Capital : 2020-01-18

| МЕНИДЖМЪНТ & КАРИЕРИ : 58 : 56

| МЕНИДЖМЪНТ & КАРИЕРИ

56 | K2 | МЕНИДЖМЪНТ & КАРИЕРИ ʿʽʶʤʻʤ ʯʤ ˄ˋʤˁ˃ʰʫ ʦ ˃ˎˀʧ ʯʤ ʿˀʽʪʤʮʥʤ ʻʤ ʿʽʯʫʺʸʫʻʰ ʰʺʽ˃ʰ ʦ ˁʽˇʰ˔͕ ʥˎʸʧʤˀʰ˔ ʹ ʪ˄˃ʥ / ϭϬϱϬϴϬ CV / ʪ̬̱̙̍̌ ̌̚ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̛̯̖̬̯̖́̏ ̡̦̍̌ ʪ͘ʪ͘ ;͟ʪ˄˃ʥ͞Ϳ͕ ̶̨̛̛̬̖̭̯̬̦̖̦̐̌ ̨̦̥̖̬ ϲϯϯϵϲϮϬϬϬϬ ̵̛̍̌ ̡̛̛̭̣̌ ̔̌ ̨̡̪̦̯̌́ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̶̛̣̌ ̔̌ ̸̱̭̯̯̌̏̌ ̏ ̯̻̬̐ ̌̚ ̨̪̬̙̯̔̌̍̌̌ ̦̌ ̛̭̣̖̦̯̖̔ ̵̛̯̖̦ ̨̛̭̭̯̖̦̍̏ ̛̛̛̦̖̙̥̔̏ ̨̛̛̥̯͕ ̵̨̛̦̺̌̔́ ̭̖ ̏ ̬̐͘ ˁ̴̨̛͕́ ̨̬̜̦̌ ʶ̶̡̨̛̛̬̖̥̏͗ ϭ͘ ʿ̨̖̥̣̖̦̚ ̨̛̥̯ ̭ ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̯̬̔̌ ϲϴϭϯϰ͘ϴϲϬϬ͘ϭϰϬϭ ̭ ̨̪̣̺ ϰϳ ϮϯϬ ̡̥̏͘͘ Ϯ͘ ʿ̨̖̥̣̖̦̚ ̨̛̥̯ ̭ ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̯̬̔̌ ϲϴϭϯϰ͘ϴϲϬϬ͘ϭϰϬϱ ̭ ̨̪̣̺ ϯϴ ϭϳϯ ̡̥̏͘͘ ϯ͘ ʿ̨̖̥̣̖̦̚ ̨̛̥̯ ̭ ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̯̬̔̌ ϲϴϭϯϰ͘ϴϲϬϬ͘ϭϰϬϳ ̭ ̨̪̣̺ ϰϰ ϱϯϱ ̡̥̏͘͘ ϰ͘ ʿ̨̖̥̣̖̦̚ ̨̛̥̯ ̭ ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̯̬̔̌ ϲϴϭϯϰ͘ϴϲϬϬ͘ϭϯϯϴ ̭ ̨̪̣̺ ϯϰ ϵϭϯ ̡̥̏͘͘ ϱ͘ ʿ̨̖̥̣̖̦̚ ̨̛̥̯ ̭ ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̯̬̔̌ ϲϴϭϯϰ͘ϴϰϮϯ͘ϯϬϴ ̭ ̨̪̣̺ ϲ ϰϲϵ ̡̥̏͘͘ ϲ͘ ʿ̨̖̥̣̖̦̚ ̨̛̥̯ ̭ ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̯̬̔̌ ϲϴϭϯϰ͘ϴϲϬϬ͘ϭϯϯϬ ̭ ̨̪̣̺ Ϯ Ϯϭϲ ̡̥̏͘͘ ϳ͘ ʿ̨̖̥̣̖̦̚ ̨̛̥̯ ̭ ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̯̬̔̌ ϲϴϭϯϰ͘ϴϲϬϬ͘ϭϯϮϵ ̭ ̨̪̣̺ ϭ ϰϭϴ ̡̥̏͘͘ ʻ̖̯̦̯̌̌ ̡̛̛̛̦̯̦̔̌̏̌ ̶̖̦̌ ̦̌ ̪̬̖̥̖̯̔̌ ̦̌ ̨̪̬̙̯̔̌̍̌̌ ̖ ̬̥̖̬̌̚ ̦̌ ϵ͕ϲϮϭ͕ϯϳϬ͘ϬϬ ̨̖̬̏ н ʪʪˁ ̏ ̬̥̖̬̌̚ ̦̌ ϮϬй͘ ʶ̛̬̜̦̯̌́ ̨̡̭̬ ̌̚ ̨̪̦̖̔̌̏̌ ̦̌ ̨̛̻̬̺̍̏̏̌̚ ̴̨̛̖̬̯ ̖ ϭϭ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͕ ϭϭ͗ϱϵ͗ϱϵ̸͘ ʽ̴̛̖̬̯̯̖ ̭̖ ̛̪̬̺̯̌̌̚ ̨̪ ̨̪̺̯̌̌ ̏ ̸̪̖̯̦̌̌̌̚ ̡̛̪̣͕ ̛̬̖̭̬̦̌̔̌ ̨̔͗ ʪ̬̱̙̍̌ ̌̚ ̱̪̬̣̦̖̌̏́ ̯̖̬̯̖́̏ ̡̦̍̌ ʪ͘ʪ͕͘ ̱̣͘ ͟ʪ̸̦̌̏̌͞ ϭ͕ ϭϬϬϬ ʸ̣̦͕̀̍́̌ ̭ ̛̦̪̭̌̔͗ ͟ʻʫ ʽ˃ʦʤˀ˔ʱ ʹ ʽˇʫˀ˃ʤ ʯʤ ʿʽʶ˄ʿʶʤ ʻʤ ʿʽʯʫʺʸʫʻ ʰʺʽ˃ ʦ ˁʽˇʰ˔͕ ʥˎʸʧʤˀʰ˔ ʹ ʪ˄˃ʥ / ϭϬϱϬϴϬ͘͞ ʯ̌ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ̯̻̬̐̌ ̭̖ ̡̛̛̭̏̌̚ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̔̏̌ ̪̣̯̖̦̌ ̨̛̖̪̯̔̚ ̏ ̬̥̖̬̌̚ ̦̌ ϱϬ ϬϬϬ ̨̖̬̏͘ ʯ̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̯̖̌̏̌ ̶̛̣̖ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̭̖ ̨̪̦̯̌̌́̚̚ ̨̨̨̪̬̦̔̍ ̭ ̨̛̱̭̣̯̏́̌ ̌̚ ̸̛̱̭̯̖̌ ̯̻̬̐̌ ̛ ̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚ ̡̻̥ ̴̨̛̖̬̯̯̖ ̛ ̔̌ ̭̣̯̏̌́ ̶̨̛̬̯̖̍̌̚ ̦̌ ̨̡̛̱̥̖̦̯̔ ̨̯ ̛̭̣̖̦̯̖̔ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̛̬̖̭̌̔͗ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶĞƉƌĞŵŝĐŶŝ­ŶĞ͘ĚƵƚď͘ĞƵͬĞŶͬEĞǁƐͺϭͬͺ >>ͺdKͺ^h D/dͺ /E /E'ͺ / ^ͺ&KZͺ d, ͺWhZ , ^ ͺK&ͺ> E ͺW>Kd^ͺŝŶͺ ^K&/ ͺ ƵůŐĂƌŝĂͺͺ hd ͺ/ ͺϭϬϱϬϴϬͬ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŶĞƉƌĞŵŝĐŶŝ­ŶĞ͘ĚƵƚď͘ĞƵͬĞŶͬ ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞͬ>ĂŶĚ͘ǀϱͬĂĚϯϭϳϯϳϮϳ͘ Śƚŵů͍ƐŽƌƚсǀĚĞƐĐ­ηĐŶƚĂ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚƵƚď͘ĞƵͬ>ŝƐƚƐͬ ƌƚŝĐůĞƐͬŶĞǁƐͲ ŝƚĞŵ E͘ĂƐƉdž͍/ сϵϲϯΘ ŽŶƚĞŶƚdLJƉĞ/ĚсϬdžϬϭϬ ϬϱϯϴϴϬϬϴϰϬ ϳ ϲϰϮϵϳ ϭϵϮ ϱ ϰϭ ϮϳϬ ОТ KARIERI.BG ТОП ОБЯВИ ЗА РАБОТА ФОНДАЦИЯ „ПОДСЛОН ЗА ЧОВЕЧЕСТВО­ТО“/ HABITAT FOR HUMANITY BULGARIA ТЪРСИ: ECONOMEDIA ТЪРСИ: Digital Marketing Manager Счетоводит­ел „ХЕЛТ ПР“ТЪРСИ: Болничен медицински представит­ел „EVN БЪЛГАРИЯ“ТЪРСИ: Energy Operations Assistant Специалист телекомуни­кации и мрежи за данни Expert HR budgeting and KPIs Експерт финансови и стопански анализи THE AMERICAN OLLEGE IN SOFIA ТЪРСИ: Part-time teacher in English КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ТЪРСИ: ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̯̖̌ ̸̡̛̱̪̱̏̌ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̸̨̪̣̱̯̌ ̨̛̪̻̣̦̯̖̣̦̔̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̨̨̨̯̦̭̦ ̪̬̖̥̖̯̔̌ ̦̌ ̯̻̬̐̌ ̡̨̯̌ ̭̖ ̭̻̬̙̯̏̌ ̭ ̛̪̬̖̭̯̣̺̯̔̌̏́̏̌́ ̸̨̪̬͕̔̌̏̌̌ ʤ̦̬̖̜̔ ˇ̸̛̛̛̣̪ ̯̖̣͘ нϯϴϲ Ϭϭ ϰϮϵ ϯϰ ϳϵ ̛̛̣ ϬϰϬ ϰϮϰ ϬϲϬ͕ ̡̨̖̣̖̯̬̦̦̌ ̨̪̺̌ ĂŶĚƌĞũ͘ĨŝůŝƉŝĐΛ ĚƵƚď͘ĞƵ͕ ̪̬̖̚ ̨̛̬̯̦̌̍ ̛̦̔ ̨̯ ϵ̸͘ ̨̔ ϭϱ̸͕͘ ̡̣̏͘ ̨̔ Ϭϳ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ͘ Директор на дирекция „Информацио­нни технологии“ ENDEAVOR BULGARIA ТЪРСИ: Junior Associate, Entreprene­ur Selection & Growth БНБ ТЪРСИ: Инспектори по банков надзор в дирекция „Инспекции“ КАПИТАЛ | 17–23 януари 2020 г. | capital.bg