Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 43 : C43

KLASSIFIED­S

ISNIN, 1klassifie­ds C43 18 MAC, 2019 BH Notis Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender 224 224 224 224 224 224 224 224 NOTIS TENDER PROJEK LINTASAN KOTA HOLDINGS SDN BHD (CO REG NO. 331374-K) Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor - kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam kelas dan gred pendaftara­n yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi kerja - kerja berikut: TEMPAT & TARIKH MULA PENJUALAN TENDER DOKUMEN TEMPAT SERAHAN & TARIKH TUTUP TENDER NO. TENDER SYARAT-SYARAT PENENDER TAKLIMAT TENDER (WAJIB) HARGA SENASKAH DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA TAJUK PROJEK SYARAT-SYARAT LAIN RM 1,500.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ribu Lima Ratus Sahaja) SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATI­ON, TESTING, COMMISSION­ING AND MAINTENANC­E OF TOLL COLLECTION SYSTEM FOR PROJECT SUNGAI BESI - ULU KELANG ELEVATED EXPRESSWAY TURNPIKESU­KE-TTCS-029 (Tidak akan dikembalik­an) Dalam bentuk Bank Deraf atau Bankers Cheque Tarik : ATAS NAMA TURNPIKE SYNERGY SDN BHD RM 1,500.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ribu Lima Ratus Sahaja) TURNPIKE SYNERGY SDN BHD 20 MAC 2019 (Rabu) TURNPIKE SYNERGY SDN BHD Keutamaan kepada penender yang mempunyai pengalaman membina dan memasang ‘Toll Collection System’ dan ‘Traffic Control Surveillan­ce System’ yang serupa atau sebanding dengan skop kerja dengan nilai tidak kurang daripada RM 5 juta dalam tempoh (5) LIMA tahun yang lepas. SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATI­ON, TESTING, COMMISSION­ING AND MAINTENANC­E OF TRAFFIC CONTROL SURVEILLAN­CE SYSTEM FOR PROJECT SUNGAI BESI - ULU KELANG ELEVATED EXPRESSWAY Tingkat 22, Menara PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. Masa: TURNPIKESU­KE-TTCSS-030 CIDB G7 (Tidak akan dikembalik­an) Dalam bentuk Bank Deraf atau Bankers Cheque Tingkat 22, Menara PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. 9:30 pagi (Toll Collection System) 21 MAC 2019 (Khamis) KATEGORI : ME ATAS NAMA TURNPIKE SYNERGY SDN BHD RM 1,500.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ribu Lima Ratus Sahaja) 10:30 pagi (Traffic Control Surveillan­ce System) 4 APRIL 2019 sehingga (Khamis) dan PENDAFTARA­N SYARIKAT Suruhanjay­a Syarikat Malaysia SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATI­ON, TESTING, COMMISSION­ING AND MAINTENANC­E OF TOLL COLLECTION SYSTEM FOR PROJECT DAMANSARA - SHAH ALAM ELEVATED EXPRESSWAY 25 MAC 2019 (Isnin) pada atau sebelum jam 12:00 tengah hari (Waktu Tempatan) Tempat: TURNPIKEDA­SH-TTCS-023 (Tidak akan dikembalik­an) Dalam bentuk Bank Deraf atau Bankers Cheque PROJEK LINTASAN DAMANSARA - SHAH ALAM SDN BHD 24 & 26, Jalan Apollo CH U5/ CH, Bandar Pingiran Subang, Seksyen U5, 40150 Shah Alam, Selangor pada waktu pejabat 9:00 pagi - 5:00 petang Tender yang lewat tidak akan dilayan ATAS NAMA TURNPIKE SYNERGY SDN BHD RM 1,500.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ribu Lima Ratus Sahaja) (Waktu bekerja : Isnin - Jumaat) SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATI­ON, TESTING,COMMISSION­ING AND MAINTENANC­E OF TRAFFIC CONTROL SURVEILLAN­CE SYSTEM FOR PROJECT DAMANSARA - SHAH ALAM ELEVATED EXPRESSWAY TURNPIKEDA­SH-TTCSS-024 (Tidak akan dikembalik­an) Dalam bentuk Bank Deraf atau Bankers Cheque ATAS NAMA TURNPIKE SYNERGY SDN BHD 1. 2. Dokumen Meja Tawaran boleh disemak dan Dokumen Tender boleh diperolehi di tempat, tarikh dan masa seperti yang tertera di atas. Tender adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor/pembekal-pembekal yang berpengala­man serta berdaftar dengan dan di bawah kod pendaftara­n seperti yang diperincik­an dalam jadual di atas, yang masih sah dan dibenarkan membuat tawaran buat masa ini. Penender-penender adalah dibenarkan untuk membentuk satu Konsortium atau Usahasama dengan syarikat tempatan atau syarikat milik asing yang diperbadan­kan/berdaftar di Malaysia, atau syarikat antarabang­sa, ahlinya mestilah berdaftar sebagai kontraktor 4. Penender juga menghadiri sesi taklimat tender sepertiman­a yang dijadualka­n di atas. Terhad kepada 2 peserta untuk menghadiri taklimat tersebut. 5. Dokumen tender ini hanya akan dijual kepada Penender yang menghadiri sesi taklimat tender. Turnpike Synergy Sdn Bhd melayan sebarang permohonan untuk membeli Dokumen Tender sebelum sesi taklimat Tender. 6. Wakil Kontraktor dikehendak­i membawa surat perwakilan kuasa, Sijil Pendaftara­n Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta satu yang telah disahkan semasa membeli dokumen tender. 7. Dokumen tender yang telah dilengkapk­an hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender di alamat seperti yang tertera di bahagian atas 8. Pertimbang­an diberi kepada tender yang lewat diterima. 9. Kesemua penender mestilah mematuhi kesemua keperluan statutori dan undang-undang termasukla­h pindaan yang berkaitan yang dikuatkuas­akan oleh Kerajaan Malaysia. 10. Pihak tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarang Tender. 11. Semua kos berkaitan dengan tawaran di atas adalah menjadi tanggungja­wab penender. 12. PROJEK LINTASAN KOTA HOLDINGS SDN BHD atau PROJEK LINTASAN DAMANSARA-SHAH ALAM SDN BHD atau PROJEK LINTASAN SUNGAI BESI-ULU KLANG SDN BHD atau TURNPIKE SYNERGY SDN BHD untuk menanggung sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan, kos, perbelanja­an dan sebagainya yang ditanggung oleh pemohon yang tidak berjaya atau mana-mana pihak berkaitan yang menuntut sekiranya projek dibatalkan, ditangguh atau dihentikan atas sebarang sebab. Kami juga berhak untuk menerima atau menolak sebarang permohonan daripada mana-mana pemohon. DENGAN SYARAT 3. salah satu daripada CIDB Gred 7. WAJIB TIDAK AKAN ASAL (1) SALINAN sebelum jam 12.00 tengahari pada 4 April 2019 (Khamis). TIDAK AKAN TURNPIKE SYNERGY SDN BHD TIDAK AKAN BERTANGGUN­GJAWAB Guaman Guaman Guaman Guaman Lelong Lelong Notis Am Notis Am 222 222 222 222 225 225 223 223 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) PETISYEN NO. WA-26NCC-12-04/2018 PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA CARINA LIPOLD CONSULTING SDN. BHD. (No. Syarikat 1027841-M) (Dalam Pembubaran Ahli Secara Sukarela) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: WA-29NCC-3324-11/2018 DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA SLA TECHNICAL ADVISORY SDN. BHD. (1296827-H) (DALAM PENGGULUNG­AN SECARA SUKARELA OLEH ANGGOTA SYARIKAT) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA (SAMAN PEMULA NO: NA-24A-47-08/2011) PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO : NA-38-824-12/2018 BERKENAAN : ABDUL JALIL BIN ABDUL SAMAD [No. K/P : 720422-01-6025] .. PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : RHB BANK BERHAD (6171-M) .. PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Dalam perkara mengenai Petisyen untuk Perintah mengesahka­n penguranga­n modal syer (No. Syarikat. 925990-A) (“idimension”) Dan Dalam perkara mengenai Seksyen 116, Akta Syarikat (2016) Dan Dalam perkara mengenai Aturan 88, Kaedah 2, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012 Dalam perkara mengenai Gadaian ke atas Hartanah di bawah GRN 121783, Lot No. 23419, Mukim Setul, Daerah Seremban, Negeri Sembilan yang di daftarkan dalam fail Gadaian, No. Perserahan 32443/2010, yang didaftarka­n pada 20 haribulan Disember 2010, DAN Dalam perkara Aturan 83 Kaedah 1 [1] Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 2012; DAN Dalam perkara Seksyen 256 dan 257 (1), Kanun Tanah Negara 1965 ANTARA IDIMENSION EX-PARTE CONSOLIDAT­ED BHD NOTIS Kepada : NOTIS DENGAN INI DIMAKLUMKA­N bahawa pada 13 Mac 2019, menurut Seksyen 439(2) Akta Syarikat 2016, berikut adalah resolusi khas yang telah diluluskan oleh Anggota Syarikat:“bahawa Syarikat digulung secara sukarela menurut Seksyen 439(1) (b) Akta Syarikat 2016 dan Bahawa En. Ng Say Or dilantik sebagai Pelikuidas­i untuk bertindak bagi tujuan penggulung­an hal ehwal Syarikat.” NG SAY OR (LS 00515) Setiausaha Syarikat Tarikh: 18 Mac 2019 ABDUL JALIL BIN ABDUL SAMAD [No. K/P : 720422-01-6025] Notis adalah dengan ini diberikan menurut Seksyen 459(2) Akta Syarikat 2016 bahawa Mesyuarat Terakhir ahliahli syarikat diatas akan diadakan di 89-2, Jalan Wangsa Delima 5, Pusat Bandar Wangsa Maju (KLSC), 53300 Kuala Lumpur pada 23 April 2019 pada jam 12 tengahari. AGENDA 1) Untuk menerima akaun dari Pelikuidas­i yang menunjukka­n cara bagaimana penggulung­an itu telah dijalankan dan untuk mendengar apa-apa penjelasan yang diberikan oleh Pelikuidas­i. 2) Untuk memutuskan di bawah Seksyen 518 (3) (b) Akta Syarikat 2016, buku, akaun dan dokumen Syarikat dimusnahka­n selepas tamat tempoh tiga (3) bulan dari tarikh mesyuarat terakhir. SHAMSOL KHAIRI BIN MOHAMAD Pelikuidas­i Bertarikh pada hari ke-18 Mac 2019 BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 6175-W) …PLAINTIF No. 1458, Jalan E 3/1 Taman Ehsan, Kepong 52100 Kuala Lumpur dan/atau DAN ANWAR ABDEL GAFAR SHABAN AHMED (NO. PASPORT: 2147513) Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban, Negeri Sembilan 18.02.2019 …DEFENDAN Menurut Perintah mengenai Perintah Jualan bertarikh dan Perintah Perlaksana­an bertarikh, 26.12.2018 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar / Penolong Kanan Pendaftar dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah Tinggi ABDUL JALIL BIN ABDUL SAMAD [No. K/P : 720422-01-6025] Malaya di Seremban, Negeri Sembilan 18D, Faber Plaza, Jalan Desa Jaya Taman Desa, Off Jalan Kelang Lama 58100 Kuala Lumpur dan/atau Mahkamah:- AKAN MENJUAL SECARA LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN, 25 MAC 2019, JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI SEREMBAN KOMPLEKS MAHKAMAH SEREMBAN, SEREMBAN 2, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan BUTIR BUTIR HAKMILIK IDIMENSION CONSOLIDAT­ED BHD (NO. SYARIKAT. 925990-A) DI HADAPAN HAKIM AZIZUL AZMI BIN ADNAN PADA 22 JUN 2018 …PEMPETISYE­N ABDUL JALIL BIN ABDUL SAMAD [No. K/P : 720422-01-6025] 566, Jalan E3/5, Taman Ehsan 52100 Kepong Kuala Lumpur bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh RHB Bank Berhad beralamat di Central Commercial / SME Regional Recovery Centre, 7th Floor, No. 75, Jalan Tun H.S. Lee, 50000 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di alamat-alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di dan/atau di NOTA : DALAM MAHKAMAH TERBUKA PERINTAH DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA SLA TECHNICAL ADVISORY SDN. BHD. (1296827-H) (DALAM PENGGULUNG­AN SECARA SUKARELA OLEH ANGGOTA SYARIKAT) AMBIL PERHATIAN (Kandungan 1) Pempetisye­n yang dinamakan di atas Petisyen yang difailkan di sini Encik Lim Fang Kee peguamcara bagi pihak NO. HAKMILIK NO. LOT MUKIM/DAERAH/NEGERI KELUASAN TANAH CUKAI TANAH PEGANGAN PEMILIK BERDAFTAR : GRN 121783 : Lot 23419 : Mukim Sentul / Dearah Seremban / Negeri Sembilan Darul Khusus : 307 Meter Persegi [3,304 Kaki Persegi] : RM120.00 : Selama-lamanya : ATAS PERMOHONAN DAN SETELAH MEMBACA SETELAH MENDENGAR MAKA ADALAH DIPERINTAH­KAN:- DAN Pempetisye­n 1. bahawa Cadangan Penguranga­n Modal yang dicadangka­n dalam Resolusi Khas yang dirujuk di perenggan 13 Petisyen ini disahkan dan petikan cadangan minit tersebut diluluskan oleh Mahkamah; bahawa kesemua pertanyaan dan arahan yang sewajarnya dan sesuai akan dijadikan diberikan; bahawa Perintah ini akan disiarkan sekali dalam surat khabar harian Bahasa Inggeris iaitu New Straits Times dan sekali dalam surat khabar harian Bahasa Malaysia iaitu Berita Harian dan dalam keadaan terdapat sebarang kesangsian atau kekeliruan di antara teks Bahasa Inggeris dan teks Bahasa Malaysia perintah ini, teks Bahasa Malaysia Perintah ini akan diutamakan; dan bahawa Pempetisye­n mempunyai kebebasan untuk memohon. Bertarikh pada 22 Jun 2018 …………… T.T …………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini difailkan oleh Tetuan Teh & Lee, peguamcara bagi Pempetisye­n, yang beralamat di A-3-3 & A-3-4, Northpoint Offices, Mid Valley City, No. 1 Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur (Tel 2283 2800 Faks 2283 2500) ANWAR ABDEL GAFAR SHABAN AHMED (NO. PASPORT: 2147513) – 1/1 Bahagian No. 1458, Jalan E 3/1, Taman Ehsan, Kepong, 52100 Kuala Lumpur 18D, Faber Plaza, Jalan Desa Jaya, Taman Desa, Off Jalan Kelang Lama, 58100 Kuala Lumpur 566, Jalan E3/5, Taman Ehsan, 52100 Kepong, Kuala Lumpur KATEGORI KEGUNAAN TANAH : Bangunan SYARAT NYATA : Tanah ini hendaklah digunakan untuk bangunan kediaman sahaja SEKATAN KEPENTINGA­N : Tiada BEBANAN : Digadaikan kepada melalui Perserahan No. NOTIS DENGAN INI DIMAKLUMKA­N bahawa Pemiutang-pemiutang kepada Syarikat diatas yang sedang digulung secara sukarela, dikehendak­i pada atau sebelum 18 Mei 2019 menghantar nama-nama dan alamat-alamat dan butir-butir hutang atau tuntutan mereka dan nama-nama dan alamat-alamat peguam mereka (jika ada) kepada Pelikuidas­i yang bertandata­ngan seperti dibawah, dan jika dikehendak­i demikian melalui notis secara bertulis oleh Pelikuidas­i, sama ada sendiri atau melalui peguam mereka untuk menghadiri dan membuktika­n hutang atau tuntutan mereka pada masa dan di tempat sebagaiman­a yang dinyatakan dalam notis itu, atau gagal, mereka akan dikecualik­an daripada mendapat faedah daripada apa-apa pembahagia­n yang dibuat sebelum hutang atau tuntutan tersebut dibuktikan. Tarikh: 18 Mac 2019 NG SAY OR Pelikuidas­i 52A, Lebuh Enggang 41150 Klang, Selangor Darul Ehsan dan/atau di dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan, pengeposan dan pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Sekiranya kamu ingin mempertaha­nkan Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit yang mempunyai efek seperti di atas. Jika kamu ingkar memfailkan satu Afidavit sebegini, suatu Petisyen Kebankrapa­n mungkin diambil terhadap kamu. Bertarikh 20 FEB 2019 BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD, 32443/2010 20 didaftarka­n pada Disember 2010. 2. ENDORSEMEN­T : Satu kaveat persendiri­an didaftarka­n oleh Nursyazwan­i Binti Mohd Salehim (No. K/P: 851226-14-5006) melalui No. Perserahan 4927/2013 bertarikh 27 Mei 2013. 3. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH:sebuah rumah teres dua tingkat unit hujung No. 118, Jalan Dillenia 3, Laman Dillenia, Nilai Impian, 71800 Nilai, Negeri Sembilan Darul Khusus. HARGA RIZAB:- Hartanah merupakan yang beralamat di Hartanah tersebut akan dijual dalam keadaan sedia ada tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak dan kepada Syarat-syarat Jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di atas sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk butir- butir selanjutny­a, sila berhubung dengan:- RM620, 000.00 (RINGGIT MALAYSIA: ENAM RATUS DUA PULUH RIBU SAHAJA) BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD 4. BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD seratus dua puluh (120) hari 1) Nama Pelelong : ROSDI BIN HJ. MOHD AZLAN [Pelelong Berlesen] Syarikat Pelelong : BULUH PERINDU AUCTIONEER­S (SA0102424-X) Alamat : No. 20-2, Jalan Matahari AB U5/AB, Seksyen U5, Bandar Pinggiran Subang, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan No. Telefon: 03-7842 5660 No. H/p:019-668 5047 Email: buluh.perindu.auctioneer­[email protected] com / [email protected] No. Ruj: BPA/19/14-F/0014 2) Firma Guaman: TETUAN NASSIR HAFIZ NAZRI & RAHIM [Peguamcara & Peguambela] Alamat : No. 49A, Jalan Cempaka, Bandar Baru Ampangan, 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus t.t. MAZLINA BINTI MOHD. MADLAN Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Notis ini telah difailkan oleh Tetuan Anad & Noraini beralamat di 12.01-12.09, Level 12, The Heritage House, No. 33 Jalan Yap Ah Shak, 50300 Kuala Lumpur, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n. WAN/MH/RHB 10420(B)1 [Abdul Jalil bin Abdul Samad] notis ss bn Perintah

© PressReader. All rights reserved.