Utusan Borneo (Sarawak) : 2020-11-25

Muka Depan : 1 : 1

Muka Depan

Rabu 25 November 2020 9 Rabiulakhi­r 1442H Sarawak RM1.00 Brunei Darussalam B$1.00 PPK 220/12/2012 (031414) WAKTU SOLAT IMSAK SUBUH ZUHUR ASAR MAGHRIB ISYAK Limbang, Sundar, Trusan, Lawas 4.48 4.58 12.09 3.31 6.05 7.18 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti, Marudi 4.51 5.01 12.14 3.36 6.10 7.24 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh, Bintulu 4.53 5.03 12.17 3.40 6.15 7.29 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanowit, Kapit, Song 4.57 5.07 12.22 3.44 6.20 7.34 Belawai, Matu, Daro, Sarikei, Julau, Bintangor, Rajang 4.58 5.08 12.24 3.47 6.23 7.36 Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkilili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Roban, Debak, Lubok Antu 4.58 5.08 12.24 3.47 6.24 7.38 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Maludam 5.00 5.10 12.27 3.50 6.27 7.41 Kuching, Lundu, Bau, Sematan 5.04 5.14 12.30 3.53 6.29 7.43 Bahagian Falak JABATAN MUFTI NEGERI SARAWAK Disediakan oleh ' Public Bank mengganjar­i anda Pada Usia Emas Anda Buka Akaun Simpanan 50 (50SA) baharu dengan deposit permulaan sebanyak RM500 atau Tambah RM500 dalam 50SA sedia ada dan ambil bahagian dalam 50FD untuk menikmati kadar Deposit Tetap (FD) promosi. Hadiah Tunai sebanyak RM8 akan diberikan apabila anda melaksanak­an yang berikut: Pendaftara­n 3 pembayaran bil dan/ atau JomPAY 3 transaksi DuitNow 2.10 2.20 2.30 % % % setahun setahun setahun Dapatkan fi promosi Perkhidmat­an Penulisan Wasiat tempoh selama 3 bulan tempoh selama 6 bulan tempoh selama 9 bulan apabila mendaftar untuk Peletakan minimum: RM5,000 / Peletakan maksimum: RM5,000,000 Ahli PIDM Nikmati bayaran faedah bulanan Tempoh Promosi: 1 Oktober 2020 hingga 31 Januari 2021 $ ! > 75*:1 +71./*3'9'4 ='4- '='1 1':4 "/36'4'4 $" +8+79' ='4- '='1 ='4- */8/36'4 *+4-'4 :(2/) '41 +7.'* 8+2'3' (:2'4 :49:1 2'='1 ('-/ 6+2+9'1'4 *'2'3 */ ('<'. +658/9 #+9'6 52*+4 :(2/) 82'3/) '41 +7.'* +36+4 /4/ > /2/4*:4-/ 52+. " $" *'4 +71./*3'9'4 +4:2/8'4 %'8/'9 > "'. :49:1 6+3+-'4- '1':4 " *'4 ('.'7: *'4 8+*/' '*' ='4- (+7:3:7 9'.:4 1+ '9'8 > '4' > +8+79' ='4*/1+.+4*'1/ '='1 3+3(:1' " *+4-'4 *+658/9 6+3(:1''4 6+73:2''4 8+('4='1 ! 6+3+-'4- '1':4 ('.'7: '9': 3+4'3('. ! 8+9'1'9 ! ('-/ 8+9/'6 6+4*+658/9 > #+79'12:1 6'*' #+73' *'4 "='7'9 '.'7: 8'.'0' *'2'3 " '4' ('.'7: 3+7:0:1 *'4' ='4- (:1'44=' *'7/6'*' 3'4' 3'4' '1':4 *+658/9 8+*/' '*' 3/2/1 6+3+-'4- '1':4 " 8+*/' '*' *'4 3+3(+4'71'4 '3':4 *+658/9 9+78+(:9 :49:1 */:49:11'4 " > $49:11'4 .+4*'12'. */(:'9 */ '<'4-'4 +3+-'4- 1':4 > +8+79' ='4- '='1 */1+.+4*'1/ 3+4-+2:'71'4 6+2+9'1'4 8+(+2:3 3'9'4- 8+1/7'4=' (+2/': 3+3(:'9 6+4-+2:'7'4 6+3('9'2'4 '<'2 '3':4 ='4- */:49:11'4 *'2'3 " /9: > '*'7 ,'+*'. 675358/ ('-/ */9+7/3' 6'1'/ :49:1 8'9: 6:8/4-'4 8'.'0' 6'(/2' 3'9'4':953'9/1 '1'4 8+)'7' */6+7('.'7:/ 6'*' 1'*'7 1':49+7 8+3'8' :49:1 9+365. ='4- 8'3' > +8+79' ='4- '='1 8+9/'6 (:2'4 > "+1/7'4=' +8+79' ='4- '='1 3+4-+2:'71'4 6+2+9'1'4 8+(+2:3 3'9'4- (+2/': 9/*'1 2'='1 :49:1 3+4/13'9/ '6' '6' ,'+*'. > +4-+2:'7'4 8+('.'-/'4 6+2+9'1'4 '+*'. */1/7' (+7*'8'71'4 (/2'4-'4 .'7/ 8+(+4'7 > 9/*'1 */(+4'71'4 '*'7 ,'+*'. 675358/ */9+9'61'4 8+3'8' 6+4=+79''4 6+2+9'1'4 > '+*'. '1'4 */17+*/91'4 *'2'3 " '*/'. #:4'/ > '*/'. #:4'/ '1'4 */(+7/ 1+6'*' 9:4'/ */ ('<'. 8+9/'6 1'9+-57/ 8+6'40'4- #+365. +36+4 +8+79' ='4- '='1 ='4- 6+79'3' 8+9/'6 8+(:2'4 8+6'40'4- #+365. +36+4 '6'(/2' 3+7+1' 3+2'18'4'1'4 1'9+-57/ ='4- (+7/1:9 /'9: +4*',9'7'4 + '9': $7:8 4/'-' :/9 5< '9': +3('='7'4 /2 *'4 '9': 53 & > "+9/'6 +8+79' ='4.'*/'. '='1 2'='1 :49:1 3+3+4'4-/ 8'9: +71./*3'9'4 +4:2/8'4 %'8/'9 > +8+79' ='4- '='1 2'='1 :49:1 3+4*'6'9 ,/ 675358/ '6'(/2' 3+4*',9'7 :49:1 +71./*3'9'4 +4:2/8'4 %'8/'9 *+4-'4 #7:89++ "+7;/)+8 +7.'*