Iran Varzeshi : 2019-02-18

پرس : 11 : 11

پرس

116145هرامش|18Feb2019| پرس @iranvarzeshi سالبیستودوم| دوشنبه 29 بهمن7931 12| جمادیالثانی0441 سوژه سالن کنفرانس سومیندوئل پرسپولیسو پدیده – پرسپولیس - پدیده: عکس نوشت اردوگاه قرمز یکی از دالیل ضعف خط هافبک پرســپولیس در بازی با اســتقالل خوزستان غیبت نوراللهی بود که حاال برگشته و قرار اســت دوباره کنار کمال بازی کند. کاور زردرنگ عالیشاه یعنی قرار نیست مقابل پدیده هم ثابت باشد. در بازی قبلی او ثابت بود و نعمتی نیمکتنشین اما بازی با پدیده جای آنها را عوض خواهد کرد. در آخرین تمرین، مهدی ترابی بیش از همیشــه بــه دروازه روبهرو نزدیک بود و به نظر میرســد که قرار اســت دوباره در خط حمله کنار علیپور بازی کند. سیستم چرخشی، مورد نظر برانکو نیســت اما با حضور دوباره ســروش در ترکیب اصلی، این سیستم ناخواسته در پرسپولیس به اجرا درمیآید. بشــار که بهخاطر عملکرد ضعیف ســروش مقابل فوالد در بازی با اســتقالل خوزســتان جای او را گرفته بود، این بار از روی نیمکت به تماشــای بازی رقیبش مینشیند.

© PressReader. All rights reserved.