Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 37 : C37

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C37 8 NOVEMBER, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 No. Syarikat : 879794-X DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR , MALAYSIA PETISYEN PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. JA-28NCC-238-10/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM, MALAYSIA PETISYEN PENCERAIAN NO : JA-33-464-09/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. TA-29NCC-452-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. JA - 28NCC - 240 - 10/ 2019 Dalam perkara Seksyen 53 dan 54 (1) (c) Akta Memperbaha­rui Undang-undang (Perkahwina­n dan Penceraian) 1976 Antara Dalam perkara Seksyen 466 Akta Syarikat 2016 Dan Dalam perkara O & G OFFSHORE SDN BHD (No. Syarikat : 879794-X) Antara BERKENAAN : MOHD AZRI BIN SHARONI (NO. K/P: 851127-33-5007) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : MBSB BANK BERHAD (NO. SYARIKAT : 716122-P) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam Perkara Seksyen 465 (1) (e) & 466 (1) (a) Akta Syarikat, 2016 CHONG HON LOONG (NO. K/P: 820128-12-5157) …Pempetisye­n Dan EX-PARTE Dan DZAS IDAMAN SDN. BHD. Dalam Perkara (dahulunya dikenali SEMILIR IDAMAN CONSTRUCTI­ON SDN. BHD.) (No. Syarikat : 590832-M) Antara SULIYATI (P) (NO PASPOT INDONESIA: P733717) NOTIS MTC WORLD SDN BHD (No. Syarikat : 1076018-P) …Responden ...PEMPETISYE­N NOTIS Dan Kepada: SULIYATI (P) (NO PASPOT INDONESIA: P733717) (sekarang dikenali sebagai Paspot Indonesia: W195850) Kepada : O & G OFFSHORE SDN BHD (No. Syarikat : 879794-X) ...RESPONDEN IKLAN PETISYEN PENGGULUNG­AN SYARIKAT MOHD AZRI BIN SHARONI MOHD AZRI BIN SHARONI DAN/ATAU TTA TRADING SDN. BHD. POLIS DIRAJA MALAYSIA IBU PEJABAT POLIS DAERAH DUNGUN 23000 DUNGUN TERENGGANU DARUL IMAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh yang beralamat di Tingkat 11, Wisma MBSB, 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 24/07/2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Notis Kebankrapa­n tersebut”) ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut serta satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bertarikh (selepas ini dikenali sebagai “suratcara tersebut”) di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di akhbar Berita Harian dan dengan penampalan di alamat-alamat terakhir, iaitu di D/A: Polis Diraja Malaysia, Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun, 23000 Dungun, Terengganu Darul Iman dan/atau No 1398 Felda Keratong 5, 26900 Bandar Tun Razak, Pahang Darul Makmur dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. NO 1398 FELDA KERATONG 5 26900 BANDAR TUN RAZAK PAHANG DARUL MAKMUR (No. Syarikat : 720563-T) Dan … Pempetisye­n No. 130, Jalan Keris, Taman Sri Tebrau, 80050 Johor Bahru, Johor bahawa satu Petisyen telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah Tinggi ini oleh yang beralamat di 04-05, BLK H, Sri Awana Town House, Jalan Silat Lincah, Bandar Selesa Jaya, 81300 Skudai, Johor dan Mahkamah ini telah memerintah­kan supaya Petisyen ini disampaika­n ke atas kamu melalui penyampaia­n ganti iaitu dengan mengiklan sekali dalam bentuk notis mengenai Petisyen Perceraian ini dan Perintah ini di dalam suratkhaba­r Nanyang Siang Pau dan Berita Harian serta menampalka­n sesalinan Petisyen Perceraian tersebut dan Perintah ini di papan kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru dan alamat yang terakhir diketahui di No. 130, Jalan Keris, Taman Sri Tebrau, 80050 Johor Bahru, Johor NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI bahawa suatu Petisyen untuk penggulung­an syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah pada 14.10.2019 dikemukaka­n oleh MTC WORLD SDN BHD. DAN bahawa Petisyen tersebut diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan Mahkamah yang bersidang di Johor Bahru pada pukul pada DZAS IDAMAN SDN. BHD. SILA AMBIL PERHATIAN (dahulunya dikenali SEMILIR IDAMAN CONSTRUCTI­ON SDN. BHD.) (No. Syarikat : 590832-M) … Responden CHONG HON LOONG (NO. K/P : AMBIL PERHATIAN 9.00 pagi 10hb. 820128-12-5157) MBSB Disember, 2019. PENGIKLANA­N PETISYEN BANK BERHAD DAN mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang ingin menyokong atau menentang sesuatu perintah mengikut Petisyen tersebut boleh hadir dengan tujuan itu secara peribadi atau melalui peguambela­nya pada masa perbicaraa­n. Salinan Petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan di bawah ini kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang memintanya dengan membuat bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n di No. 147, Jalan Setia 10/10, Taman Setia Indah, 81100 Johor Bahru, Johor. Peguamcara Pempetisye­n ialah Tetuan Arthur Lee & Company di Suite 3.1, Bangunan Pelangi, No.1, Jalan Biru, Taman Pelangi, 80400 Johor Bahru, Johor. Bertarikh pada 7 November 2019. Notis adalah dengan ini diberi bahawa Petisyen untuk Penggulung­an Syarikat dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah dikemukaka­n pada 10.10.2019 oleh dan bahawa Petisyen tersebut adalah ditetapkan untuk didengar di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru pada dan mana-mana pemiutang Perintah yang dibuat ke atas Petisyen tersebut bolehlah hadir pada masa perbicaraa­n dengan sendirinya atau melalui peguamnya bagi maksud tersebut dan sesalinan Petisyen akan diserahkan kepada mana-mana pihak tersebut meminta yang sama dari orang yang bertandata­ngan di bawah dengan membayar caj kawalsetia yang sama. Alamat Pempetisye­n ialah di 16A, Jalan Rotan Batu, Taman Sri Jaya,83000 Batu Pahat, Johor. Peguamcara bagi Pempetisye­n ialah Tetuan Ong Ban Chai & Co., Peguambela & Peguamcara yang beralamat di No. 704-707, 7th Floor, Johor Tower, Jalan Gereja, 80100 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Takzim. Bertarikh 16.10.2019. TTA Trading Sdn. Bhd. 10.12.2019 pukul 9.00 pagi; 09.10.2019 SILA AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A 26 November 2019 bahawa tarikh pengurusan telah ditetapkan oleh Mahkamah pada di Mahkamah Tinggi Malaya di Johor Bahru, Johor di Tingkat 25, Menara MSC Cyberport, No. 5, Jalan Bukit Meldrum, 80300 Johor Bahru pada pukul 9.00 pagi. Jika kamu berhasrat untuk membantah tindakan ini, kamu mestilah menandatan­gani Akuterima Penyampaia­n bagi perkara di atas dan menghantar kepada Pendaftar Mahkamah ini dalam masa TUJUH (7) hari dari tarikh penyampaia­n di atas. Jika ingkar berbuat demikian, Pempetisye­n Suami boleh memohon kepada Mahkamah untuk arahan pendengara­n Petisyen ini seterusnya. Salinan Petisyen Perceraian ini, Afidavit, Akuterima Penyampaia­n, Notis Prosiding dapat kamu perolehi melalui permohonan di Mahkamah Tinggi di Johor Bahru atau peguamcara Pempetisye­n. t.t. .......................... Arthur Lee & Company Peguamcara bagi Pempetisye­n PERINGATAN – Sesiapa yang ingin hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an, atau menghantar dengan pos, kepada peguamcara yang dinamakan di atas, Tetuan Arthur Lee & Company, suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau jika ia sebuah firma, nama dan alamat firma, dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan atau peguamcara­nya, jika ada. Notis hendaklah disampaika­n, atau jika dihantar dengan pos, hendaklah dihantar dalam jangkamasa mencukupi, supaya sampai kepada pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul 12.00 tengah hari pada 09hb Disember 2019 (sehari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk perbicaraa­n Petisyen tersebut). IKLAN PETISYEN ini dikeluarka­n oleh Peguambela dan Peguamcara di Suite 3.1, Level 3, Bangunan Pelangi, No. 1, Jalan Biru, Taman Pelangi, 80400 Johor Bahru, Johor. ONG BAN CHAI & CO. Peguamcara Pempetisye­n Bertarikh pada 09 Oktober, 2019 t.t ------------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu ini dikeluarka­n oleh Tetuan Zulpadli & Edham, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 24, Jalan Perumahan Gurney, 54000 Kuala Lumpur. (Tel: 03-2694 6997/6979/8526 Fax: 03-2691 1107). Nota: Bertarikh pada 20 haribulan Oktober 2019 Tandatanga­n ---------------------------------------Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru Mana-mana orang yang berniat untuk hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampai kepada atau menghantar melalui pos kepada dinamakan Tetuan Ong Ban Chai & Co.,notis bertulis niat beliau berbuat demikian. Notis hendaklah menyatakan nama dan alamat orang, atau sekiranya sebuah firma, nama dan alamat firma, atau Peguamcara beliau atau mereka (sekurangny­a ada) dan hendaklah diserahkan, atau sekiranya diposkan, hendaklah diterima oleh pihak pempetisye­n atau peguamcara­nya tidak lewat dari jam 12 tengahari satu (1) hari sebelum tarikh pendengara­n iaitu pada 09.12.2019 [OBC/JC/D.89/19] NOTIS Tetuan Arthur Lee & Company, NOTIS ini difailkan oleh Tetuan William, Florence & Partners, beralamat di No. 34-01, Jalan Idaman 2, Taman Larkin Idaman, 80350 Johor Bahru, Johor peguamcara bagi Pempetisye­n di atas. (Ruj Kami: WF/L/10017/2019/F/NG/MAS) Rujukan Kami: ZE/L/MBSB/PL/2003/19.../HANI (Ruj. Kami: Y.L.MTC.WU.5632.18.KY(BY)) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO : JB 29NCC – 88 – 02 / TAHUN 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI ALOR SETAR DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI TEMERLOH DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO. CB-29NCC-358-09-2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA TERENGGANU DALAM NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO.TA-29NCC-389-07/2019 DALAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: KA-29NCC-134-01/2019 Dl ANTARA : RIZALMAN BIN AHMAD (NO. K/P: 820522-06-5703) ...Penghutang Penghakima­n EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD ...Pemiutang Penghakima­n NORIZAWATI BINTI DEWA BERKENAAN : JURAIMY BIN IDRIS (NO. K/P : 830525-14-5433/T1143249) … Penghutang Penghakima­n : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 6175-W) Berkenaan : (No. K/P: 831220-02-5312) PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BER : NURUL AKMA AMIRA BINTI CHE GHANI (NO. K/P: 910906-11-5334) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BHD (011547-M) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN PER MACRO DIMENSION CONCRETE SDN BHD Ex-parte : (No. K/P: 422210-T) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE EX-PARTE NOTIS PENGIKLANA­N PETISYEN PEMIUTANG … Pemiutang Penghakima­n NOTIS (Dalam perkara Petisyen Pemiutang yang dikeluarka­n pada 02-10-2019) Kepada:- NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BENTUK IKLAN JURAIMY BIN IDRIS (NO. K/P : 830525-14-5433/T1143249) No. 16, Jalan 36C, Taman Kluang Barat, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim. JURAIMY BIN IDRIS (NO. K/P : 830525-14-5433/T1143249) Lot 637, Kampung Bukit Nangka, Tanah Merah, 17700 Ayer Lanas, Kelantan. JURAIMY BIN IDRIS (NO. K/P : 830525-14-5433/T1143249) Markas Tentera Darat, Cawangan Sumber Manusia Kementah Jalan Padang Tembak, 50634 Kuala Lumpur. AMBIL PERHATIAN (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang difailkan pada 11.9.2019) Kepada: (Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh 03 Julai 2019 yang dilanjutka­n tempoh keesahaann­ya selama dua (2) bulan bermula 03 Oktober 2019 hingga 02 Disember 2019) Kepada : NORIZAWATI BINTI DEWA RIZALMAN BIN AHMAD (NO. K/P: 820522-06-5703) Kampung Lembah Palas, Mukim Sungai Laka, 06010 Changlun, Kedah. bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di Kepada:- Hospital Sultan Hajl Ahmad Shah, 28000 Temerloh, Pahang Darul Makmur, Dan No. 401, Blok 5, Felda Mempaga 1, 28600 Karak, Pahang Darul Makmur. bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah keluarkan terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Lot 92, Jalan Zamrud, Nadi Kota, 26400 Bandar Jengka, Pahang Darul Makmur dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n tersebut di sampaikan kepada kamu dengan menampalka­n dan menyampaik­an salinan-salinannya beserta satu salinan yang dimeterai bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti di Papan Notis di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti di atas dan pengiklana­n sedemikian satu keluaran akhbar tempatan dan bahawa penyampaia­n, penampalan dan pengiklana­n sedemikian dianggap sebagai penyampaia­n yang wajar dan mencukupi akan Notis Kebankrapa­n ini ke atas kamu selepas tamat tempoh daripada perbuatan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut,kamu hendaklah memfailkan Afidavit kepada Mahkamah dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh Penyampaia­n tersebut menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan Afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. NURUL AKMA AMIRA BINTI CHE GHANI A 319, BANDAR SRI BANDI, 24000 KEMAMAN, TERENGGANU AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN Macro Dimension Concrete Sdn Bhd PT 48877, Jalan Persiaran Amanjaya 5, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n salinan-salinannya beserta satu salinan yang bermeterai bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti di hadapan pintu premis di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n di Kampung Lembah Palas, Mukim Sungai Laka, 06010 Changlun, Kedah, di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya Alor Setar dan pengiklana­n Notis ini dalam satu keluaran akhbar tempatan berbahasa Malaysia Berita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n sedemikian dianggap sebagai penyampaia­n yang wajar dan mencukupi akan Petisyen Pemiutang ini ke atas kamu selepas tamat tempoh tujuh (7) hari daripada perbuatan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu ini oleh yang beralamat di TOYOTA CAPITAL MALAYSIA SDN BHD (011547-M) Level 20, Plaza IBM, First Avenue, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan AMBIL PERHATIAN dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n satu salinan Perintah dan satu salinan Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Terengganu dan menampalka­n di alamat terakhir kamu yang diketahui di di dan juga mengiklank­an di dalam akhbar harian bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 6175-W), yang beralamat di Monitoring Collection & Recovery Centre, 11th Floor, Menara Bumiputra, 21 Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n salinannya bersama-sama dengan Perintah meterai untuk penyampaia­n ganti di pintu luar premis kamu di alamat yang tersebut di atas dan di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Muar, Johor serta mengiklank­an Notis ini di dalam satu keluaran Akhbar Barita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n yang sempurna dan cukup kepada kamu empat belas (14) hari dari tarikh pengiklana­n dan penampalan tersebut. A 319, BANDAR SRI BANDI, 24000 KEMAMAN, TERENGGANU Mahkamah Tinggi Temerloh, tempatan “Berita Harian”. DAN bahawa penyampaia­n tesebut dianggap penyampaia­n sempurna selepas dari tarikh pengiklana­n dan penampalan tersebut. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan afidavit kepada Mahkamah dalan tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n tersebut menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n tersebut boleh diperiksa oleh kamu melalui satu permohonan kepada Mahkamah ini. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan dibicara pada tarikh 05-11-2019 jam 9:00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir dan sekiranya kamu tidak hadir, Mahkamah yang mulia ini boleh membuat satu Perintah Penerimaan terhadap kamu tanpa kehadiran kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu melalui permohonan kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 24 Oktober, 2019. Berita Harian TUJUH (7) HARI TUJUH (7) HARI BERTARIKH 30 September 2019 -SGD…………………………………… TIMBALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI MALAYA KUALA TERENGGANU ini telah difailkan oleh Tetuan Rastam Singa & Co, peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan di atas dan beralamat di Suite B-6-6, Wisma Pantai, Plaza Pantai, No. 5, Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur. [Tel No. 03-2282 4787 Faks No. 03-2282 5797] [Ruj: RSC/KL/UMW/L2299/19 (24709)] DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Muar, Johor bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di pada pukul yang mana kamu adalah dikehendak­i hadir dan jika tidak hadir, Mahkamah Yang Mulia ini boleh membuat Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuma­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan kepada Mahkamah ini. Mengikut Perintah bertarikh pada 24 haribulan September 2019 t.t _______________________ 18/11/2019, 9:00 pagi Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Alor Setar NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI – PENGIKLANA­N PETISYEN PEMIUTANG Bertarikh pada 23 Oktober 2019 NURUL BALKIS BINTI ZUNAIDI Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Temerloh Notis Pengiklana­n ini difailkan The Chambers of B.y.khoo, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No.70, Taman Choo Kee, Jalan Raja Syed Saffi, 01000 Kangar, Perlis. No. Tel: 04-977 9319 No. Faks: 04-970 4114 Emel: kbylawcham­[email protected] NOTIS ini telah difailkan oleh Tetuan Radzi & Abdullah, Peguambela & Peguamcara, No. 24, Tingkat 2, Jalan lnderapura 2, Bandar lnderapura, 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur. (Ruj: Raj/l/bkr(jgk)bankrap116/0919/8342/shaa t.t Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya, Muar, Johor. (Rujukan Fail: LIT 1901-30004) NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BENTUK IKLAN ini dikeluarka­n oleh Tetuan Rodziah And Company, Peguambela & Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 30, Tingkat 1, Jalan Dato Kapten Ahmad, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim. (Ruj : RC/KLG/10810/19/NS/NB) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI TEMERLOH DALAM NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO : CB - 29NCC - 359 - 09 / 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO : JB 29NCC – 532 – 11 / TAHUN 2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. : WA - 29NCC - 1162 - 04 / 2019 BERKENAAN : SAZALI BIN SHAFIE (NO. K/P : 810620-02-6289/T1127983) … Penghutang Penghakima­n : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 6175-W) … Pemiutang Penghakima­n NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BENTUK IKLAN BER : MOHD AKHRAM BIN ALI [K/P NO. : 791128-06-5553] ADALAH RAKAN KONGSI DAN BERNIAGA ATAS NAMA SAUDAGAR TANI ENTERPRISE [COMPANY NO. : 001588879-A] EX-PARTE : MAJLIS AMANAH RAKYAT [MARA] ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BER : NADIA BINTI AHMAD ADZMI (No. K/P : 820518 - 07 - 5650) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : MAYBANK ISLAMIC BERHAD (787435-M) … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-293-01/2019 EX-PARTE ABD HADI BIN ABD HALIM Berkenaan : EX-PARTE [No. K.P.: 850904-10-5093] ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte : Kepada : NOTIS (Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n (Kandungan No. 2) yang difailkan bertarikh 11 September 2019) SAZALI BIN SHAFIE (NO. K/P : 810620-02-6289/ T1127983) No. 8, Jalan 75, Taman Kluang Barat, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim. AMBIL PERHATIAN SAZALI BIN SHAFIE (NO. K/P : 810620-02-6289/ T1127983) Kampung Padang Belon Karangan, 09700 Kulim, Kedah. NADIA BINTI AHMAD ADZMI 10, Jalan Puan, Kampung Baru 50300 Kuala Lumpur bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh Maybank Islamic Berhad beralamat di Pengurusan Pemulihan, Tingkat 3, Bangunan Maybank, No. 11, Jalan 51A/222, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Petisyen Pemiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di No. 10, Jalan Puan, Kampung Baru, 50300 Kuala Lumpur, dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama BERITA HARIAN dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang ini akan didengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Aras 3, Tengah, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan perintah kebankrapa­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 24 Oktober, 2019. ………… ..…t.t ……………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. ini telah difailkan oleh Tetuan Azam, Baba & Aqmar, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di 3-1, Jalan 10/23A, Medan Makmur, Off Jalan Usahawan, Setapak, 53200 Kuala Lumpur. [ABA/L/EXE/3534/MBB/222/KLCC–NBO] Kepada:no. NOTIS PENGIKLANA­N KEPADA : MOHD AKHRAM BIN ALI (Adalah rakan kongsi dan berniaga atas nama SAUDAGAR TANI ENTERPRISE) No. 23, Kampung Janda Baik, 28750 Bentong, Pahang Darul Makmur. (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 18/07/2019) [No. K.P.: 850904-10-5093] UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA JABATAN BENDAHARI, 43600 UKM BANGI, SELANGOR dan NO 777 JALAN 25,TAMAN JASMIN 43000 KAJANG, SELANGOR Dan NO 69 JALAN 19, TAMAN BYJUT MEWAH 43000 KAJANG, SELANGOR bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 18/07/2019 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA JABATAN BENDAHARI 43600 UKM BANGI SELANGOR dan NO 777 JALAN 25 TAMAN JASMIN 43000 KAJANG SELANGOR dan NO 69 JALAN 19 TAMAN BYJUT MEWAH 43000 KAJANG SELANGOR dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Notis Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 10 Oktober 2019. ..................................................... Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya SHAH ALAM ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-22832982 Fax: 03-22842982 ABD HADI BIN ABD HALIM Kepada: AMBIL PERHATIAN ATAU DI MOHD AKHRAM BIN ALI (Adalah rakan kongsi dan berniaga atas nama SAUDAGAR TANI ENTERPRISE) No. 128, Kampung Chemperoh, Janda Baik, 28750 Bentong, Pahang Darul Makmur. bahawa satu (1) Notis Kebankrapa­n yang telah difailkan di Mahkamah bertarikh 11 September 2019 dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Tinggi di Temerloh oleh yang beralamat di Tingkat 3, Arked Gambut, Jalan Gambut, Peti Surat 310, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur telah memerintah­kan supaya menampalka­n Notis Kebankrapa­n yang bertarikh 11 September 2019 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 23 Oktober 2019 di dan juga di Penghutang Penghakima­n yang terakhir diketahui di bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 6175-W), yang beralamat di Monitoring Collection & Recovery Centre, 11th Floor, Menara Bumiputra, 21 Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n salinannya bersama-sama dengan Perintah meterai untuk penyampaia­n ganti di pintu luar premis kamu di alamat yang tersebut di atas dan di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Muar, Johor serta mengiklank­an Notis ini di dalam satu keluaran Akhbar Barita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n yang sempurna dan cukup kepada kamu empat belas (14) hari dari tarikh pengiklana­n dan penampalan tersebut. AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN MAJLIS AMANAH RAKYAT PAPAN KENYATAAN MAHKAMAH TINGGI DI TEMERLOH NO. 23, KAMPUNG JANDA BAIK, 28750 BENTONG, PAHANG DARUL MAKMUR DAN DI NO. 128, KAMPUNG CHEMPEROH, JANDA BAIK, 28750 BENTONG, PAHANG DARUL MAKMUR “BERITA HARIAN” DAN AMBIL PERHATIAN dan mengiklank­an Notis ini dalam akhbar dan penyampaia­n tersebut hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n sempurna Notis Kebankrapa­n itu kepada kamu selepas empat belas (14) hari dari tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan afidavit kepada Mahkamah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n tersebut menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan membuat permohonan kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 23 Oktober 2019 DAN SELANJUTNY­A AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Muar, Johor bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di pada pukul yang mana kamu adalah dikehendak­i hadir dan jika tidak hadir, Mahkamah Yang Mulia ini boleh membuat Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuma­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan kepada Mahkamah ini. Mengikut Perintah bertarikh pada 13 haribulan September 2019 11/11/2019 jam 9.00 pagi 25/11/2019, 9:00 pagi 26/11/2019 t.t Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya, Muar, Johor. NURUL BALKIS BINTI ZUNAIDI Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Temerloh NOTIS IKLAN ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Mohd. Sofian & Co., yang beralamat di No. 237, Tingkat 1, Udarul Aman Kompleks, Jalan Tun Ismail, 25000 Kuantan, Pahang Darul Makmur, Peguamcara Pemiutang Penghakima­n. [Ruj No. MSC/6441(A)/2014/MM/L-MARA/ BCKY/ MAT] mm/zue Notis NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BENTUK IKLAN ini dikeluarka­n oleh Tetuan Rodziah And Company, Peguambela & Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 30, Tingkat 1, Jalan Dato Kapten Ahmad, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim. (Ruj : RC/KLG/10738/19/NS/NB) Notis Pengiklana­n [Ruj Kami: PFI-BN/135797/2018/NMK]

© PressReader. All rights reserved.