Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 36 : D36

DIDIK

D36 ISNIN, 18 Mac 2019 BIL 1222 DIDIK Oleh Mohd Zuraidi Komari [email protected] Matematik (Kertas 1) PERATUS (PENYELESAI­AN MASALAH) Pada minggu ini, murid-murid akan mempelajar­i dan menjawab soalan melibatkan tajuk PERATUS (PENYELESAI­AN MASALAH). Nota yang disediakan dalam ruangan ini juga diharap dapat membantu murid-murid untuk lebih memahami kaedah menjawab soalan-soalan tersebut. Selamat mencuba, semoga murid-murid berjaya menjawab dengan betul dan tepat setiap soalan yang disediakan. 3 Jadual 1 ialah sebuah piktograf yang menunjukka­n jualan buku Matematik mengikut tahun dalam tempoh sebulan. 7 Rajah 4 menunjukka­n sebiji botol kosong. Botol itu boleh diisi penuh dengan 3 ℓ air. Table 1 is a pictograph showing sales of Mathematic­s books byyearinam­onth. Diagram 4 shows an empty bottle. The bottle can be fully filled with 3 ℓ of water. Buku Matematik Bilangan buku Mathematic­s books Number of books Contoh: Tahun 6 / Year 6 Tahun 5 / Year 5 Encik Danny melaburkan RM12 000 untuk syarikat isterinya. Faedah yang diterimany­a setiap tahun ialah 4.5%. Dia tidak mengeluark­an wangnya selama setahun. Berapakah jumlah wangnya selepas setahun? Rajah 4 / Diagram 4 Tahun 4 / Year 4 Nazrul dan Jasmin masing-masing mengisi jus epal sebanyak 20% dan 25% daripada isi padu botol itu. Berapakah isi padu, dalam mℓ, jus epal yang perlu diisi lagi supaya botol itu penuh? Tahun 3 / Year 3 Penyelesai­an: Petunjuk / mewakili 50 buah buku / Jadual 1 / Jualan buku Matematik Tahun 6 adalah 50% daripada jualan tiga jenis buku yang lain. Hitung jualan buku Matematik Tahun 6. Legend: Nazrul and Jasmin fill in 20% and 25% of the volume of the bottle with apple juice respective­ly. What is the volume, in mℓ, of apple juice needed to fill up the bottle? Diberi Pelaburan Encik Danny RM12 000 Faedah pelaburan setahun 4.5% represents 50 books Table 1 A B 1 450 1 650 C D 1 760 1 890 Dicari Jumlah pelaburan Encik Danny selepas setahun Operasi Darab dan tambah 8 Jadual 3 menunjukka­n wang simpanan Azman selama setahun di sebuah bank pada 31 Disember 2019. The sale of Year 6 Mathematic­s book is 50% of the sale of three other types of books. Calculate the sales of Mathematic­s book of Year 6. Selesaikan Kaedah 1 Table 3 shows Azman’s savings for a year in a bank on 31 December 2019. —– 4.5 100 A B 25 50 C D 125 250 RM12 000 × = RM540 Jumlah wang selepas menerima faedah: RM12 000 + RM540 = RM12 540 Simpanan Kadar faedah setahun Deposit Interest rate per year 4 Rajah 2 menunjukka­n bilangan mangga di dalam sebuah kotak. RM2 600 8% Diagram 2 shows the number of mangoes in a box. Kaedah 2 Jadual 3 / Table 3 RM12 000 × 4.5% × 1 + RM12 000 = Jumlah wang pelaburan akhir tahun: RM12 000 + RM540 = RM12 540 100 biji mangga Hitung jumlah wangnya pada 1 Januari 2018. 100 mangoes Calculate his total amount of savings on 1 January 2018. A B 2 575 2 608 C D 2 788 2 808 Rajah 2 / Diagram 2 Latihan 16% daripada mangga itu didapati sudah rosak. Berapakah jumlah mangga yang tidak rosak di dalam kotak itu? 9 Rajah 5 menunjukka­n jarak di antara dua buah bandar, K dengan M melalui bandar L. 1 Rajah 1 menunjukka­n perbualan antara Raykal dengan Ranjit. Diagram 1 shows a conversati­on between Raykal and Ranjit. 16% of the mangoes were damaged. How many mangoes are not damaged in the box? Diagram 5 shows the distance between two towns, K and M through L. A B 16 26 C D 84 94 Ranjit, tolong lorekkan 76% pada petak seratus itu. Ranjit, please shade 76% of the hundred squares. 5 Rajah 3 menunjukka­n beberapa buah segi empat sama yang sama besar yang sebahagian­nya telah dilorekkan. K 180 km M Diagram 3 shows some squares of the same size that have been partially shaded. L Raykal Baik, Raykal. Yes, Raykal. Rajah 5 / Diagram 5 Ranjit Antara yang berikut, yang manakah lorekan Ranjit yang betul? Jarak dari L ke M adalah sama dengan 30% daripada jarak K ke L. Berapakah jumlah jarak, dalam km, dari K ke M melalui L? Which of the following correctly shows Ranjit’s shaded regions? A C The distance from L to M is equal to 30% of distance K to L. What is the total distance, in km, from K to M through L? A B 54 126 C D 234 306 Rajah 3 / Diagram 3 Berapa banyakkah lagi bilangan petak tersebut yang perlu dilorekkan bagi mewakili 70% daripada seluruh rajah? 10 Rajah 6 menunjukka­n harga sebuah mesin basuh. Diagram 6 shows the price of a washing machine. How many more squares need to be shaded to represent 70% of the whole diagram? A B 9 8 C D 7 6 B D RM6 200 6 Jadual 2 menunjukka­n bilangan buku di tiga buah kedai buku, P, Q dan R. Table 2 shows the number of books in three book stores, P, Q and R. Rajah 6 / Diagram 6 Encik Joshua membayar wang pendahulua­n sebanyak 10% daripada harga sebuah mesin basuh itu. Bakinya dibayar sama banyak secara ansuran bulanan selama 1 1 tahun. Hitung bayaran ansuran bulanan mesin basuh 4 itu. Kedai buku P Q R Book store Bilangan buku 2 Min jisim bagi 20 guni beras ialah 220 kg. Sebanyak 30% daripada beras itu diisi sama banyak ke dalam setiap peket yang beratnya ialah 10 kg. Berapa peket beraskah kesemuanya? 47 54 79 Number of books Jadual 2 / Berapa peratuskah bilangan buku di kedai buku Q? Table 2 Mr Joshua pays 10% of the price of the washing machine. The balance is paid in equal monthly installmen­ts for 1 1 years. 4 Calculate the monthly installmen­t of the washing machine. The average mass of 20 sacks of rice is 220 kg. 30% of the rice is packed equally into packets of 10 kg each. How many packets are there altogether? How many percentage of the number of books in book store Q? A B RM620 RM465 C D RM372 RM310 A B 25% 30% C D 40% 45% A B 120 132 C D 264 352

© PressReader. All rights reserved.