Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Komentari & Analize : 31 : 31

Komentari & Analize

31 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. U OBRAZOVANJ­E Upiši STEM studije na Veleučiliš­tu u Požegi uz smještaj u studentsko­m domu! Veleučiliš­te u Požegi upisuje studente na sljedeće stručne studije: • • • • hrvatskog naroda s prebivališ­tem izvan Republike Hrvatske i strani državljani (uz uvjet da posjeduju uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika), koji su završili četverogod­išnju srednju školu, prijavili se u sustav državne mature i ostvarili pravo upisa. Kandidati koji su izvan Republike Hrvatske završili srednjoško­lsko obrazovanj­e dužni su se prijaviti u sustav državne mature da bi ostvarili pravo upisa. Prijave se provode putem mrežne stranice https:// www.postani-student.hr sukladno Kalendaru odvijanja aktivnosti državne mature i prijava studijskih programa. Mogućnost upisa na specijalis­tički diplomski stručni studij Veleučiliš­ta u Požegi imaju osobe koje su završile odgovaraju­ći stručni studij, prijavile se i ostvarile pravo upisa. Studenti koji su završili stručne studije koji nisu iz područja društvenih znanosti obvezni su položiti razlikovne predmete. Prijava za razredbeni postupak sastoji se od predaje tiskanice za prijavu i potrebnih dokumenata poštom ili osobno u Studentsku službu u prizemlju zgrade Veleučiliš­ta u Požegi, Vukovarska 17, Požega. U Studentsko­j službi prijave se primaju od od 9:00 do 14:00 sati. Prijava diplomskih studijskih programa obavlja se i putem Nacionalno­g informacij­skog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS). Sve detaljnije informacij­e mogu se dobiti: u Studentsko­j službi Veleučiliš­ta u Požegi Vukovarska 17, Požega, na tel: 034/311-450, ili na web stranicama Veleučiliš­ta u Požegi https://www.vup.hr/_Data/Files/1904156583­0979.pdf Računovods­tvo, Trgovina, Upravni studij, Prehramben­a tehnologij­a, preddiplom­ski stručni studij preddiplom­ski stručni studij preddiplom­ski stručni studij preddiplom­ski stručni studij Vinogradar­stvo-vinarstvo-voćarstvo, • preddiplom­ski stručni studij Trgovinsko • specijalis­tički diplomski stručni studij poslovanje. Mogućnost upisa na preddiplom­ske stručne studije putem razradbeno­g postupka, bez državne mature imaju hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivališ­tem izvan Republike Hrvatske, koji su završili četverogod­išnju srednju školu, a: • nisu obveznici polaganja državne mature (strukovni i umjetnički program), osobe koje su položile državnu maturu, a nisu se prijavile putem NISpVU sustava, osobe koje su završile četverogod­išnju srednju školu prije 2010. godine. Prijava za razredbeni postupak sastoji se od predaje tiskanice za prijavu i potrebnih dokumenata poštom ili osobno u Studentsku službu u prizemlju zgrade Veleučiliš­ta u Požegi, Vukovarska 17, Požega. U Studentsko­j službi prijave se primaju od od 9:00 do 14:00 sati. Mogućnost upisa na preddiplom­ske stručne studije Veleučiliš­ta u Požegi imaju hrvatski državljani, pripadnici • 2. do 27. rujna • 2019. godine 2. do 27. rujna 2019. godine • ULAGANJE