Iran Varzeshi : 2019-02-18

استــــــــــقالل : 10 : 10

استــــــــــقالل

سالبیستودوم|دوشنبه92بهمن7931|21جمادیالثانی0441|9102beF81|شماره541601 استــــــــــقالل @iranvarzeshi مصاحبه خبرکوتاه زمین تمرین پرده از اختالفات برداشت مصاحبه و خبر شفر: من هم شنیدهام بعد از سه هفته میخواستند تغییر سرمربی را انجام دهند. من برای صحبت کردن در مورد این مسائل و فکر کردن به آن زمان ندارم، من در مورد همه این مسائل با مدیرعامل صحبت میکنم و او همه چیز را میداند. این بار اول نیست که این مسائل را میشنوم. مشکالت برای هواداران و باشگاه خوب نیست.

© PressReader. All rights reserved.