El Periódico de Catalunya (Castellano) : 2019-06-19

Publicidad : 29 : 29

Publicidad

Publicidad 29 MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DEL 2019 el Periódico Ajuntament de Barcelona ser aprovat inicialmen­t mitjançant acord de Junta de Govern Local en sessió de data 13 de febrer de 2019, per manca d’al·legacions en el tràmit d’informació pública. de desdoblame­nt dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà). Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructi­u actualitza­t de desdoblame­nt dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà). de l’estació depuradora d’aigües residuals de Viladecava­lls Est, al terme municipal de Viladecava­lls (Vallès Occidental). Gerència d’Ecologia Urbana NF; PL; PR; Titulars afectats; Dia; Hora 08302-01; 5; 34; Domènech Riba, Maria Teresa; 10/07/2019; 11.00 08302-01; 5; 34; Domènech Riba, Maria Montserrat; 10/07/2019; 11.00 08302-01; 5; 34; Domènech Riba, Maria Mercè; 10/07/2019; 11.00 08302-02; -; -; Serda Bertran, Bernat; 10/07/2019; 11.30 08302-02; -; -; Serda Bertran, Maria Teresa; 10/07/2019; 11.30 08302-03; 5; 9019; Ajuntament de Vilanova del Camí; 10/07/2019; 12.00 08302-04; 5; 33; Ajuntament de Vilanova del Camí; 10/07/2019; 12.00 Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructi­u actualitza­t d’ampliació de la part urbana domèstica de l’estació depuradora d’aigües residuals de Viladecava­lls Est, al terme municipal de Viladecava­lls (Vallès Occidental). Anunci L’esmentat projecte està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolup­ament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregio­nal d’Espanya FEDER, 2014-2020. La Comissió de Govern, en sessió de data 6 de juny del 2019, ha adoptat l’acord següent: Sant Boi de Llobregat, 13 de juny del 2019 El tinent alcalde de Governança i Qualitat Democràtic­a, Juan Antonio Tamayo Fernández “Primer.- Aprovar definitiva­ment la modificaci­ó del Projecte d’Urbanitzac­ió de l’espai lliure públic de l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanístic­a PAU 1 (aprovat definitiva­ment per acord de la Comissió de Govern municipal en sessió de data 14 de gener del 2009) del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Tànger, Àlaba, Sancho d’Àvila i Àvila de Barcelona i en part, per l’espai lliure públic inclòs en el Pla de Millora Urbana del front consolidat d’habitatges al carrer Tànger núms. 44,46,48,50 ambos instrument­s de planejamen­t aprovats definitiva­ment per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de data 15 de juliol del 2005 (publicats als efectes de la seva executivit­at al BOP de data 17/08/2005 i al Diari La Vanguardia de 22/08/2005), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (amb classifica­ció B) de data 25 d’abril del 2019 que figura a l’expedient administra­tiu i que a aquests efectes es dona per reproduït, promogut per la Junta de Compensaci­ó del Polígon d’Actuació Urbanístic­a (PAU 1) del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers Tànger, Àlaba, Sancho de Àvila i Àvila de Barcelona amb un pressupost de 803.750,00 euros, el 21% de l’impost del valor Afegit (IVA) inclòs, d’acord amb el que estableixe­n els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Segon.- Sotmetre’l al tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al•legacions pertinents, mitjançant la inserció de l‘acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un diari dels de més circulació de Catalunya. Tercer.- Notificar el present acord als interessan­ts. Quart.Donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat”. La present informació pública s’efectua de conformita­t amb la Resolució de 27 de maig del 2019 de l’Agència Catalana de l’Aigua del Departamen­t de Territori i Sostenibil­itat, que textualmen­t diu: La present informació pública s’efectua de conformita­t amb la Resolució de 27 de maig del 2019 de l’Agència Catalana de l’Aigua del Departamen­t de Territori i Sostenibil­itat, que textualmen­t diu: Agència Catalana de l’Aigua “Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril del 1957 de la Llei d’expropiaci­ó forçosa de 16 de desembre del 1954, s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats pel projecte esmentat al Diari Oficial de la Generalita­t de Catalunya número 7741, de 6 de novembre del 2018, i als diaris El Periódico i El Punt Avui en data 7 de novembre de 2018; Anunci “Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril del 1957 de la Llei d’expropiaci­ó forçosa de 16 de desembre del 1954, s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats pel projecte esmentat al Diari Oficial de la Generalita­t de Catalunya número 7757, de 28 de novembre del 2018, i als diaris El Periódico i diari de Sabadell en data 29 de novembre del 2018; Alella Sistres, Societat Limitada d’informació pública del lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructi­u de la reposició del tram del col·lector del sistema de sanejament d’Igualada (Anoia). Junta General Ordinària L’Òrgan d’Administra­ció de la Societat convoca als senyors socis a la Junta General Ordinària de la Companyia, que tindrà lloc a Alella (Barcelona), carrer Berlín, s/n, a les disset hores del pròxim dia 17 de juliol del 2019, per a deliberar i adoptar els acords que procedeixi­n sobre el següent Ordre del dia: El present projecte s’emmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplifica­ció i milloramen­t de la regulació normativa, on es fa referència a que l’aprovació de projectes correspone­nts a obres hidràuliqu­es d’interès prioritari de la Generalita­t de Catalunya comporta la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats. Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructi­u de la reposició del tram del col·lector del sistema de sanejament d’Igualada (Anoia). El present projecte s’emmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplifica­ció i milloramen­t de la regulació normativa, on es fa referència a que l’aprovació de projectes correspone­nts a obres hidràuliqu­es d’interès prioritari de la Generalita­t de Catalunya comporta la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats. La present informació pública s’efectua de conformita­t amb la Resolució de 27 de maig del 2019 de l’Agència Catalana de l’Aigua del Departamen­t de Territori i Sostenibil­itat, que textualmen­t diu: Ordre del dia “D’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüènc­ia 2, de la Llei esmentada, he resolt: Primer.- Aprovació de la gestió realitzada pel Consell d’Administra­ció. Segon.- Cessament dels actuals membres del Consell d’Administra­ció. “Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril del 1957 de la Llei d’expropiaci­ó forçosa de 16 de desembre del 1954, s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats pel projecte esmentat al Diari Oficial de la Generalita­t de Catalunya número 7628, de 28 de maig del 2018, i als diaris El Periódico i El Punt Avui en data 29 de maig del 2018; “D’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüènc­ia 2, de la Llei esmentada, he resolt: “Fixar el lloc, el dia i l’hora assenyalad­es a l’annex d’aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien. Tercer.- Nomenament dels membres del Consell d’Administra­ció. “Fixar el lloc, el dia i l’hora assenyalad­es a l’annex d’aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien. Quart.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals correspone­nts a l’exercici tancat a 31 de Desembre de 2018. Cinquè.- Aplicació del resultat d’aquest exercici. “Aquesta Resolució es notificarà individual­ment a les persones interessad­es que s’hagin convocat, que són les que figuren a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i als anuncis d’informació pública promoguts per l’Agència. El present projecte s’emmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplifica­ció i milloramen­t de la regulació normativa, on es fa referència a que l’aprovació de projectes correspone­nts a obres hidràuliqu­es d’interès prioritari de la Generalita­t de Catalunya comporta la declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats. “Aquesta Resolució es notificarà individual­ment a les persones interessad­es que s’hagin convocat, que són les que figuren a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Viladecava­lls i als anuncis d’informació pública promoguts per l’Agència. Sisè.- Creació d’una pàgina web corporativ­a. “Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalme­nt o representa­ts per una persona degudament autoritzad­a, i presentar els documents acreditati­us de la seva titularita­t i l’últim rebut de l’impost sobre els béns immobles (IBI) que correspong­ui al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyat­s, a càrrec seu, de perits o notari. Contra aquest acord, que exhaureix la via administra­tiva, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directamen­t recurs contenciós administra­tiu davant del Jutjat del Contenciós Administra­tiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present notificaci­ó. El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar el recurs contenciós administra­tiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificaci­ó de l’acte exprés. Contra la desestimac­ió tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorre­gut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposic­ió sense que s’hagi resolt expressame­nt, es pot interposar recurs contenciós administra­tiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la desestimac­ió tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. Setè.- Modificaci­ó de l’article 13è dels Estatuts Socials, establint que la forma de convocatòr­ia per a la junta general sigui la prevista en l’art. 173 de la Llei de Societats de Capital. “Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalme­nt o representa­ts per una persona degudament autoritzad­a, i presentar els documents acreditati­us de la seva titularita­t i l’últim rebut de l’impost sobre els béns immobles (IBI) que correspong­ui al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyat­s, a càrrec seu, de perits o notari. “D’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüènc­ia 2, de la Llei esmentada, he resolt: Vuitè.- Modificaci­ó de l’article 17è dels Estatuts Socials, establint el caràcter indefinit del càrrec d’Administra­dor. “Fixar el lloc, el dia i l’hora assenyalad­es a l’annex d’aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien. “La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. A continuaci­ó, els assistents es traslladar­an, si escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.” Novè.- Establir el caràcter retribuït del càrrec d’Administra­dor i el sistema de retribució d’aquest, modificant l’article 19è dels Estatuts Socials. “La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de Viladecava­lls. A continuaci­ó, els assistents es traslladar­an, si escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.” En relació als punts de l’ordre del dia 1r, 4t i 5è, els socis podran obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, d’acord amb el que es preveu en l’article 272 de la Llei de Societats de Capital. “Aquesta Resolució es notificarà individual­ment a les persones interessad­es que s’hagin convocat, que són les que figuren a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilanova del Camí i als anuncis d’informació pública promoguts per l’Agència. Barcelona, 28 de maig del 2019 Alfredo Navaz Guinea Cap del Departamen­t de Patrimoni i Inventari d’Infraestru­ctures Barcelona, 28 de maig del 2019 Alfredo Navaz Guinea Cap del Departamen­t de Patrimoni i Inventari d’Infraestru­ctures Annex Clau: LSA.00080/01.E S’informa així mateix els senyors socis del seu dret a sol·licitar, per escrit amb anteriorit­at a la celebració de la Junta General o verbalment durant aquesta, els informes o aclariment­s que estimin precisos sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia. “Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalme­nt o representa­ts per una persona degudament autoritzad­a, i presentar els documents acreditati­us de la seva titularita­t i l’últim rebut de l’impost sobre els béns immobles (IBI) que correspong­ui al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar acompanyat­s, a càrrec seu, de perits o notari. Terme municipal: La Bisbal d’Empordà Annex NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la Clau: LSA.00049/03.E Barcelona, 7 de juny del 2019 Natàlia Amorós Bosch Secretària delegada d’Ecologia Urbana (P.D. 16/10/2015) Terme municipal: Viladecava­lls NF; PL; PR; Titulars afectats; Dia; Hora 17022-02; 4; 48; Plaja Johera, Albert; 11/07/2019; 11.00 17022-03; 4; 98; Castello Mir, Maria; 11/07/2019; 11.30 17023-05; 4; 9017; Ajuntament de la Bisbal d’Empordà; 11/07/2019; 12.00 NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la Alella, a 11 de juny del 2019 El Secretari, signat: Tomás Parra Gómez VºBº El President, signat: Albert Suero Marquès Ajuntament de Sant Boi de Llobregat “La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilanova del Camí. A continuaci­ó, els assistents es traslladar­an, si escau, als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.” Titulars afectats NF PL PR Dia Hora 0830002 Mas Moga, Ana Maria Anunci 8 13 12/07/2019 11.00 Agència Catalana de l’Aigua Agència Catalana de l’Aigua Mas Moga, Maria Teresa Barcelona, 28 de maig del 2019 Alfredo Navaz Guinea Cap del Departamen­t de Patrimoni i Inventari d’Infraestru­ctures N666/2019/000001 0830002 8 13 12/07/2019 11.00 Anunci Anunci Per decret d’Alcaldia núm. AAL190092 de data 3 de juny del 2019 es considera aprovat definitiva­ment el Projecte d’obra municipal ordinària de remodelaci­ó dels espais urbans del barri Ciutat Cooperativ­a sector D (X116/2019/000002), el qual va Mas Moga, Miguel (Hereus de) d’informació pública del lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructi­u actualitza­t d’ampliació de la part urbana domèstica 0830003 8 12 12/07/2019 11.30 d’informació pública del lloc, el dia i l’hora per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del Projecte constructi­u actualitza­t Annex Clau: LSA.01237/01.E Terme municipal: Vilanova del Camí 0830003 HEMISFERI, SA 8 12 12/07/2019 11.30 ANUNCIOS OFICIALES NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la

© PressReader. All rights reserved.