Iran Varzeshi : 2019-02-18

ورزش ایـــــران : 5 : 5

ورزش ایـــــران

5 ورزش ایـــــران @iranvarzeshi دوشنبه 29 بهمن7931 12| جمادیالثانی0441 6145هرامش|18Feb2019| محمدی: موجودیت کشتی آزاد ایران همین است که میبینید فتیله پیچ نتیجه‌در‌جام‌ جهانی‌نباید‌ مهم‌باشد حضور 20 کشور خارجی در جام فجر وزنهبرداری قطعی شد آمریکای ‌یها‌به‌تهران‌نم ‌یآیند رزمی سوژه انصراف تیم ملی وزنهبرداری آمریکا از حضور در این دوره از رقابتهای وزنهبرداری جام فجر و نیز نیامدن رییس فدراسیون وزنهبرداری آمریکا و نایبرییس بانوان فدراسیون جهانی به تهران بابت شرکت در جام فجر و برگزاری دوره آموزشی وزنهبرداری بانوان در آکادمی ملی المپیک کشورمان یکی از اخبار مهم این دوره از مسابقات است.

© PressReader. All rights reserved.