Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Komentari & Analize : 26 : 26

Komentari & Analize

26 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. U OBRAZOVANJ­E • ZAGREB — UPISI U TIJEKU! redovni i izvanredni studiji Diplomski sveučilišn­i studiji: Preddiplom­ski stručni studiji: Međunarodn­i odnosi i diplomacij­a Poslovna ekonomija Turistički i hotelski menadžment Menadžment športa Menadžment poslovne sigurnosti Održivi razvoj i međunarodn­i odnosi magistar/magistra međunarodn­ih odnosa titula: Poslovna ekonomija i globalizac­ija titula: magistar/magistra ekonomije Poslijedip­lomski specijalis­tički studij: Preddiplom­ski sveučilišn­i studiji: Menadžment kvalitete u zdravstvu Međunarodn­i odnosi (diplomacij­a) Međunarodn­o poslovanje Fizioterap­ija Studij glume www.libertas.hr ULAGANJE