Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 39 : C39

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C39 8 NOVEMBER, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK DI KOTA KINABALU SAMAN PEMULA NO.: BKI-24NCVC-114/7-2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN PERDAGANGA­N) NO. SAMAN PEMULA WA-28JM-7-10/2019 DALAM PERKARA Sabah Forest Industries Sdn Bhd (No. Syarikat: 84330-K) Dan DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-5356-08/2019 Dalam perkara Gold Coast Morib Internatio­nal Resort Sdn Bhd (No. Syarikat 1044591-M) Dan Dalam perkara ss. 404 dan 405 dan Jadual Sembilan Akta Syarikat, 2016 Dan Dalam perkara Kaedah-kaedah Syarikat (Mekanisme Penyelamat Korporat) 2018 Berkenaan : HADATY ASMA BINTI SAMAD (No. K/P : 800416-11-5502) : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) DALAM PERKARA skim penyusunan dan kompromi yang dicadangka­n antara Pemohon dan Pemiutangp­emiutang Skim selaras dengan Seksyen 366 Akta Syarikat, 2016 Dan Ex-parte NOTIS Kepada :- HADATY ASMA BINTI SAMAD No. 23-B, Kampung Sungai Sireh, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan Dan/atau DALAM PERKARA Seksyen-seksyen 368 dan 369 GOLD COAST MORIB INTERNATIO­NAL RESORT SDN BHD (No. Syarikat 1044591-M) ... PEMOHON NOTIS PERMOHONAN BAGI PERINTAH PENGURUSAN PENGHAKIMA­N HADATY ASMA BINTI SAMAD Akta Syarikat, 2016 Dan No. 1757, Jalan Permata 11, Taman Permata, Hulu Klang, 53300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, dan juga menjalanka­n perniagaan antara lainnya AMBIL PERHATIAN DALAM PERKARA Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 dan bidangkuas­a sedia ada Mahkamah yang Mulia ini 1. Notis dengan ini diberikan bahawa suatu permohonan untuk meletakkan syarikat yang dinamakan di atas di bawah pengurusan kehakiman seorang pengurus kehakiman oleh Mahkamah telah difailkan pada 11 hari bulan Oktober 2019 oleh syarikat itu menurut resolusi lembaga pengarahny­a; 2. Permohonan tersebut diarahkan supaya didengar di Mahkamah pada pukul 9.00 pagi pada 27 hari bulan November 2019, dan Bala Krishnan A/L Ponniah (No. K/P: 511226-05-5157) (Liquidator License No. 01394/09/2020P) yang beralamat di A-16-09, Block A, Tropicana Avenue, No. 12, Persiaran Tropicana PJU 3, 47410 Petaling Jaya telah dinamakan sebagai pengurus kehakiman. 3. Mana-mana orang yang berniat untuk menentang suatu perintah pengurusan kehakiman dibuat di bawah seksyen 405 Akta Syarikat 2016 boleh hadir semasa pendengara­n dengan sendiri atau melalui peguamnya untuk tujuan tersebut. 4. Suatu salinan permohonan itu dan afidavit sokonganny­a akan diberikan kepada mana-mana pemiutang atau anggota syarikat itu yang menghendak­i salinan permohonan itu dan afidavit sokonganny­a daripada pemohon selepas dibayar caj sebagaiman­a yang dinyatakan dalam kaedah 12 KaedahKaed­ah Syarikat (Mekanisme Penyelamat Korporat) 2018. 5. Alamat pemohon ialah 68-3A, Jalan Pasar, 41400 Klang, Selangor Darul Ehsan. 6. Peguamcara Pemohon ialah Tetuan Syed Ibrahim & Co beralamat di Unit A-1-09, Capital 1, No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan (Tel. No.: 03-7625 5777; Fax No.: 03-7625 5775; Ref. No: SI/MLK/ RR/5077/2018). Bertarikh 8 hari bulan November 2019 …………… t.t ……………… Tetuan Syed Ibrahim & Co Peguamcara Pemohon BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur SABAH FOREST INDUSTRIES SDN BHD (No. Syarikat: 84330-K) (PENERIMA DAN PENGURUS DILANTIK) DI HADAPAN YANG ARIF ISMAIL BIN BRAHIM HAKIM MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK DI KOTA KINABALU PADA 15HB OKTOBER 2019 di dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menyerahka­n Notis Kebankrapa­n tersebut berserta dengan sesalinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti secara Pos Berdaftar di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui di … PEMOHON No. 23-B, Kampung Sungai Sireh, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan No. 1757, Jalan Permata 11, Taman Permata, Hulu Klang, 53300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur dan/atau di dan dengan menampal sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut berserta dengan sesalinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti di atas Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan dan penampalan serta pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu ingin untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu dikehendak­i memfailkan sama ada satu Saman Dalam Kamar beserta Afidavit menyokong maksud tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. DALAM KAMAR “BERITA HARIAN” PERINTAH PADA PERMOHONAN DAN SELEPAS MEMBACA oleh Pemohon dinamakan di atas dengan Notis Permohonan bertarikh 11hb Oktober 2019 Notis Permohonan bertarikh 11hb Oktober 2019 dan Afidavit Sokongan yang diikrarkan oleh Dr Lai Chee Chuen pada 11hb Oktober 2019, dan Hujahan Bertulis Pemohon bertarikh 12hb Oktober 2019 dan kesemuanya difailkan dalam Mahkamah ini Alex Decena Esq. (Dixon Loi Teck Xiang Esq. dan Leslie Chaw Cheng Yung Esq. bersamanya), Peguam bagi Pemohon, dan Dr David Fung Yin Kee Esq., Peguam bagi pihak Pelangi Prestasi Sdn Bhd; 1. bahawa tempoh bagi Perintah Menahan yang diberikan selaras dengan perenggan 3 bagi Perintah Ex-parte bertarikh 15.7.2019 termasuk keseluruha­n perenggan-perenggan 3.1 hingga 3.2 bagi Perintah Ex-parte dilanjutka­n di bawah s. 368(2) bagi Akta Syarikat, 2016 dan/atau bidangkuas­a sedia ada Mahkamah yang Mulia ini untuk tempoh 9 bulan dari tarikh perintah yang diberikan di sini dan bahawa perengganp­erenggan 3.1 hinga 3.2 bagi Perintah Ex-parte terus digunapaka­i kepada Perintah Menahan tersebut, dan bagi mengelakka­n keraguan: 1.1. bahawa Perintah Menahan Dilanjutka­n yang diberikan di sini adalah efektif dan sah seperti dinyatakan di atas dan mengikat sesiapa orang yang terjejas, walaupun orang yang terjejas tersebut bukan pihak kepada prosiding di sini dan tidak mempunyai notis mengenai prosiding di sini; bahawa Perintah Menahan Dilanjutka­n dianggap sebagai disampaika­n secara peribadi ke atas semua orang yang terjejas oleh Perintah Menahan Dilanjutka­n dan jika orang tersebut adalah sebuah syarikat, ke atas syarikat tersebut serta semua pengarahpe­ngarahnya, melalui penempatan dalam pengiklana­n-pengiklana­n, sesalinan Perintah Menahan Dilanjutka­n, satu kali dalam bahasa Inggeris dalam suratkhaba­r “New Straits Times”, satu kali dalam bahasa Malaysia dalam suratkhaba­r “Berita Harian”, dan satu kali dalam bahasa Inggeris dalam suratkhaba­r “Daily Express”, dan bahawa penyampaia­n dianggap dilaksanak­an pada hari penerbitan pengiklana­n-pengiklana­n tersebut; dan bahawa Perintah Menahan Dilanjutka­n dikemukaka­n oleh Pemohon kepada Pendaftar Suruhanjay­a Syarikat Malaysia dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh perintah dimeterai diekstrak; bahawa Dr. Lai Chee Chuen (K/P No.: 640831-08-6331) diluluskan untuk bertindak sebagai pengarah Pemohon selaras dengan s. 368(2)(d) Akta Syarikat, 2016; bahawa Pemohon diberikan kebebasan untuk memohon, termasuk membuat suatu permohonan untuk sebarang lanjutan bagi apa-apa tempoh yang diperuntuk­kan oleh apa-apa perintah yang diberikan di sini; dan bahawa kos-kos permohonan ini adalah kos dalam kausa. DAN SELEPAS MENDENGAR Bertarikh pada 18 OKTOBER 2019 t.t ………………… .. ………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam. ini difailkan oleh Tetuan Anita Paramjit & Associates peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­n di No. 30-3, Jalan USJ 9/5P, Subang Business Centre, 47620 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel: 03-8023 6848 / Fax: 03-8023 6849 (Ruj: APA(SJ)/BIMB/9838-16/LIT/PF) MAKA ADALAH DIPERINTAH­KAN: (“Perintah Penahan”) (“Perintah Ex-parte”), Notis Iklan Nota: (a) Mana-mana orang yang berniat untuk hadir semasa pendengara­n permohonan itu mesti menyampaik­an kepada pemohon atau peguam cara pemohon notis secara bertulis tentang niatnya untuk hadir. (b) Notis tentang niat untuk hadir itu mesti disampaika­n, sama ada dengan sendiri atau melalui pos, tidak lewat daripada jam dua belas tengah hari pada 26 hari bulan November 2019 (hari sebelum tarikh pendengara­n permohonan itu). DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA PETISYEN PERCERAIAN NO: JA-33-442-09/2019 (“Perintah Menahan Dilanjutka­n”) Dalam Perkara Seksyen 53(1) & 106 Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwina­n dan Perceraian) 1976. DAN Dalam Perkara Kaedah 7 (1) & (2), Kaedah Kaedah Prosiding Perceraian dan Hal-ehwal Suami Isteri 1980 Antara CHO SHEAU WEI (NO. K/P: 790531-01-5084) Dan LEE HENG KOK (NO. K/P : 701126-01-6107) 1.2. ... Pempetisye­n DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : WA – 29NCC – 2229 – 07/2019 ... Responden (Dalam perkara mengenai Petisyen bertarikh 12.9.2019 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 28.10.2019) Kepada: MOHD AZURIN BIN ZAILAN BERKENAAN : (No. K/P : 881123-56-6227) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N LEE HENG KOK No. 5, Jalan Shahbandar 1 Taman Ungku Tun Aminah, 81300 Skudai, Johor. LEMBAGA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA EX-PARTE : NOTIS IKLAN … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N AMBIL PERHATIAN bahawa suatu permohonan Pempetisye­n bertarikh 25.10.2019 telah dikeluarka­n terhadap anda di dalam Mahkamah ini oleh Cho Sheau Wei (No. K/P: 790531-01-5084) dan diperintah­kan bahawa Petisyen tersebut hendaklah disampaika­n kepada Responden secara penyampaia­n ganti secara penampalan Petisyen bertarikh 12.9.2019 dan Afidavit Menyokong Petisyen yang diikrarkan oleh Cho Sheau Wei pada 12.9.2019, Penyataan Mengenai Persetujua­n Bagi Anak bertarikh 12.9.2019 dan Notis Prosiding bertarikh 13.10.2019 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 28.10.2019 di :a) iaitu di 1.3. NOTIS MOHD AZURIN BIN ZAILAN Kepada : A-4-6, PPR Hiliran Ampang Jalan Ampang Putra 55100 Kuala Lumpur dan di 2. Alamat terakhir Responden No. 5, Jalan Shahbandar 1, Taman Ungku Tun Aminah, 81300 Skudai, Johor; Papan Notis Mahkamah Tinggi di Johor Bahru; pengiklana­n di akhbar “Nanyang Siang Pau” MOHD AZURIN BIN ZAILAN No. 11 Jalan Kencana 9 Taman Kencana, Cheras 56100 Kuala Lumpur dan di b) di c) melalui satu untuk sekali siaran. dan yang mana penampalan dan pengiklana­n sedemikian adalah dianggap sebagai penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap Responden Iapan (8) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n. serta 3. “Berita Harian” dan MOHD AZURIN BIN ZAILAN d/a AN MAINTENANC­E SERVICES SDN BHD (NO. SYARIKAT: 807026-W) Blok F, 15-1 Jalan Perubatan 4 Pandan Indah 55100 Kuala Lumpur bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja beralamat di Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di A-4-6, PPR Hiliran Ampang, Jalan Ampang Putra, 55100 Kuala Lumpur dan di No. 11 Jalan Kencana 9, Taman Kencana, Cheras, 56100 Kuala Lumpur dan di d/a AN MAINTENANC­E SERVICES SDN BHD (NO. SYARIKAT: 807026-W), Blok F, 15-1 Jalan Perubatan 4, Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan iaitu Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu 14 hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu ingin untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah satu Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. 4. SILA AMBIL PERHATIAN 26.11.2019 (Selasa) jam 9.00 pagi di Mahkamah Tinggi di Johor Bahru, Tingkat 25, Menara MSC, Cyber Port (Menara Sarawak), No. 5, Jalan Bukit Meldrum, 80300 Johor Bahru. Johor. bahawa Petisyen tersebut telah ditetapkan untuk Pendengara­n pada Bertarikh 15hb Oktober 2019. Permohonan untuk menyemak Petisyen tersebut boleh dibuat oleh anda kepada Mahkamah. Bertarikh pada 28 Oktober 2019 AMBIL PERHATIAN t.t ................................................. TIMBALAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI JOHOR BAHRU Tetuan Chiong & Partners Notis ini dikeluarka­n oleh beralamat di No. 33 & 33A, Jalan Dedap 19, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor. Peguamcara bagi Pempetisye­n yang dinamakan di atas. No tel: 07-3579879 (H/L) No faks: 07-3519879 Email: [email protected] ……………………………............... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak di Kota Kinabalu DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG DALAM NEGERI PULAU PINANG, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: PA - 29NCC - 961 - 08 / 2019 : NORMAH BINTI IBRAHIM (NO. K/P : 701110-07-5030 / A1727672) EX-PARTE : MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO. SYARIKAT: 787435-M) PER …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Bertarikh 24 Oktober 2019 PENGINDORS­AN DI BAWAH ATURAN 45 KAEDAH 7 BAGI KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH 2012 t.t ………………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini telah difailkan oleh Tetuan Nashili & Co., peguamcara kepada Pemiutang Penghakima­n di atas yang beralamat di No. 25C, Jalan Wawasan 2/10, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Rujukan Kami: 182213(1)/KWSP/AAW e-mail: [email protected] Tel: 03-4293 7180 Faks: 03-4293 7381 NOTIS PENGIKLANA­N Jika mana-mana dan semua orang, pengkhidma­t-pengkhidma­t (‘servants’) dan/atau ejen-ejennya dan/atau pekerja-pekerjanya yang terjejas oleh Perintah ini seperti dinyatakan dalam perenggan 3 di atas (termasuk di mana orang tersebut adalah sebuah syarikat, kesemua pengarahpe­ngarahnya dan pegawai-pegawainya) tidak mematuhi Perintah ini, orang-orang tersebut boleh dikenakan proses pelaksanaa­n bagi tujuan memaksa orang-orang tersebut dan/atau memaksa syarikat tersebut, jika ada, untuk mematuhiny­a. Kepada:- NORMAH BINTI IBRAHIM 33 Cangkat Bukit Gambir 11700 Gelugor, Pulau Pinang bahawa suatu tindakan telah dimulakan terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang dalam oleh yang mempunyai alamat berdaftarn­ya di Tingkat 14, Menara Maybank, No. 100, Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur dan alamat perniagaan­nya di Regional Asset Quality Management (RAQM) - FT, Level 12, Tower A, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur, memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n di dalam tindakan ini disampaika­n kepada kamu melalui penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut berserta sesalinan Perintah Permohonan ini di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi, Pulau Pinang dan penampalan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui di 33, Cangkat Bukit Gambir, 11700 Gelugor, Pulau Pinang dan dengan memasukkan sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut ke dalam satu keluaran akhbar harian “Berita Harian” dan bahawa penampalan dan pengiklana­n tersebut dianggap penyampaia­n Notis Kebankrapa­n yang wajar dan mencukupi ke atas Penghutang Penghakima­n tersebut empat belas (14) hari dari tarikh terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Jikalau kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n di dalam tindakan ini, kamu mestilah dalam masa TUJUH (7) HARI selepas tarikh terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut memohon kepada Mahkamah supaya mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar satu Afidavit bagi maksud di atas itu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. NOTIS AMBIL PERHATIAN No. Kebankrapa­n MAYBANK ISLAMIC BERHAD : PA29NCC-961-08/2019 PEMBERITAH­UAN Setiap langkah akan diambil untuk memastikan pengeluara­n iklan pada tarikh yang diminta. Pengeluara­n iklan pada tarikh tersebut bagaimanap­un tidak dijamin. Dengan itu, pihak pengurusan berhak menahan sebarang iklan tanpa notis awal kepada pengiklan dan mengeluark­an iklan tersebut pada tarikh terdekat. ……………………………............... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak di Kota Kinabalu Bertarikh pada 23 Oktober 2019. ……………… t.t….…….……… Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n Notis Pengiklana­n ini telah difailkan oleh Tetuan Shahinuddi­n & Ranjit, yang beralamat di A-21-13, Tower A, Level 21, Menara UOA Bangsar, No. 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur. Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel. : 03-2282 8555 / No. Fax. : 03-2282 7555) (No. Ruj.: 149-1117/SS/17/L/HP/ZAI/AIN) Sila pastikan tempahan awal untuk mengelakka­n kekecewaan. Perintah ini difailkan oleh Tetuan Jayasuriya Kah & Co, peguam bagi Pemohon, yang alamat bagi penyampaia­n adalah di Suite 208, 2nd Floor, Wisma Sabah, 88000 Kota Kinabalu, Sabah.

© PressReader. All rights reserved.