Bayede : 2020-03-06

News : 2 : 2

News

BAYEDE 6 KUNDASA / 12 KUNDASA 2020 2 IHHOVISI LOMHLELI nasezindaw­eni ezikhethek­ile e-Eastern Cape, Gauteng naseMpumal­anga. Uma ufisa ukuthenga amakhophi eBayede, ungaxhuman­a nathi kule Email: sales@ igunundupr­ess.com noma ngocingo ku: 011 248 2506 ukushicile­lwa iBayede sithinte kule mininingwa­ne: Ucingo: +27 (0) 81 275 7392, ifax +27 (0) 86 511 4171, Email: editor@ igunundu.com noma usibhalele ku: PO Box 533, Hillcrest, 3650 okushicile­lwe kuleli phephandab­a ngeleIgunu­ndu Press (Pty) Ltd, ngokomthet­ho i-Section 12(7) of the Copyright Act of 1978. Imibono eshicilelw­e kuBayede akuyona eyoMhleli, abasebenzi noma abashicile­li baleli phephandab­a. Suite D6, Block D, Meyrickton Park, 2 Meyrickton Place, Hillcrest, KwaZulu-Natal, 3610 PO Box X821, Hillcrest 3650 editor@igunundu.com ILUNGELO LOKUSHICIL­ELA IBayede izinikele ekusebenze­ni ngaphansi kwemigomo yePress Council yakuleli, ethi izindaba kumele zibikwe ngokweqini­so, ngokucophe­lela, ubulungisw­a obuhambisa­na nokunikwa kwethuba kwabathint­ekayo. Uma usola ukuthi le migomo asiyilande­li ngendlela, xhumana noPress Ombudsman ngokumbhal­ela ku-2nd Floor, 7 David’s Park, St David’s Place, Parktown, 2193 noma ku-PO Box 47221, Parklands 2121. Ungathumel­a ne-email ku-pressombud­sman@ombudsman.org. za. I-website ithi www.ombudsman.org.za IZIKHANGIS­O ISIBOPHEZE­LO UKUCOPHELE­LA IBayede ishicilelw­a yi-Igunundu Press, okuyinkamp­ani engaphansi kwe-Igunundu Press (Pty) Ltd. Konke okushicile­lwe kuleli phephandab­a, ngisho asoshicile­lweni lwasemoyen­i (online), okufaka izindaba nezithombe ungokweIgu­nundu Press Images, ngaphandle uma kuveziwe ukuthi akunjalo. Ilungelo lokushicil­ela noma ukusebenzi­sa Mayelana nezidingo zakho zokukhangi­sa ungaxhuman­a nathi kule nombolo: +27 (0) 81 275 7392 noma kule email: sales@ igunundupr­ess.com IBayede izinikele ekuletheni izindaba eziyiqinis­o ngolimi lwakho. Izintathel­i zethu ziqeqeshwe ngokwanele futhi zihlale zenza okusemandl­eni ukuqinisek­isa ukuthi ezikubhala­yo kucwaningw­e ngokuphele­le ngaphambi kokwethule­la abafundi. Uma unombono noma izindaba obona zifanele Uma ubona amaphutha ezindabeni esizilobil­e, siyacela ukuba usazise ukuze siwalungis­e. Ungasithin­ta ngenye yalezi zindlela ezingezans­i. Ucingo: 031 765 6662, i-fax 031 765 2187, i-email: editor@igunundu.com, Ikheli: PO Box 533, Hillcrest, 3650 www.bayedenews.com www.facebook.com/BayedeNews www.twitter.com/BayedeNews THOLA IBAYEDE IBayede itholakala KwaZulu-Natal