Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 35 : C35

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C35 8 NOVEMBER, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-4573-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO.BA-29NCC-5468-09/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM NEGERI PERAK, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. AA-29NCC-631-06/2019 SAMAN PEMULA NO. PA-28JM-1-10/2019 Dalam perkara mengenai Grant Venture Sdn. Bhd. (No. Syarikat: 1206893-D); Dan Dalam perkara mengenai Seksyen 404, 405, 406, 410 Akta Syarikat-syarikat 2016; Dan Dalam perkara mengenai Aturan 92 Kaedahkaed­ah Mahkamah 2012 SIN SOON HOCK SDN. BHD. BER : AZHAR BIN ALIBUDIN (NO. K/P: 711219-05-5059 / A1835699) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BHD (011547-M) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MOHD NAZLEE BIN MOHAMAD YUSOF (No. Polis: RF/151688) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS BERKENAAN : BERKENAAN : HADDAFI BIN HAMIDUN (NO. K/P: 840613-10-5991) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) EX-PARTE EX-PARTE ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N EX PARTE : NOTIS HADDAFI BIN HAMIDUN Kepada:- Kepada: AZHAR BIN ALIBUDIN A-05-08, BATAI APARTMENT, JALAN S4 ½, SELAYANG HEIGHTS, SELAYANG, 68100 BATU CAVES, SELANGOR AMBIL PERHATIAN NO8 LENGKOK MERU PERMAI 7 HALAMAN MERU PERMAI 30020 IPOH PERAK DARUL RIDZUAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Ipoh oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 19/06/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh 10 Oktober 2019 (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Ipoh dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat terakhir, iaitu di No. 8, Jalan Lengkok Meru Permai 7, Halaman Meru Permai, 30200 Ipoh, Perak Darul Ridzuan dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. ... Pemohon Kepada: SAMAN PEMULA (Ex-parte) Benarkan semua pihak yang berkenaan hadir di hadapan Hakim dalam Kamar pada hari Jumaat pada 15 hb November 2019 jam 9.00 pagi, mendengar permohonan oleh Pemohon yang dinamakan di atas untuk Perintah-perintah yang berikut:(a) Bahawa perintah pengurusan kehakiman (judicial management order) dibuat terhadap syarikat (“Syarikat tersebut”); (b) Bahawa dalam kesemua masa yang material yang mana perintah pengurusan kehakiman ini berkuatkua­sa, hal ehwal, perniagaan dan harta Syarikat tersebut hendaklah diuruskan oleh seorang pengurus kehakiman yang dilantik oleh Mahkamah ini; (c) Bahawa Khor Yong Yong c/o Moores Rowland Consulting (PG) Sdn. Bhd. dilantik sebagai pengurus kehakiman (judicial manager) (d) Mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan hendaklah mengambil tindakan yang perlu untuk memberi kesan kepada perintah ini; (e) Bahawa kos permohonan ini ditanggung oleh Syarikat tersebut; (f) Perintah-perintah lain yang Mahkamah yang Mulia ini anggap adil dan suaimanfaa­t. Alasan-alasan permohonan ini adalah inter alia:(i) Pemohon adalah pemiutang tidak bercagar (unsecured creditor) kepada Syarikat Grant Venture Sdn. Bhd. (“Syarikat tersebut”) dengan jumlah hutang kepada Pemohon sebanyak Pemohon juga adalah pemegang saham kepada Syarikat tersebut sejak tarikh 20/9/2017. (ii) Syarikat tersebut adalah atau akan tidak berupaya untuk membayar hutang-hutangnya, terutamany­a membayar hutang kepada Pemohon dengan serta merta. (iii) Adalah dalam pengetahua­n Pemohon bahawa Syarikat tersebut masih mempunyai sumber pendapatan pada masa yang material untuk membuat bayaran kepada pemiutang atau pemiutangp­emiutang. Sumber pendapatan Syarikat tersebut adalah daripada pendapatan sewa bulanan. (iv) Sekiranya Syarikat tersebut digulungka­n dengan serta merta, Pemohon sebagai pemiutang dan/atau pemiutang-pemiutang yang lain akan mengalami prejudis atau kerugian untuk menuntut balik hutang-hutang daripada Syarikat tersebut. (v) Perlantika­n pengurus kehakiman (judicial manager) akan lebih efektif menguruska­n hal ehwal Syarikat tersebut, terutamany­a terhadap kesemua hutang-hutang yang didakwa, dan juga pembayaran balik hutang-hutang tersebut secara adil dan saksama mengikut pangkat dan keutamaan (priority of) pemiutang-pemiutang. (vi) Permohonan ini adalah diperlukan untuk melindunga­i kepentinga­n Pemohon dan/atau memitigasi­kan kerugian Pemohon sebagai pemiutang. Alasan-alasan permohonan yang lain adalah seperti yang terkandung dalam Afidavit Koay Eng Oon yang difailkan untuk permohonan ini. Bertarikh 14 Oktober 2019 t.t __________________________ TIMBALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI PULAU PINANG ini difailkan oleh Tetuan CHAN, DE VRIES & CO., Peguambela & Peguarncar­a yang beralamat di No. 51, Jalan Westlands, 10400 Georgetown, Pulau Pinang, peguamcara bagi Pemohon. [Rujukan kami: CDV/21104/10-19/CSF] Mohd Nazlee Bin Mohamad Yusof Kuarters Balai Polis Kuang 48050 Kuang Selangor Darul Ehsan Mohd Nazlee Bin Mohamad Yusof Polis Diraja Malaysia Balai Kampung Melayu Subang 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Tinggi Shah Alam ini oleh yang beralamat di AMBIL PERHATIAN TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BHD (011547-M) LEVEL 20, PLAZA IBM, FIRST AVENUE, BANDAR UTAMA, 47800 PETALING JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN MBSB BANK BERHAD dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Perintah ini dan satu salinan Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan serahan secara pos berdaftar di Grant Venture Sdn. Bhd. (1206893-D) Mohd Nazlee Bin Mohamad Yusof No. 2 Lot 6846 Lorong Kemboja Kampung Melayu Subang 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan AMBIL PERHATIAN A-05-08, BATAI APARTMENT, JALAN S4 ½, SELAYANG HEIGHTS, SELAYANG, 68100 BATU CAVES, SELANGOR dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali lagi di dalam akhbar harian tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu ingin membantah, kamu mestilah dalam masa selepas penyampaia­n Notis Kebankrapa­n memfailkan kepada Mahkamah afidavit / saman dalam kamar untuk membatalka­n Notis Kebankrapa­n ini kepada Pejabat Pendaftara­n Mahkamah Tinggi Shah Alam. Jika kamu gagal berbuat demikian satu Petisyen Pemiutang boleh dikemukaka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kepada Mahkamah ini. bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pusat Kutipan, Tingkat 13, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan mempunyai alamat cawanganny­a di No. 39 Jalan Dinar GU3/G, Seksyen U3, Taman Subang Perdana, 40150 Shah Alam, Selangor dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di Kuarters Balai Polis Kuang, 48050 Kuang, Selangor Darul Ehsan dan/atau No. 2 Lot 6846 Lorong Kemboja, Kampung Melayu Subang 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan/atau Polis Diraja Malaysia, Balai Kampung Melayu Subang, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. TUJUH (7) HARI Bertarikh pada 10 OKTOBER, 2019 t.t -----------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Ipoh ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Bertarikh 22 Oktober 2019 t.t. …………………………………… M/s Rastam Singa & Co Peguamcara bagi pihak NOTIS RM586,475.90. Pemiutang Penghakima­n Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/1431/19.../HANI Notis Pengiklana­n ini difailkan oleh Tetuan Rastam Singa & Co., Peguamcara bagi pihak Pemuitang Penghakima­n yang dinamakan di atas yang mempunyai alamat untuk penyampaia­n di Suite B-6-6, Wisma Pantai, Plaza Pantai, No. 5, Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur. [Tel No. 03 – 2282 4787 Faks No. 03 – 2282 5797] [Ruj. NO.: RSC/KL/UMW/L2299/18 (21745)] DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-475-06/2019 Bertarikh pada 16 Oktober 2019 t.t. ........................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3 – D-07-3, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel : 03-8928 9299 No. Fax: 03-8920 9599) (Ruj. Kami: DLBRPK.6589.L.2017) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-5715-09/2019 BERKENAAN : GHAZALI BIN USOH (NO. K/P: 720601-05-5257) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N BER : MOHAMMAD IDHAM BIN ABDUL AZIZ (NO. K/P: 910110-10-5245) EX-PARTE ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 98127-X) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS NOTIS NOTIS EX-PARTE GHAZALI BIN USOH Kepada: NO 6493 TAMAN PILAH SENALING 72000 KUALA PILAH NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 19/06/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Seremban dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu di No 6493 Taman Pilah Senaling, 72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan Mahkamah ini. Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n termeterai bertarikh 23 September, 2019 melalui Perintah bertarikh 04 November, 2019. Kepada : AMBIL PERHATIAN MBSB BANK MOHAMMAD IDHAM BIN ABDUL AZIZ BLOK 1-3 JALAN RENGAS KEM BATALION 4 PGA CHERAS, 43200 CHERAS, SELANGOR AMBIL PERHATIAN BERHAD DALAM MAHKAMAH SESYEN DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA GUAMAN NO: TA-A52-12-09/2019 bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Shah Alam oleh Bank Islam Malaysia Berhad yang beralamat di dalam No. Kebankrapa­n: BA-29NCC-5715-09/2019 memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n tersebut dilaksanak­an dengan menyampaik­an sesalinan termeterai Notis Kebankrapa­n bertarikh 23 September, 2019 bersama dengan sesalinan termeterai Perintah Mahkamah bertarikh 04 November, 2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n dan Perintah tersebut) di alamat Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di 17.10.2019 Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala DAN MAHKAMAH Lumpur ANTARA MALAYSIA AIRPORTS SDN. BHD. (No. Syarikat: 230646-U) …PLAINTIF DAN AL ANSAR TI TRAVEL & SERVICES SDN. BHD. (No. Syarikat: 1002860-M) …DEFENDAN NOTIS PENGIKLANA­N PENYAMPAIA­N GANTI BLOK 1-3 JALAN RENGAS KEM BATALION 4 PGA CHERAS, 43200 CHERAS, SELANGOR di melalui sijil perakuan mengepos; dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n dan Perintah tersebut di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam; dan dengan mengiklank­an sekali satu Notis di dalam satu isu akhbar harian tempatan iaitu Berita Harian dan penyampaia­n tersebut disifatkan cukup dan sempurna ke atas kamu selepas tujuh (7) hari dari tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan bahawa kos permohonan ini adalah kos dalam kausa. Jika kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu dikehendak­i memfailkan satu Afidavit bagi maksud tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Permohonan untuk memeriksa Notis Kebankrapa­n ini boleh dibuat di Mahkamah ini. Bertarikh pada 04 November, 2019 ……………… t.t ……………… . Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam Saman Pemula (Ex-parte) Bertarikh pada 17 Oktober, 2019 Kepada:- t.t ----------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Seremban ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). AL ANSAR TI TRAVEL & SERVICES SDN. BHD. (No. Syarikat: 1002860-M) Lot L1 6B, Public Concourse, Level 1, Lapangan Terbang Sultan Mahmud, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. DAN NOTIS Guaman Guaman 222 222 AL ANSAR TI TRAVEL & SERVICES SDN. BHD. (No. Syarikat: 1002860-M) Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/1161/19.../HANI No. 59B, Tingkat 1 & 2, Jalan SS 6/12, Kelana Jaya, 47301, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. bahawa satu Writ Saman bertarikh dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 20.9.2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh Plaintif diatas dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 20.9.2019 tersebut disampaika­n kepada kamu sebagai Defendan secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n dengan sesalinan termeterai Perintah Penyampaia­n Ganti dan sesalinan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 20.9.2019 masing-masing di alamat terakhir Defendan yang diketahui iaitu di alamat terakhir Defendan yang diketahui iaitu di Lot L1 6B, Public Concourse, Level 1, Lapangan Terbang Sultan Mahmud, 21300, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman dan di NO.59B, Tingkat 1 dan 2, Jalan SS 6/12, Kelana Jaya, 47301, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, di papan notis Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu dan dengan mengiklank­an satu Notis Pengiklana­n di dalam keluaran suratkhaba­r “Berita Harian” dan penyampaia­n sedemikian hendaklah menjadi sempurna dan cukup selepas tujuh (7) hari dari tarikh penampalan atau pengiklana­n yang terakhir. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 20.9.2019 tersebut ini telah ditetapkan untuk SEBUTAN pada 26hb November 2019 jam pukul 9.00 pagi di Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu, Tingkat 5b, Kompleks Mahkamah Kuala Terengganu, Terengganu yang mana kamu dikehendak­i hadir tanpa gagal dan sekiranya kamu gagal hadir di Mahkamah, perintah seperti yang dipohon dalam Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 20.9.2019 tersebut akan dimasuki ke atas kamu di atas ketidakhad­iran kamu. Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan bertarikh 20.9.2019 tersebut boleh diperiksa oleh kamu dengan permohonan ke Mahkamah ini. Bertarikh 4 haribulan November, 2019 t.t. ……… ......................................... Tetuan Rizal, Many & Logan Peguamcara bagi pihak Plaintif ini telah difailkan oleh Tetuan Rizal, Many & Logan Peguamcara bagi pihak Plaintif yang beralamat di No. 5A, Jalan Taman Subang Jasa 1, Seksyen U6, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tel : 03-78464779, 03-78454779 Fax : 03-78468745 (Ruj: RML/LIT/4781/19/MASB (AANS) Emel : nlogan.rizalmanyl­[email protected] NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BENTUK IKLAN ini dikeluarka­n oleh Tetuan Khalek Awang & Associates yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di 59-3, Tingkat 3, Blok E, Platinum Walk, No. 2, Jalan Langkawi, 53300 Setapak, Kuala Lumpur. No. Tel: 03-4142 8281/5281 No Faks: 03-4142 0281 AMBIL PERHATIAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUANTAN DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. CA-29NCC-486-08/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: WA - 29NCC - 657 - 03 / 2019 (Ruj: KA/L/BIMB/19-257 PF(T)) BERKENAAN : NOOR SHARMILA BINTI MOHAMED YUNAN (NO. K/P: 751120-03-5054) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : AL-RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N (MALAYSIA) BHD (NO. SYARIKAT : 719057-X) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM SAMAN PEMULA NO: JB-24NCVC-325-08 TAHUN 2019 BERKENAAN:- Norasekin Binti Arifin [No. K/P: A0719884 (670620-03-5806)] ...Penghutang Penghakima­n EX-PARTE:- HSBC Amanah Malaysia Berhad (No. Syarikat: 807705-X) ...Pemiutang Penghakima­n EX-PARTE NOTIS Dalam Perkara Mengenai Kanun Tanah Negara 1965 Dan Dalam Perkara Mengenai Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 Dan Dalam Perkara Mengenai Hakmilik GRN 50896 Lot 5141 Bandar Maharani Daerah Muar ANTARA Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 28.08.2019 Kepada:- NOOR SHARMILA BINTI MOHAMED YUNAN NOTIS IKLAN NO 28 LORONG PELINDUNG MAJU 10 TAMAN PELINDUNG MAJU 26100 KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat di Kepada:- Norasekin Binti Arifin [No. K/P: A0719884 (670620-03-5806)] No. 595, Jalan Gombak, Batu 4½, 53000 Kuala Lumpur No. 15A, Jalan 9C/6, Taman Setapak Indah, Danau Kota, 53300 Kuala Lumpur No. 2, Jalan Melati Indah 1, Taman Bayu Kemensah, 53100 Ampang, Kuala Lumpur No. 18, 19 & 20 Jalan Mamanda 5, Ampang Point, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan 332A-13E, Level 13, Plaza Ampang City, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh HSBC Amanah Malaysia Berhad (No. Syarikat: 807705-X) yang beralamat di Aras 7, Bangunan HSBC (South Tower), No. 2 Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Perintah dan Petisyen Pemiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di alamatalam­at terakhir kamu dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang ini akan didengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur, Aras 3 (Bahagian Tengah), Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Tuanku Abdul Halim (Jalan Duta), 50506 Kuala Lumpur pada dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan perintah kebankrapa­n ke atas kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. AMBIL PERHATIAN AL-RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATIO­N Retail Collection And Recovery Centre, Suite 8-19-5, Level 19, Menara Olympia, No. 8, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur TAN CHUN CHOY (NO K/P: 630821-01-5549) dan di dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n tersebut yang telah dilanjutka­n tarikh keesahanny­a untuk tempoh tiga (3) bulan melalui Perintah Mahkamah bertarikh 23.10.2019 disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan mengiklank­annya sekali di dalam salah sebuah akhbar tempatan “BERITA HARIAN” dalam bentuk notis ini dan secara Penampalan di papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Kuantan serta dan Penampalan dialamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui dan penyampaia­n sedemikian hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap kamu dalam masa selepas empat belas (14) hari dari tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos bagi permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. … PLAINTIF DAN dan di 1. ABDUL MUIZ BIN SULAIMAN 2. ABDUL SAMAD BIN HAJI SIRAJ 3. ABDULLAH BIN MOHAMED 4. AZIZAH BINTE SULAIMAN 5. AZZAH BINTE SULAIMAN 6. HAJI HUSIN BIN YAHYA 7. KALTHOM BIN SULAIMAN 8. KAMARIAH BINTE SULAIMAN 9. KHAIRIYAH BINTE SULAIMAN 10. MAHANI BINTE KASSIM 11. MOHAMED BIN HAJI SIRAJ 12. MOHAMED YASSIN BIN KASSIM 13. SALAMAH BINTE SULAIMAN 14. SALMAH BINTE KASSIM 15. SHAMSIAH BINTE SULAIMAN 16. SYED AB. RAHMAN BIN MOHAMAD ALSAGAFF … DEFENDAN-DEFENDAN dan di dan di AMBIL PERHATIAN Bertarikh pada 23 OKTOBER, 2019 ---------------------TT-----------------------PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI KUANTAN NOTIS PENGIKLANA­N ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Rujukan Kami: ZE/L/ARB/TL/6545/19 NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI Notis Am Notis Am 223 223 Lesen Minuman Keras Lesen Minuman Keras NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI-BENTUK IKLAN 221 DAN AMBIL PERHATIAN 221 Kepada :DEFENDAN-DEFENDAN bahawa satu Saman Pemula bertarikh 15-08-2019 dan Afidavit Sokongan telah dikeluarka­n terhadap kamu sebagai Defendan-defendan di Mahkamah Tinggi Muar oleh Tan Chun Choy yang beralamat di No. 55-1, Jalan Khalidi 84000 Muar, Johor dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Saman Pemula tersebut dan dokumen-dokumen berkaitan beserta dengan sesalinan Perintah bertarikh 17-10-2019, ditampal di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Muar dan juga dengan mengiklank­an Notis ini di dalam surat khabar “Berita Harian”dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap kamu empat belas (14) hari dari tarikh perlaksana­an yang terakhir. Saman Pemula ini boleh disemak oleh kamu atas permohonan di Mahkamah Tinggi Muar. AMBIL PERHATIAN NOTIS 18 NOVEMBER 2019 jam 9.00 pagi PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS CHAN KAH WAI No YTWO Adalah dengan ini dimaklumka­n bahawa yang berniaga dengan nama ingin membuat permohonan kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan Eksais, Wilayah Persekutua­n, d/a Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tingkat 4, 5 dan 9, Menara DBKL 2, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur bagi lesen Menjual Minuman Keras Jenis di k/p: 930403-14-5863 COFFEE HOUSE (003011312-U) 16 OKTOBER 2019. t.t ................................................ LEE HONG SHI Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Notis ini dikeluarka­n oleh Tetuan Shearn Delamore & Co., peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang tersebut di atas, beralamat untuk penyampaia­n di Tingkat 7, Wisma Hamzahkwon­g Hing, No. 1, Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur. SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Saman Pemula tersebut ditetapkan untuk perbicaraa­n di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Muar, Johor pada hari Khamis, 21 November 2019, jam 9.00 pagi. Bertarikh pada 17 Oktober 2019 t.t RUMAH AWAM KELAS 1 NO. 20-G, JALAN RADIN BAGUS 1, BANDAR BARU SRI PETALING, 57000 KUALA LUMPUR. .................................................................. TETUAN CHRIS LEE & PARTNERS PEGUAMCARA PLAINTIF NOTIS IKLAN ini difailkan oleh Tetuan Chris Lee & Partners, Peguamcara Plaintif yang mempunyai alamat penyampaia­n di No. 33-4, 1 st Floor, Jalan Ali, 84000 Muar, Johor. Tel : 606-9541931 Fax : 606-9545931[Ruj: L-01179-19-LCY-TKR-HY] Sebarang bantahan dari orang ramai hendaklah dikemukaka­n kepada Lembaga seperti alamat di atas. Tel: +603 2027 2727 Faks: +603 2034 2763 Ruj: SD (DR) 4107314 SKD

© PressReader. All rights reserved.