Iran Varzeshi : 2019-02-18

ورزش جهــــ : 7 : 7

ورزش جهــــ

7 ورزش جهــــ @iranvarzeshi سالبیستودوم| عکس روبن در آستانه بازی با لیورپول در لیگ قهرمانان: اگر از من بپرسید بدترین ورزشگاه برای من کجاست، احتماال میگویم لیورپول رییس ما در باشگاه (اولی هوینس) همیشه میگوید ما بازیکن جوان و پیر نداریم. ما بازیکن خوب و بد داریم. من دیگر جوان نیستم و دستکم در فوتبال بازیکن جوانی بهشمار نمیروم، ولی همچنان اینجا هستم و در یکی از بهترین باشگاههای اروپا در پست بال بازی میکنم. این برای من خاص است به همین دلیل از حضورم در بایرن لذت میبرم. -ESPN عکس نوشت گزارش اسپالتی: عامل حمله به خودروی همسر ایکاردی، باید مجازات شود لوچانو اســپالتی سرمربی اینتــر در واکنــش بــه حمله هواداران خشــمگین اینتر به خودروی همسر مائورو ایکاردی، مهاجــم آرژانتینــی نراتزوری خواهان شناســایی عامل این حمله و مجازات او شد. در ادامه جنجالهای مربوط بــه اختالفات باشــگاه اینتر و ایکاردی که گفته میشود منشأ آن رویکرد و اظهارات همسر و مدیر برنامههای او واندا نارا بوده است، روز شنبه خودروی این زن آرژانتینی هدف حمله هواداران خشمگین نراتزوری قرار گرفت اما در این حادثه کســی آسیب ندیــد. ظاهراً این هــواداران با پرتاب ســنگ به خودروی واندا نارا که فرزندانش هم سرنشین آن بودنــد، آســیبهایی وارد کردهانــد اما هیچ یــک از آنها صدمه ندیدهاند. اســپالتی در یک نشست خبری دربــاره فصــل جدید حواشی مهاجم 25 تیمش گفت: «من امیدوارم هر کسی که این کار را انجام داده، شناســایی و دستگیر شود چون این حرکتی غیرقابل پذیرش است.» ایکاردی که پس از گرفته شــدن بازوبند کاپیتانی اینتر از او، از همراهی این تیــم در مصاف با راپیدوین در لیگ اروپا خــودداری کرد، یکشنبه هم به دلیل مصدومیت در ســری مقابل سمپدوریا بــازی نکرد. اســپالتی در این باره هم گفــت: « همانطور که باشگاه در بیانیهاش اعالم کرد، ایــکاردی مصدومیتی دارد و به همین دلیل االن آماده نیســت. پای او ورم داشــته و به همین دلیل دعوت نشده است. ما برای برگشتن کیتا بالده هم باید چند روز دیگر منتظر بمانیم. گرفتن بازوبند کاپیتانــی از ایکاردی؟ این تصمیم سخت و دردناکی بود که باید گرفته میشد. با این حال وقتی شما در یک سازمان نقش مشخصی دارید، مهمترین چیز داشتن انصاف است. این تصمیم علیه ایکاردی نبود، بلکه به نفع اینتر بود.» A اوئسکا .................................................................................... اتلتیک بیلبائو 23:30 برنامه سری رم ......................................................................................................... بولونیا 23:00 A بوندسلیگا نورنبرگ ........................................................................... بوروسیادورتموند 23:00 جام حذفی انگلیس مرحله یکهشتمنهایی چلسی .................................................................................. منچستریونایتد 23:00

© PressReader. All rights reserved.