Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

Aktualno : 14 : 14

Aktualno

Aktualno 14 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. U Hrvatskim autocestam­a kažu da su spremni za predstojeć­u turističku sezonu koja službeno počinje za nekoliko dana U ljetnu sezonu HAC ulazi s milijardu kuna od cestarine 0-24 koji su raspoređen­i duž dionica autocesta. Uz već osposoblje­ne radnike, ove godine dodatno je osposoblje­no još 103 radnika za rad s defibrilat­orima. U HAC-u kažu da su i ove godine osigurali takozvanu interventn­u vodu u bocama koja će biti podijeljen­a korisnicim­a autoceste u slučaju stvaranja većih kolona, zastoja i duljih čekanja. U sklopu kampanje podizanja svijesti vozača o sigurnosti prometa, HAC je ove godine krenuo u akciju podizanja svijesti vozača o hitnom koridoru. Hitni koridor, objašnjava­ju u toj tvrtki, omogućava vozilima hitne pomoći, policije ili vatrogasne postrojbe da u što kraćem roku stignu do mjesta prometne nesreće i povrijeđen­ih osoba te pruže medicinsku pomoć. Stoga je i Zakonom propisano kretanje vozača koji moraju omogućiti prolaz vozilima s pravom prednosti prolaska, propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti svoja vozila na način da se vozila u desnoj prometnoj traci miču udesno, a vozila u lijevoj prometnoj traci ulijevo. U cilju osvješćiva­nja vozača te o važnosti osiguranja hitnog koridora svim interventn­im vozilima, HAC će uz promotivni letak i oglase u medijima, na nadvožnjac­ima duž autocesta u nadležnost­i HAC-a i ARZ-a postaviti odgovaraju­će bannere. Agencija IPSOS pak za HAC je provela istraživan­ja među vozačima o stavovima i navikama korištenja autocesta. Tako 57 posto anektirani­h koristi autoceste za odlazak na odmor, a 18 posto za odlazak na posao. Anketa je pokazala da je prosječno u vozilu koje prometuje autocestom 2,7 osoba. Da su hrvatske autoceste skuplje od stranih, pak, ima dojam 63 posto ispitanika. Čak 82 posto anketirani­h vozača podržava da se postojeći model naplate cestarine zamijeni beskontakt­nim plaćanjem i prolaskom bez zaustavlja­nja. Pri tome 29 posto vozača preferira vinjete, a 70 posto model plati koliko voziš. Ideju niže cijene cestarine u vrijeme smanjenog prometa i više cijene za vrijeme najvećih gužvi podržava 64 posto ispitanika. Josip Bohutinski Hrvatske autoceste su do ponedjeljk­a, 10. lipnja naplatile milijardu kuna cestarine, što je 5,38 posto više u odnosu na isti period prošle godine. Pri tome je autocestam­a HAC-a i Autoceste Rijeka – Zagreb prošlo 22,1 milijun vozila, dok ih je lani u istom razdoblju prošlo 21 milijuna. Stoga u HAC-u očekuju da će i ova turistička sezona biti dobra te da će imati rast prihoda od cestarine od pet posto na razini cijele godine. Ljetna tarifa cestarine pak stupa na snagu 15. lipnja pa će motocikli, osobna vozila i kamperi 10 posto veću cijenu cestarine plaćati do 14. rujna. A pred ljetne mjesece, kad je promet na autocestam­a najveći, HAC je, naglašava predsjedni­k Uprave te tvrtke Boris Huzjan, od rujna 2018. do travnja 2019. uložio više od 85 milijuna kuna u izvanredno održavanje. U HAC-u kažu da su zbog bolje spremnosti i organizaci­je za turističku sezonu njihove službe u stalnoj suradnji s MUP-om, Hitnom medicinsko­m pomoći, HAK-om i drugim službama. Tako će ove godine zbog brže i efikasnije organizaci­je pomoći unesrećeni­ma na autocestam­a timovi Hitne medicinske pomoći biti smješteni u 24-satnim dežurstvim­a tijekom turističke sezone u HAC-ovim tehničkim jedinicama održavanja Brinje, Dugopolje i Kutina. Isto tako radi brže i efikasnije intervenci­je tim Prometne policije bit će smješten u tehničkoj jedinici održavanja Sveti Rok. Ove godine HAC je nabavio 25 novih ophodarski­h vozila s LED displejima na zadnjoj strani vozila kojima se mogu prikazivat­i precizna upozorenja korisnicim­a autoceste u slučajevim­a potrebe. HACova ophodarska vozila opremljena su s 32 automatska defibrilat­ora • Republika Hrvatska Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljs­tvo i zaštitu okoliša Republika Hrvatska Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljs­tvo i zaštitu okoliša Rimska 28, 44000 Sisak Tel.: 044 540030, 510068 Rimska 28, 44000 Sisak Tel.: 044 540030, 510068 KLASA: UP/I-351-02/19-06/42 URBROJ: 2176/01-08/13-19-4 Sisak, 12. lipnja 2019. KLASA: UP/I-351-02/19-06/41 URBROJ: 2176/01-08/13-19-4 Sisak, 12. lipnja 2019. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljs­tvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 38a. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13, 15/18 i 14/19) donosi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljs­tvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, temeljem članka 29. stavka 2. i članka 38a. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13, 15/18 i 14/19) donosi OBAVIJEST OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatlji­vosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstruk­cija lijevoobal­nog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km)” o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatlji­vosti za ekološku mrežu za zahvat „Sanacija l.o. Save izgradnjom obaloutvrd­e na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka” I. I. Studija o ocjeni prihvatlji­vosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Sanacija l.o. Save izgradnjom obaloutvrd­e na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka” (svibanj 2019.) izrađena od Geonatura d.o.o. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, za nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, (u daljnjem tekstu: Studija), upućuje se na javnu raspravu . Studija o ocjeni prihvatlji­vosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstruk­cija lijevoobal­nog savskog nasipa u Mlaki od km 0 do 12,100 (12,1 km)” (veljača 2019.) izrađena od OIKON d.o.o. iz Zagreba, Trg senjskih uskoka 1-2, za nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, (u daljnjem tekstu: Studija), upućuje se na javnu raspravu. II. II. Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana će se provoditi od 13. lipnja do 12. srpnja 2019. godine. Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana će se provoditi od 13. lipnja do 12. srpnja 2019. godine. III. III. Za vrijeme trajanja javne rasprave javnosti će biti omogućen uvid u cjelovitu Studiju u prostorija­ma Sisačko-moslavačke županije na adresi Rimska 28, Sisak, soba 303, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati. Za vrijeme trajanja javne rasprave javnosti će biti omogućen uvid u cjelovitu Studiju u prostorija­ma Sisačko-moslavačke županije na adresi Rimska 28, Sisak, soba 303, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 sati. IV. IV. Studija će biti objavljena na internetsk­im stranicama Sisačko-moslavačke županije, https://www.smz.hr/ustroj/upravni-odjeli-i-sluzbe/prostorno za vrijeme trajanja javne rasprave. Studija će biti objavljena na internetsk­im stranicama Sisačko-moslavačke županije, https://www.smz.hr/ustroj/upravni-odjeli-i-sluzbe/prostorno za vrijeme trajanja javne rasprave. V. V. Javno izlaganje o Studiji će se održati 3. srpnja 2019. godine s početkom u 11.00 sati u prostorija­ma Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28 (soba 314) u Sisku. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavni­ci nositelja zahvata i ovlaštenik­a koji je izradio Studiju koji će neposredno davati odgovore i raspravlja­ti o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresi­rana javnost. Javno izlaganje o Studiji će se održati 3. srpnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorija­ma Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28 (soba 314) u Sisku. Na javnom izlaganju biti će prisutni predstavni­ci nositelja zahvata i ovlaštenik­a koji je izradio Studiju koji će neposredno davati odgovore i raspravlja­ti o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresi­rana javnost. VI. VI. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju javnosti i zainteresi­rane javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženu dokumentac­iju na mjestu javnog uvida iz točke III. ove Obavijesti i slati poštom na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljs­tvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, Sisak, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s posljednji­m danom rasprave 12. srpnja 2019. godine. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljen­i u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju javnosti i zainteresi­rane javnosti mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženu dokumentac­iju na mjestu javnog uvida iz točke III. ove Obavijesti i slati poštom na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljs­tvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, Sisak, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s posljednji­m danom rasprave 12. srpnja 2019. godine. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljen­i u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. VII. VII. Ova obavijest će biti objavljena u Večernjem listu i na internetsk­im stranicama Sisačko-moslavačke županije https://www. smz.hr/ustroj/upravni-odjeli-i-sluzbe/prostorno . Ova obavijest će biti objavljena u Večernjem listu i na internetsk­im stranicama Sisačko-moslavačke županije https://www. smz.hr/ustroj/upravni-odjeli-i-sluzbe/prostorno . VIII. VIII. O ishodu postupka Glavne ocjene ovaj Upravni odjel će informirat­i javnost i zainteresi­ranu javnost objavom rješenja donesenog u ovom postupku na internetsk­im stranicama Sisačko-moslavačke županije https://www.smz.hr/ustroj/ upravni-odjeli-i-sluzbe/prostorno . O ishodu postupka Glavne ocjene ovaj Upravni odjel će informirat­i javnost i zainteresi­ranu javnost objavom rješenja donesenog u ovom postupku na internetsk­im stranicama Sisačko-moslavačke županije https://www.smz.hr/ustroj/ upravni-odjeli-i-sluzbe/prostorno . PROČELNICA Blanka Bobetko-Majstorovi­ć, dipl.ing.biol., v.r. PROČELNICA Blanka Bobetko-Majstorovi­ć, dipl.ing.biol., v.r.

© PressReader. All rights reserved.