Harian Metro : 2019-07-12

Klassified­s : 68 : C68

Klassified­s

C68 1klassifie­ds JUMAAT, HM 12 JULAI, 2019 Klasifikas­i Am GuAWAn GuAWAn GuAWAn GuAWAn LElonP LElonP 222 222 222 222 225 225 PAjAkAn/PinjAWAn 089 PERISYTIHA­RAN JUALAN PERINTAH JUALAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG GADAIAN Dalam Perkara mengenai Seksyen 265 (2) Kanun Tanah Negara 1965 (PDTK/T/PD/600-4/6/1/2017-149(A)(34) ANTARA RHB BANK BERHAD (No. Syarikat : 6171-M) DAN 1-DEVANDRAN A/L VIJAYANDRA­N (K/P : 871115-10-5333) 2-USHA NANDHINI A/P VIJAYANDRA­N (K/P : 850702-10-5992) PENGADAI-PENGADAI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA DALAM PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. AA-28NCC - 60-07/ 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA 013-232 5444 DALAM PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. NA-28NCC - 29-07/2019 PEMEGANG GADAIAN Dalam Perkara Perenggan 465(1) (e) Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam Perkara IPOH CITY TYRE AND CAR SERVICE SDN. BHD. (1043447-K) Dalam Perkara Perenggan 465(1) (e) Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam Perkara RAHICOM SDN. BHD. (423550-M) Pinjaman Islamik 100% kelulusan Tanpa Penjamin Menjalan Perintah Pentadbir Tanah Klang, Selangor Darul Ehsan yang dibuat pada 07-06-2019 adalah diisytihar­akan bahawa Pentadbir Tanah Klang, Selangor Darul Ehsan, dengan ini di bantu oleh Pelelong berlesen yang tersebut di bawah ini. ANTARA CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT : 12441-M) ... PEMPETISYE­N ANTARA CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT : 12441-M) ... PEMPETISYE­N akan menjual secara:LELONGAN AWAM PADA HARI JUMAAT 26HB JULAI, 2019 BERMULA JAM 10.00 PAGI DI AUDITORIUM, TINGKAT 2, PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG, JALAN KOTA, 41902 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN. USAHAsAN DAN DAN IPOH CITY TYRE AND CAR SERVICE SDN. BHD. (NO. SYARIKAT : 1043447-K) IKLAN PETISYEN KONTRAKTOR PERIBADI KERAJAAN RAHICOM SDN. BHD. (NO. SYARIKAT : 423550-M) IKLAN PETISYEN NOTA:- Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian rasmi di Pejabat Tanah Klang dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelongan; ... RESPONDEN ... RESPONDEN BUTIR-BUTIR HAKMILIK HAKMILIK LOT NO./P.T MUKIM/DAERAH/NEGERI TEMPAT KELUASAN PEGANGAN BAYARAN PENGELARAA­N PEMILIK BERDAFTAR : : : : : : : : 1-DEVANDRAN A/L VIJAYANDRA­N - ½ bahagian : 2-USHA NANDHINI A/P VIJAYANDRA­N - ½ bahagian KATEGORI KEGUANAN TANAH : SYARAT NYATA : SEKATAN KEPENTINGA­N : BEBANAN : GM 4674 Lot. 1135 Klang/Klang/Selangor Darul Ehsan. Port Swettenham 175 meter persegi (1,883.7 kaki persegi) Selama-lamanya RM50.00 setiap bulan SELURUH JOHOR Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen untuk bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Credit Guarantee Corporatio­n Malaysia Berhad pada 01.07.2019 dan bahawa Petisyen Tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di Seremban pada hari DAN mana-mana Pemiutang atau Pencarum Syarikat Tersebut yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas Petisyen Tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh Peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan Petisyen akan diberikan kepada mana-mana Pemiutang ataupun Pencarum Syarikat Tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat Pempetisye­n ialah di Jabatan Subrogasi & Perolehan, Credit Guarantee Corporatio­n Malaysia Berhad Level 14, Bangunan CGC, Kelana Business Centre, 97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor. Pihak Peguamcara Pempetisye­n ialah Tetuan Rusnah Loh Ng & Co Peguambela & Peguamcara untuk dan bagi pihak Pempetisye­n yang beralamat di 2&4, Jalan Lau Ek Ching, 30300 Ipoh, Perak No Tel: 052550825 No Fax: 05-2541611 Emel: [email protected]­g.com t.t ……………………………… . Tetuan Rusnah Loh Ng & Co Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n Peringatan- Sesiapa yang ingin hadir pada hari Pendengara­n Petisyen Tersebut mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang tersebut atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang tersebut atau firma tersebut atau Peguamcara mereka (jika ada) dan mestilah disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklan dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari pukul 12.00 tengahari pada 20.08.2019. Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen untuk bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh Credit Guarantee Corporatio­n Malaysia Berhad pada 01.07.2019 dan bahawa Petisyen Tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah Tinggi di Ipoh pada hari DAN mana-mana Pemiutang atau Pencarum Syarikat Tersebut yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas Petisyen Tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh Peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan Petisyen akan diberikan kepada mana-mana Pemiutang ataupun Pencarum Syarikat Tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan di bawah ini. Alamat Pempetisye­n ialah di Jabatan Subrogasi & Perolehan, Credit Guarantee Corporatio­n Malaysia Berhad Level 14, Bangunan CGC, Kelana Business Centre, 97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor. Pihak Peguamcara Pempetisye­n ialah Tetuan Rusnah Loh Ng & Co Peguambela & Peguamcara untuk dan bagi pihak Pempetisye­n yang beralamat di 2&4, Jalan Lau Ek Ching, 30300 Ipoh, Perak No Tel: 052550825 No Fax: 05-2541611 Emel: [email protected]­g.com t.t ………………………………… . Tetuan Rusnah Loh Ng & Co Peguamcara bagi pihak Pempetisye­n Peringatan- Sesiapa yang ingin hadir pada hari Pendengara­n Petisyen Tersebut mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada nama tersebut di atas secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang tersebut atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang tersebut atau firma tersebut atau Peguamcara mereka (jika ada) dan mestilah disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklan dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama di atas tidak lewat dari pukul 12.00 tengahari pada 07.10.2019. RICHPROJEC­T ENTERPRISE 49, Jln Indah 16/12, Taman Bukit Indah, Johor Bahru (001646212-U) Rabu, Selasa, 08.10.2019 21.08.2019 jam 9.00 pagi jam 9.00 pagi No Lesen : WL5915/01/01-7/271220 Sahlaku : 28/12/2018 - 27/12/2020 No Permit : WP5915/01/01-7/271220 Sahlaku : 28/12/2018 - 27/12/2020 Bangunan Bangunan kediaman. Tiada Digadaikan kepada RHB BANK BERHAD melalui perserahan No. 6932/2014, didaftarka­n pada 04-7-2014. Kaveat Persendiri­an dimasukkan oleh RHB Bank Berhad melalui perserahan No. 979/2014 didaftarka­n pada 21/2/2014. Hartanah tersebut adalah rumah teres dua tingkat berada di lot tepi yang telah diubahsuai, yang beralamat pos KAVEAT : LOKASI DAN PERIHAL HARTA :- No. 30, Lorong Aur/KS4, Taman Aur, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan. HARGA RIZAB :- Hartanah tersebut akan dijual “dalam keadaan sedia ada” dan tertaluk kepada satu harga rizab sebanyak dan tertakluk kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan didalam Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk diatasnama dengan Pentadbir Tanah Klang, Selangor Darul Ehsan, pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dijelaskan oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk keterangan selanjutny­a, sila hubungi atau Peguamcara bagi pihak pemegang gadaian yang beralamat di Tingkat 6, Wisma Kah Motor, 566, Batu 3 1/2, Jalan Sultan Azlan Shah (Jalan Ipoh) 51200 Kuala Lumpur. Tel No. 03-62573399, Fax No. 03-62573393 (Ruj : ) atau Pelelong yang tersebut dibawah ini:CHE AZIZ BIN MUSA (Pelelong Berlesen) Tel/Fax No. 03-87374001 H/P No. 018-2619331, 010-2177996 email : cheazizmus­[email protected] RM400,000.00 (RINGGIT MALAYSIA : EMPAT RATUS RIBU SAHAJA) Bank Deraf RHB BANK BERHAD sebelum 9.30 pagi satu ratus dua puluh (120) hari Pentadbir Tanah Klang Tetuan Othman Hashim & Co, No. 34, Jalan 5, Taman Zamrud, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. (Ruj : 011/19/RHB/PDTK) LElonP LElonP GuAWAn GuAWAn 225 225 222 222 LEsEn HinuWAn KErAs LEsEn HinuWAn KErAs 221 221 DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI MELAKA DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA GUAMAN NO: MA-A72M-266-05 TAHUN 2019 ANTARA AA-38-647-04/2019 PERISYTIHA­RAN JUALAN NOTIS PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH PERMOHONAN UNTUK PERLAKSANA­AN NO : AA-38-647-04/2019 Dalam Perkara Seksyen- Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara 1965; Dan Dalam Perkara mengenai Gadaian Perserahan No. 37329/2007 bertarikh 07/09/2007 ke atas semua bahagian tanah yang dipegang di bawah PN 265381 Dan Dalam perkara mengenai Aturan 83 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 ANTARA MAJLIS AMANAH RAKYAT … PLAINTIF DAN 1) MOHD FAUZI BIN ARIS (NO. K/P : 700601-04-5317/A1546623) (Berniaga sebagai XTREME SPORT PRO SHOP) (NO. PENDAFTARA­N : MA0147756-A) 2) ROZANA BINTI ABU BAKAR (NO. K/P : 710726-01-5540/A2003089) … DEFENDAN-DEFENDAN Adalah dengan ini dimaklumka­n K/P No: yang berniaga dengan nama ingin membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Eksais, Wilayah Persekutua­n, d/a Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tingkat 4, 5 & 9 Menara DBKL 2, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur bagi lesen Menjual Minuman Keras Jenis di CHIA CHONG KIAT 911016-10-5753 MAJESTIC BB CLUB SDN BHD (1333240-V) Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) DAN YUSRA BIN MAT LAJIN (No. Kad Pengenalan : 7501240854­17) IPOH 11 Jun 2019 2019, … PLAINTIF … DEFENDAN Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di mengenai Perintah Jualan dan Perintah bertarikh dan adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Pusat Operasi e-Lelong di Kuantan NOTIS IKLAN 1 Jun 2018 Kepada : MOHD FAUZI BIN ARIS LOT G13, KOMPLEKS HANG TUAH, JALAN HANG TUAH, 75300 MELAKA AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM Pada Hari Selasa, 23 Julai 2019, Pada Jam 2:30 petang, SECARA ELEKTRONIK DI LAMAN WEB e-LELONG, PUSAT OPERASI e-LELONG, KOMPLEKS MAHKAMAH KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. RUMAH AWAM KELAS 1 BASEMENT, MENARA HAI-O, MELALUI JALAN BUKIT BINTANG, 55100 KUALA LUMPUR. DAN/ATAU DI MOHD FAUZI BIN ARIS NO. 8, JALAN PRP 8, TAMAN PAYA RUMPUT PERMAI, 76450 MELAKA AMBIL PERHATIAN Sila layari https://elelong.kehakiman.gov.my/bidderweb Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada Lembaga seperti alamat di atas. BUTIR-BUTIR HAKMILIK: No. Hakmilik Strata: PN 265381 No. Lot: LOT 312151 Mukim/Daerah/Negeri: SUNGAI TERAP/KINTA/Perak Pegangan: Hakmilik Pajakan No. Petak/ No. Tingkat/No.: Bangunan Luas Lantai: 1303.00 kaki persegi/ekar: 121.00 meter persegi/hektar Pemilik Berdaftar: YUSRA BIN MAT LAJIN Syarat Nyata: Rumah Teres Sekatan Kepentinga­n: TIADA Bebanan /Lain-lain: bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Majistret Melaka oleh Majlis Amanah Rakyat dan Mahkamah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Writ dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 28 Mei 2019 dan Perintah bertarikh 2 Julai 2019 tersebut hendaklah dilaksanak­an dengan menyerahka­n secara pos berdaftar ke alamat terakhir kamu, Defendan di Lot G13, Kompleks Hang Tuah, Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka dan/atau di No. 8, Jalan PRP 8, Taman Paya Rumput Permai, 76450 Melaka dan menampalka­n sesalinan di Papan Kenyataan di Mahkamah Majistret di Melaka dan mengiklank­an satu Notis di suatu keluaran akhbar berbahasa Melayu dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Writ itu ke atas kamu selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut. Bertarikh pada 2 Julai 2019 ......................... t...t ......................... Peguamcara Plaintif Notis Penyampaia­n Ganti (Iklan) ini difailkan oleh Peguambela & Peguamcara Plaintif yang beralamat di No. 632A, Jalan Melaka Raya 10, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka. No. Tel: 06-2867097, 06-2867098 & No. Faks: 06-2867099 Email: [email protected] [Ruj. Kami: AAA/LIT/1752/19 (MARA)/yanty] LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH SEBUAH RUMAH TERES SATU TINGKAT NO. 34, LALUAN KINTA PERMAI, TAMAN KINTA PERMAI, 31000 BATU GAJAH, PERAK. HARGA RIZAB LEsEn HinuWAn KErAs LEsEn HinuWAn KErAs Hartanah tersebut adalah pos di yang beralamat 221 221 “sepertiman­a sedia ada” RM 108,000-00 [RINGGIT MALAYSIA: SATU RATUS LAPAN RIBU “Harian Metro” Hartanah tersebut akan dijual atas rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Pembida yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum tarikh lelongan awam. Baki harga belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan: Firma Guaman : Alamat : Suite B-1-2, B-2-2 & B-2-4, Tingkat 1&2, Blok B Greentown Suria, Jln Dato’ Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh, Perak. : 05-242 1544 : 05-242 1346 : TBP/IPOH/LPPSA/161300/16/Melati tertakluk kepada satu harga SAHAJA] NOTIS 10% BANK DRAF LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM 1 HARI BEKERJA PERMOHONAN LESEN MENJUALMIN­UMAN KERAS LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM TETUAN TAWFEEK BADJENID & PARTNERS Tetuan Azmi Anis & Associates., DELJIT Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa, saya yang berniaga KAUR (No K/P : 580609-12-5326) MAXWELL AVENUE SDN. BHD. No. Telefon No. Fax No. Rujukan dibawah nama ingin membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Eksais, Wilayah Persekutua­n, d/a Jabatan Pelesenan and Pengurusan Penjaja, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tingkat 4, 5 dan 9, Menara DBKL 2, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur bagi Lesen Menjual Minuman Keras jenis RUMAH AWAN KELAS 1 di (1326205-K) Klasifikas­iAm LElonP LElonP LElonP LElonP 225 225 225 225 GROUND FLOOR LOT 6, PLAZA DAMANSARA JALAN MEDAN SETIA 2 , 50490, BUKIT DAMANSARA , KUALA LUMPUR . PERISYTIHA­RAN JUALAN LELONG PERISYTIHA­RAN JUALAN Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada Lembaga seperti alamat di atas. PERKARA PEJABAT TANAH DAERAH MUAR, JOHOR. Bilangan Fail : PTDM(LEL) 67/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KANGAR DALAM NEGERI PERLIS, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO: 24-36-2006 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: 38-07-2008 Antara (No.Syarikat : 6171-M) Dan RHB BANK BERHAD …..Pemegang Gadaian 1) ALIYAH BINTI MOHD NOR (No. K/P: 820820-01-5704) 2) MOHAD RAPI BIN SAHAT (No. K/P: 580201-01-6441) …..Penggadai-Penggadai AKAN DIJUAL SECARA LELONGAN AWAM TARIKH: 31 JULAI 2019 (RABU) MASA: 10.00 PAGI DI HADAPAN PEJABAT TANAH MUAR, BANGUNAN SULTAN ABU BAKAR, JALAN PETRI, MUAR, JOHOR. BUTIRAN HAKMILIK:No. Hakmilik / No. Lot Mukim / Daerah / Negeri Keluasan / Cukai Tahunan Jenis Hakmilik Pemilik Berdaftar KESERASIAN KERJAYA TEMPAT : DI BILIK BICARA, PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI KANGAR, PERLIS : 25 JULAI 2019 – JAM 10.00 PAGI : SEBUAH RUMAH SESEBUAH SETINGKAT (1) : MYSTIQUE BAY SDN BHD : MUZAMIR BIN MOKHTAR (NO. K/P: 700913-09-5081) : GM 3464, LOT 2746, MUKIM SENA, DAERAH PERLIS, NEGERI PERLIS. : 481 meter persegi : SELAMA-LAMANYA : PENGISYTIH­ARAN REZAB MELAYU : No. 39, Lorong Tiga, Kampung Guru, 01000 Kangar, Perlis HARGA RIZAB : RM 342,000.00 UNTUK KETERANGAN LANJUT, SILA HUBUNGI: - PEKERJAAN KELULUSAN/KEMAHIRAN …Dapatkan sesuai dengan anda TARIKH & MASA HARTANAH : GM 8594 / Lot 23570 (Dahulunya dikenali HS(M) 10084 / PTD 16391) :Bandar/Muar/Johor : 143 meter persegi (1,540 k.p) / RM18.00 : Selama-lamanya : 1) ALIYAH BINTI MOHD NOR - 1/2 Bahagian 2) MOHAD RAPI BIN SAHAT - 1/2 Bahagian : Digadaikan kepada RHB Bank Berhad : Rujuk Pelelong : PENGISYTIH­ARAN REZAB MELAYU Hartanah tersebut merupakan sebuah rumah teres satu tingkat (lot tengah) rezab melayu yang beralamat di Kegunaan Tanah : Bangunan PLAINTIF DEFENDAN Bebanan Syarat-syarat Nyata Endosan LOKASI HARTANAH:- BERSERABUT? Sekatan Kepentinga­n : Tiada Kerjaya HAKMILIK No. 16, Jalan Sejahtera 2, Taman Sri Temenggong, Jalan Temenggong Ahmad, 84000 Muar, Johor Darul Takzim. * SUMBER: Nielsen Media Index Pelbagai perkhidmat­an ada tersenarai, Nota: Bakal pembeli dinasihatk­an agar membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah Daerah Muar dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. Hartanah tersebut akan dijual atas dasar “keadaan sepertiman­a sedia ada”. KELUASAN PEGANGAN KAW RIZAB LOKASI/ALAMAT HARGA RIZAB : RM250,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: DUA RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA) AKAN DIJUAL SECARA LELONGAN AWAM PILIH SAHAJA! oleh Pelelong Berlesen, dibawah pengawasan Pentadbir Tanah Muar tertakluk kepada Syarat-Syarat Khas Jualan dan ‘Johore Conditions of Sale’ seperti berikut:- CARA PEMBAYARAN:- a) Sesiapa yang berminat untuk membuat tawaran mestilah mendeposit­kan 10% dari harga rizab iaitu RM25,000.00 (Ringgit Malaysia: Dua Puluh Lima Ribu Sahaja) kepada RHB BANK BERHAD PELELONG YANG DILANTIK oleh PENTADBIR TANAH MUAR. melalui Pembida hendaklah mempunyai jumlah wang yang bersamaan dengan 10% harga rizab atau melalui bank draft atau “cashier’s order” diatas nama Pemegang Gadaian sebelum lelong awam bermula pada hari lelong awam diadakan. dari harga jualan hendaklah dibayar dalam tempoh iaitu tidak lewat daripada Pilihan paling bijak yang pernah anda buat! NURUL DIYANA BINTI CHE ANAN Pelelong Berlesen TETUAN ARNOLD ANDREW &CO Peguambela & Peguamcara RHB BANK AKHBAR HARIAN NO. 1* DI MALAYSIA BERHAD 90% hari tarikh jualan, Satu Ratus Dua Puluh (120) 28 November 2019 b) Baki dari masa dibenarkan. Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung: Level 6 (Right Wing), Menara Liberty 1008, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur No 23, Jalan Satu, Taman Seberang Indah, Seberang Ramai 02000 Kuala Perlis, Perlis. 018 – 234 7789 dan tiada lanjutan Layari atau hubungi MASLINA BINTI MAZLAN MULTI BID AUCTIONS TETUAN TAYE & CO. DIBACA LEBIH 4.4 JUTA* PEMBACA. Pilihan paling bijak yang pernah anda buat! Peguambela & Peguamcara Tel : 06-2836648 & 06-2832904 Ruj : ALT/Z/448/2017/nnz Ruj: DEANA/ RA(MANUAL)/ MYSTIQUE- MUZAMIR/19/2019 Ruj: AA/PD/MBSB/192/2012 Pelelong Berlesen Tel / H/p : 07-2345607 / 019-7626227 Ruj : MBM/PTDM/19-07-02 * SUMBER: Nelson Media Index Layari atau hubungi

© PressReader. All rights reserved.