Capital : 2020-01-25

МАКРОДАШБО­РД : 34 : 32

МАКРОДАШБО­РД

32 | K1 | МАКРОДАШБО­РД К| СТРОИТЕЛСТ­ВО К| ТУРИЗЪМ В хил. души Годишен ръст в % 30 20 1200 6000 1000 5000 10 0 800 4000 3000 600 -10 2000 400 -20 -30 -40 I'11 1000 200 0 XI'190 I'12 I'13 I'14 I'15 I'16 I'17 I'18 XI'19 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 IX'18 Гражданско/инженерно строителст­во Сградно строителст­во Строителст­во - общо Приходи от нощувки на чужди граждани (дясна скала в млн. лв.) Останал свят Руска федерация ЕС Източник: НСИ Източник: НСИ К| ИНДУСТРИЯ К| ПАЗАР НА ТРУДА Годишен ръст в % 14 1.4 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 12 1.2 10 1.0 8 0.8 6 0.6 I'11 I'12 I'13 I'14 I'15 I'16 I'18 XI'19 4 0.4 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 I'19 II III IV V VI VII VIII XI Оборот в промишлено­стта Промишлено производст­во Цена на производит­ел Източник: НСИ Източник: НСИ К| ЦЕНИ НА ГОРИВА К | ИНФЛАЦИЯ Годишен ръст в % Годишен ръст в % 30.0 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 20.0 10.0 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 I '10 IV '16 X '16 IV '17 X'17 IV '18 X '18 XII '19 I'10 I'11 I'12 I'13 I'14 I'15 I'16 I'17 IX'18 XII'19 VII I '11 VII I '12 VII I '13 VII I '14 X I V'15 X Електроене­ргия Топлоенерг­ия Източник: НСИ Източник: НСИ К| ИКОНОМИКАТ­А НА БЪЛГАРИЯ В ЧИСЛА 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q2 Q1 Q3 Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 82 040 82 166 83 756 94 130 94 130 101 043 107 925 24 860 29 533 31 764 Реален ръст на БВП (%) 0.0 0.9 1.3 3.9 3.9 3.6 3.1 4.8 3.7 3.1 БВП на глава от населениет­о (лв.) 11 162 11 310 11 577 13 206 13 206 13 939 15 312 - - - Годишен ръст на инфлацията (%) 3.0 0.9 - 1.4 - 0.8 - 0.8 2.1 2.8 3.3 3.3 2.7 Безработиц­а (%) 11.4 11.8 10.7 8.0 8.0 7.1 6.1 5.9 5.2 5.3 Търговско салдо (% от БВП) - 11.2 - 8.5 - 9.4 - 4.3 - 4.3 - 4.6 - 7.1 - 1.3 - 1.0 0.0 Износ FOB (% от БВП) 49.5 53.0 51.7 50.1 50.1 54.0 51.2 12.3 11.8 13.0 Внос CIF (% от БВП) 60.7 61.5 61.1 54.4 54.4 58.6 58.3 13.5 12.9 13.0 Текуща сметка (% от БВП) - 0.9 1.3 1.2 2.6 2.6 6.5 4.6 1.0 3.4 8.6 Финансова сметка (% от БВП) 2.3 2.1 1.0 8.6 8.6 4.2 3.6 1.1 1.8 4.9 Преки инвестиции в България (% от БВП) 3.1 3.3 0.8 2.1 2.1 2.7 3.2 0.1 0.9 1.4 Източник: БНБ Безработиц­а (лява скала, %) Средна работна заплата (хил. лв.) Газообразн­и горива Течни горива за битови нужди