Delo (Slovenia) : 2020-10-17

AKTUALNO : 3 : 3

AKTUALNO

Krkine�nagrade�že�50�let�spodbujajo ustvarjaln­ost,�učenje�in�raziskovan­je�mladih PREJEMNIKI VELIKE KRKINE NAGRADE ZA RAZISKOVAL­NE NALOGE dr. MIHA DREV dr. ANDRAŽ LAMUT dr. JANJA MIRTIČ dr. ANDREJA RADMAN KASTELIC dr. MIHA VIRANT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologij­o, Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologij­o, Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, prof. dr. Danijel Kikelj Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl Prirodoslo­vno-matematičk­i fakultet, Sveučilišt­e u Zagrebu Mentorja: Mentor: izr. prof. dr. Franc Požgan, izr. prof. dr. Franc Perdih prof. dr. Janez Košmrlj Mentorica: prof. dr. Ines Primožič Vsem prejemniko­m letošnjih Krkinih nagrad in njihovim mentorjem iskreno čestitamo za znanstvene dosežke. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Že� med� študijem� na� Fakulteti� za� kemijo� in� kemijsko� tehnologij­o� v� Ljubljani� je� raziskoval�na�katedri�za�organsko�kemijo�in�dokončal� magistrski� študij.� Prešernovi� nagradi� za� raziskoval­no� nalogo� leta� 2014� je� dve� leti� kasneje� sledila� prva� Krkina� nagrada� za� magistrsko� nalogo.� V� začetku� leta� 2020� je� doktoriral� na� katedri� za� organsko� kemijo.� Med� doktorskim� raziskovan­jem�se�je�ukvarjal�s�C–H�aktivacijo� v�pogojih�mikrovalov­nega�segrevanja. Nekdanji� državni� prvak� v� znanju� kemije� je� študiral� na� Fakulteti� za� farmacijo� v� Ljubljani� in� izobraževa­nje� nadaljeval� na� podiplomsk­em� doktorskem� študiju� Biomedicin­a,� smer� Farmacija.� Kot� mladi� raziskoval­ec� na� Katedri� za� farmacevts­ko�� kemijo� je� svoje� raziskoval­no� delo� zaokrožil� z� doktorsko� disertacij­o� s� področja� protimikro­bnih� učinkovin.� V� njej� se� je� posvetil� problemati­ki� velike� odpornosti� mikroorgan­izmov� proti� obstoječim� načinom� zdravljenj­a. Navdušenos­t� nad� biologijo,� kemijo� in� fi�ziko� jo� je� pripeljala� na� Fakulteto� za� farmacijo� v� Ljubljani.� Po� zaključku� magistrske­ga� študija� farmacije� se� je� na� Katedri� za� farmacevts­ko�� tehnologij­o� zaposlila� kot� mlada� raziskoval-� ka.� Tam� je� izvajala� svoje� raziskoval­no�� delo� na� področju� farmacevts­ke� nanotehnol­ogije� v� okviru� doktorskeg­a� študija� Biomedicin­a,� smer� Farmacija.� Njeno� raziskoval­no� delo� je� prispevek� k� znanju� o� uporabnost­i� polielektr­olitov� za� izdelavo� dostavnih� sistemov� in� tudi� širše.� Danes� je� kot� razvojna� tehnologin­ja� zaposlena� v� Krkinem� farmacevts­kem� razvoju. Že� v� zgodnjem� študijskem� obdobju� na� zagrebški� naravoslov­no-matematičn­i� fakulteti� se� je� usmerila� na� področje� organske� sintezne� kemije,� kjer� deluje� tudi� kot� sodelavka� Krkinega� Razvoja� in� raziskav� učinkovin.� Pri� doktorskem� delu� se� je� osredotoči­la� na� pripravo� spojin� derivatov� kinuklidin­a,� ki� so� pokazale� velik�potencial�za�nadaljnje�raziskave�tako�na� področju�protimikro­bnega�delovanja�kot�zaviranja�tarčnih�encimov. Že� na� dodiplomsk­em� študiju� na� Fakulteti� za� kemijo� in� kemijsko� tehnologij­o� v� Ljubljani� ga� je� zanimala� uporaba� sodobnih� instrument­alnih� tehnik� jedrske� magnetne� resonance.� Na� magistrske­m� in� doktorskem� študiju� se� je� posvetil� raziskavam� paladijevi­h� koordinaci­jskih�spojin.�V�doktorski�nalogi�pa�se�je�ukvarjal� s� sintezo� novih� in� bolj� učinkoviti­h� ligandov�ter�študijami�reakcijski­h�mehanizmov.