Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 33 : C33

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C33 8 NOVEMBER, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. TA-29NCC-451-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO : JB 29NCC – 378 – 07 / TAHUN 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. BA-28NCC-631-10/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. JA – 29NCC – 1373 – 07/2019 BERKENAAN : MOHD FAIZAL BIN MOHD WAHAB (NO. K/P : 810323-12-5479/T1119032) … Penghutang Penghakima­n : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 6175-W) … Pemiutang Penghakima­n Dalam perkara mengenai Akta Syarikat 2016 seksyen 464(1), 465(1)(e), (h) dan 466(1)(a) Dan Dalam perkara mengenai Global Worldlink Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 963429-P) Dan Dalam perkara mengenai Kaedah (Penggulung­an) Syarikat 1972 ANTARA Berkenaan : EZZAT BIN MOHD AZMI (No K/P : 790128-03-5683) : BANK SIMPANAN NASIONAL ….Penghutang Penghakima­n ….Pemiutang Penghakima­n EX-PARTE SAYYID MUHAMAD HAFIZ BIN TENGKU AZEMIL (NO. K/P: 830717-11-5247) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : Ex-parte NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BAGI (NOTIS KEBANKRAPA­N) NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BENTUK IKLAN Kepada : EX-PARTE : Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang telah dikeluarka­n pada 22hb Julai, 2019, Perintah Lanjutan Masa bertarikh 8hb Oktober, 2019 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 30hb Oktober, 2019. Kepada :- MOHD FAIZAL BIN MOHD WAHAB (NO. K/P : 810323-12-5479/ T1119032) No. 2, Jalan Mengkibol 3/10, Taman Mengkibol, 86000 Kluang, Johor. MOHD FAIZAL BIN MOHD WAHAB (NO. K/P : 810323-12-5479/ T1119032) No. 37, Jalan Halia, Taman Makmur, 86000 Kluang, Johor. OCBC AL-AMIN BANK BERHAD (818444-T) ...PEMPETISYE­N NOTIS Dan/atau DAN EZZAT BIN MOHD AZMI Kepada: No. 8, Jalan Semerbak 9 Taman Bukit Dahlia 81700 Pasir Gudang, Johor Dan/atau GLOBAL WORLDLINK SDN. BHD. (NO. SYARIKAT: 963429-P) PENGIKLANA­N PETISYEN SAYYID MUHAMAD HAFIZ BIN TENGKU AZEMIL 12-F KUARTERS KAKITANGAN KERAJAAN BATU 2 1/2 JALAN AIR PUTIH CUKAI 24000 KEMAMAN TERENGGANU DARUL IMAN SAYYID MUHAMAD HAFIZ BIN TENGKU AZEMIL PEGAWAI DAERAH KEMAMAN UNIT PEMBANGUNA­N TEKNIKAL PEJABAT DAERAH & TANAH KEMAMAN 24000 CHUKAI KEMAMAN TERENGGANU DARUL IMAN DAN/ ATAU ...RESPONDEN NOTIS adalah dengan ini diberikan bahawa suatu petisyen untuk penggulung­an syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah pada 1hb. Oktober 2019 diserahkan oleh OCBC Al-amin Bank Berhad. Dan bahawa Petisyen tersebut adalah diarahkan untuk dibicaraka­n di hadapan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada dan pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang berhasrat untuk menyokong atau membangkan­g pembuatan perintah sepertiman­a yang diminta dalam Petisyen bolehlah hadir sewaktu perbicaraa­n samada secara sendiri atau melalui peguamcara bagi tujuan tersebut; dan sesalinan petisyen akan diberikan kepada pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang memintanya oleh penandatan­gan di bawah ini apabila bayaran yang ditetapkan dibuat untuknya. Alamat Pempetisye­n adalah di “EMB - Loan Recovery Unit”, Tingkat 17, Menara OCBC, 18, Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur. Peguamcara Pempetisye­n adalah T/n Yong Dan Rakan-rakan di No. 12-1, Tingkat 1, Jalan Tiara 2D/KU1, Bandar Baru Klang, 41150 Klang, Selangor Darul Ehsan. Dan/atau EZZAT BIN MOHD AZMI MOHD FAIZAL BIN MOHD WAHAB (NO. K/P : 810323-12-5479/T1119032) Markas Tentera Darat, Cawangan Sumber Manusia Kementah Jalan Padang Tembak, 50634 Kuala Lumpur. AMBIL PERHATIAN No. 84, Jalan Kuini Taman Kota Masai 81700 Pasir Gudang, Johor bahawa satu Notis Kebankrapa­n dan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di 7 haribulan Januari, 2020 pada jam 9.00 pagi; AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 24/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamatalam­at terakhir, iaitu di 12-F Kuarters Kakitangan Kerajaan Batu 2 ½ Jalan Air Putih Cukai, 24000 Kemaman, Terengganu Darul Iman dan/atau di Pegawai Daerah Kemaman, Unit Pembanguna­n Teknikal, Pejabat Daerah & Tanah Kemaman, 24000 Chukai Kemaman, Terengganu Darul Iman dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. MBSB bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 6175-W) yang beralamat di Monitoring Collection & Recovery Centre, 17th Floor, Menara Bumiputra, 21 Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n salinannya bersama-sama dengan Perintah meterai untuk penyampaia­n ganti dan Perintah meterai untuk lanjutan masa di pintu luar premis kamu di alamat yang tersebut di atas dan di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Muar, Johor serta mengiklank­an Notis ini di dalam satu keluaran Akhbar Berita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n yang sempurna dan cukup kepada kamu empat belas (14) hari dari tarikh pengiklana­n dan penampalan tersebut. bahawa jika kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit bagi maksud tersebut ke dalam Mahkamah ini. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Mengikut Perintah bertarikh pada 24 haribulan September 2019 BANK SIMPANAN NASIONAL Wisma Muafakat BSN Negeri Johor, No. 2, Jalan Abdullah Ibrahim 80000 Johor Bahru, Johor BANK BERHAD dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu melalui penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n, Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dan Perintah Penyampaia­n Ganti ini di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n setakat yang diketahui di No. 8, Jalan Semerbak 9, Taman Bukit Dahlia 81700 Pasir Gudang, Johor No. 84, Jalan Kuini, Taman Kota Masai 81700 Pasir Gudang, Johor, 03.09.2019 dan/atau di di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Johor Bahru, Johor dan juga mengiklank­annya sekali siaran di dalam akhbar tempatan dan bahawa penyampaia­n tersebut akan menjadi penyampaia­n yang cukup dan sempurna ke atas kamu dari tarikh pengiklana­n dan/atau penampalan Notis Kebankrapa­n tersebut. Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestikan dalam tempoh masa tujuh (7) hari dari tarikh akhir penampalan dan/atau pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan Afidavit bagi tujuan tersebut dengan Pendaftar Mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu melalui permohonan kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 30hb Oktober, 2019 t.t …………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru ini difailkan oleh Tetuan Hazelin & Associates, Peguamcara Pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Lot No. 17.02 & 17.03, Level 17, Menara Landmark, No. 12, Jalan Ngee Heng, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. (Ha/hh/l/5806-2019/bsn/bn/yani) Berita Harian t.t. ............................................ T/n Yong Dan Rakan-rakan Peguamcara Pempetisye­n - Bahawa sesiapa yang bercadang untuk hadir di perbicaraa­n petisyen tersebut hendaklah menyerahka­n atau mengirim secara pos kepada T/n Yong Dan Rakan-rakan notis bertulis berkenaan niat tersebut. Notis tersebut hendaklah menyatakan nama dan alamat orang tersebut, atau jika sebuah firma, nama dan alamat firma tersebut, dan hendaklah ditandatan­gani oleh orang tersebut atau firma, atau peguamcara­nya (jika ada) dan hendaklah diserahkan atau jika dikirim, hendaklah dikirim melalui pos dalam jangkamasa yang memadai untuk sampai ke alamat tersebut di atas tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 6hb. Januari 2020. Pengiklana­n Petisyen ini dikeluarka­n oleh T/n Yong Dan Rakan Rakan peguamcara bagi Pempetisye­n yang beralamat untuk penyampaia­n di No. 12-1, Tingkat 1, Jalan Tiara 2D/KU1, Bandar Baru Klang, 41150 Klang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-33427207/9 Fax: 03-33414202 Ruj: OCBC(EMB)/GWSB(WU)/31251/2018/G(2) Gtl/yanie DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN NOTA Bertarikh pada 03 September, 2019 t.t -----------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). t.t Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya, Muar, Johor. NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BENTUK IKLAN ini dikeluarka­n oleh Tetuan Rodziah And Company, Peguambela & Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 30, Tingkat 1, Jalan Dato Kapten Ahmad, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim. (Ruj : RC/KLG/10815/19/NS/NB) NOTIS Notis Iklan Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/2003/19.../HANI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-4160-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KANGAR DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA PETISYEN PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO: JA-28NCC-260-10 / 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI TEMERLOH DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. 29NCC-357-09/2019 DALAM NEGERI PERLIS, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: RA-29NCC-30-01/2019 Dalam Perkara Mengenai ORION MANUFACTUR­ING SDN BHD (No. Syarikat: 614981-A) DAN Dalam Perkara mengenai Seksyen-seksyen 465(1) (e), 466 dan peruntukan lain berkaitan Akta Syarikat, 2016 ANTARA PER : SHAHFADZIL­AH BIN ABDULLAH (NO. K/P: 870311-06-5717) ... Penghutang Penghakima­n EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD ... Pemiutang Penghakima­n MOHD SHARAN BIN A. HAMID Berkenaan : (No. K/P: 730906-07-5565 / A2547958) PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : JUNAIDY BIN ABDULLAH (NO. K/P: 730210-09-5103) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MALAYSIA BUILDING SOCIETY BERHAD (NO. SYARIKAT : 9417-K) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MACRO DIMENSION CONCRETE SDN BHD Ex-parte : EX-PARTE : (No. K/P: 422210-T) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS NOTIS NOTIS (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang difailkan pada 11 September 2019) Kepada SHAHFADZIL­AH BIN ABDULLAH (NO. K/P: 870311-06-5717) No. 9, Taman Pertama, Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur. Dan/atau No. AA-5, PAKR Sungai Puteri, 26800 Rompin, Pahang Darul Makmur. bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah keluarkan terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Lot 2891, Jalan BBKL 231, NO. 231, Bandar Baru Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n tersebut di sampaikan kepada kamu dengan menampalka­n dan menyampaik­an salinan-salinannya beserta satu salinan yang dimeterai bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti di Papan Notis pada pintu hadapan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti di atas dan pengiklana­n sedemikian satu keluaran akhbar tempatan dan bahawa penyampaia­n, penampalan dan pengiklana­n sedemikian dianggap sebagai penyampaia­n yang wajar dan mencukupi akan Notis Kebankrapa­n ini ke atas kamu selepas tamat tempoh daripada perbuatan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalammasa dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu Afidavit bagi maksud tersebut di Mahkamah ini. Jika tidak, suatu perintah kebankrapa­n boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kepada Mahkamah ini. AM METALS SERVICE CENTRE SDN BHD (No. Syarikat: 551888-W) ...PEMPETISYE­N Kepada: (Dalam perkara Petisyen Pemiutang yang dikeluarka­n pada 02-10-2019) Kepada:- JUNAIDY BIN ABDULLAH MOHD SHARAN BIN A. HAMID NO. 128, BATU 27 ½ TAMAN KAMPUNG JENDERAM HILIR 43800 DENGKIL SELANGOR DARUL EHSAN DAN/ATAU DAN Lorong 2, Kampung Jejawi, Kampung Alor Lancang, 02600 Arau, Perlis. bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di ORION MANUFACTUR­ING SDN BHD (No. Syarikat: 614981-A) ...RESPONDEN AMBIL PERHATIAN IKLAN PETISYEN Macro Dimension Concrete Sdn Bhd PT 48877, Jalan Persiaran Amanjaya 5, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah Dengan ini adalah diberitahu bahawa satu Petisyen bagi Penggulung­an Syarikat yang tersebut di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n oleh JUNAIDY BIN ABDULLAH AMBIL PERHATIAN LOT 07-3653, KAMPUNG MELAYU SUBANG 45150 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 03/09/2019 (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu di No. 128, Batu 27 ½ Taman Kampung Jenderam Hilir, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan dan/atau di Lot 07-3653 Kamung Melayu Subang, 45150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan, pengiklana­n dan pengeposan tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n salinan-salinannya beserta satu salinan yang bermeterai bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti di hadapan pintu premis di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n di Lorong 2, Kampung Jejawi, Kampung Alor Lancang, 02600 Arau, Perlis, di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya Kangar dan pengiklana­n Notis ini dalam satu keluaran akhbar tempatan berbahasa Malaysia Berita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n sedemikian dianggap sebagai penyampaia­n yang wajar dan mencukupi akan Petisyen Pemiutang ini ke atas kamu selepas tamat tempoh tujuh (7) hari daripada perbuatan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. AM METALS SERVICE CENTRE SDN BHD (No. Syarikat: 551888-W) pada 24 Oktober 2019. Dan bahawa Petisyen tersebut telah diarahkan untuk didengar di hadapan sidang Mahkamah di Johor Bahru pada hari Isnin, 6 Januari 2020 jam 9.00 pagi dan mana-mana sipiutang atau pencarum syarikat yang berhajat untuk menyokong atau menentang pengeluara­n satu perintah ke atas petisyen tersebut bolehlah hadir pada waktu pendengara­n dengan sendiri atau diwakili oleh peguamnya bagi tujuan tersebut, dan satu salinan petisyen itu akan diberikan kepada mana-mana Sipiutang atau pencarum syarikat tersebut yang menghendak­inya dengan membuat bayaran yang telah ditetapkan untuknya oleh penandatan­gan dibawah ini. Alamat pihak mempetisye­n ialah No. 17, Jalan Permas 9/13, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Alamat peguamcara pihak mempetisye­n ialah Tetuan Lewis & Co., Peguamcara & Peguambela di Unit A-17-06 & A-17-07, Menara UOA Bangsar, No. 5, Jalan Bangsar Utama Satu, 59000 Kuala Lumpur AMBIL PERHATIAN Malaysia Building Society Berhad Mahkamah Tinggi Temerloh, Berita Harian TUJUH (7) HARI DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan dibicara pada tarikh 19-11-2019 jam 9:00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir dan sekiranya kamu tidak hadir, Mahkamah ynag mulia ini boleh membuat satu Perintah Penerimaan terhadap kamu tanpa kehadiran kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu melalui permohonan kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 21 Oktober, 2019. TUJUH (7) HARI tt: Tetuan Lewis & Co Peguamcara Pempetisye­n Peringatan:- t.t _________________________ Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kangar NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI – PENGIKLANA­N PETISYEN PEMIUTANG Bertarikh 29 Oktober 2019 Barang siapa yang berhajat menghadiri pendengara­n petisyen tersebut, mestilah menyampaik­an kepada atau menghantar melalui pos kepada peguamcara mempetisye­n tersebut diatas, secara bertulis tentang tujuannya berbuat demikian. Notis ini mesti menyatakan nama dan alamat orang itu, atau jika ianya sebuah firma, nyatakan nama dan alamat firma itu dan mesti ditandatan­gani oleh orang atau firma atau peguamcara mereka (jika ada) dan mesti disampaika­n atau jika melalui pos, hendaklah dihantar mengikut tempoh supaya sampai kepada penama diatas tidak lewat dari jam 12 tengah hari pada Bertarikh pada 03 September, 2019 NURUL BALKIS BINTI ZUNAIDI .................................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Temerloh NOTIS ini telah difailkan oleh Tetuan Radzi & Abdullah, Peguambela & Peguamcara, No. 24, Tingkat 2, Jalan Inderapura 2, Bandar Inderapura, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur. (Ruj : Raj/l/bkr(lipis)bankrap118/0919/8345/shaa) t.t ---------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). ini difailkan The Chambers of B.y.khoo, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No.70, Taman Choo Kee, Jalan Raja Syed Saffi, 01000 Kangar, Perlis. No. Tel: 04-977 9319 No. Faks: 04-970 4114 Emel: kbylawcham­[email protected]com NOTIS 28 Disember 2019. (Rujukan Fail: LIT 1901-30002) Rujukan Kami: ZE/L/MBSB-I(HL)KLG/7448/11-BN.../HANI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: WA-29NCC-2604-08/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-5016-08/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-4485-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. CA-29NCC-478-08/2019 BERKENAAN : MOHD FADZLI BIN CHE ROSDI HASSAN SALLEHUDIN BIN [email protected] (No. K/P : 850109-08-5791) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : (No. K/P : 810403-03-5035) (No. Polis : RF/151089) BERKENAAN : MUHAIMI BIN MORAT (NO. K/P: 680110-09-5349) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BERKENAAN : LAW MEI FUN (NO. K/P: 661011-08-5416/A0590776) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS EX PARTE : EX PARTE EX-PARTE : MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : NOTIS NOTIS Kepada: NOTIS Kepada: Kepada: HASSAN SALLEHUDIN BIN [email protected] B-23A-01 Maxim Citylight Sentul Pasar 51100 Kuala Lumpur HASSAN SALLEHUDIN BIN [email protected] Pertubuhan Berita Nasional (Bernama-radio) Digital Media Services Sdn. Bhd. Tingkat 15 Wisma Bernama 28 Jalan 1/65A Off Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur Dan/ atau, Kepada: MOHD FADZLI BIN CHE ROSDI MOHD FADZLI BIN CHE ROSDI MUHAIMI BIN MORAT MUHAIMI BIN MORAT BLOK G5-8-1 PERUMAHAN POLIS IPD GOMBAK 68100 BATU CAVES SELANGOR DARUL EHSAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pusat Kutipan, Tingkat 13, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan mempunyai alamat cawanganny­a di Level G.01 & G.01 AL, Aras Bawah 1.01 Aras 1, GLO Damansara, Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di Blok G5-8-1 Perumahan Polis, IPD Gombak,68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan dan/atau 4444-02-10 Berek Kelamin, IPP Bukit Aman, 50560 Kuala Lumpur dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. 4444-02-10 BEREK KELAMIN IPP BUKIT AMAN 50560 KUALA LUMPUR DAN/ATAU LAW MEI FUN LAW MEI FUN DAN/ATAU D 642 JALAN HAJI JUNID 25000 KUANTAN PAHANG D/A:JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT NEGERI PAHANG UNIT OPERASI JALAN BUKIT UBI 25000 KUANTAN PAHANG bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 17/10/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Kuantan dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu di D 642 Jalan Haji Junid, 25000 Kuantan, Pahang dan/atau D/A: Jabatan Bomba Dan Penyelamat Negeri Pahang, Unit Operasi, Jalan Bukit Ubi, 25000 Kuantan, Pahang dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. NO. 5, JALAN MAWAR 3 BATU 16, TAMAN MAWAR 48000 RAWANG SELANGOR DARUL EHSAN D/A: EURO SPACE SYSTEM SDN BHD WISMA EURO, LOT 21, RAWANG INDUSTRIAL ESTATE 48000 RAWANG SELANGOR DARUL EHSAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh yang beralamat di Susulan Berpusat Wilayah Sungai Buloh, Bangunan Bank Rakyat Cawangan Sungai Buloh, 91 & 93, Pusat Komersial TSB, Jalan Nautika B U20/B, Seksyen U20, Shah Alam, 40160 Shah Alam dan Cawangan Rawang, 73, Jalan Bandar Rawang 2, Pusat Bandar Rawang, 48000 Rawang, Selangor dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 15/08/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 25/09/2019 (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamatalam­at terakhir seperti di atas dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu 7 hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN MBSB AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pusat Kutipan, Tingkat 13, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan mempunyai alamat cawanganny­a di No. 326 Jalan Bandar Melawati, Melawati Square, Pusat Bandar Melawati, 53100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di B-23A-01 Maxim Citylight, Sentul Pasar, 51100 Kuala Lumpur dan Pertubuhan Berita Nasional (Bernama-radio), Digital Media Services Sdn. Bhd., Tingkat 15 Wisma Bernama, 28 Jalan 1/65A Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. BANK BERHAD BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD 10.10.2019 Bertarikh pada 22 Oktober 2019. Bertarikh pada 7 Oktober 2019. t.t. ........................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini telah difailkan oleh Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3 – D-07-3, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel : 03-8928 9299 No. Fax: 03-8920 9599) (Ruj. Kami: DLBRPK.7727.L.2019) Bertarikh pada 10 Oktober, 2019 t.t. ........................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3 – D-07-3, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel : 03-8928 9299 No. Fax: 03-8920 9599) (Ruj. Kami: DLBRPK.7712.L.2019) t.t ------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuantan ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Bertarikh pada 25 September, 2019 t.t --------------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). NOTIS NOTIS NOTIS NOTIS Rujukan Kami: ZE(Z)/CL/BKR(RAWANG)/CO/176/17.../[email protected] Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/2352/19.../HANI

© PressReader. All rights reserved.