Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 41 : C41

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C41 8 NOVEMBER, 2019 BH Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan 228 228 228 228 228 228 228 228 Lembaga Minyak Sawit Malaysia MALAYSIAN PALM OIL BOARD (MPOB) KENYATAAN TENDER MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH BANDARAYA WARISAN DUNIA Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat atau orang perseorang­an yang berminat untuk membeli peralatan Loji Rintis sepertiman­a keadaan peralatan berkenaan seperti berikut:- KENYATAAN TENDER NOMBOR, TAJUK TENDER DAN PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI HARGA DAN TEMPAT DOKUMEN DIJUAL TARIKH, MASA DAN TEMPAT LAWATAN BIL. Tender adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementeria­n Kewangan Malaysia dalam kod dan bidang pendaftara­n yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja-kerja berkaitan:- MPOB(T/L)32/19 PELUPUSAN LOJI RINTIS PENGGORENG­AN, BAHAGIAN PENYELIDIK­AN PEMBANGUNA­N PRODUK DAN KHIDMAT NASIHAT, LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EN. AHMAD TARMIZI ISLAHUDIN TEL.: 603-8769 4645 Harga Dokumen: Tarikh: 1. RM50.00 Senaskhah (Tidak dikembalik­an) 13 November 2019 (Rabu) TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL HARGA DOKUMEN TAWARAN TARIKH TENDER DITUTUP BUTIR-BUTIR TAWARAN Masa: SYARAT PENDAFTARA­N TARIKH DAN TEMPAT LAWATAN TAPAK Tempat Dokumen Dijual: Dari jam 9.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan dari jam 2.30 petang hingga 4.30 petang. Seksyen Pengurusan Perolehan, Unit Kewangan dan Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbira­n, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Tel.: 603-8769 4400 Cadangan Membina Dan Menyiapkan 14 Unit Gerai Makan Di Taman Cheng Baru, Cheng, Melaka. RM 250.00 Gred G4 Kategori B Pengkhusus­an B04 Selasa, 12 November 2019 Jam 9.30 pagi Selasa, 3 Disember 2019 pada jam 12.00 tengah hari. Kaunter Ukur Bahan Dan Kontrak, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur, No. 1 Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh 75450 Melaka. Tempat: Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor Tel.: 603-8769 4400 MPOB(T/L)33/19 PELUPUSAN LOJI RINTIS BAHAGIAN KEJURUTERA­AN DAN PEMPROSESA­N, LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) EN. AHMAD TARMIZI ISLAHUDIN TEL.: 603-8769 4645 2. (Tidak akan dikembalik­an) VITAMIN E, Berkumpul di Ruang Legar Auditorium Bangunan Teknikal Graha Makmur Tender yang lewat diterima tidak akan dilayan. No. Rujukan: MBMB/JK/00003/ 201 (G) Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN Hanya penama yang tercatat di dalam Sijil Perakuan Pendaftara­n Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak. Kontraktor / syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama. draf bank Lembaga Minyak 1. Dokumen tender boleh dibeli pada waktu pejabat secara atas nama mulai di tempat seperti jadual di atas. Petender boleh membuat pada seperti jadual di atas. Dokumen tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dan dimeteri serta ditulis Nombor dan Tajuk Tender di sudut atas sebelah kiri sampul. Dokumen tender tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Sawit Malaysia 13 November 2019 (Rabu), lawatan pemeriksaa­n peralatan loji rintis Selasa, 12 November 2019 hingga Isnin, 2 Disember 2019 pada waktu pejabat. 13 November 2019 2. (Rabu) 3. Peti Tender pada atau sebelum tarikh tutup tender di alamat: Peti Tender, Unit Kewangan & Perolehan, Aras 4, Bangunan Pentadbira­n, Ibu Pejabat MPOB, No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, 43000 Kajang, Selangor. 5 Disember 2019 (Khamis) jam 12.00 tengah hari. Kaunter Ukur Bahan Dan Kontrak, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka 12 November 2019. Draf Bank atau Kiriman Wang Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) www.mbmb.gov.my Dokumen Meja Tawaran boleh disemak di 4. Tarikh tutup tender adalah pada Tender yang diterima dari tarikh dan masa tutup yang ditetapkan tidak akan dipertimba­ngkan. pada waktu Bayaran Dokumen Tawaran hendaklah di buat dalam bentuk di (bayaran ini tidak akan dikembalik­an). Kontraktor dikehendak­i membawa Perakuan dan satu untuk melihat lewat pejabat bermula atas nama Sijil Pendaftara­n Asal salinan semasa membeli dokumen tender. Pihak tuan boleh melayari laman web MBMB di kenyataan tender ini. Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 Dokumen Tawaran yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan hendaklah dihantar secara serahan tangan dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat :- DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MELAKA DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA PETISYEN PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. MA-28NCC-33-10/2019 MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH, Kaunter Ukur Bahan Dan Kontrak, Aras 6, Bangunan Teknikal Graha Makmur, No. 1, Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KES KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-4312-07/2019 Dalam perkara Seksyen 464(1)(b), 465(1)(e) dan 466(1)(a) Akta Syarikat 2016 (Akta 777); Dan Dalam perkara MOHAMMAD SHAHRUL BIN AMRAN (No. K/P: 851023-05/5107/ T9000855) Berkenaan : AL FALAH SEJATI SDN. BHD. (No. Syarikat: 117039-A) ANTARA WANG PLUMBINGS CONSTRUCTI­ON SDN. BHD. (No. Syarikat : 452984-H) …Penghutang Penghakima­n BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Ex-parte : .... PEMPETISYE­N …Pemiutang Penghakima­n DAN AL FALAH SEJATI SDN. BHD. (No. Syarikat : 117039-A) NOTIS MOHAMMAD SHAHRUL BIN AMRAN D/A MARKAS TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, .... RESPONDEN Kepada: Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 NOTIS PENGIKLANA­N PETISYEN NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI bahawa satu Petisyen untuk Penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas telah dikemukaka­n oleh WANG PLUMBINGS CONSTRUCTI­ON SDN. BHD. (No. Syarikat: 452984-H) (selepas ini dirujukkan sebagai ‘‘Pempetisye­n tersebut‘‘) pada 7 haribulan Oktober, 2019 di Mahkamah Tinggi Malaya, Melaka. DAN Petisyen tersebut telah ditetapkan untuk pendengara­n di hadapan Yang Arif Hakim di Mahkamah Tinggi Malaya di Melaka pada 5 haribulan Disember, 2019 pada pukul 9.00 pagi dan pemiutangp­emiutang atau penyumbang Syarikat yang dinamakan di atas yang ingin menyokong atau menentang pemberian perintah ini bagi Petisyen ini adalah dikehendak­i hadir di pendengara­n tersebut sama ada secara sendiri atau melalui peguamcara untuk tujuan tersebut; dan sesalinan Petisyen tersebut akan diberikan kepada pemiutang-pemiutang atau penyumbang Syarikat yang dinamakan di atas Pempetisye­n selepas pembayaran caj yang dikenakan. Alamat penyampaia­n Pempetisye­n tersebut adalah do. No, 48A, Jalan Kota Laksamana 1/1, Taman Sri Laksamana, 75200 Melaka, Peguamcara bagi Pempetisye­n tersebut adalah yang mempunyai alamat untuk penyampaia­nnya di No. 47-B, Tingkat Satu, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka. Kementah Jalan Padang Tembak, 50634 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur. Dan/atau, MOHAMMAD SHAHRUL BIN AMRAN D/A ANGKATAN TENTERA DIRAJA MALAYSIA, DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KUALA LUMPUR DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N DI MALAYSIA WRIT SAMAN NO : WA-A72NCC-41969-08/2019 DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KUALA LUMPUR DALAM NEGERI WILAYAH PERSEKUTUA­N DI MALAYSIA WRIT SAMAN NO : WA-A72NCC-41968-08/2019 Cawangan Material, Pangkalan Udara Subang, 42700 Subang, Selangor Darul Ehsan. bahawa satu salinan bertarikh dan Afidavit Mengenai Kebenaran Kenyataan di Dalam Petisyen yang diikrarkan pada dan (selepas ini dirujuk sebagai “Petisyen Pemiutang tersebut”) telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh Mahkamah ini atas permohonan oleh AMBIL PERHATIAN 23/9/2019 MOHD FUAD BIN HASHIM Petisyen Pemiutang ANTARA ANTARA MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) …PLAINTIF MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) …PLAINTIF DAN 23/9/2019 DAN 1. MOLLY BINTI MANANG (No. K/P : 810425-12-5082) 2. MANANG BIN DANGKAT (No. K/P : 561230-12-5053/H0577718) 3. ABD GHAFFAR @ MOHD ZAIN BIN OMAR (No. K/P : 620412-12-5641) ...DEFENDAN - DEFENDAN NOTIS IKLAN 1. SAZUAN ZAZARINA BINTI NAWAWI (No. K/P : 790320-12-6032) 2. NAWAWI BIN RAHMAT (No. K/P : 500615-13-5579/H0711659) 3. ABD MUIS BIN PICHO (No. K/P : 570720-12-5237/H0381984) ...DEFENDAN - DEFENDAN NOTIS IKLAN BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD Bank Rakyat Tingkat 35, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat (MKBR), No.33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur Susulan Berpusat Wilayah Sungai Buloh, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, No. 91 & 93, Pusat Komersial TSB, Jalan Nautika A U20/A, Seksyen U20, 40160 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tetuan Yap Koon Roy & Associates dan mempunyai cawangan di Bertarikh pada 23 haribulan Oktober, 2019. t.t. ......................................................................... Peguamcara bagi Pempetisye­n dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut hendaklah disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n satu salinannya bersama-sama dengan sesalinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti yang bermeterai bertarikh di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam, dan ditampalka­n di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang tersebut di atas serta juga melalui pengiklana­n ini dan cara penyampaia­n tersebut hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n yang sempurna dan mencukupi ke atas kamu Tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penyampaia­n. Kepada :- ABD GHAFFAR @ MOHD ZAIN BIN OMAR Kampung Pirasan, Jalan Ranau, 89157, Kota Belud, Sabah. MOLLY BINTI MANANG MANANG BIN DANGKAT Kampung Kebidahan Peti Surat 248 Jalan Kompleks Sukan 89150, Kota Belud, Sabah. dan Nota: Sesiapa yang ingin menghadiri pendengara­n untuk Petisyen tersebut adalah dikehendak­i menyerahka­n atau menghantar melalui pos kepada peguamcara bagi Pempetisye­n tersebut satu notis bertulis untuk tujuan tersebut. Notis tersebut mesti mengandung­i nama dan alamat bagi individu tersebut, atau peguamcara untuk individu atau firma tersebut (jika ada) dan adalah dikehendak­i diserahkan atau sekiranya diposkan, masa yang mencukupi mesti diberikan untuk notis tersebut diterima iaitu tidak lewat daripada 12.00 tengahari pada 4 haribulan Disember, 2019 (sehari sebelum tarikh pendengara­n bagi Petisyen tersebut). Kepada :- NAWAWI BIN RAHMAT Kampung Batu Payung, Peti Surat 412, 91007, Tawau, Sabah. AMBIL PERHATIAN ABD MUIS BIN PICHO Kampung Pasir Putih Jalan Sin San WDT 99, 91009, Tawau, Sabah. 18/10/2019 Dan Dan/atau di alamat; bahawa suatu Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Majistret di Kuala Lumpur oleh MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) beralamat di Bahagian Perundanga­n, Tingkat 13, Ibu Pejabat MARA, No. 21, Jalan MARA, 50609, Kuala Lumpur menuntut terhadap Defendan-defendan jumlah wang sebanyak RM22,408.52 setakat 6 Ogos 2019; faedah pada kadar 5% setahun atas jumlah RM22,408.52 dikira dari tarikh Penghakima­n sehingga ke tarikh penyelesai­an sepenuhnya dan kos tindakan. Dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah beserta Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan di Papan Notis Mahkamah Majistret Kuala Lumpur dan secara Pos Berdaftar di alamat Defendan-defendan yang terakhir diketahui dan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar Berita Harian dan penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Defendan - defendan 7 hari daripada tarikh akhir pengiklana­n dan penampalan tersebut. bahawa sekiranya kamu ingin membela diri terhadap tindakan tersebut, kamu dikehendak­i memasukkan kehadiran dan hadir samada secara kediri atau melalui Peguam kamu di hadapan Majistret, SK. LASAU PODI, Peti Surat 42, 89157, Kota Belud, Sabah. AMBIL PERHATIAN DAN AMBIL PERHATIAN selanjutny­a bahawa Petisyen tersebut akan didengar pada hari Isnin bersamaan yang beralamat di 25/11/2019 jam 9.00 pagi di Mahkamah Tinggi Shah Alam Mahkamah Tinggi Malaya, Bangunan Mahkamah SSAAS, Sayap Kiri, Tingkat 3, Persiaran Pegawai Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, bahawa suatu Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Majistret di Kuala Lumpur oleh MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) beralamat di Bahagian Perundanga­n, Tingkat 13, Ibu Pejabat MARA, No. 21, Jalan MARA, 50609, Kuala Lumpur menuntut terhadap Defendan-defendan jumlah wang sebanyak RM11,985.80 setakat 6 Ogos 2019; faedah pada kadar 5% setahun atas jumlah RM11,985.80 dikira dari tarikh Penghakima­n sehingga ke tarikh penyelesai­an sepenuhnya dan kos tindakan. Dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah beserta Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan di Papan Notis Mahkamah Majistret Kuala Lumpur dan secara Pos Berdaftar di alamat Defendan-defendan yang terakhir diketahui dan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar Berita Harian dan penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Defendan - defendan 7 hari daripada tarikh akhir pengiklana­n dan penampalan tersebut. bahawa sekiranya kamu ingin membela diri terhadap tindakan tersebut, kamu dikehendak­i memasukkan kehadiran dan hadir samada secara kediri atau melalui Peguam kamu PEMBERITAH­UAN yang mana pada hari itu kamu dikehendak­i hadir, dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu. Sekiranya kamu ingin mempertika­ikan mana-mana pernyataan yang terkandung di dalam Petisyen Pemiutang tersebut, kamu mestilah memfailkan suatu Notis dengan Pendaftar Mahkamah ini menunjukka­n alasan-alasan yang kamu bercadang hendak mempertika­ikannya dan menghantar dengan pos satu salinan notis itu kepada pempetisye­n tiga (3) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi perbicaraa­nnya. Jika kamu ingkar memfailkan notis itu, suatu perintah kebankrapa­n boleh diberi terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu dalam permohonan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Bertarikh pada 18hb Oktober, 2019 Setiap langkah akan diambil untuk memastikan pengeluara­n iklan pada tarikh yang diminta. Pengeluara­n iklan pada tarikh tersebut bagaimanap­un tidak dijamin. DAN AMBIL PERHATIAN Dengan itu, pihak pengurusan berhak menahan sebarang iklan tanpa notis awal kepada pengiklan dan mengeluark­an iklan tersebut pada tarikh terdekat. DAN AMBIL PERHATIAN di Mahkamah Majistret Sivil 6, Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta, Kuala Lumpur pada hari 3 Disember 2019, pukul 9.00 pagi. -ttpenolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam di hadapan Majistret, di Mahkamah Majistret Sivil 3, Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta, Kuala Lumpur pada hari Rabu, 20 November 2019, pukul 9.00 pagi. Jika kamu ingkar hadir sedemikian, Penghakima­n Ingkar Kehadiran boleh dimasukkan terhadap kamu. Bertarikh 24 Oktober 2019 ...................... tt ...................... Peguamcara Plaintif ini telah difailkan oleh Tetuan Masturah & Co. yang beralamat di Suite 1B-2, Tingkat 1, Wisma Dang Wangi, No.38, Jalan Dang Wangi, 50100 Kuala Lumpur. (No. Tel : 03-26945671/72 No. Faks : 03-26945686) (Ruj. Kami: MC/L-2225/19-MARA(FS). Jika kamu ingkar hadir sedemikian, Penghakima­n Ingkar Kehadiran boleh dimasukkan terhadap kamu. Bertarikh 24 Oktober 2019 ....................... tt ........................ Peguamcara Plaintif ini telah difailkan oleh Tetuan Masturah & Co. yang beralamat di Suite 1B-2, Tingkat 1, Wisma Dang Wangi, No.38, Jalan Dang Wangi, 50100 Kuala Lumpur. (No. Tel : 03-26945671/72 No. Faks: 03-26945686) (Ruj. Kami: MC/L-2220/19-MARA(FS). Tetuan Aishah Kama & Notis Pengiklana­n ini telah difailkan oleh Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat Sila pastikan tempahan awal untuk mengelakka­n kekecewaan. Sabri, No. 4A, Tingkat 4, Kompleks MAIS, Jalan Kapar, 41400 Klang, Selangor Darul Ehsan.(ruj: di AKS/LIT/1280/2017/BKRM-R) (No. Tel: 03-33430695/97 Fax : 03-334330733) NOTIS IKLAN NOTIS IKLAN

© PressReader. All rights reserved.