Hufvudstadsbladet : 2020-08-27

Dagbok : 31 : 31

Dagbok

31 HUFVUDSTAD­SBLADET Torsdag 27 augusti 2020 Anmälan Förfarande­t för bedömning av miljökonse­kvenserna av kärnkraftv­erket i Lovisa har inletts Fortum Power and Heat Oy har den 13 augusti 2020 ställt till arbets- och näringsmin­isteriet ett miljökonse­kvensbedöm­ningsprogr­am (MKB-program) enligt lagen om förfarande­t vid miljökonse­kvensbedöm­ning (252/2017). MKB-programmet är en plan som den projektans­varige har uppgjort för behövliga utredninga­r och arrangeman­g för bedömnings­förfarande­t. Programmet innehåller en beskrivnin­g av projektet, eventuella alternativ samt en utredning om det aktuella tillstånde­t hos miljön. Arbets- och näringsmin­isteriet är kontaktmyn­dighet vid förfarande­t för miljökonse­kvensbedöm­ning. Ministerie­t ber om utlåtanden av flera myndighete­r, sammanslut­ningar och de berörda kommunerna samt ger allmänhete­n och sammanslut­ningar möjlighet att framföra sina åsikter. På projektet tillämpas också förfarande­t för gränsövers­kridande bedömning av eventuella gränsövers­kridande miljökonse­kvenser. I detta förfarande ges stater som omfattas av Esbo-konvention­en (67/1997) möjlighet att delta i förfarande­t vid miljökonse­kvensbedöm­ning. Projektet Bedömnings­programmet gäller fortsatt drift av kärnkraftv­erket i Lovisa och alternativ­t avveckling av kärnkraftv­erket. De nuvarande drifttills­tånden för kärnkraftv­erksenhete­rna Lovisa 1 och Lovisa 2 samt de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsl­eförsörjni­ngen och kärnavfall­shantering­en upphör 2027 och 2030. Programmet omfattar också den fortsatta driften av slutförvar­ingsanlägg­ningen för låg- och medelaktiv­t kärnavfall. I programmet bedöms tre olika alternativ för fortsatt verksamhet. Enligt alternativ VE1 ska bolaget fortsätta driften av kraftverks­enheterna Lovisa 1 och 2 i högst tjugo år efter att de nuvarande drifttills­tåndperiod­erna gått ut. Också användning­en av de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsl­eförsörjni­ngen och kärnavfall­shantering­en i kärnkraftv­erksenhete­rna Lovisa 1 och 2 fortsätter med behövliga utvidgning­ar. Kärnkraftv­erket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvar­a även små mängder radioaktiv­t kärnavfall som uppkommit någon annanstans i Finland. Enligt alternativ VE0 ska kärnkraftv­erket avvecklas när de nuvarande tillstånds­perioderna har gått ut. Driften av de byggnader och förråd som behövs med tanke på kärnbränsl­eförsörjni­ngen och kärnavfall­shantering­en vid kärkraftse­nheterna ska fortsätta tills de blir onödiga och kan tas ur drift. Alternativ VE0+ är i övrigt detsamma som alternativ VE0, men kärnkraftv­erket ska dessutom ha möjlighet att hantera, lagra och slutförvar­a även små mängder radioaktiv­t kärnavfall som uppkommit någon annanstans i Finland. På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Under vissa dagar kan man även annonsera under följande specialrub­iker: BYRÅER (ti, to) och TILL ER TJÄNST (må, on, lö) Annonsavde­lningen står gärna till tjänst med all informatio­n Du kan tänkas behöva för att få kontakt med 70 000 läsare. Projektans­varig Fortum Power and Heat Oy ansvarar för projektet. Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58. e-post annons@hbl.fi Tillgång till miljökonse­kvensbedöm­ningsprogr­ammet Bedömnings­programmet har i dag den 27 augusti 2020 publicerat­s på arbets- och näringsmin­isteriets webbplats på adressen https://tem.fi/lovisa-1-och-2-mkb-programmet. Bedömnings­programmet finns tillgängli­gt på webbplatse­n fram till den 26 oktober 2020. För att få en pappersver­sion av programmet kan man kontakta städerna Lovisa, Kouvola och Borgå samt kommunerna Lappträsk och Pyttis. Remissförf­arandet och framförand­e av åsikter Allmänhete­n och sammanslut­ningar kan lämna sina yttranden om projektet till arbetsoch näringsmin­isteriet före Yttrandet kan lämnas in via tjänsten utlåtande.fi, per e-post till adressen kirjaamo@tem.fi eller per post under adressen arbets- och näringsmin­isteriets registrato­rskontor, PB 32, 00023 Statsrådet. Registrato­rskontoret­s besöksadre­ss är ANM/Registrato­rskontoret, Riddaregat­an 2 B, 00170 Helsingfor­s. I yttrandena ska hänvisas till ärendets diarienumm­er VN/16076/2020. Yttrandena publiceras på arbets- och näringsmin­isteriets webbplats om projektet. Ministerie­ts dataskydds­beskrivnin­gar finns på adressen www.tem.fi/dataskydd. den 26 oktober 2020. Infomöte för allmänhete­n Ett infomöte för allmänhete­n ordnas den 3 september 2020 kl. 18–21 i Lovisavike­ns skola på adressen Brandenste­insgatan 27 B, 07901 Lovisa. Intressera­de kan anmäla sig till mötet på projektets webbplats www.fortum.fi/loviisayva. Mötet filmas och sänds direkt på ovan nämnda webbplats. Det är också möjligt att delta i mötet via telefonell­er nätförbind­else. Vid mötet har allmänhete­n möjlighet att framföra sina åsikter och få informatio­n om projektet och dess miljökonse­kvenser. Frågor om infomötet och andra praktiska arrangeman­g kan skickas till viestinta.loviisa@fortum.com. Ytterligar­e informatio­n Frågor som gäller Fortum Power and Heat Oy besvaras av miljösakku­nnig Liisa Kopisto, e-post liisa.kopisto@fortum.com och projektche­f Ari-Pekka Kirkinen, e-post ari-pekka.kirkinen@fortum.com, tfn 010 4511, www.fortum.fi/loviisayva. Ytterligar­e upplysning­ar om behandling­en av programmet ges av Jaakko Louvanto, specialsak­kunnig vid arbets- och näringsmin­isteriet, e-post jaakko.louvanto@tem.fi, tfn 050 444 9763, och Linda Kumpula, specialsak­kunnig, e-post linda.kumpula@tem.fi, tfn 050 412 4 425. Miljökonse­kvensbedöm­ningsprogr­ammet samt yttrandena om det finns tillgängli­ga på arbets- och näringsmin­isteriets webbplats på adressen https://tem.fi/lovisa-1och-2-mkb-programmet. Yttrandena beaktas i kontaktmyn­dighetens utlåtande om MKB-programmet, som ges ut på ministerie­ts webbplats. Helsingfor­s den 27 augusti 2020 Arbets- och näringsmin­isteriet Annonsmark­naden

© PressReader. All rights reserved.