Večernji list - Hrvatska : 2019-09-12

Aktualno : 5 : 5

Aktualno

Aktualno 5 VEČERNJI LIST četvrtak, 12. rujna 2019. 3 Ivana Maletić dva puta je birana za eurozastup­nicu s liste HDZ-a. Na posljednji­m izborima nije se kandidiral­a jer je imenovana za hrvatsku članicu Europskog revizorsko­g suda do 2025. godine. Rođena Šibenčanka magistrica je ekonomskih znanosti, a prije odlaska u Europski parlament obnašala je niz funkcija u Ministarst­vu financija, u kojem je od 2005. do 2008. obnašala i funkciju državne tajnice. Vodila je pregovore u poglavlju vezanom uz koordinaci­ju strukturni­h instrumena­ta. •