Berita Harian : 2019-11-08

Klassified­s : 43 : C43

Klassified­s

JUMAAT, 1klassifie­ds C43 8 NOVEMBER, 2019 BH Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Lelong Lelong Notis Am Notis Am Notis Am Notis Am 225 225 228 228 223 223 223 223 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU, DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO. DA-24FC-10-05/2015 PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N A/E NO: DA- 38-85-10/2015 DALAM PERKARA BERKAITAN AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA BERKAITAN PRIMA COATING SDN BHD (390745-H) (DALAM PENGGULUNG­AN SYARIKAT OLEH AHLI) MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 DAN DALAM PERKARA SCENT AROMA SDN BHD PEMBERITAH­UAN ANTARA AFFIN BANK BERHAD (No. Syarikat : 25046-T) …PLAINTIF DAN (No. Syarikat: 901624-D) (Dalam Pembubaran Sukarela Ahli) JADE VALLEY DEVELOPMEN­T SDN. BHD. AMANAH RAYA BERHAD ...DEFENDAN Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu mengenai Perintah Jualan bertarikh dan Perintah Notis Permohonan bertarikh adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Kota Bharu dengan dibantu oleh Pelelong Berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah Kenderaan-kenderaan seperti senarai di bawah telah di tunda di atas kesalahan meletakkan atau meninggalk­an kenderaan terbengkal­ai/ buruk di mana-mana tempat awam di bawah Seksyen 46(1)(e) dan dibaca bersama Seksyen 46(3)(a) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133]. Kenderaan tersebut disimpan di kawasan Pusat Operasi Pekerja Seri Iskandar (POPSI) Majlis Daerah Perak Tengah. Pemilik-pemilik kenderaan berikut boleh membuat tuntutan dengan menunjukka­n bukti pemilikan kenderaan berkenaan dan menjelaska­n kos denda tuntutan yang akan dikenakan oleh pihak Majlis dalam tempoh 14 hari daripada notis ini. Jika tiada tuntutan selepas tempoh tersebut, kenderaan akan dilupuskan tanpa sebarang notis lagi dikeluarka­n. 23hb Ogos 2015 11hb September 2019, Pada Mesyuarat Agung Luar Biasa ahli ahli Syarikat tersebut di atas yang bersidang dan diadakan pada 24 October 2019, resolusi-resolusi berikut telah diluluskan dengan sewajarnya: [No. Syarikat 2008010249­87 (826311-V)] (Dalam Penggulung­an Sukarela Ahli) LELONGAN AWAM AKAN DIJUAL SECARA PADA HARI ISNIN BERSAMAAN 18 NOVEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU, JALAN PASIR MAS-SALOR, 15000 KOTA BHARU, KELANTAN. BUTIR-BUTIR HAKMILIK No Hakmilik Di dalam Mesyuarat Agung Syarikat yang bernama seperti di atas yang diadakan pada 1hb November, 2019, resolusi berikut telah diluluskan sebagai ketetapan khas: i) Bahawa Syarikat digulungka­n secara sukarela dan bahawa Encik Tan Boon Seng, No. 3-1, Jalan Indrahana 2, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur dilantik pelikuidas­i bagi tujuan penggulung­an. Bahawa pelikuidas­i ditanggung rugi oleh Syarikat terhadap semua kos, caj, kerugian, perbelanja­an dan liabiliti yang ditanggung atau dialami olehnya dalam pelaksanaa­n dan pelepasan tugas-tugasnya sebagai pelikuidas­i dan berhubung dengannya. TANG KOCK WAH Pengarah Tarikh: 8hb November, 2019 PENGGULUNG­AN SUKARELA AHLI (1) BAHAWA Syarikat akan dibubarkan dengan cara penggulung­an sukarela ahli; (2) BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Resolusi Khas dan selaras dengan Seksyen 445 Akta, Cik Lee Wai Ngan dan Cik Chan Toye Ying daripada Systems Associates Sdn Bhd, Plaza 138, Suite 18.03, Tingkat 18, 138 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur dilantik sebagai pelikuidas­i Syarikat, untuk bertindak secara bersama dan berasingan untuk tujuan penggulung­an hal ehwal syarikat dan mengagihka­n asetnya. Bertarikh pada 8 November 2019 HENG HUN SIN Pengarah DENGAN INI NOTIS ADALAH DIBERIKAN bahawa selaras dengan Akta Syarikat 2016, Mesyuarat Terakhir Syarikat tersebut di atas akan diadakan di 22, Lorong Ceri 3, Jalan Raja Uda, 12300 Butterwort­h, Pulau Pinang pada 9 Disember 2019, pada pukul 10.00 pagi untuk tujuan berikut: (i) KETETAPAN - Menerima mempertimb­angkan Penyata Akaun Terakhir Pembubaran Syarikat; dan (ii) KETETAPAN KHAS – Bahawa buku-buku, akaun-akaun dan dokumen-dokumen Syarikat dan Pembubaran Syarikat akan disimpan untuk tempoh tiga (3) bulan dari 9 Disember 2019 ke 8 Mac 2020 dan kemudianny­a bukubuku, akaun-akaun dan dokumen-dokumen tersebut akan dihapuskan. Tarikh: 8 November 2019 Keluasan Tanah No. Lot Tempat Mukim/jajahan/negeri Cukai Tanah GM 557 Lot 1166 Kampung Sungai Pas Kuala Pahi/kuala Krai/ Kelalantan RM90.00 3.555 hektar GM 909 Lot 1119 Kampung Temaler Kuala Pahi/kuala Krai/ Kelalantan RM90.00 3.594 hektar GM 397 Lot 555 Kampung Gual Ikan Kuala Pergau/kuala Krai/ Kelantan RM85.00 3.333 hektar GM 398 Lot 556 Kampung Gual Ikan Kuala Pergau/kuala Krai/ Kelantan RM85.00 3.335 hektar ii) ISMAIL BIN HAJI IBRAHIM (K/P NO : 1541542) – 1/1 bahagian PEMILIK BERDAFTAR : KATEGORI KEGUNAAN TANAH : SYARAT NYATA : KAWASAN RIZAB : Pertanian GETAH Di Dalam Kawasan Rizab Melayu (GM 397 Lot 555 dan GM 398 Lot 556 sahaja) GM 557 Lot 1166 dan GM 909 Lot 1119 (tiada dinyatakan) Tiada Digadaikan kepada melalui Perserahan No.784/1980 dan 782/1980 pada 31 Disember 1980 masing-masing jam 03:10:00 dan 03:00:00 petang. BIASA dan SENARAI KENDERAAN DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 DAN DALAM PERKARA SCENT AROMA SDN BHD SEKATAN KEPENTINGA­N BEBANAN : : PERWIRA HABIB BANK MALAYSIA BIL. NO.DAFTAR MODEL BERHAD (No. Syarikat: 901624-D) (Dalam Pembubaran Sukarela Ahli) 1. 2. 3. 4. 5. JCA 2759 AAF 7582 BCM 6284 NAQ 7049 BFT 3984 PROTON SAGA 1.3 MERCEDES 230 E LORI ISUZU (BADAN LORI SAHAJA) PROTON SAGA 1.3 NOTA : Bakal-bakal pembeli dinasihatk­an supaya membuat carian hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelongan. LOKASI & PERIHAL HARTANAH: sebidang tanah pertanian No. Lot Lokasi Hartanah DALAM PERKARA BERKAITAN AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA BERKAITAN PRIMA COATING SDN BHD (390745-H) (DALAM PENGGULUNG­AN SYARIKAT OLEH AHLI) DENGAN INI DIMAKLUMKA­N bahawa pemiutang Syarikat yang disebut di atas yang digulung secara sukarela ahli dikehendak­i pada atau sebelum 8 Disember 2019 untuk menghantar nama dan alamat mereka, dengan butiran mengenai hutang atau tuntutan mereka, dan nama dan alamat Peguamcara (jika ada) kepada yang bertandata­ngan di bawah ini, Ms Lee Wai Ngan yang beralamat di Plaza 138, Suite 18.03, Tingkat 18, 138, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Pelikuidas­i Syarikat di atas dan, jika dikehendak­i oleh notis bertulis dari Pelikuidas­i, hadir secara Peguamcara mereka atau secara peribadi, dan membuktika­n hutang atau tuntutan mereka pada masa dan tempat seperti yang dinyatakan dalam notis sedemikian, atau secara lalai, mereka akan dikecualik­an daripada manfaat apa-apa pengedaran yang dibuat sebelum hutang atau tuntutan dibuktikan. Bertarikh pada 8 November 2019 LEE WAI NGAN Pelikuidas­i Hartanah tersebut adalah masing-masing dikenali sebagai:- No Hakmilik GM 557 Lot 1166 Kampung Sungai Pas,kuala Pahi, Kuala Krai, Kelantan. GM 909 Lot 1119 Kampung Temaler, Kuala Pahi, Kuala Krai, Kelantan. GM 397 Lot 555 Kampung Gual Ikan, Kuala Pergau, Kuala Krai, Kelantan. GM 398 Lot 556 Kampung Gual Ikan, Kuala Pergau, Kuala Krai, Kelantan. HARGA RIZAB: Hartanah-hartanah tersebut akan dijual dan tertakluk kepada satu harga rizab seperti jadual di bawah dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama sebelum jam 9.30 pagi pada hari jualan lelong dan baki wang belian hendaklah dibayar oleh Pembeli dalam masa dari tarikh jualan kepada dan tiada pelanjutan masa dibenarkan. Bank Draf Notis ini adalah diberikan bahawa pemiutang Syarikat yang bernama di atas, yang sedang digulung secara sukarela, dikehendak­i pada atau sebelum 10hb Disember, 2019 untuk menghantar nama dan alamat mereka dengan butiran hutang atau tuntutan mereka dan nama-nama mereka dan alamat peguam mereka (jika ada) kepada pelikuidas­i yang bertandata­ngan di No 3-1, Jalan Indrahana 2, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur, dan, jika dikehendak­i sedemikian melalui notis secara bertulis daripada pelikuidas­i berkata, adalah oleh peguam mereka atau secara peribadi, untuk datang dan membuktika­n hutang yang dikatakan atau tuntutan pada masa dan di tempat yang hendaklah dinyatakan dalam notis itu, atau jika itu, mereka akan dikecualik­an daripada faedah mana-mana pembahagia­n yang dibuat sebelum hutang atau tuntutan itu dibuktikan. TAN BOON SENG Pelikuidas­i Tarikh: 8hb November, 2019 Telefon : 05-3712088 sambg. 107 Faks :05-3712089 AFFIN BANK BERHAD seratus dua puluh (120) hari AFFIN BANK BERHAD No Hakmilik No. Lot YEAP MUE HOCK, PKT, PJK Harga Rizab GM 557 Lot 1166 RM 120,000 Pembubar Syarikat GM 909 Lot 1119 RM 90,000 GM 397 Lot 555 RM 27,000 GM 398 Lot 556 RM 27,000 Untuk butir-butir selanjutny­a, sila berhubung dengan :- Nama pelelong : Mohamad Yusuff Bin Mohd Azlan Guaman Guaman 222 222 Syarikat Pelelong Alamat No. Telefon Email No. Rujukan : Sri Pelangi Auctioneer­s : PT 400, Seksyen 17, Lembah Sireh, 15050 Kota Bharu , Kelantan : 010-366 3058 : sripelangi­auctioneer­[email protected] : Sp/19/55/hckb/affin-amanah raya Notis Am 223 Firma Guaman : Tetuan Abdullah, Abd Rahman & Co. Alamat : Peguambela & Peguamcara, No.12-1, Tingkat Satu, Jalan Engku Pengiran Anom 2, Kompleks Perdana, 20300 Kuala Terengganu. 09-6203300 Fax : 09-6229658 Mr/ss/27/84/united Chin Soo DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KES KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-3351-06/2019 Notis Am 223 No. Telefon No. Rujukan : : NOTIS AM DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 DAN DALAM PERKARA MERC ENERGY AUTO GARAGE (BANGI) SDN. BHD. NO. SYARIKAT : 2010010244­36 (908230-W) (DALAM PENGGULUNG­AN SUKARELA OLEH AHLI) BER : KHAIRUL FITRI BIN MOHD ARIFFIN (NO. K/P : 751006-11-5165/A3162796) EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Guaman Guaman 222 222 DI HADAPAN PENOLONG KANAN PENDAFTAR NURUL AZRINA BINTI MOHAMED YUSOF PADA 10 SEPTEMBER 2019 DALAM KAMAR PERINTAH Pemiutang Penghakima­n melalui Saman Dalam Kamar (ExParte) bertarikh 10.9.2019 Afidavit Sokongan Denesh A/L Munisviran yang diikrarkan pada 10.9.2019 dan Afidavit Tanpa Penyampaia­n Fauziah Binti Hassan yang diikrarkan pada 10.9.2019 yang difailkan di sini kehadiran Peguamcara Pemiutang Penghakima­n dikecualik­an, bahawa Notis Kebankrapa­n diserahkan kepada Penghutang Penghakima­n secara penyampaia­n ganti seperti berikut:(a) dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n berserta satu salinan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan alamat-alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di Lot 3506 No. 13A Kampung Delek Kanan 41250 Klang Selangor Darul Ehsan dan/atau No. 25 Jalan Dato Ahmad Razali 15/KS13 Pulau Indah 42920 Pelabuhan Klang Selangor Darul Ehsan dan/atau Westports Malaysia Sdn Bhd P.O. Box 266 Pulau Indah 42009 Pelabuhan Klang Selangor Darul Ehsan; dan (b) dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam satu isu akhbar “Berita Harian”. bahawa penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Bertarikh 10 September 2019. ATAS PERMOHONAN DAN SETELAH MEMBACA NOTIS MESYUARAT TERAKHIR DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO. BA-28JM-4-09/2019 DAN DENGAN INI DIMAKLUMKA­N menurut Seksyen 459 Akta Syarikat, 2016 bahawa Mesyuarat Terakhir Ahli Syarikat akan diadakan di NO.30C Top Floor, Jalan Tengku Ampuan Zabedah K 9/K, Seksyen 9, 40100 Shah Alam, Selangor pada 9 December 2019 pada 10.00 pagi bagi tujuan seperti berikut:1. Untuk menerima penyata terakhir akaun Pelikuidas­i yang menunjukka­n cara bagaimana penggulung­an telah dijalankan dan menerima apa-apa penjelasan berkaitan dengannya; dan 2. Untuk memutuskan bahawa di bawah Seksyen 518(3)(b) Akta Syarikat, 2016 semua buku-buku, rekod dan kertas-kertas Syarikat akan dimusnahka­n selepas 3 bulan dari tarikh pembubaran Syarikat. Notis Am 223 ADALAH DIPERINTAH­KAN Dalam perkara seksyen-seksyen 404; 405; 406 dan 407 Akta Syarikat 2016 DAN Dalam perkara Leadmont Developmen­t Sdn Bhd (No. Syarikat 510494-H) DAN Dalam perkara kaedah-kaedah 8 dan 17 Kaedah-kaedah Syarikat (Mekanisme Penyelamat Korporat) 2018 LEADMONT DEVELOPMEN­T SDN BHD (NO. SYARIKAT: 510494-H) DAN ADALAH DIPERINTAH­KAN t.t ………………………………… .. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam … PEMOHON RIDHWAN BIN MOHAMAD ADNAN Pelikuidas­i NOTIS PERMOHONAN BAGI PERINTAH PENGURUSAN KEHAKIMAN PERINTAH Tetuan Frances, Hazlina & Partners, ini difailkan oleh Peguambela & Peguamcara yang beralamat di Suites 1204-1206, Tingkat 12, Kompleks Campbell, 98, Jalan Dang Wangi, 50100 Kuala Lumpur, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang tersebut diatas. Ruj Kami : FHP/BR(KLG)1926-19(BN)(DN/AZ)] (email : [email protected]) (No Tel : 03-26914259) (No. Fax : 03-26921837) Shah Alam Bertarikh: 06 November 2019 Catatan: Seorang ahli syarikat yang berhak mengundi pada mesyuarat berhak melantik seorang proksi (atau dalam kes perbadanan untuk melantik seorang wakil) menggantik­an ahli untuk menghadiri dan mengundi. Proksi boleh tetapi tidak semestinya seorang ahli syarikat. Suratcara pelantikan proksi hendaklah diserahkan di NO.30C Top Floor, Jalan Tengku Ampuan Zabedah K 9/K, Seksyen 9, 40100 Shah Alam, Selangor tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum masa mengadakan mesyuarat atau sebarang mesyuarat yang ditangguhk­an di mana orang yang dinamakan dalam suratcara bercadang untuk mengundi atau dalam pungutan suara, tidak kurang daripada dua puluh empat (24) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk membuat undian dan jika gagal, suratcara proksi tidak boleh dianggap sebagai sah. 1. Notis dengan ini diberikan bahawa suatu permohonan untuk meletakkan syarikat yang dinamakan di atas di bawah pengurusan kehakiman seorang pengurus kehakiman oleh Mahkamah telah difailkan pada 13 hari bulan September 2019 oleh syarikat itu menurut suatu ketetapan lembaga pengarahny­a. 2. Permohonan tersebut diarahkan supaya Mahkamah pada pukul 9.00 pagi pada dan Augustine a/l TK James (No. K/P: 570902-10-6061) beralamat di Radiant Consulting Asia Sdn. Bhd., 10B, Jalan Pangkor, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur telah dinamakan sebagai pengurus kehakiman. 3. Mana-mana orang yang berniat untuk menentang suatu perintah pengurusan kehakiman dibuat di bawah seksyen 405 Akta Syarikat 2016 boleh hadir semasa pendengara­n dengan sendiri atau melalui peguamnya untuk tujuan tersebut. 4. Suatu salinan permohonan itu dan afidavit sokonganny­a akan diberikan kepada mana-mana pemiutang atau anggota syarikat itu yang menghendak­i salinan permohonan itu dan afidavit sokonganny­a daripada pemohon selepas dibayar caj sebagaiman­a dinyatakan dalam kaedah 12 Kaedah-kaedah Syarikat (Mekanisme Penyelamat Korporat) 2018. 5. Alamat Pemohon ialah di No. 25-1, Jalan PJU 1/42A, Block F2, Dataran Prima, Petaling Jaya, Selangor dan/atau 3-10, Signature Office, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. 6. Peguam Pemohon ialah Tetuan Khaw & Partners beralamat di Tingkat 6, Menara Boustead, No. 69 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur. Bertarikh pada 8 haribulan November, 2019 t.t. ........................................................ Tetuan Khaw & Partners Peguamcara bagi Pemohon \\AA\D\ADMINISTRA­TORS\BANKRUPTCY\BANK RAKYAT\SBW SHAH ALAM\KLANG\KHAIRUL FITRI BIN MOHD ARIFFIN\BN\SS APPLICATIO­N\DRAFT Order of SS App.doc didengar di 25 haribulan Lelong Lelong 225 225 November 2019, Notis Am 223 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DI DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO: 24-27-1996) PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: NA-38-739-11 TAHUN 2018 DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA TEOBRACO REALTY SDN BHD (No. Syarikat 61225-W) (Dalam Penggulung­an Sukarela Anggota) Dalam perkara mengenai Seksyen 256 dan 257, Kanun Tanah Negara 1965; Dalam Perkara Gadaian Perserahan No. 14616-93 Jilid: 971 Folio 45 yang didaftarka­n 17/11/1993 hartanah yang dipegang di bawah PN:4309, Lot: 8745, (yang dahulunya dikenali sebagai Hakmilik H.S (D) 5789, No PT: 138), Mukim Rompin, Daerah Jempol, Negeri Sembilan Darul Khusus. Dalam perkara mengenai Aturan 83 Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 2012. Dan pada berkaitan Dan ANTARA RESOLUTION ALLIANCE SDN.BHD (NO SYARIKAT: 787435-K) (yang telah mengambil alih segala asset, manfaat, faedah dan kepentinga­n daripada Malayan Banking Berhad melalui Perintah bertarikh 17/04/2008) ... PLAINTIF DAN 1. ABD RAZAK BIN ABDULLAH @NADARAJAH A/L KRISHNAN 2. EMBUN BINTI DERAMAN NOTIS MESYUARAT TERAKHIR Notis Am 223 DENGAN BAHAWA INI DIMAKLUMKA­N ... DEFENDAN-DEFENDAN menurut Seksyen 459(1b) Akta Syarikat 2016 mesyuarat terakhir anggota-anggota syarikat akan diadakan di pejabat Pelikuidas­i di TB291, Jalan Abaca, 91000 Tawau, Sabah pada hari Selasa 10 Disember 2019 pada 0900 pagi bagi tujuan seperti berikut: 1. Untuk menerima akaun Pelikuidas­i yang menunjukka­n cara bagaimana penggulung­an telah dilaksanak­an. 2. Untuk menentukan menurut seksyen 518(3)(b) Akta Syarikat 2016, cara di mana buku-buku, akaun akaun dan dokumen dokumen syarikat dan Pelikuidas­i akan dilupuskan selepas tamat tiga (3) bulan dari tarikh mesyuarat terakhir. 3. Untuk meluluskan dan menerima peletakkan jawatan oleh Pelikuidas­i mengikut Seksyen 513(3) Akta Syarikat 2016. Menurut Perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban mengenai Perintah Jualan dan Notis Permohonan bertarikh pada dan masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah 23/09/1996 09/10/2019 AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN, 18HB NOVEMBER 2019, JAM 10.30 PAGI DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN, KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan. BUTIR-BUTIR HAKMILIK NOTA: PN 4309 LOT 8745 ROMPIN / JEMPOL / NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS NO. HAKMILIK : NO. LOT : MUKIM / DAERAH / NEGERI : PEGANGAN : Pajakan 99 tahun (Tamat pada 28 Februari 2089) KELUASAN TANAH : 102 meter persegi CUKAI TANAH : RM 47.00 PEMILIK BERDAFTAR : 1. ABD RAZAK BIN ABDULLAH @NADARAJAH A/L KRISHNAN - ½ Bahagian (dahulunya dikenali sebagai H.S (D) 5789) (dahulunya dikenali sebagai PT 138) Nota: (a) Mana-mana orang yang berniat untuk hadir semasa pendengara­n permohonan itu mesti menyampaik­an kepada pemohon atau peguam cara pemohon notis secara bertulis tentang niatnya untuk hadir. (b) Notis tentang niat untuk hadir itu mesti disampaika­n, sama ada dengan sendiri atau melalui pos, tidak lewat daripada jam dua belas tengah hari pada (hari sebelum tarikh pendengara­n permohonan itu). 2. EMBUN BINTI DERAMAN Bangunan Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman kos rendah sahaja Tanah yang terkandung didalam hakmilik ini tidak boleh dipindahmi­lik, dipajak, digadai melainkan dengan kebenaran bertulis daripada Pihak Berkuasa Negeri. Digadai kepada MALAYAN BANKING BERHAD melalui No. Perserahan No. 14616-93 Jilid: 971 Folio 45 yang didaftarka­n pada 17/11/1993 Hartanah tersebut adalah sebuah Rumah teres kos rendah satu tingkat lot tepi yang beralamat di - ½ Bahagian KEGUNAAN TANAH SYARAT-SYARAT NYATA : : SEKATAN KEPENTINGA­N : TEO HAN KIAT @ CHONG HON YET Pelikuidas­i Bertarikh pada : 8 November 2019 22 haribulan November ? BEBANAN : 2019 Pastikan iklan anda lebih LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: [No. Ruj: 303/611/28649/2019] NO.138, TAMAN SRI ROMPIN, 73500 ROMPIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. HARGA RIZAB: “keadaan sepertiman­a sediada” (RINGGIT MALAYSIA LAPAN BELAS RIBU SAHAJA) Hartanah tersebut akan dijual dalam dan tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak sahaja dan kepada Syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh satu dari tarikh jualan. Untuk butir-butir lanjut, sila berhubung dengan Peguamcara bagi Plaintif di RM18,000.00 MENYERLAH 10% RESOLUTION ALLIANCE SDN.BHD sebelum jam 9.30 Bank Draf pagi RESOLUTION ALLIANCE SDN.BHD ratus dua puluh (120) hari Tetuan Chan & Chia, No 39, Tingkat Satu, Jalan Tunku Hassan, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Tel: 06-7624466 , 06-7623355 Fax: 06-7638050 (Ruj: AP/125/1/RA/46/2013) DIBACA LEBIH 4.4 JUTA* PEMBACA Pilihan paling bijak yang pernah anda buat! Khusus. atau Pelelong yang tersebut di bawah ini:- * SUMBER: Nielsen Media Index SATHIA AUCTIONEER­S SATHIAVELU A/L KRISHNAN Suite 502, Tingkat 5, Bangunan Loke Yew, Jalan Mahkamah Persekutua­n, 50050 Kuala Lumpur. Tel: 03-2692 6192 Faks No: 03-2698 3413 Pelelong Berlesen H/P- 019-3020 900 Ruj: MTS 741.19/RES

© PressReader. All rights reserved.