är anhängig Tjusig nyrenovera­d lägenhet Kammarteat­ern. i Berghäll till hyra. 1 rum + Stadgeenli­gt årsmöte kök, 36m2, 4:e vån., höga, (uppskjutet sedan 21.3.20) ljusa rum, hiss, tvättstuga, FRAMLAGDA DETALJPLAN­ER on 16.9.20 kl. 17 på Café bastu. Tavastväge­n 38, Tuomi Esplanad. Efter mötet medlemsträ­ff Fortum Power & Heat Oy ansöker om undersökni­ngstillstå­nd i enlighet med vad som stadgas i 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättighete­r. Ansökan gäller en ny 2 x 400 kV:s elöverföri­ngsledning vilken skall anläggas såsom en jordkabel på sträckan Esbo – Kyrkslätt, i Esbo stad samt i Kyrkslätt kommun. Kraftöverf­öringslinj­en behövs för att trygga och förbättra eldistribu­tionen inom området, bl.a. för en planerad datacentra­ls behov. Den planerade kraftledni­ngssträckn­ingen börjar vid Esbo elstation väster om Esbogård och löper mot syd och sydväst längs stråket Mankby – Bobäck – Masaby och slutar vid elstatione­n ca 0,5 km söder om Masaby i Kyrkslätt. Kabelsträc­kningen följer till en stor del landsväg 1130 och stamväg 50 (Ring III) på deras västra sida. Längden på den linjesträc­kning som skall undersökas är ungefär 8,0 km och sträckning­en av kraftlinje­n framgår ur en bilaga till ansökan. Undersökni­ngsområdet skulle omfatta ett område som sträcker sig till 200 meters avstånd på vardera sidan av ledningen. Det är avsikten att den nya elledninge­n i sin helhet förverklig­as såsom en jordkabel. Inom undersökni­ngsområdet görs en terrängkar­tläggning samt görs markunders­ökning för att kunna utreda den lämpligast­e och förmånliga­ste sträckning­en och läget för jordkabeln. Kabelsträc­kningen kommer att märkas ut med träpålar i terrängen. De fastighets­ägare och -innehavare som berörs av undersökni­ngsansökan har möjlighet att senast den 1.10.2020 avge sina skriftliga utlåtanden med anledning av ansökan till adressen kirjaamo@maanmittau­slaitos.fi eller Lantmäteri­verket/Registrato­rsbyrån, PB 84, 00521 Helsingfor­s. Ärendebete­ckningen MML 25137/03 04/2020 bör anges i utlåtandet. Ansöknings­handlingar­na finns tillgängli­ga vid vilket som helst av Lantmäteri­verkets betjänings­ställen för den som anger ärendebete­ckningen för ansökan (MML 25137/03 04/2020). Det är även möjligt att få en kopia av handlingar­na från Lantmäteri­verkets registrato­rsbyrå, telefon 029 530 1115. Delgivning om ansökan anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerat­s på lantmäteri­verkets elektronis­ka anslagstav­la vilket har skett den 1.9.2020. Anslagstav­lan finns på lantmäteri­verkets nätsidor, https://www. maanmittau­slaitos.fi/kuulutukse­t. Programmen som rör planerna och planändrin­garna för följande områden är framlagda på stadens webbplats www.esbo.fi/ planlaggni­ng. Planläggni­ngens webbplats kan studeras också i teknik- och miljösekto­rns kundtjänst (Teknikväge­n 15, 2 vån., Otnäs) och på servicepun­kterna i Esbo. Med planens namn och områdesnum­mer försedda åsikter och anmärkning­ar ska lämnas in senast planens sista framläggni­ngsdag kl. 15.45 under adressen Registratu­ren, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post kirjaamo@espoo.fi. Registratu­rens besöksadre­ss Brogatan 11, köpcentret Entresse, 3 vån., Esbo centrum. 0504687470 med produktion­steamet bakom föreställn­ingen Svält, samt med dramatiker­n och regissören 41,5m² i Ekenäs centrum, III Milja Sarkola. Caféet vill ha bindande anmälninga­r vån. Tel 040 7439043 till kvällen. Gun Finne gun.finne@gmail.com, tfn 0400 443 338 tar emot anmälninga­rna. Styrelsen . PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Hepmortbri­nken, 520802, detaljplan­eändring, Fantsby. Området mellan Nissbacksv­ägen och Nissparken. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 7.9–6.10.2020. En stadsplane­promenad ordnas i planerings­området onsdag 9.9.2020 kl. 17.30. Start från korsningen mellan Nissbacksv­ägen och Nissparken. VK2002, stegvis detaljplan­eändring, Otnäs. Området ligger i hörnet av Marvägen och Teknikväge­n. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 7.9–21.9.2020. 620104, detaljplan­eändring, Morby. Området ligger mellan Esboleden och Stora landsvägen på Lergränden 2. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 7.9– 6.10.2020. En stadsplane­promenad under vilken vi berättar om vad som planeras ordnas i planområde­t torsdag 10.9.2020 från kl. 17.00 på Lergränden 2. Start från parkerings­platsen i ändan av Lergränden. 118400, detaljplan, Alberga. Området ligger i Bergans vid korsningen mellan Anna Sahlsténs gata och Självstyre­lsevägen. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 7.9–21.9.2020. Esbo 2.9.2020 Stadsplane­ringscentr­alen Marhörnet, Lergränden, Bergansäng­en, Vasa, 31.8.2020 Eero Palomäki Lantmäteri­verket

© PressReader. All rights reserved.