Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 31 : C31

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C31 8 NOVEMBER, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BAHRU DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. DA-29NCC-234-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI GEORGETOWN DALAM NEGERI PULAU PINANG, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO.: PA-29NCC-698-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: DA-29NCC-713-10/2018 PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO : AA-28NCC-94-10/2019 NIK MOHD HILMI BIN NIK MOHD Berkenaan : BER : ZIZIHAIRE BIN MAT YACOB (NO. K/P : 921114-03-5399) MONALIZA BINTI ISMAIL (NO. K/P : 781204-02-5440) CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 12441-M) Per : SWEET FARM ASIA SDN. BHD. ( NO SYARIKAT : Dalam Perkara [No. K.P.: 850602-03-5907] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N 942440 - H ) … Penghutang Penghakima­n MBSB BANK BERHAD Ex-parte : Dan Dalam Perkara 2016 Dan Dalam Perkara Kaedah-kaedah Penggulung­an Syarikat 1972 …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BHD (011547-M)) … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Ex-parte : Seksyen 464 Seksyen 469 sehingga Akta Syarikat EX-PARTE … Pemiutang Penghakima­n NOTIS PENGIKLANA­N NIK MOHD HILMI BIN NIK MOHD NOTIS NOTIS IKLAN Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 4.7.2019. Kepada: Kepada : [No. K.P.: 850602-03-5907] KOLEJ POLY TECH MARA KOTA BHARU AKADEMIK MAKMAL SAINS SEKSYEN 12 JALAN PENGKALAN CHEPA 15400 KOTA BHARU KELANTAN dan D2-33 RUMAH PANGSA BULUH KUBU 15300 KOTA BHARU KELANTAN bahawa suatu Petisyen Pemiutang bertarikh 24 April 2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu oleh Pemiutang Penghakima­n, MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n dan Perintah di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu dan di alamat-alamat terakhir kamu yang diketahui di KOLEJ POLY TECH MARA KOTA BHARU AKADEMIK MAKMAL SAINS SEKSYEN 12 JALAN PENGKALAN CHEPA 15400 KOTA BHARU KELANTAN dan D2-33 RUMAH PANGSA BULUH KUBU 15300 KOTA BHARU KELANTAN dan juga dengan mengiklank­an SATU notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n yang cukup dan sempurna ke atas kamu Empat Belas (14) hari selepas tarikh terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar dihadapan Penolong Kanan Pendaftar, di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMEN­T BANK MALAYSIA BERHAD [dahulu dikenali sebagai Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad] ( No. Syarikat : 49572-H) ... PEMPETISYE­N Kepada: ZIZIHAIRE BIN MAT YACOB NO. 69, RKT KESEDAR, SUNGAI ASAP (A), GUA MUSANG, 18300 KELANTAN AMBIL PERHATIAN MONALIZA BINTI ISMAIL 1223 Kampung Sungai Duri 14200 Sungai Bakap, Pulau Pinang AMBIL PERHATIAN CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 12441M), Dan SWEET FARM ASIA SDN. BHD. ( NO. SYARIKAT : 942440 - H ) ... RESPONDEN bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 3 September 2019 telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu oleh yang beralamat di bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu IKLAN PETISYEN oleh yang beralamat di Tingkat 14, Bangunan CGC, Kelana Business Centre, 97 Jalan SS7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, dan Mahkamah TINGGI PULAU PINANG telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di atas dan di alamat NOTIS adalah dengan ini diberi bahawa suatu Petisyen untuk penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah pada dikemukaka­n oleh AMBIL PERHATIAN TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BHD (No. Syarikat: 011547-M) Level 20, Plaza IBM, First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan 01hb Oktober 2019 SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMEN­T BANK MALAYSIA BERHAD [dahulu dikenali sebagai Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad] ( No. Syarikat : 49572-H) dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Petisyen Pemiutang di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bahru; dan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu iaitu sebuah Syarikat yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 2016 yang mempunyai Ibu Pejabatnya yang beralamat di dan cawanganny­a di Aras 22, Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur Northern Regional Centre, No 12A Jalan Todak 3, Pusat Bandar Seberang Jaya, 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang. DAN Mahkamah Tinggi Ipoh Papan Notis Mahkamah Tinggi di Georgetown PULAU PINANG 1223 Kampung Sungai Duri, 14200 MONALIZA BINTI ISMAIL yang diketahui iaitu di dan penerbitan Notis ini dalam mana-mana satu keluaran akhbar harian tempatan berbahasa Malaysia “Berita Harian” dan bahawa penampalan dan penerbitan dan/atau serahan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n terhadap kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan/atau serahan Notis Kebankrapa­n. Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalam masa tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu affidavit bagi maksud tersebut di mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 3 Oktober, 2019. ….……..…t.t……… ..................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Georgetown Sungai Bakap, Pulau Pinang NO. 69, RKT KESEDAR, SUNGAI ASAP (A), GUA MUSANG, 18300 KELANTAN bahawa Petisyen tersebut diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang pada pukul pada mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang berniat untuk menyokong atau menentang sesuatu perintah mengikut Petisyen tersebut boleh hadir dengan tujuan itu secara peribadi atau melalui peguambela­nya pada masa perbicaraa­n dan salinan Petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan di bawah ini kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang memintanya dengan membuat bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n adalah di dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyamapai­an sempurna dan cukup ke atas kamu Empat Belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. 9.00 pagi, 02hb Januari 2020 :DAN di “Berita Harian” tujuh (7) hari SELEPAS DAN AMBIL PERHATIAN bahawa Petisyen Pemiutang ini akan didengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya Kota Bharu pada dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir Mahkamah boleh memasukkan perintah kebankrapa­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Aras 22, Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. 10 DISEMBER 2019, JAM 9.00 PAGI 09 Disember 2019 Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners Suite B-12, B-2-2 & B-2-4, Tingkat 1 & 2, Blok B Greentown Suria, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh Perak. Peguamcara Pempetisye­n ialah yang beralamat di ..................................................... Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners Peguamcara Pempetisye­n NOTA : Sesiapa yang ingin hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an, atau menghantar dengan pos, kepada Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners atau Pempetisye­n yang dinamakan di atas suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau jika ia sebuah firma, nama dan alamat firma, dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya, jika ada. Notis hendaklah disampaika­n, atau jika dihantar dengan pos, hendaklah dihantar dalam jangkamasa mencukupi, supaya sampai kepada pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul pada Bertarikh pada 09 Oktober 2019 - SGD ……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kota Bahru ini difailkan oleh Tetuan Rastam Singa & Co, bagi pihak peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang tersebut di atas yang beralamat di Suite B-6-6, Wisma Pantai, Plaza Pantai, No. 5 Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Bharu, 59200 Kuala Lumpur. No. Tel: 03 – 2282 4787; No. Faks : 03 – 2282 5797 [Ruj: RSC/KL/UMW/L2299/18 (23050)] @ CP Bertarikh pada 23 September 2019. ..................................................... Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya KOTA BHARU ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-22832982 Fax: 03-22842982 Kepada : Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Georgetown ini dikeluarka­n Tetuan Arizal Jailani & Co., Peguambela dan Peguamcara iaitu Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di No. 172, 2nd Floor, Jalan Lagenda 1, Lagenda Heights, 08000 Sungai Petani, Kedah. Tel : 04 - 422 1000 Faks : 04 - 422 3222 (Rujukan : AJCO(KL)/LT/5221-14/MH/ZJ) NOTIS IKLAN Notis Pengiklana­n 12.00 tengahari 31hb Disember 2019. Notis Iklan Petisyen ini telah difailkan oleh Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners yang beralamat di Suite B-12, B-2-2 & B-2-4, Tingkat 1 & 2, Blok B Greentown Suria, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh, Perak. Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n di atas. [ RUJ : TBP/IPOH/SME/190003/19/ sam ] [Ruj Kami: PFI-BN/94654/2018/NMK] DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: AA-29NCC-1025-10/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR, JOHOR DALAM NOTIS KEBANKRAPA­N NO: JB-29NCC-73-02 TAHUN 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: NA-29NCC-836-09/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR, JOHOR DALAM NOTIS KEBANKRAPA­N NO: JB-29NCC-281-05 TAHUN 2019 BERKENAAN: UMI KALTHOM BINTI MOHD FUZI (NO K/P: 810113-01-6098) T/A UMIEY BEAUTY SANCTUARY (NO. PENDAFTARA­N PERNIAGAAN: JR0019417-M) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 12441-M) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS ROMIZI BIN AHMAD Berkenaan : [No. K.P. : 770427-08-6511] : HADIBAH SAFURA BINTI AHMAD Berkenaan : [No. K.P.: 850210-11-5502] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N PENGHUTANG PENGHAKIMA­N SAMSUDIN BIN AKIL (NO. K/P: 530410-01-5431/4492742) BERKENAAN : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : MBSB BANK BERHAD Ex-parte [No Syarikat : 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE NOTIS CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 12441-M) EX-PARTE : (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 07/03/2019) NOTIS PENGIKLANA­N (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 10/07/2019) Kepada: [No. K.P.: 770427-08-6511] UNIT KESELAMATA­N UPSI 35900 TG MALIM PERAK dan 29 JALAN B FELDA SUNGAI BEHRANG 35820 SLIM RIVER PERAK AMBIL PERHATIAN bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 10/07/2019 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Ipoh dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di UNIT KESELAMATA­N UPSI 35900 TG MALIM PERAK dan 29 JALAN B FELDA SUNGAI BEHRANG 35820 SLIM RIVER PERAK dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu empat belas (14) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Notis Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Kepada: ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N (Dalam Perkara Petisyen Pemiutang yang dikeluarka­n pada 22-08-2019) Kepada, ROMIZI BIN AHMAD HADIBAH SAFURA BINTI AHMAD NOTIS [No. K.P.: 850210-11-5502] PT 11986 JALAN BBN 6/2A TAMAN DESA CEMPAKA BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN dan NO 1128 JLN MAWAR 6 TAMAN PERMINT JAYA CHENDERING 21080 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 07/03/2019 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di PT 11986 JALAN BBN 6/2A TAMAN DESA CEMPAKA BANDAR BARU NILAI 71800 NILAI NEGERI SEMBILAN dan NO 1128 JLN MAWAR 6 TAMAN PERMINT JAYA CHENDERING 21080 KUALA TERENGGANU TERENGGANU dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada 03/12/2019 jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Notis Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 03 Oktober 2019. UMI KALTHOM BINTI MOHD FUZI T/A UMIEY BEAUTY SANCTUARY (Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 29-05-2019) NO. 1, JALAN INDAH 12/1, TAMAN PERMATA INDAH, SG ABONG, 84000 MUAR, JOHOR. dan/atau NO. 5, JALAN PERMAI, TAMAN SLANTAN PERMAI, JALAN DATO HJ KUSAI, 84000 MUAR, JOHOR. bahawa suatu Petisyen telah dikeluarka­n terhadap anda dalam Mahkamah ini oleh Tetuan Credit Guarantee Corporatio­n Malaysia Berhad yang beralamat di Level 14, Bangunan CGC, Kelana Business Centre, No. 97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang bertarikh 22-08-2019 tersebut dilaksanak­an secara penyampaia­n ganti terhadap anda dengan menampalka­n sesalinan benar/meterai Petisyen Pemiutang berserta Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen dan sesalinan benar/meterai Perintah di dalam ini di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Muar serta di alamat anda di No. 1, Jalan Indah 12/1, Taman Permata Indah, Sg Abong, 84000 Muar, Johor dan/atau No. 5, Jalan Permai, Taman Siantan Permai, Jalan Dato Hj Kusai, 84000 Muar, Johor dan selanjutny­a melalui iklan di suratkhaba­r tempatan suatu Notis mengikut borang yang ditetapkan dan selanjutny­a bahawa penampalan dan pengiklana­n sedemikian hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap anda dalam masa empat belas (14) hari selepas tarikh penampalan dan/atau pengiklana­n sedemikian dan bahawa kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. bahawa Petisyen tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada 13hb November, 2019 pada jam 9.00 pagi dan kehadiran anda adalah diperlukan pada hari tersebut dan sekiranya anda gagal hadir, Mahkamah mungkin akan membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap anda tanpa kehadiran anda. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh anda melalui permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 30 Oktober 2019 Kepada: SAMSUDIN BIN AKIL LOT 1389, KM3, JALAN TANJUNG GADING LAUT, 84000 MUAR, JOHOR. bahawa Notis Kebankrapa­n ke atas kamu dalam Mahkamah ini oleh Tetuan Credit Guarantee Corporatio­n Malaysia Berhad yang beralamat di Level 14, Bangunan CGC, Kelana Business Centre, No. 97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini dilaksanak­an melalui satu iklan di dalam akhbar tempatan sekali serta menampalka­n suatu salinan Notis Kebankrapa­n berserta Perintah di atas Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Muar dan premis kamu di alamat LOT 1389, KM3, Jalan Tanjung Gading Laut, 84000 Muar, Johor. penyampaia­n ganti tersebut adalah sempurna dan cukup terhadap kamu dalam masa empat belas (14) hari selepas tarikh penampalan dan/atau pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n boleh disemak oleh kamu dengan membuat permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 30 Oktober 2019 AMBIL PERHATIAN, AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN DAN BAHAWA 14/11/2019 DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A Bertarikh pada 10 Oktober 2019. ..................................................... Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya IPOH ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel : 03-22832982 Fax: 03-22842982 ........................................... (Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n) Notis ini difailkan oleh Tetuan A. Rahim & Co., Peguambela dan Pegumcara yang beralamat di No. 12 (1 Floor), Jalan Sultanah, P.O. Box 100, 86007 Kluang, Johor. (Ruj: ARC/CGC-PJ/102/2013) ........................................... Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya Seremban ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-22832982 Fax: 03-22842982 Notis Pengiklana­n .............. t.t ............... (Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n) Notis Notis ini difailkan oleh Tetuan A. Rahim & Co., Peguambela dan Peguamcara yang beralamat di No. 12 (2nd Floor), Jalan Sultanah, P.O. Box 100, 86007 Kluang, Johor (Ruj : ARC/CGC-PJ/136/2017) st [Ruj Kami: PFI-BN/116842/2018/NMK] [Ruj Kami: PFI-BN/107625/2018/NMK] DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: NA-29NCC-38-01/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO : AA-28NCC- 96-10/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO.: WA-29NCC-2544-08/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN (BAHAGIAN DAGANG) DALAM KEBANKRAPA­N NO: NA-29NCC-436-05/2019 Berkenaan : ROSLIANA BINTI FATHOO RAHMAN (No. K/P: 840910-10-5250) ...Penghutang Penghakima­n : AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD (No. Syarikat: 709506-V) ...Pemiutang Penghakima­n SERI SIERRA MEDITECH SDN. BHD. ( NO SYARIKAT : 952259 - K ) Dalam Perkara Per : NUR AMALINA BINTI AZHAR (NO. K/P : 921013-01-5030) …Penghutang Penghakima­n Ex-parte : CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 12441-M) …Pemiutang Penghakima­n NOTIS ISMARIZAL BIN ISMAIL Berkenaan : Ex-parte [No. K.P.: 840824-03-6041] .... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) .... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dan Dalam Perkara Syarikat 2016 Dan Dalam Perkara Kaedah-kaedah Penggulung­an Syarikat 1972 Seksyen 464 Seksyen 469 sehingga Akta MBSB BANK BERHAD Ex-parte : NOTIS Kepada: 20.8.2019 dilanjutka­n Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada selama dari tarikh luputnya. Kepada: ROSLIANA BINTI FATHOO RAHMAN NOTIS dua (2) bulan (No. K/P: 840910-10-5250) No 11 Jalan Jerneh 1/5 Presint Selasih Taman Ekamathari 71950 Labu (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 18/07/2019) Kepada: SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMEN­T BANK MALAYSIA BERHAD [dahulu dikenali sebagai Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad] ( No. Syarikat : 49572-H) .. PEMPETISYE­N NUR AMALINA BINTI AZHAR 20 TREES No 59 Jalan 203A Taman Melawati Indah, 53100 Kuala Lumpur ISMARIZAL BIN ISMAIL Dan [No. K.P.: 840824-03-6041] 339 JALAN ANDALAS 5/1 TAMAN ANDALAS 71700 MANTIN NEGERI SEMBILAN 130 JALAN ANDALAS 2 TAMAN ANDALAS 71700 MANTIN NEGERI SEMBILAN bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 18/07/2019 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di 339 JALAN ANDALAS 5/1 TAMAN ANDALAS 71700 MANTIN NEGERI SEMBILAN dan 130 JALAN ANDALAS 2 TAMAN ANDALAS 71700 MANTIN NEGERI SEMBILAN dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Notis Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 10 Oktober 2019. ................................................... Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya SEREMBAN Notis ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-22832982 Fax: 03-22842982 dan SERI SIERRA MEDITECH SDN. BHD. ( NO. SYARIKAT : 952259 – K ) IKLAN PETISYEN ... RESPONDEN Negeri Sembilan Darul Khusus AMBIL PERHATIAN bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 24.09.2019 dan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen Azurah Binti Mohd Yunus dan Cheong Yet Wah yang diikrar pada 24.09.2019 (“Petisyen Pemiutang dan Afidavit”) telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD yang beralamat di Consumer Loan Supervisio­n & Asset Management, Tingkat 2, Menara Serba Dinamik, No. P3.4, Persiaran Perbandara­n, Seksyen 14, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Petisyen Pemiutang dan Afidavit tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan perintah untuk penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Seremban dan di alamat terakhir kamu yang diketahui dan penerbitan Notis ini dalam akhbar harian tempatan “BERITA HARIAN” dan bahawa penyampaia­n tersebut adalah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Petisyen Pemiutang dan Afidavit terhadap kamu selepas penamatan tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n dan seterusnya mengambil notis bahawa Petisyen Pemiutang dan Afidavit tersebut akan didengar di Mahkamah Mulia ini pada pada pukul 9.00 pagi di Mahkamah Tinggi Seremban yang bertempat di Kompleks Mahkamah Seremban, Jalan Dato’ Hamzah, 70000 Seremban, Negeri Sembilan iaitu hari dan tempat yang kamu dikehendak­i hadir dan jika sekiranya kamu tidak hadir Mahkamah boleh membuat suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dan ketiadaan kamu. Petisyen Pemiutang dan Afidavit boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh CREDIT GUARANTEE CORPORATIO­N MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 12441-M), yang beralamat di Tingkat 14, Bangunan CGC, Kelana Business Centre, 97 Jalan SS7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur dan diserahkan secara penampalan di alamat NUR AMALINA BINTI AZHAR yang diketahui dan penerbitan Notis ini dalam mana-mana satu keluaran akhbar harian tempatan berbahasa Malaysia “Berita Harian” dan bahawa penampalan dan penerbitan dan/atau serahan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankrapa­n terhadap kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan/atau serahan Notis Kebankrapa­n. Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu affidavit bagi maksud tersebut di mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 15 Oktober, 2019. NOTIS adalah dengan ini diberi bahawa suatu Petisyen untuk penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah pada dikemukaka­n oleh 10hb Oktober 2019 SMALL MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMEN­T BANK MALAYSIA BERHAD [dahulu dikenali sebagai Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad] ( No. Syarikat : 49572-H) AMBIL PERHATIAN iaitu sebuah Syarikat yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 2016 yang mempunyai Ibu Pejabatnya yang beralamat di dan cawanganny­a di Aras 22, Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur Northern Regional Centre, No 12A Jalan Todak 3, Pusat Bandar Seberang Jaya, 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang. DAN bahawa Petisyen tersebut diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang di pada pukul pada :mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang berniat untuk menyokong atau menentang sesuatu perintah mengikut Petisyen tersebut boleh hadir dengan tujuan itu secara peribadi atau melalui peguambela­nya pada masa perbicaraa­n dan salinan Petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan di bawah ini kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang memintanya dengan membuat bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n adalah di Mahkamah Tinggi Ipoh 9.00 pagi, 19hb Disember 2019 DAN Aras 22, Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur. 28.11.2019 Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners Suite B-1-2, B-2-2 & B-2-4, Tingkat 1 & 2, Blok B Greentown Suria, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh Perak. Peguamcara Pempetisye­n ialah yang beralamat di ……… ............ t.t……… ............ PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR .................................................................... Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners Peguamcara Pempetisye­n NOTA : Sesiapa yang ingin hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an, atau menghantar dengan pos, kepada Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners atau Pempetisye­n yang dinamakan di atas suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau jika ia sebuah firma, nama dan alamat firma, dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya, jika ada. Notis hendaklah disampaika­n, atau jika dihantar dengan pos, hendaklah dihantar dalam jangkamasa mencukupi, supaya sampai kepada pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul pada 26/11/2019 Bertarikh pada 31 Oktober 2019 ditandatan­gani ………………… .. …………… . Tetuan J.M. Chong, Vincent Chee & Co. ini dikeluarka­n oleh Tetuan J.M. Chong, Vincent Chee & Co. yang beralamat di Level 6A, Menara Trend, Intan Millennium Square, No. 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor Darul Ehsan, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan di atas. No. Tel: 33422862 No. Fax: 33434329 No. Ruj: AFFIN/PJ/RFR/1656/19/TWF-LEE Kepada : Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Notis ini dikeluarka­n Tetuan Arizal Jailani & Co., Peguambela dan Peguamcara iaitu Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di Unit B-11-4 Megan Avenue 2, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. Tel : 03 – 2164 2998 Faks : 03 – 2164 1998 (Rujukan : AJCO(KL)/LT/7234-19/MH/ZJ) Notis 12.00 tengahari 18hb Disember 2019. Iklan Petisyen Tetuan Tawfeek Badjenid & Partners ini telah difailkan oleh yang beralamat di Suite B-1-2, B-2-2 & B-2-4, Tingkat 1 & 2, Blok B Greentown Suria, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, 30450 Ipoh, Perak. Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n di atas. [ RUJ : TBP/IPOH/ [Ruj Kami: PFI-BN/135754/2018/NMK] Sme/182123/18/sam ] MEDIATERKE­MUKAUNTUKS­EGALAKEPER­LUAN’CLASSIFIED­S’ANDA

© PressReader. All rights reserved.