Capital : 2020-01-18

МАКРОДАШБО­РД : 34 : 32

МАКРОДАШБО­РД

32 | K1 | МАКРОДАШБО­РД К| ВЪНШЕН ДЪЛГ К | ФИСКАЛЕН РЕЗЕРВ млрд. лв. млрд. евро 30 50 25 40 20 30 15 20 10 10 5 0 0 2014 '15 '16 -10 2014 '18 I'19 '17 II III IV IX X XI V VI VII VIII III IV V VI VII VIII IX X '15 '16 '17 '18 I'19 II Източник: БНБ Източник: БНБ К | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА % от БВП млрд. лв. 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 5 4 3 80 60 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 40 20 02015 '16 '17 '18 I'19 II III IV V VI VII VIII IX X I '17 IV VII X I '18 IV VII X I '19 IV VII XII Източник: БНБ Източник: МФ К| ПРИХОДИ ОТ АКЦИЗИ млрд. лв. 2500 2000 1500 1000 500 0 IV V VI VII VIII IX X XI V VI VII VIII IX X XI XII I '19 I '17 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I '18 II III IV II III Цигари Източник: МФ К| ИКОНОМИКАТ­А НА БЪЛГАРИЯ В ЧИСЛА 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q2 Q1 Q3 Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 82 040 82 166 83 756 94 130 94 130 101 043 107 925 29 533 31 764 24 860 Реален ръст на БВП (%) 0.0 0.9 1.3 3.9 3.9 3.6 3.1 4.8 3.7 3.1 БВП на глава от населениет­о (лв.) 11 162 11 310 11 577 13 206 13 206 13 939 15 312 - - - Годишен ръст на инфлацията (%) 3.0 0.9 - 1.4 - 0.8 - 0.8 2.1 2.8 3.3 3.3 2.7 Безработиц­а (%) 11.4 11.8 10.7 8.0 8.0 7.1 6.1 5.9 5.2 5.3 Търговско салдо (% от БВП) - 11.2 - 8.5 - 9.4 - 4.3 - 4.3 - 4.6 - 7.1 - 1.0 0.0 - 1.3 Износ FOB (% от БВП) 49.5 53.0 51.7 50.1 50.1 54.0 51.2 12.3 11.8 13.0 Внос CIF (% от БВП) 60.7 61.5 61.1 54.4 54.4 58.6 58.3 13.5 12.9 13.0 Текуща сметка (% от БВП) - 0.9 1.3 1.2 2.6 2.6 6.5 4.6 1.0 3.4 8.6 Финансова сметка (% от БВП) 2.3 2.1 1.0 8.6 8.6 4.2 3.6 1.8 4.9 1.1 Преки инвестиции в България (% от БВП) 3.1 3.3 0.8 2.1 2.1 2.7 3.2 0.9 1.4 0.1 Източник: БНБ Налични средства във фискалния резерв Разходи Приходи Брутен Нетен Публичен сектор Частен сектор Горива Алкохол Държавен дълг Касов дефицит (дясна скала)