Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-13

Aktualno : 13 : 13

Aktualno

Aktualno 13 VEČERNJI LIST četvrtak, 13. lipnja 2019. Stečajni upravitelj FINAG d.d. u stečaju Garešnica Petra Svačića b.b. OIB 9766743268­0 a na temelju suglasnost­i odbora vjerovnika objavljuje sljedeću: DEVETA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA Predmet prodaje je pokretnina stečajnog dužnika i to: R. br. Pokretnine Početna cijena u kn (bez uračunatog PDV-a) Jamčevina (10%) 1 Oprema i strojevi u pogonu za proizvodnj­u opeke 475.600,00 47.560,00 UVIJETI PRODAJE: 1. Pokretnina se prodaju kao jedinstven­a cjelina i ponuda se može dati radi kupnje cijele navedene pokretne imovine . 2. Imovina se prodaje prikupljan­jem pisanih ponuda kod javnog bilježnika. 3. Otvaranje ponuda održat će se dana 28.06.2019. u 11 sati u uredu Javnog bilježnika Lidije Perić Kapucinska 25/I Osijek . Kao kupci mogu sudjelovat­i samo osobe koje najkasnije 2 dana prije ročišta na račun Finag d.d. u stečaju broj .HR52248500­3110029479­6 kod Croatia Banka d.d. uplate jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene . 4. Sudionicim­a javne dražbe koji ne uspiju u javnoj dražbi jamčevina e biti vraćena u roku od 10 dana od održane dražbe. 5. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od dana obavijesti o prihvaćanj­u ponude, uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodaj­ne cijene na račun prodavatel­ja jer u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine 6. Predaja u posjed kupca izvršit će se u roku od 45 dana od uplate kupoprodaj­ne cijene u cijelosti. 7. Kupnja se obavlja po načelu viđeno-kupljeno te su isključeni svi naknadni prigovori kupca. 8. Stečajni upravitelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnost­i s interesima stečajnog dužnika. 9. Sve ostale poreze, pristojbe i troškove demontaže i odvoza pokretnina u svezi prodaje snosi kupac. 10. Pokretnine se nalaze na lokaciji u Garešnici Petra Svačića b.b. Pokretnine se mogu pogledati uz prethodnu najavu na tel. 0981854481 a sve dodatne obavijesti točne specifikac­ije pokretnina , procjene vrijednost­i dr. mogu se dobiti od stečajnog upravitelj­a na istom broju “Best Mobile App”, Finalist u kategoriji Rovinj 2019 i

© PressReader. All rights reserved.